Ефективне використання інформаційних технологій з метою автоматизації підготовки технічної документації транспортної інфраструктури

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна
Abstract
UKR: Мета. Аналіз і вирішення проблеми інтенсифікації та автоматизації процесу підготовки графічної частини технічної документації транспортної інфраструктури для підприємств та структурних підрозділів як залізничного так і автомобільного транспорту. Методика. При формулюванні та вирішенні проблеми, яка аналізується в даній статті, важливим є виокремлення із численної кількості факторів, що впливають на тривалість створення відповідного креслення, тих критичних операцій, які займають значну тривалість, і, разом з тим, виконуються здебільшого вручну. Виникає можливість інтенсифікувати вказані операції за рахунок заміни якомога більшої частки ручних рутинних операцій на їх автоматизоване виконання. При створенні графічної частини технічної документації для транспортних об’єктів зазвичай такою критичною операцією є власне процес підготовки ряду креслень, що вимагають побудови великої кількості графічних елементів, які можуть бути автоматизовані з використанням базових знань табличного процесору MS Excel, системи проектування Autodesk AutoCAD, а також текстового процесору MS Word. Результати. Для ілюс-трації ефективності інтенсифікації та автоматизації процесу підготовки графічної частини технічної документації виконана статистична обробка експертних оцінок тривалості побудови поздовжнього профілю залізничної колії з різною кількістю елементів та контрольних точок, які потрібно врахувати при побудові креслення. Практична значимість. У зв’язку з тим, що витрати часу на побудову та оформлення деяких креслень можуть бути доволі значними, то використання описаного вище програмного комплексу дозволить суттєво пришвидшити не лише процес підготовки графічної частини технічної документації транспортної інфраструктури, але й процес створення пояснювальної записки.
ENG: Purpose. The article purpose is to analyze and solve the problem of intensification and automation of the graphic part preparing process of the transport infrastructure technical documentation for enterprises and structural divisions of rail and road transport. Methodology. It is important for solving the problem to single out from the numerous factors that affect on the drawing creation duration, those critical operations that take a significant amount of time, and wherein are performed mainly manually. It allows to intensify these operations by replacing the maximum number of manual routine actions with their automated execution. When creating a graphical part of technical documentation for transport objects, such a critical operation is usually the actual process of preparing a number of drawings that require the construction of a large number of graphic elements that can be automated using basic knowledge of the MS Excel, the Autodesk AutoCAD design system, and the MS Word. Results. To illustrate the effectiveness of the intensification and automation of the technical documentation graphic part preparing pro-cess, statistical processing of expert estimates of the construction duration of the railway track longitudinal profile with a different number of elements and control points, which should be taken into account when drawing, was performed. Practical significance. Due to significant duration of some drawings creation the use of the described software package allows significantly speed up not only the process of preparing the graphic part of the technical documentation of the transport infrastructure, but also the process of creating an explanatory note.
Description
Є. Демченко: ORCID 0000-0003-1411-6744, А. Дорош: ORCID 0000-0002-5393-0004, І. Сковрон: ORCID 0000-0003-0697-2698, В Малашкін: ORCID 0000-0002-5650-1571
Keywords
автоматизація, технічна документація, масштабні креслення, програмне забезпечення, automation, technical documentation, scale drawings, software, КТВ
Citation
Сковрон І. Я., Демченко Є. Б., Дорош А. С., Малашкін В. В. Ефективне використання інформаційних технологій з метою автоматизації підготовки технічної документації транспортної інфраструктури. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2022. Вип. 23. С. 97–104. DOI: 10.15802/tstt2022/261663.