№ 4 (46)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  4 (46) випуск. Наука та прогрес транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Накопичення втомних пошкоджень деталей вагонів згідно з критерієм питомої енергії повної деформації
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Куліченко, Анатолій Якович; Кузін, Микола Олегович; Вакуленко, Леонід Ігорович
  UK: Мета. Сучасні уявлення про накопичення втомних пошкоджень у деталях рухомого складу залізничного транспорту ґрунтуються на моделях, які оцінюють довговічність металевих систем залежно від кількості циклів та розмаху деформацій або напружень. Ці моделі дозволяють з достатнім рівнем адекватності виконувати оцінку знеміцнення металевих систем в умовах багатоциклової втоми та за наявності тільки пружних деформацій у деталях рухомого складу. Водночас можливість появи пластичних деформацій при роботі залізничних транспортних конструкцій у них не враховується. Метою цієї роботи є побудова математичної моделі, яка дозволяє оцінювати довговічність металевих систем з урахуванням появи пластичної складової в процесі деформування деталей рухомого складу залізничного транспорту. Методика. З використанням сучасних підходів механіки деформованого твердого тіла було виконано аналіз впливу параметрів пластичних деформацій на довговічність високонавантажених елементів конструкцій. Результати. Вивчено вплив пружного та пластичного деформування на розсіяння енергії під час циклічного навантаження. Наукова новизна. Аналітично показано, що параметри знеміцнення металевих систем пов’язані з повною енергією деформації, яка характеризує особливості деградаційних процесів у металевих конструкціях під час зовнішніх навантажень. Практична значимість. Запропоновано співвідношення, які дозволяють оцінювати залишковий ресурс деталі в умовах заданого послідовного багаторівневого циклічного навантаження.
 • Item
  Инновационные подходы к организации и управлению материальными потоками строительного комплекса
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Радкевич, Анатолий Валентинович; Арутюнян, Ирина Андреевна
  RUS: Цель. Разработка теоретико-методологических подходов и научно-практических рекомендаций относительно управления материальными потоками строительного комплекса. Методика. Исследование включает анализ существующих научных работ по вопросам, связанным с управлением программами развития строительства с учетом логистизации на предприятиях разной отраслевой принадлежности, которые относятся к строительному комплексу; обобщение и систематизацию опыта принятия управленческих решений в процессе подготовки производства, в частности управление движением материальных потоков строительных ресурсов и сопровождающих их информационных потоков, логический анализ, моделирование и системную обработку информации. Результаты. Результаты дают возможность руководству строительных организаций оценить материально-техническое обеспечение своих строительных объектов согласно срокам строительства, технологии строительных процессов, а также учесть минимизацию затрат. Научная новизна. С единых системных позиций на основе развития методики организации, планирования и управления сформулированы теоретические и методологические основы управления формированием логистических систем в программах развития строительного комплекса. Практическая значимость. Вклад в решение многих сложных организационных и экономических задач, которые сопровождаются проблемами развития строительства, обеспечивается за счет повышения эффективности управления материальными потоками строительного комплекса.
 • Item
  Dynamic Performance of Freight Cars on Bogies Model 18-1711
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Bubnov, Valerii M.; Myamlin, Serhiy V.; Mankevych, Mykola B.
  EN: Purpose. To analyze the results of study of dynamic parameters of the tank-car model 15-1900 and gondola car model 12-1905, equipped with the bogies model 18-1711 with axle loading of 25 ton and unified according to major parts and joints with the cars of previous generation. According to results of the study to conclude about the possibility of using bogies model 18-1711 as the running parts of the freight rolling stock of the new generation of 1520 mm track with increased axle loading. Methodology. The dynamic performance of the rolling stock running parts directly affects the safety of railway traffic. Experimental studies of the car dynamic qualities are an important step in the modernization of existing bogie constructions and in the creation of the new ones. These tests allow one to confirm the results of theoretical studies and to check the correctness of the constructive solutions. Findings. Basic results of dynamic studies are presented as the graphs of dynamic performance dependencies on the motion speed of the experimental train. Results show that the freight cars on the bogies model 18-1711 have satisfactory dynamic properties meeting current regulatory requirements. Originality. The dynamic characteristics of freight cars on bogies model 18-1711, which give a complete view of the car loading allow us to estimate the dependency of the car dynamic performance on the bogie design parameters. Practical value. The bogie model 18-1711 with axle loading 25 ton can be used as a freight car undercarriages of the new generation of 1520 mm track.
