Дослідження лабораторного прокатного стана 150 як об'єкта автоматизації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України, Дніпро
Abstract
UKR: Метою роботи є дослідження лабораторного прокатного стана 150 як об’єкта автоматизації для встановлення зв’язків між параметрами прокатки і розмірами прокату, а також реалізації системи автоматизованого регулювання товщини прокату (САР). Робота призначена для подальшого застосування в навчальному процесі для формування у студентів компетентностей щодо дослідження об’єктів автоматизації та синтезу САР. Навчання студентів за допомогою комп’ютерної техніки і пакетів моделювання технологічних процесів безумовно здійснило прогрес в навчанні, дозволило швидко досліджувати різни режими процесів і отримувати необхідні рішення проблем. Але відсутність досліджень реальних процесів з реальними датчиками і виконавчими механізмами і в умовах перешкод складає почуття легкості в дослідженнях і прийнятті рішень. Проведені експериментальні дослідження дозволили встановити залежності між товщиною готового прокату і силою прокатки, зміненням товщини підкату і зміненням міжвалкового зазору. Були визначені жорсткості кліті і прокату. Жорсткість кліті дорівнює 26801 Н/мм і значно вище жорсткості прокату. Показано, що лінія пластичної деформації прокату має суттєво нелінійний характер, жорсткості прокату змінюються в діапазоні 618 – 7093 Н/мм. Показано, що змінення міжвалкового зазору не забезпечує повної компенсації впливу змінення товщини підкату. Дослідження також показали, що для визначення необхідних параметрів достатньо мати обмежену кількість свинцевих зразків, що дозволяє застосовувати експериментальні дослідження в навчальному процесі. Проведені експериментальні дослідження визначили, що їх можливо провести в умовах виконання студентами лабораторних робіт, вони дозволяють отримати студентами необхідний досвід в дослідженні прокатного стану як об'єкту автоматизації і роботи системи регулювання товщини прокату.
ENG: The purpose of the work is to study the laboratory rolling mill 150 as an object of automation to establish the relationship between rolling parameters and the dimensions of the rolled products, as well as the implementation of the system of automated regulation of the thickness of the rolled products (SAR). The work is intended for further application in the educational process for the formation of students' competencies in the study of automation objects and the synthesis of SAR. Teaching students with the help of computer equipment and technological process simulation packages definitely made progress in education, allowed to quickly explore different modes of processes and obtain the necessary solutions to problems. But the lack of studies of real processes with real sensors and executive mechanisms and in the conditions of obstacles creates a feeling of ease in research and decision-making. The conducted experimental studies made it possible to establish the dependence between the thickness of the finished rolled product and the rolling force, the change in the thickness of the roll and the change in the gap between the rolls. The stiffnesses of the rolling mill and rolled metall were determined. The stiffness of the rolling mill is equal to 26801 N/mm and is much higher than the stiffness of rolled steel. It is shown that the line of plastic deformation of the rolled product has a significantly nonlinear character, the stiffness of the rolled product varies in the range of 618 - 7093 N/mm. It is shown that changing the inter-roll gap does not provide full compensation for the effect of changing the thickness of the roll. Research has also shown that to determine the necessary parameters, it is enough to have a limited number of lead samples, which allows you to apply experimental research in the educational process. The conducted experimental studies determined that it is possible to conduct them in the conditions of laboratory work performed by students, they allow students to gain the necessary experience in the study of the rolling state as an object of automation and the operation of the system for regulating the thickness of the rolled metal.
Description
М. Зінченко: ORCID 0000-0003-4381-9692; О. Потап: ORCID 0000-0001-8643-0228
Keywords
лабораторний прокатний стан 150, товщина прокату, сила прокатки, жорсткість кліті, жорсткість прокату, міжвалковий зазор, laboratory rolling mill 150, rolling thickness, rolling force, rolling mill stiffness, rolled metal stiffness, roll gap, КАВП
Citation
Зінченко М. Д., Потап О. В. Дослідження лабораторного прокатного стана 150 як об'єкта автоматизації. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. Дніпро, 2022. № 36. С. 314–324. DOI: https://doi.org/10.52150/2522-9117-2022-36-314-324.