Упровадження інноваційних технологій під час модернізації наявних переїздів для організації швидкісного руху поїздів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Основна мета роботи – огляд інноваційних технологій для підвищення безпеки на перетині залізничних колій з автомобільними дорогами. Об’єктом дослідження є процеси функціонування – залізничних переїздів за різної інтенсивності і параметрів руху транспорту, що вимагають вирішення досить широкого кола завдань теоретичного, практичного й організаційного плану. Методика. Дослідження ґрунтується на теорії математичного моделювання та чисельних методах розрахунків на ЕОМ. Предметом дослідження є показники, що дозволяють оцінити стан безпеки після проведеної модернізації чи нових проєктних рішень. Результати. Запропоновано модель удосконаленого методу підсумкового коефіцієнта, що дозволяє прогнозувати зміни у вихідних даних та отримувати різні значення підсумкового коефіцієнта, а отже, планувати заходи з упровадження інноваційних технологій, що підвищують безпеку руху на переїздах. Закриття залізничних переїздів або перехід на дворівневий перетин залізниці й автодороги (шляхопроводи) – це єдиний спосіб повністю усунути ризик. Однак практично неможливо негайно закрити всі залізничні переїзди. Крім фінансових та практичних обмежень, зручність користувача все ще має бути ключовим фактором. Використовуючи методи ієрархій, мозкового штурму та інші, можна визначати надійний набір показників для оцінки й забезпечення загальної безпеки пасажирів і транспорту, пов’язаних з усіма аспектами проєктування, будівництва, обслуговування та експлуатації залізничної мережі. Упровадження інноваційних технологій під час модернізації наявних переїздів є важливим кроком на шляху до організації швидкісного руху поїздів. Ці технології дозволять підвищити рівень безпеки руху на залізничних переїздах і захистити життя людей. Наукова новизна. Вирішено науково-прикладну задачу щодо впровадження інноваційних технологій під час модернізації наявних переїздів для організації швидкісного руху поїздів. Практична значимість. Реалізація обґрунтованої технології модернізації наявних переїздів забезпечить значне підвищення безпеки руху транспорту і пропускної спроможності.
ENG: Purpose. The main purpose of the study is to review innovative technologies for improving safety at the intersection of railways and roads. The object of research is the processes of functioning – railway crossings with different intensity and parameters of traffic, which require solving a fairly wide range of theoretical, practical and organizational tasks. Methodology. The study is based on the theory of mathematical modeling and numerical methods of computer calculations. The subject of the study is indicators that allow to assess the state of safety after modernization or new design solutions. Findings. A model of an improved method of the final coefficient is proposed, which allows predicting changes in the initial data and obtaining different values of the final coefficient, and thus planning measures to introduce innovative technologies that improve traffic safety at level crossings. Closing railroad crossings or switching to a two-level intersection of railroad and road (overpasses) is the only way to completely eliminate the risk. However, it is virtually impossible to close all railroad crossings immediately. In addition to financial and practical constraints, user convenience should still be a key factor. Using hierarchy, brainstorming, and other methods, a reliable set of indicators can be identified to assess and ensure the overall safety of passengers and vehicles related to all aspects of the design, construction, maintenance, and operation of the rail network. The introduction of innovative technologies during the modernization of existing level crossings is an important step towards organizing high-speed train traffic. These technologies will increase the level of traffic safety at railroad crossings and protect people's lives. Originality. The scientific and applied problem of introducing innovative technologies during the modernization of existing level crossings for the organization of high-speed train traffic has been solved. Practical value. The implementation of a sound technology for the modernization of existing level crossings will provide a significant increase in traffic safety and throughput.
Description
М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709; О. Лужицький: ORCID 0000-0001-6519-7447; Р. Іванов: ORCID 0009-0005-9125-9468; Н. Хмелевська: ORCID 0000-0002-2360-8671; В. Хмелевський: ORCID 0009-0000-3221-6955
Keywords
залізничний переїзд, інтенсивність руху транспорту, життєвий цикл, зносостійкість, кліматичні умови, безпека дорожнього руху, railway crossing, traffic intensity, life cycle, wear resistance, climatic conditions, road safety, КТІ ДІІТ
Citation
Курган М. Б., Лужицький О. Ф., Іванов Р. В., Хмелевська Н. П., Хмелевський В. С. Упровадження інноваційних технологій під час модернізації наявних переїздів для організації швидкісного руху поїздів. Наука та прогрес транспорту. 2024. № 1 (105). С. 62–83. DOI: 10.15802/stp2024/303191.