 • Item
  Теоретико-експериментальна оцінка показників міцності корпусів тягових редукторів зварної конструкції КЕВРЗ для електропоїздів серій ЕР2, ЕР9
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Бондарєв, Олександр Матвійович; Ягода, Дмитро Олександрович; Бондарєв, О. О.; Скобленко, В. М.
  UK: Мета. Перевірка відповідності вимогам Норм [10] експериментальних зразків тягових редукторів для електропоїздів серій ЕР2, ЕР9 з корпусами зварної конструкції виробництва Київського електровагоноремонтного заводу (КЕВРЗ). Методика. Для досягнення поставленої мети було розроблено розрахункові моделі для теоретичного визначення рівнів напружень у корпусі тягового редуктора зварної конструкції шляхом моделювання навантаженості, що може створюватися в умовах експлуатації, та експериментально оцінено напруження в різних точках корпусу тягового редуктора, а також рівні вертикальних прискорень корпусу тягового редуктора та навантаженості вузла прикріплення корпусу до рами візка. Результати. На підставі аналізу отриманих результатів розрахунків було встановлено, що тягові редуктори з корпусами зварної конструкції КЕВРЗ відповідають вимогам Норм [10]. Наукова новизна. На підставі експериментальних та теоретичних досліджень виконано науковий супровід робіт з розробки та введення в експлуатацію оновлених тягових редукторів для електропоїздів серій ЕР2, ЕР9. Практична значимість. Розроблено та передано спеціалістам Укрзалізниці для впровадження технічне рішення із заходами, які мають виконуватися під час експлуатації та ремонтів електропоїздів вказаних серій з корпусами тягових редукторів зварної конструкції виробництва КЕВРЗ.
 • Item
  Модифікована імітаційна модель локальної мережі з використанням маркерного методу доступу до шини
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Пахомова, Вікторія Миколаївна; Стрибулевич, Л. В.
  UK: Мета. Для дослідження характеристик локальної мережі з використанням маркерного методу доступу до шини розробити її модифіковану імітаційну модель. Методика. Характеристики мережі визначаються на розробленій імітаційній моделі, в основу якої покладено діаграми станів канального рівня станції мережі з механізмом обробки пріоритетів як у стійкому стані, так і під час виконання процедур керування: ініціації логічного кільця, входу та виходу станції мережі з логічного кільця. Результати. Розроблено імітаційну модель, використовуючи яку можна отримати залежності максимального часу очікування заявки в черзі для різних класів доступу, часу реакції та корисної пропускної спроможності мережі від швидкості передачі даних, кількості станцій мережі, інтенсивності генерації заявок, кількості кадрів, що передаються за час утримання маркера, довжини кадру. Наукова новизна. Запропоновано методику імітаційного моделювання локальної мережі, яка відображає її роботу як у стійкому стані, так і з використанням процедур керування, механізму призначення й обробки пріоритетів. Практична значимість. Визначення характеристик мережі в системах реального часу на залізничному транспорті на основі розробленої імітаційної моделі.
 • Item
  Electric Pulse Treatment of Welded Joint of Aluminum Alloy
  (Дніпроопетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпроопетровськ, 2013) Vakulenko, Ihor O.; Nadezhdin, Yurii L.; Sokirko, V. A.; Volchok, I. P.; Mitiaev A. A.
