Випуск 32

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Сравнительный анализ конечно-элементных моделей свайного фундамента при взаимодействии с основанием
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Тютькин, Алексей Леонидович; Гулак, А. В.
  UKR: У статті викладено порівняльний аналіз напружено-деформованого стану скінченно-елементних моделей системи «пальовий фундамент – ґрунтовий масив».
 • Item
  Модальний аналіз колонної станції із врахуванням нелінійних властивостей та приєднаних мас оточуючого масиву
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Тютькін, Олексій Леонідович
  UKR: В роботі представлено результати модального аналізу колонної станції з урахуванням нелінійних властивостей ґрунту та приєднаних мас оточуючого масиву.
 • Item
  Вип. 32 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Моделювання методами інтегральних рівнянь тонких армувальних елементів підземних споруд та тунелів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Пастернак, Я. М.; Сулим, Георгій Теодорович; Лучко, Йосип Йосипович
  UK: Побудовано модель тонкого армування, що враховує розтяг, зсув та згин останнього. Розроблену модель використано в методі інтегральних рівнянь при дослідженні концентрації напружень у стінці частково зміцненого тунелю. Отримано числові результати для різних значень довжини армування та його відносної жорсткості. Здійснено їх аналіз.
 • Item
  Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта для железнодорожного транспорта с использованием различных методов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Мямлин, Сергей Витальевич; Блохина, Анна Сергеевна; Цечоева, 3. X.
  UK: На прикладі одного з проектів порівнюються його економічні оцінки, пораховані з використанням дисконтного метода та метода, в якому в основі лежить розрахунок повного економічного результату проекту.
 • Item
  Стохастичне моделювання вартісного фізичного зносу технічних систем, що не відновлюються
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Гненний, Олег Миколайович
  UK: У статті розроблено методичний підхід до визначення вартісного фізичного зносу об'єкта оцінки, що може бути розглянутий як технічна система, що не відновлюється, який заснований на стохастичному моделюванні залишкового терміну напрацювання до відмови об'єкта оцінки та напрацювання до відмови нового об'єкта, подібного об'єкту оцінки. Коефіцієнт придатності визначається як математичне сподівання випадкової величини, що є результатом відношення відповідних випадкових величин — напрацювань до відмови. Визначені моделі для декількох типів законів розподілу.
 • Item
  Определение экономической эффективности использования вагонов-платформ секционного типа
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Мямлин, Сергей Витальевич; Гуржи, Наталья Леонидовна; Бубнов, Валерий Михайлович
  UK: Стаття присвячена порівняльному аналізу витрат за повний життєвий цикл 80-футового вагона-платформи і вагона-платформи секційного типу на прикладі двох моделей фитннгових вагонів-платформ для великотоннажних контейнерів виробництва ВАТ «Азовмаш». Показники порівняльної ефективності розглядаються з погляду компанії-оператора залізничних вантажних перевезень — потенційного власника вагонів-платформ.
 • Item
  Про взаємозв'язок структурних перетворень при втомі вуглецевої сталі з особливостями будови поверхонь руйнування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Вакуленко, Ігор Олексійович
  UK: Для сталі залізничної осі, в залежності від амплітуди навантаження, наведено закономірні зміни структури при випробуваннях на втомлюваність.
 • Item
  Показники роботи сортувальної гірки та фактори, що на них впливають
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Журавель, Вячеслав Вікторович
  UK: Встановлено вид рівнянь регресії які адекватно описують зв'язок між похибкою гальмування відчепів, ухилом сортувальних колій і показниками роботи сортувальної гірки з урахуванням впливу параметрів вагонопотоку, що переробляється.
 • Item
  Аналіз впливу оперативного формування двогрупних поїздів на окремі показники експлуатаційної роботи
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Божко, Микола Павлович; Мазуренко, Олександр Олександрович
  UKR: Виконано дослідження оперативного керування організацією вагонопотоків у поїзди на залізничному напрямку. Обґрунтовано доцільність впровадження раціонального поєднання формування одногрупннх та двогрупннх поїздів з метою прискорення доставки вантажів. Умовою для прийняття рішення щодо визначення категорії окремого поїзда запропоновано величину періоду планування. Визначено економічний ефект від впровадження оперативного керування.
