Поглинальний апарат автозчепного пристрою залізничного транспортного засобу (патент 96623)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Винахід належить до залізничного транспорту. Поглинальний апарат автозчепного пристрою залізничного транспортного засобу містить корпус з днищем, шток-поршень, дві ємності, утворені останнім в корпусі та заповнені еластомером. Поршень має отвори для перетікання еластомеру та відкриту в бік одної з камер порожнину, в якій вмонтований рухомий в осьовому напрямку диск. Останній сумісно зі згаданими отворами виконує функцію зворотного клапана в залежності від напрямку переміщення поршня. Диск з боку притиснення до штока є підпружиненим. Технічним результатом є збільшення швидкості повернення апарата до початкового положення.
RU: Изобретение относится к железнодорожному транспорту. Поглощающий аппарат автосцепного устройства железнодорожного транспортного средства содержит корпус с днищем, шток-поршень, две емкости, образованные последним в корпусе и заполненные эластомером. Поршень имеет отверстия для перетока эластомера и открытую в сторону одной из камер полость, в которой вмонтирован подвижный в осевом направлении диск. Последний совместно с упомянутыми отверстиями выполняет функцию обратного клапана в зависимости от направления перемещения поршня. Диск со стороны прижатия к штоку является подпружиненным. Техническим результатом является увеличение скорости возврата аппарата в исходное положение.
EN: The present invention relates to the rail transport. A center coupler draft gear of a rail vehicle comprises a housing with a bottom, a rod-piston, two tanks formed by the latter in the housing and filled with an elastomer. The piston has holes for overflow of an elastomer and a cavity open in the direction of one chamber, in which an axially movable disk is mounted. The latter together with said holes acts as a check valve depending on the direction of movement of the piston. The disk from the side of pressing to the rod is spring-loaded. The technical result is an increase of the speed of return of the gear to its original position.
Description
О. Заболотний: ORCID 0000-0003-1651-7082
Keywords
МПК B61G 9/08, B61G 9/08, автозчепні пристрої, поглинальні апарати, вагон, патент, КБЖД, СКТБ МСУБ
Citation
Поглинальний апарат автозчепного пристрою залізничного транспортного засобу: пат. 96623 Україна: МПК B61G 9/08, B61G 9/08. № a200910105; заявл. 05.10.2009; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. 2 с.