Зниження швидкості відчепів на початку сортувальних колій, оснащених системою розподіленого регулювання швидкості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Чітка та безперебійна робота сортувальних гірок залежить від якості технічних засобів та технології регулювання швидкості відчепів. На більшості сортувальних гірок використовується технологія інтервально-прицільного регулювання швидкості відчепів. У статті необхідно проаналізувати способи зниження швидкості скочування відчепів до безпечного рівня на початку сортувальних колій, оснащених системою розподіленого регулювання швидкості. Методика. Запропоновано три принципово різні способи зниження швидкості скочування відчепів на початку сортувальних колій. За допомогою моделювання процесу скочування відчепів із гірки, оснащеної системою розподіленого регулювання швидкості, проведений аналіз способів зниження швидкості скочування відчепів до безпечного рівня на початку сортувальних колій. Результати. За результатами аналізу встановлено недоцільність використання протиухилу на спускній частині гірки за останнім розділовим стрілочним переводом. Точкові регулятори швидкості вагонів можна використовувати для зниження швидкості скочування відчепів на початку сортувальних колій, але це приводить до погіршення умов розділення на останніх розділових стрілочних переводах довгих відчепів із наступними за ними короткими відчепами. Зниження швидкості скочування відчепів на початку сортувальних колій можна здійснювати за допомогою балкових вагонних уповільнювачів на стаціонарній парковій гальмовій позиції. Алгоритм керування парковою гальмовою позицією доволі простий. Всі відчепи треба випускати з неї із безпечною швидкістю. Якщо точність реалізації заданої швидкості виходу відчепів із паркової гальмової позиції невисока, то є можливість ліквідувати погрішність точковими регуляторами швидкості вагонів. Наукова новизна. Авторами виявлена суперечлива взаємозалежність між показниками якості розділення відчепів на розділових стрілочних переводах спускної частини гірки та якістю заповнення сортувальних колій вагонами в умовах обладнання сортувальної гірки системою розподіленого регулювання швидкості відчепів. Практична значимість.Результати дослідження можуть бути використані в разі оснащення сортувальної гірки системою розподіленого регулювання швидкості відчепів.
RUS: Цель. Четкая и бесперебойная работа сортировочных горок зависит от качества технических средств и технологии регулирования скорости отцепов. На большинстве сортировочных горок используется технология интервально-прицельного регулирования скорости отцепов. В статье необходимо проанализировать способы снижения скорости скатывания отцепов до безопасного уровня в начале сортировочных путей, оснащенных системой распределенного регулирования скорости. Методика. Предложены три принципиально разные способы снижения скорости скатывания отцепов в начале сортировочных путей. С помощью моделирования процесса скатывания отцепов с горки, оснащенной системой распределенного регулирования скорости, проведен анализ способов снижения скорости скатывания отцепов до безопасного уровня в начале сортировочных путей. Результаты. По результатам анализа установлена нецелесообразность использования противоуклона на спускной части горки за последним разделительным стрелочным переводом. Точечные регуляторы скорости вагонов можно использовать для снижения скорости скатывания отцепов в начале сортировочных путей, но это приводит к ухудшению условий разделения на последних разделительных стрелочных переводах длинных отцепов со следующими за ними короткими отцепами. Снижение скорости скатывания отцепов в начале сортировочных путей можно осуществлять с помощью балочных вагонных замедлителей на стационарной парковой тормозной позиции. Алгоритм управления парковой тормозной позицией довольно прост. Все отцепы надо выпускать из нее с безопасной скоростью. Если точность реализации заданной скорости выхода отцепов с парковой тормозной позиции невысокая, то есть возможность ликвидировать погрешность точечными регуляторами скорости вагонов.Научная новизна. Авторами выявлена противоречивая взаимозависимость между показателями качества разделения отцепов на разделительных стрелочных переводах спускной части горки и качеством заполнения сортировочных путей вагонами в условиях оборудования сортировочной горки системой распределенного регулирования скорости отцепов. Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы в случае оснащения сортировочной горки системой распределенного регулирования скорости отцепов.
ENG: Purpose. Clear and uninterrupted operation of humps depends on the quality of technical equipment and control technology of cuts speed. Technology of interval and purposive regulation of cuts speed is used at most humps. The article discusses ways to reduce the cuts rolling speed to a safe level at the beginning of the sorting sidings equipped with quasi-continuous speed control system. Methodology. It proposed three fundamentally different ways to reduce the cuts rolling speed at the beginning of the sorting siding. The analysis of the ways to reduce cuts rolling speed to a safe level at the beginning of the sorting sidings was conducted using simulation the process of cuts rolling from humps equipped with quasi-continuous speed control. Findings. As a result of analysis, the inappropriateness of opposite elevation using on the roll-out part of the hump after the last separation switch point. Spot regulators of cars speed can be used to reduce the cuts rolling speed at the beginning of the sorting siding, but this leads to a division conditions deterioration on the last separating switch points of long cuts with the following after them short cuts. Reducing the cuts rolling speed at the beginning of the sorting siding can be carried out using the beam on a stationary wagon retarders park brake position. Control Algorithm park brake position is quite simple. All produce should be unhooked from it at a safe speed. If the accuracy of the implementation of the set speed output to unhook from the park brake position is low, it is possible to eliminate the error of point regulators cars speed. Originality. The question where to start location point of wagon retarders zone to reduce speed to cut level requires additional research. Reducing rolling cut the speed at the beginning of the sorting sidings can be carried out using the beam on a stationary wagon retarders park brake position. Practical value. Control Algorithm park brake position is quite simple. All produce should be cut from it at a safe speed. If the accuracy of the implementation of the set speed output to cut from the park brake position is low, it is possible to eliminate the error of point regulators cars speed.
Description
О. Назаров: ORCID 0000-0001-8837-2041
Keywords
сортувальна гірка, сортувальна колія, ухил колії, відчеп, точкові вагонні уповільнювачі, гальмова позиція, система розподіленого регулювання швидкості, сортировочная горка, сортировочный путь, уклон пути, отцеп, точечные вагонные замедлители, тормозная позиция, система распределенного регулирования скорости, hump, sorting siding, slope of siding, cut, point car retarders, brake position, quasi-continuous speed control system, КСВ
Citation
Назаров О. А. Зниження швидкості відчепів на початку сортувальних колій, оснащених системою розподіленого регулювання швидкості. Наука та прогрес транспорту. 2016. № 4 (64). С. 47–54. DOI: 10.15802/stp2016/77881.