Аналіз логістичних ризиків перевезення вантажів зернової групи в європейські порти з використанням контрейлерної технології

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна
Abstract
UKR: Мета. З початком повномасштабної агресії росії проти України наша держава втратила існуючі налагоджені маршрути експорту зернових вантажів. Експорт зерна та продуктів перемелу базувався на доставці зерна сухопутними видами транспорту та в незначних обсягах річковим транспортом до морських портів з подальшою перевалкою на морський транспорт. Традиційними ринками збуту українського зерна та продуктів перемелу є Азія, Африка та Близький Схід. Обмеженість європейського ринку зерна вимагає пошуку нових шляхів доставки зернових вантажів до ринків збуту. У якості альтернативних морських портів для перевалки зернових вантажів розглядаються польські порти Гданськ, Гдиня, Щецин та румунський порт Констанца. На фоні проблем перетину кордону залізничним та автомобільним транспортом та необхідності мінімізації транспортно-логістичних витрат виникає задача пошуку альтернативних варіантів перевезення з мінімальною тривалістю перетину кордонів і одним з варіантів є застосування контрейлерної технології перевезень. Метою дослідження є оцінка логістичних ризиків використання контрейлерної технології для підвищення ефективності мультимодального процесу перевезення зернових вантажів. Методи. Комплексний аналіз технічного оснащення та технології роботи залізничного транспорту у взаємодії з автомобільним, інфраструктури прикордонних переходів та технології їх перетину при виконанні вантажних перевезень, статистичний аналіз. Результати. На підставі аналізу основних схем перетину кордону при перевезенні зернових вантажів та логістичних ризиків, що при цьому виникають, було обрано наступну схему. Зерно автомобільним транспортом доставляється до залізничної станції Хирів, до якої заходить суміщена колія 1435-1520 мм, а також є колії шириною 1435 мм, де здійснюється завантаження автопоїздів на платформи контрейлерного поїзда системи Ro-La. Подальше перевезення здійснюється залізничним транспортом до порту без перевантаження та зміни візків. Час перевезення автопоїздів може бути суміщеним з відпочинком водія у відповідності з режимом роботи за тахографом. Практична значимість. Організація на станції Хирів РФ «Львівська залізниця» пункту навантаження автопоїздів на залізничні платформи системи Ro-La дозволить прискорити термін доставки зернових вантажів з України до одного з портів Чорного чи Балтійського морів та скоротити загальні логістичні витрати.
ENG: Purpose. Since the beginning of russia's full-scale aggression against Ukraine, our state has lost the existing established routes for the export of grain cargoes. The export of grain and grinding products was based on the delivery of grain by land transport and, in small volumes, by river transport to seaports with subsequent transshipment to sea transport. The traditional sales markets for Ukrainian grain and grinding products are Asia, Africa and the Middle East. The limitation of the European grain market requires the search for new ways of delivering grain cargoes to sales markets. The Polish ports of Gdansk, Gdynia, Szczecin and the Romanian port of Constanta are being considered as alternative seaports for the transshipment of grain cargoes. Against the background of the problems of crossing the border by rail and road transport and the need to minimize transport and logistic costs, the task of finding alternative transportation options with the minimum duration of border crossing arises, and one of the options is the use of piggyback transportation technology. The purpose of the study is the estimation of the logistic risks of using piggyback technology to improve the efficiency of the multimodal process of grain cargo transportation. Methods. A comprehensive analysis of the technical equipment and work technology of railway transport in interaction with road transport, the infrastructure of border crossings and the technology of crossing them during cargo transportation, statistical analysis. The results. On the basis of the analysis of the main schemes of crossing the border during the transportation of grain cargoes and the logistic risks that arise, the following scheme was chosen. Grain is delivered by road to the Khyriv railway station, which is connected by a combined track of 1435-1520 mm, and there are also tracks with a width of 1435 mm, and where road trains are loaded onto the platforms of the Ro-La system piggyback train. Further transportation is carried out by rail transport to the port without overloading and changing carts. The time of transportation of road trains can be combined with the driver's rest in accordance with the working mode of the tachograph. Practical significance. The organization of a loading point for road trains on railway platforms of the Ro-La system at the Khyriv station of regional branch of «Lviv Railway» will allow to speed up the delivery of grain cargoes from Ukraine to one of the ports of the Black or Baltic Seas and reduce the overall logistic costs.
Description
М. Березовий: ORCID 0000-0001-6774-6737; Я. Болжеларський: ORCID 0000-0002-4787-1781; С. Гревцов: ORCID 0000-0003-2925-4293; С. Боричева: ORCID 0000-0002-2064-6621
Keywords
зерно, заміна візків, перевантаження, мультимодальні перевезення, контрейлерний поїзд, система Ro-La, морський порт, перетин кордону, grain, change of carts, transshipment, multimodal transportation, piggyback trains, Ro-La system, sea port, border crossing, КТВ
Citation
Березовий М. І., Болжеларський Я. В., Гревцов С. В., Боричева С. В. Аналіз логістичних ризиків перевезення вантажів зернової групи в європейські порти з використанням контрейлерної технології. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2023. Вип. 25. С. 60–69. DOI: 10.15802/tstt2023/284495.