 • Item
  Оптимизация режимов расформирования составов на сортировочных горках
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Бобровский, Владимир Ильич; Кудряшов, Андрей Вадимович
  UKR: Розроблено метод вирішення задачі оптимізації режиму розформування составу, що дозволяє врахувати багаторазові розділення його відчепів.
 • Item
  Выделение импульсных сигналов на фоне мощных помех от силовых сетей
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Сердюк, Татьяна Николаевна; Швец, Александр Владимирович; Иванов, В. К.
  UK: В роботі наведено методику компенсації потужних вузькосмугових гармонік, які випромінюються потужними силовими мережами, для застосування в комп'ютеризованій системі визначення та реєстрації імпульсних сигналів, які пов'язані з частковими або коронними розрядами в ізоляторах ліній електропередач. Алгоритм компенсації полягає у визначенні точних значень частоти, фази та амплітуди завади за двома точками у комплексному спектрі сигналу поблизу частоти завади та у формуванні сигналу компенсацій який віднімається з вхідного сигналу.
 • Item
  Анализ отказов и методы контроля рельсовых цепей
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Романцев, Иван Олегович; Гаврилюк, Владимир Ильич; Дунаев, Дмитрий Владимирович
  UK: В роботі проведено аналіз відмов і існуючих методів контролю стану рейкових кіл для подальшої розробки на цій основі методів та засобів автоматизованого контролю параметрів рейкових кіл.
 • Item
  Віброшумова діагностика електромагнітної апаратури
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Бондаренко, Борис Маврович; Разгонов, Адам Пантелійович; Морозов, Герман Леонідович
  UKR: У статті розглядається один з варіантів контролю працездатності релейної апаратури залізничної автоматики з використанням методу шумової діагностики (ідентифікація шумових сигналів на основі використання моментів щільності розподілу імовірності випадкових шумових сигналів).
 • Item
  Расчет загрязнения атмосферы при аварии на базе модели конвективно-диффузионного переноса примеси
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Радкевич, Анатолий Валентинович; Беляев, Николай Николаевич; Степаненко, Александр Алексеевич; Яковлев, Сергей Александрович; Шаптала, Александр Иванович; Лисняк, Владимир Михайлович
  UKR: На базі тривимірної чисельної моделі виконано розрахунок процесу поширення токсичної речовини у атмосфері. Модель базується на чисельному інтегруванні рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки. Наводяться результати обчислювального експерименту щодо прогнозу рівня забруднення атмосфери.
 • Item
  Розробка принципів оцінки екологічного збитку і екологічного ризику при аваріях з нафтопродуктами на залізнічному транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Зеленько, Юлія Володимирівна
  UK: Запропоновано принципи оцінки збитків, що спричиняються аварійними розливами нафтопродуктів компонентам навколишнього середовища, і методичні підходи до оцінки екологічного ризику функціонування залізничних магістралей.
 • Item
  План железнодорожного пути, проблемы его съемки, расчетов и реализации
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Корженевич, Иван Петрович; Суслов, О. А.; Торопов, Б. И.
  UK: Розглянуто сучасні проблеми плану залізничної колії від зйомки до реалізації проекту і запропоновано напрями їх вирішення.
 • Item
  Результати натурного випробування на міцність стрілочного переводу типу Р65 марки 1/11 проекту 65111ж
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Гнатенко, Василь Павлович; Мойсеєнко, Костянтин Володимирович
  UKR: Наведено результата натурного випробування на міцність стрілочного переводу типу Р65 марки 1/11 проекту 65111Ж.
 • Item
  Мікропроцесорний пристрій захисту електричних двигунів від струмів короткого замикання
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Устименко, Дмитро Володимирович
  UKR: Представлено мікропроцесорний пристрій захисту кіл електричних машин від струмів короткого замикання, в якому здійснюється вимикання струму короткого замикання до досягнення ним ударного значення.
 • Item
  Показники якості електричної енергії в системі електричної тяги постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Петров, Андрій Володимирович
  UK: Викладено результати досліджень, що вказують на можливість використання деяких додаткових показників якості електроенергії в системі електричної тяги постійного струму на вході та виході тягової підстанції. Показано, що ці показники істотно спрощують аналіз якості електроенергії, яка поступає в тягову мережу.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна