Cучасні вимоги до формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх учителів (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний лінгвістичний університет, Київ
Abstract
UK: Стаття присвячена проблемам підготовки майбутніх учителів іноземних мов на початковому ступені навчання у ВНЗ. Розглядається англомовна компетентність в діалогічному мовленні в контексті сучасних підходів до викладання іноземних мов. Виокремлено основні вимоги комунікативно-діяльнісного та компетентісного підходів до навчання іноземних мов та уточнено цілі формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів у перший рік навчання в мовному ВНЗ.
RU: Статья посвящена проблемам подготовки будущих учителей иностранных языков на начальной ступени обучения в вузе. Рассматривается англоязычная компетентность в диалогической речи в контексте современных подходов к преподаванию иностранных языков. Выделены основные требования коммуникативно-деятельностного и компетентостного подходов к обучению иностранных языков и уточнены цели формирования англоязычной компетенции в диалогическом речи будущих учителей в первый год обучения в языковом вузе.
EN:The article deals with the training of future teachers of English at primary grade of University. The English competence in dialogical speech has been analyzed due to the requirements of the current educational approaches. It has been picked out basic requirements and the main principles of self-oriented and competence approaches. Major tendencies and the realization of the current approaches in the process of the development of the future teachers’ competence in dialogical speech are determined.
Description
Т. Коробейнікова: ORCID 0000-0001-9218-5409
Keywords
англійська мова, вища школа, діалогічне мовлення, компетентність, майбутній вчитель, английский язык, высшая школа, диалогическая речь, компетентность, будущий учитель, English, University, dialogical speech, competence, educational goals, future teacher, КФП
Citation
Коробейнікова, Т. І. Сучасні вимоги до формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх учителів : [препринт] / Т. І. Коробейнікова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Філологія, педагогіка, психологія : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 251–260.