Калькування як спосіб терміноутворення лексем в сучасній науковій літературі аграрного спрямування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, Україна
Abstract
UKR: У статті проаналізовано калькування як одне із джерел термінотворення в україномовній аграрній літературі. Зокрема, досліджено погляди сучасних мовознавців на словотвірний метод калькування, класифікацію його типів та виокремлення характерних ознак цього лінгвістичного та соціокультурного явища. Найбільш простим видом взаємодії мов є лексичні запозичення. Цей процес полягає в тому, що одна мова переймає з іншої готові матеріальні одиниці – слова, морфеми (з тими чи іншими змінами, зумовленими специфікою мови, що запозичує) та їх семантику (повністю або частково відповідно до умов запозичення). Визначено види кальок, залежно від способу та рівня міжмовної взаємодії в процесі творення нового терміну. У сучасній агрономічні терміносистемі спостерігаємо лексичні одиниці, утворені шляхом калькування кількох повнозначних слів на основі поєднання їх початкових дефініцій у одну структурну лексико-семантичну одиницю. Синонімія наукових термінів, утворених шляхом калькування передбачає використання лише синонімічних пар, на відміну від, наприклад, художнього стилю, де іншомовні запозичення утворюють синонімічні ряди разом зі своїми відповідниками. Великий пласт аграрної термінології становлять лексеми, утворені на основі іншомовних запозичень. Детальний аналіз цих слів та співставлення їх із лексемами-першоджерелами дає підстави стверджувати, що вони утворюються шляхом структурного та семантичного калькування. Зокрема, деякі аграрні терміни виникли внаслідок прямого перенесення семантичного ядра слова на основі асоціативних ідентифікацій, а в процесі використання вони набувають лексико-семантичних та граматичних ознак, притаманних корінним лексемам. Проаналізовано способи утворення аграрної термінології шляхом калькування на прикладі конкретних лексем. Розглянуто питання синонімічної взаємодії терміну, утвореного шляхом калькування, та його семантичних відповідників з пласту корінної лексики сучасної української літературної мови.
ENG: The article analyzes tracing as one of the sources of term formation in Ukrainian-language agrarian literature. In particular, the views of modern linguists on the wordforming method of tracing, the classification of its types, and the identification of characteristic features of this linguistic and socio-cultural phenomenon have been investigated. The simplest type of language interaction is lexical borrowing. This process consists in the fact that one language adopts readymade material units from another – words, morphemes (with certain changes due to the specifics of the borrowing language) and their semantics (fully or partially according to the conditions of borrowing). The types of tracings are determined, depending on the method and level of interlanguage interaction in the process of creating a new term. In the modern agronomic terminological system, we observe lexical units formed by combining several full-meaning words based on the combination of their initial definitions into one structural lexical-semantic unit. The synonymy of scientific terms formed by tracing involves the use of only synonymous pairs, unlike, for example, artistic style, where foreign loanwords form synonymous rows together with their counterparts. A large layer of agricultural terminology consists of lexemes formed on the basis of foreign borrowings. A detailed analysis of these words and their comparison with lexemes-primary sources gives grounds for asserting that they are formed by structural and semantic tracing. In particular, some agricultural terms arose as a result of the direct transfer of the semantic core of the word on the basis of associative identifications, and in the process of use they acquire lexicalsemantic and grammatical features inherent in native lexemes. Methods of formation of agrarian terminology by tracing on the example of specific lexemes are analyzed. The question of the synonymous interaction of the term formed by tracing and its semantic counterparts from the layer of the native vocabulary of the modern Ukrainian literary language is considered.
Description
О. Назаренко: ORCID 0009-0006-7589-504X; І. Заваруєва: ORCID 0000-0003-2423-9481
Keywords
калькування як спосіб термінотворення, синонімія, дефініція, агрономічна термінологія, tracing as a method of term formation, synonymy, definition, agronomic terminology, КФУ
Citation
Назаренко О. В., Заваруєва І. І. Калькування як спосіб терміноутворення лексем в сучасній науковій літературі аграрного спрямування. Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія "Філологія". 2023. № 62, т. 1. С. 105–108. DOI: 10.32841/2409-1154.2023.62.1.25