  EN: Purpose. Explanation of the redistribution effect of residual strengthes after electric pulse treatment of arc welding seam of the aluminum alloy. Methodology. Alloy on the basis of aluminium of АК8М3 type served as the research material. As a result of mechanical treatment of the ingots after alloy crystallization the plates with 10 mm thickness were obtained. After edge preparation the elements, which are being connected were butt welded using the technology of semiautomatic argon arc welding by the electrode with a diameter of 3 mm of AK-5 alloy. Metal structure of the welded joint was examined under the light microscope at a magnification of 200 and under the scanning electronic microscope «JSM-6360 LA». The Rockwell hardness (HRF) was used as a strength characteristic of alloy. Hardness measuring of the phase constituents (microhardness) was carried out using the device PМТ-3, with the indenter loadings 5 and 10 g. The crystalline structure parameters of alloy (dislocation density, second kind of the crystalline lattice distortion and the scale of coherent scattering regions) were determined using the methods of X-ray structural analysis. Electric pulse treatment (ET) was carried out on the special equipment in the conditions of the DS enterprise using two modes A and В. Findings. On the basis of researches the previously obtained microhardness redistribution effect in the area of welded connection after ET was confirmed. As a result of use of the indicated treatment it was determined not only the reduction of microhardness gradient but also the simultaneous hardening effect in the certain thermal affected areas near the welding seam. During study of chemical composition of phase constituents it was discovered, that the structural changes of alloy as a result of ET first of all are caused by the redistribution of chemical elements, which form the connections themselves. By the nature of the influence the indicated treatment can be comparable with the thermal softening technologies of metallic materials. Originality. The observed structural changes of alloy and related to them microhardness change in the areas near the welding seam after ET are conditioned by both the change of morphology of structural constituents and the redistribution of chemical elements. In case of invariability of chemical elements correlation in the phase constituents of alloy the reduction effect of gradient microhardness should be far less. Practical value. In practice, the negative effect of the wares embrittlement made using the casting technologies, excluding the pressure casting and quite difficult selection of chemical composition of alloy can be significantly reduced during the treatment of alloy with electric pulses.
 • Item
  Ефективність застосування динамічних стабілізаторів у післяремонтний період на залізницях України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Чернишова, Оксана Сергіївна; Уманов, Марк Іонович; Ковалев, Вячеслав Вікторович; Марков, Ю. С.; Губар, Олексій Васильович
  UKR: Мета. Проаналізувати сили взаємодії колії та рухомого складу при застосуванні динамічних стабілізаторів, а також визначити ділянки, на яких стабілізація колії доцільна не лише за технічними показниками, але й за економічними. Методика. Для досягнення мети дослідження використано методи аналізу матеріальних потоків, характерні для місць, що потребують застосування динамічних стабілізаторів на коліях залізничного транспорту. Результати. Дослідження щодо економічної ефективності використання динамічних стабілізаторів, які виконувалися вченими останнім часом, не поширюються на порівняння вартості робіт зі стабілізації колії та втрат залізниці за період дії обкатки. Під час обкатки поїзди рухаються з обмеженою швидкістю, що викликає відповідні фінансові втрати. Обмеження швидкості призводить не лише до зростання часу руху, але й у деяких випадках до підвищеного споживання паливно-енергетичних ресурсів. А на ділянках гальмування та розгону безпосередньо перед та за ділянками обмеження спостерігається більш інтенсивне розладнання колії та зростання витрат на її поточне утримання. Розроблено методику оцінки економічної ефективності застосування динамічних стабілізаторів після виконання ремонтів колії для ділянок залізниць України з різними умовами експлуатації. Ця методика містить розрахунок втрат залізниці, що зумовлені додатковим часом руху, підвищеним споживанням паливно-енергетичних ресурсів та витратами на поточне утримання. Наукова новизна. Розроблено методику оцінки економічної ефективності застосування динамічних стабілізаторів у післяремонтний термін. Запропонований підхід дозволяє отримувати раціональне рішення з урахуванням особливостей ділянок, на яких виконано ремонти колії. Практична значимість. Отримані результати дозволяють раціонально призначати роботи з динамічної стабілізації колії з урахуванням експлуатаційних характеристик ділянок залізниць та економічної доцільності виконання запланованих робіт.
 • Item
  Порівняльний аналіз розрахункових моделей залізничного земляного полотна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Петренко, Володимир Дмитрович; Ямпольський, Дмитро Олександрович; Святко, Ілона Олександрівна
  UKR: Мета. Під час розрахунків взаємодії ґрунту земляного полотна з верхньою будовою колії постає актуальне завдання визначення параметрів опору зрушенню й параметрів, що визначають розвиток глибоких деформацій у ґрунтах основи. Необхідно виконати пошук узагальнених методів числового моделювання роботи ґрунту основи земляного насипу, що містять аналіз не тільки напруженого стану ґрунту основи, а й деформованого. Методика. Виконано аналіз існуючих сучасних та класичних способів числового моделювання роботи зразків ґрунту під дією статичного навантаження. Результати. Згідно з традиційними методиками аналізу роботи ґрунтових масивів, обмеження та якісне визначення деформацій земляного полотна можливо лише побічно, через визначення напружень та порівняння отриманих значень із граничними. Наукова новизна. Запропоновано створення нової розрахункової моделі, у якій крім класичного підходу до аналізу напруженого стану ґрунту земляного полотна також буде враховуватись і деформований стан. Практична значимість. Дослідження показали, що для точного аналізу роботи ґрунтових масивів виникає гостра необхідність у розробці узагальненої методики аналізу сумісної роботи рухомого складу із земляним полотном залізниць, яка може використовуватися при модернізації земляного полотна під швидкісний рух.
 • Item
  Объектно-ориентированная модель функционирования железнодорожных станций
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Козаченко, Дмитрий Николаевич
  RUS: Цель. Целью статьи является совершенствование функциональной модели железнодорожных станций, направленное на сокращение затрат времени на формализацию технологических процессов их работы за счет использования типовых элементов технологии. Методика. В качестве основных элементов функционирования железнодорожной станции рассматриваются технологические операции, исполнители и объекты технологии. В ходе исследования использовались методы теории массового обслуживания, имитационного моделирования, конечных автоматов и объектно-ориентированного анализа. Результаты. В результате исследования разработаны формальные структуры данных, которые позволяют моделировать функционирование железнодорожной станции с любой степенью детализации. В соответствии с принципами объектно-ориентированного подхода в разработанной модели отдельные элементы станционной технологии представляются совместно с описанием их поведения. Предложенная модель реализована в виде программного комплекса. Научная новизна. За счет применения объектно-ориентированного подхода при организации данных усовершенствована модель функционирования железнодорожных станций, что позволяет создавать библиотеки элементарных технологических процессов и сократить затраты времени на формализацию технологии работы станций. Практическая значимость. Использование программного комплекса, разработанного на базе предложенной модели, позволяет сократить затраты времени технологов на получение технико- эксплуатационной оценки проектируемых и существующих железнодорожных станций.
 • Item
  Power Quality Complex Estimation at Alternating Current Traction Substations
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Bosiy, Dmytro O.
  EN: Purpose. At alternating current traction substations are used three-winding transformers. This scheme comes to significant costs from power quality disturbances at each supplier. The most significant power quality indices at alternating current traction substation are voltage deviation, voltage unbalance and harmonic distortion. The purpose of this article is power quality complex estimation at two traction substations that work on the one district of traction network. Methodology. The measurements were made according to accepted program during 24 hours with 1 sec discretization. A few power quality analyzers PM175 are used to record data with time synchronization. The scheme of measurements means that devices are connected through current and potential transformers at the each level of voltage. Findings. Voltage level at different substation is various due to power losses in primary network. The voltage in one phase of 1-st substation is bigger than in other phases. Voltage THD values according to standard requirements are below norm only for primary 154 kV networks. For another traction and regional networks voltage THD values are above norm value. The voltage unbalances in 154 kV networks are below voltage unbalance in 35 kV networks. Besides the voltage unbalance in 154 kV network is below 2% that complies with the requirements of standard. At the same time we can consider that voltage and current spectrums consist from discrete harmonics with frequencies that multiples of the fundamental frequency. Originality. Voltages at the connection points of traction substations to supply lines are complex stationary random process that determines the voltage mode of the external power supply system of each traction substation. The flows of active and reactive power of the higher harmonics at AC traction substation are directed opposite power of the fundamental harmonic. The power flows on higher harmonics create the disturbing impact on related devices. The total power at AC traction substation consists of 61.8% of the active power, 32.5% of the reactive power of the 1st harmonic and 5.7% of the distortion power in the quadrature components. Practical value. Analysis of the quadrature components suggests that traditional approaches to reactive power compensation at the fundamental frequency will be sufficiently effective. But the influence of the distortion power on reducing energy losses must be also researched. Besides reactive power compensation should be considered with the issue of reducing the basic power quality indices to standardized values.
 • Item
  Результаты ходовых динамических испытаний дизельного поезда типа 630М производства АО PESA (Польша)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Блохин, Евгений Петрович; Грановский, Роман Беркович; Дзичковский, Евгений Михайлович; Кривчиков, Алексей Евгеньевич; Грановская, Наталья Иосифовна; Циюпа, А.
  RU: Цель. Экспериментальное определение значений динамических показателей, характеризующих безопасность движения рельсового автобуса по прямым и криволинейным участкам железнодорожного пути и стрелочным переводам, и проверка соответствия их требованиям нормативных документов. Методика. Методы испытаний основываются на сравнении показателей динамических качеств автобуса, полученных экспериментально, с их допускаемыми значениями. В качестве определяющих безопасность движения показателей, численные значения которых приведены далее, используются: коэффициент запаса устойчивости от схода колеса с рельса; коэффициенты вертикальной динамики в первой и второй ступенях рессорного подвешивания; рамные силы; плавность хода. Определение коэффициента запаса устойчивости от схода колеса с рельса производится по известной методике. Коэффициенты вертикальной динамики в каждой ступени рессорного подвешивания определяются как отношение динамических вертикальных прогибов к величинам их статических значений, соответствующих заданной населенности автобуса. Результаты. Значения коэффициентов вертикальной динамики вагонов поезда в первой и второй ступенях рессорного подвешивания, а также значения рамных сил и показателей плавности хода не превышали допустимых нормативных значений, а коэффициент запаса устойчивости против схода колеса с рельса был больше минимально допустимого значения. Научная новизна. Получены значения показателей, характеризующих динамические качества нового типа рельсового автобуса, и показана возможность его эксплуатации на магистральных путях железных дорог Украины. Практическая значимость. Определены допустимые скорости движения рельсового автобуса по различным участкам железнодорожного пути.
 • Item
  Исследование переходных процессов в тональных рельсовых цепях
  (Дніпропетровський нацональний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Гончаров, Константин Викторович
  RU: Цель. Поиск новых методов анализа тональных рельсовых цепей, определение формы сигнала контроля рельсовой линии на входе путевого приемника. Методика. Для исследования переходных процессов применялся метод частотных характеристик. С помощью быстрого преобразования Фурье определялся спектр сигнала на выходе путевого генератора. После определения комплексной частотной характеристики тональной рельсовой цепи рассчитывался спектр сигнала на входе путевого приемника. При этом использовались полученные в результате интерполяции нормативных значений частотные характеристики первичных параметров рельсовой линии, а также рассчитанная частотная характеристика входного сопротивления путевого приемника. Для определения временной зависимости сигнала на входе приемника применялось обратное быстрое преобразование Фурье. Результаты. В результате выполненных исследований были установлены причины искажения формы сигналов в тональных рельсовых цепях. Путевой фильтр, а также входной фильтр путевого приемника ограничивают верхнюю и нижнюю боковые полосы спектра сигнала контроля рельсовой линии, что приводит к затягиванию фронта и среза сигнальных импульсов. Рельсовая и кабельные линии, а также устройства защиты и согласования практически не влияют на форму сигнальных импульсов и изменяют только их амплитуду. При воздействии фронта и среза сигнальных импульсов в связанных контурах приемника на частотах частных резонансов возникают свободные колебания, в результате интерференции которых происходят биения и появляется дополнительный межсигнальный импульс. Научная новизна. Усовершенствован метод анализа тональных рельсовых цепей, что позволяет определить не только уровень, но и временную зависимость сигнала на входе путевого приемника при произвольном входном воздействии. Практическая значимость. Полученная временная зависимость сигнала на входе путевого приемника будет полезна при разработке новых более совершенных методов определения свободности тональной рельсовой цепи. Предложенный метод анализа рельсовых цепей может быть использован для поиска новых более информативных форм сигнального тока.