Badanie Skali Zmienności Obciążeń Wybranej Tramwajowej Podstacji Trakcyjnej na Podstawie Rzeczywistych Wyników Pomiarowych dla Spójnego Okresu Czasowego Obejmującego Szesnaście Tygodni

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, Polska
Abstract
PL: Zmienność obciążeń trakcyjnych powoduje, że projektanci muszą dobierać moc zespołów prostownikowych dla podstacji trakcyjnych DC ze znacznym przewymiarowaniem. W artykule, na podstawie wyników pomiarowych eksploatowanej tramwajowej podstacji trakcyjnej, przedstawiono skalę przewymiarowania mocy zespołów prostownikowych tej podstacji. Stwierdzono występowanie znacznych odcinków czasowych, w których moce zespołów prostownikowych nie są wykorzystywane. Obliczono współczynniki przeciążeń chwilowych dla różnych odcinków czasowych, następnie przeprowadzono ich analizę statystyczną. Zwrócono uwagę na rozwiązanie techniczne mogące w przyszłości ograniczyć straty energii w podstacjach trakcyjnych DC.
EN: Traction load variation causes that designers need to choose the power rectifier units for DC traction substations with significant overcapacity. In the article, based on the measurement results of the exploited tram traction substation, was presented the scale of power oversizing of rectifier units for that substation. Has been identified significant time intervals in which the powers of the rectifier units are not used. Was also calculated instantaneous overload coefficients for the different time intervals, and then base on the results was carried out the statistical analysis. Attention was drawn for the technical solution that could in future reduce energy loss in the DC traction substations.
UK: Зміна навантаження тяги передбачає, що проектанти повинні обрати потужність випрямлячів для тягових підстанцій постійного струму зі значним запасем. В статті на основі результатів вимірів для тягової підстанції трамваю представлені розміри перевищення потужності випрямлячів. Доказано появлення значних часових інтервалів, на яких не використовується повна потужність випрямлячів. Розраховано миттєви коефіцієнти перевантаження для різних часових інтервалів, а потім їх оброблено за допомогою статистичного анлізу. Особлива увага приділена технічному рішенню, яке може в майбутньому зменшити втрати енергії в тягових підстанціях постійного струму.
RU: Изменение нагрузки тяги предполагает, что проектировщики должны выбрать мощность выпрямителей для тяговых подстанций постоянного тока со значительным запасом. В статье, на основе результатов измерений для тяговой подстанции трамвая, представлены размеры завышения мощности выпрямителей. Доказано появление значительных временных интервалов, в которых не используется полная мощность выпрямителей. Рассчитаны мгновенные коэффициенты перегрузки для различных временных интервалов, а затем они обработаны с помощью статистического анализа. Особое внимание было обращено на техническое решение, которое может в будущем уменьшить потери энергии на тяговых подстанциях постоянного тока.
Description
V. Kuznetsov: ORCID 0000-0003-4165-1056
Keywords
tramwajowa podstacja trakcyjna, zmienność obciążeń trakcyjnych, tramway traction substation, traction load variability, трамвайна тягова підстанція, зміни тягового навантаження, трамвайная тяговая подстанция, изменение тяговой нагрузки, КІСЕ
Citation
Badanie Skali Zmiennosci Obciazen Wybranej Tramwajowej Podstacji Trakcyjnej na Podstawie Rzeczywistych Wynikow Pomiarowych dla Spojnego Okresu Czasowego Obejmujacego Szesnascie Tygodni / S. Drapik, V. Kuznetsov, P. Markowski, J. Prusak, B. Woszczyna // Logistyka. – 2015. – № 6. – Р. 1026–1035.