Чисельне моделювання забруднення повітря біля автошляху із захисними бар’єрами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, Україна
Abstract
UKR: Постановка проблеми. Розглядається задача прогнозування зон хімічного забруднення біля автошляху, де розташовані захисні бар’єри. Захисні бар’єри впливають на аеродинаміку повітряного потоку біля автошляху та дозволяють зменшити рівень хімічного забруднення робочих зон, що розташовані біля автошляху. Для оперативного оцінювання ефективності використання захисних бар’єрів потрібно мати математичні моделі, що дозволяють здійснити таке оцінювання на етапі проведення проектних робіт. Мета роботи − розроблення чисельної багатопараметричної моделі та комп’ютерної програми для оцінювання ефективності використання захисних бар’єрів біля автошляху з метою зменшення рівня хімічного забруднення робочих зон. Методика. Для математичного моделювання процесу розповсюдження хімічно небезпечних речовин, що викидаються від авто та розповсюджуються біля автошляху, використовується двовимірне рівняння масопереносу. Це моделююче рівняння враховує напрям вітру, атмосферну дифузію, інтенсивність викиду хімічно небезпечної речовини від авто, місце розташування джерела емісії, корпус авто та розташування захисних бар’єрів біля автошляху. Для рішення задачі аеродинаміки визначення нерівномірного поля швидкості повітряного потоку біля автошляху використовуються дві гідродинамічні моделі: рівняння Нав’є − Стокса та модель потенціального руху. Рівняння Нав’є − Стокса застосовуються у змінних «вихор – функція току». Для чисельного інтегрування рівняння переносу вихору використовується неявна різницева схема розщеплення. Для чисельного інтегрування рівняння для функції току використовуються дві різницеві схеми. Для чисельного інтегрування рівняння Лапласа для потенціалу швидкості – явна різницева схема. На базі побудованої чисельної моделі розроблено пакет програм. Для чисельного інтегрування рівняння переносу домішки використовуються різницеві схеми розщеплення. Наукова новизна. Запропоновано чисельну модель, що дозволяє розрахувати формування областей хімічного забруднення атмосферного повітря біля автошляху від викидів та оцінити ефективність використання захисних бар’єрів для зниження рівня забруднення повітря в робочих зонах. Практична значимість. На базі розробленої моделі створено код, що дозволяє оперативно розраховувати процес забруднення повітря як біля автошляху, так і в робочих зонах, для захисту яких споруджуються бар’єри. Висновки. Розроблена чисельна модель та комп’ютерний код, що реалізує її, дозволяють досліджувати процес розповсюдження хімічно небезпечної речовини в атмосферному повітрі біля автошляху. Модель дозволяє оперативно визначити ефективність використання захисних бар’єрів біля автошляху. Пропонована програма може бути реалізована на комп’ютерах малої та середньої потужності. Наведено результати обчислювального експерименту.
ENG: Problem statement. The problem of predicting chemical pollution zones near the highway, where protective barriers are located, is considered. The protective barriers influence the aerodynamics of air flow and reduce the level of working areas chemical pollution near the highway. It is necessary to have mathematical models that allow such evaluation at the design stage in order to evaluate the effectiveness of protective barriers promptly. The purpose of the article. Development of a numerical multi-parameter model and computer program for evaluating the effectiveness of the protective barriers using near the highway to reduce the chemical contamination level of work areas. Methodology. A two-dimensional mass transfer equation is used for mathematical modeling of chemical hazardous substances spreading that are emitted from a car and spread near the highway. This simulation equation takes into account the wind direction, atmospheric diffusion, the intensity of chemically hazardous substance emission from the car, the emission source location, the car body and the location of protective barriers near the highway. The Navier − Stokes equation and the potential motion model both are used to solve the aerodynamics problem of determining the uneven air velocity field near the highway. An implicit splitting difference scheme is used to numerically integrate the vortex transfer equation. Two numerical schemes are used to numerically integrate the equation for the current function. An explicit difference scheme is used to numerically integrate the Laplace equation for the velocity potential. Based on the constructed numerical model the package of programs is developed. To solve numerically equation of pollutant transfer the finite difference schemes of splitting are used. Scientific novelty. To calculate the formation of chemical pollution areas for atmospheric air near the highway during emissions from vehicles numerical model is proposed. This model allow to estimate the protective barriers effectiveness for reducing air pollution in the working areas. Practical significance. Based on the developed model the code for quickly calculation of air pollution process both near the highway and in work areas protecting with barriers is created. Conclusions. The developed numerical model and the computer code implementing it allow to investigate the process of chemical hazardous substance spreading in the atmospheric air near the highway. The model allows to quickly determine the effectiveness of protective barriers using near the highway. The developed computer program can be implemented on low and medium power computers. The results of a computational experiment are presented.
Description
М. Біляєв: ORCID 0000-0002-1531-7882; О. Берлов: ORCID 0000-0002-7442-0548; В. Біляєва: ORCID 0000-0003-2399-3124; В. Козачина: ORCID 0000-0002-6894-5532; Т. Русакова: ORCID 0000-0001-5526-3578
Keywords
забруднення атмосфери, захисний бар’єр, чисельне моделювання, викид від автотранспорту, робоча зона, atmospheric pollution, protective barrier, numerical simulation, emissions from vehicles, working place, КГВ
Citation
Біляєв М. М., Берлов О. В., Біляєва В. В., Козачина В. А., Русакова Т. І. Чисельне моделювання забруднення повітря біля автошляху із захисними бар’єрами. Український журнал будівництва та архітектури. 2022. № 2. С. 7–14. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.260422.7.846.