Економіко-математичне обґрунтування розподілу поїздопотоків на напрямку залізничних перевезень з паралельними ходами Знам’янка–Одеса

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Мета. Визначення економічно обґрунтованих розмірів руху вантажних поїздів між ділянками залізничного напрямку з паралельними ходами. Задачею дослідження є розподіл в оперативних умовах поїзної роботи за умови пропуску вантажних поїздів між ділянками залізничного напрямку з паралельними ходами. Методика. Дослідження виконано за класичними методами і методиками лінійного моделювання. Результати. Раціональний розподіл поїздопотоків на залізничній інфраструктурі з паралельними ходами в теперішній час здійснюється за експертним методом на основі даних про раніше виконані обсяги перевезень без застосування техніко-економічного обґрунтування. Для вирішення задачі розподілу поїздопотоків між паралельними ходами залізничного напрямку в оперативних умовах використані лінійні моделі і методи лінійного програмування. При моделюванні всі поїздопотоки напрямку розділені на нерозподілювальні поїздопотоки (які залишаються незмінними для усіх варіантів оперативного управління) та розподілювальні (які можливо перерозподілювати у деяких межах між паралельними ходами залізничного напрямку). Наукова новизна. З наукової точки зору, робота цікава і важлива тим, що методи лінійного програмування дозволяють проводити розподіл поїздопотоків між паралельними ходами в оперативних умовах. Практична значимість. Практична цінність даного дослідження полягає у застосуванні викладених методів економіко- математичного моделювання розподілу поїздопотоків між паралельними ходами на напрямку Знам’янка– Одеса. До оптимального варіанту слід віднести передачу 10 пар вантажних поїздів з основного напрямку Помічна–Колосівка–Одеса на паралельний напрямок Помічна–Котовськ–Роздільна–Одеса.
RU: Цель. Определение экономически обоснованных размеров движения грузовых поездов между участками железнодорожного направления с параллельными ходами. Задачей исследования является распределение в оперативных условиях поездной работы при пропуске грузовых поездов между участками железнодорожного направления с параллельными ходами. Методика. Исследование выполнено с использованием классических методов и методов линейного программирования. Результаты. Рациональное распределение поездопотоков в железнодорожной инфраструктуре с параллельными ходами в настоящее время осуществляется экспертным методом на основе данных о ранее выполненных объемах перевозок без применения технико-экономического обоснования. Для решения задачи распределения поездопотоков между параллельными ходами железнодорожного направления в оперативных условиях использованы линейная модель и методы линейного программирования. При моделировании все поездопотоки на направлении разделены на нераспределяющиеся поездопотоки, которые остаются неизменными для всех вариантов оперативного управления, и распределяющиеся, которые, возможно перераспределять в некоторых пределах между параллельными ходами железнодорожного направления. Научная новизна. С научной точки зрения, работа интересна и важна тем, что методы линейного программирования позволяют проводить распределение поездопотоков между параллельными ходами в оперативных условиях. Практическая значимость. Практическая ценность данного исследования заключается в применении изложенных методов экономико-математического моделирования распределения поездопотоков между параллельными ходами на направлении Знаменка–Одесса. К оптимальному варианту следует отнести передачу 10 пар грузовых поездов с основного направления Помошная–Колосовка–Одесса на параллельное направление Помошная–Котовск–Раздельная–Одесса.
EN: Purpose. Determination of the economic grounded sizes of motion of freight trains between the areas of railway direction with parallel runnings. A research task is distribution in the operative terms of train work at admission of freight trains between the areas of railway direction with parallel runnings. Methodology. Research is executed with the use of classic methods and methods of the linear programming. Findings. The rational train traffic volume distribution on a railway infrastructure with parallel runnings is presently carried out by an expert method on the basis of information about the before executed volumes of transportations without application of feasibility study. For the task solution of train traffic volume distribution between parallel runnings of railway direction a linear model and methods of the linear programming are used in operative terms. At a design all train traffic volume on a direction part on undistributed train traffic volume – which remains unchanging for all variants of operative management and distributed – which it is possible to redistribute in some limits between parallel runnings of railway direction. Originality. From the scientific point of view the work is interesting and important by the methods of the linear programming, which allow conducting train traffic volume distribution between parallel runnings in operative terms. Practical value. The practical value of this research is in applying of the described economic and mathematical modeling methods of train traffic volume distribution between parallel runnings on direction Znamenka–Odessa. 10 pairs transmission of freight trains from basic direction Pomoshnaya–Kolosovka–Odessa on parallel direction Pomoshnaya– Kotovsk–Separate is Odessa can be included with the optimum variant.
Description
Н. Логвінова: ORCID 0000-0002-0730-247Х
Keywords
пропускна спроможність, залізничний напрямок, розміри руху поїздів, економіко- математичне моделювання, пропускная способность, железнодорожное направление, размеры движения поездов, экономико-математическое моделирование, capacity, railway direction, trains movement sizes, economic and mathematical modeling, КСВ
Citation
Логвінова, Н. О. Економіко-математичне обґрунтування розподілу поїздопотоків на напрямку залізничних перевезень з паралельними ходами Знам'янка-Одеса / Н. О. Логвінова // Наука та прогрес транспорту. – 2013. – № 2(44). – С. 998. – Бібліогр. в кінці ст. – doi: 10.15802/stp2013/12994.