Випуск 21 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Дослідження параметрів складських комплексів з використанням мереж Петрі
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Демченко, Євген Борисович; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Дорош, Андрій Сергійович; Сковрон, Ігор Ярославович
  UKR: Мета. В сучасних умовах задача удосконалення систем зберігання матеріальних запасів має значну наукову і практичну значимість. При цьому характер і ступінь впливу параметрів вхідного потоку вантажів на потрібне технічне оснащення складів з позицій логістики та системного підходу вивчені недостатньо. Відсутність остаточного рішення задачі щодо розробки універсальної методики визначення раціональних технічних і технологічних параметрів складів тарно-штучних вантажів сформулювало мету дослідження, яка полягає у встановленні раціонального оснащення складського комплексу на основі імітаційного моделювання процесу його функціонування, що формалізований мережею Петрі. Методика. У роботі авторами представлена методика формалізації процесу функціонування транспортно-складського комплексу за допомогою мережі Петрі у середовищі QPNet. Представлена методика техніко-економічного порівняння варіантів оснащення складського комплексу, в основі якої лежить використання модифікованих приведених витрат. Результати. У роботі виконано огляд існуючих імітаційних моделей складських комплексів, визначені їх переваги та недоліки. На основі виконаного аналізу визначена імітаційна система для розробки моделі складського комплексу. У статті наведена універсальна методика визначення раціональних технічних і технологічних параметрів складів тарно-штучних вантажів з використанням імітаційної моделі складу, технологічний процес роботи якого представлено мережею Петрі. З розробленою імітаційною моделлю складу виконана серія експериментів, що відрізняються експлуатаційними умовами функціонування, в результаті чого отримана сукупність техніко-експлуатаційних показників роботи складського комплексу. Отримані показники функціонування складу стали основою для визначення його раціонального технічного оснащення. Практична значимість представленої у роботі методики побудови універсальної моделі складського комплексу і техніко-економічної оцінки показників його функціонування дозволить більш точно визначати раціональну кількість технічних засобів і технічне оснащення при проектуванні нових або реконструкції існуючих транспортно-складських комплексів.
 • Item
  Аналіз сучасних проблем ефективної взаємодії залізниць та морських портів України
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Вернигора, Роман Віталійович; Золотаревська, Ольга Олександрівна
  UKR: Мета. Метою роботи є комплексний аналіз сучасного стану речей та основних проблем при взаємодії залізниць та морських портів при організації вантажних перевезень, а також можливих напрямків вирішення цих проблем. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій щодо проблематики налагодження ефективної взаємодії залізничного та морського транспорту, зокрема при організації експортних перевезень, з подальшим їх порівнянням та узагальненням; методи статистичного аналізу та прогнозування для визначення існуючих та перспективних обсягів перевезень у залізнично-водному сполученні з врахуванням нерівномірності. Результати. Експорт є одним з основних джерел наповнення державного бюджету України, складаючи третину від її ВВП. Більше 60% експортних вантажів прямують через українські порти; при цьому 75% експортних обсягів доставляються у порти залізницею. В останні роки існуюча система взаємодії залізниць та морських портів все частіше демонструє свою неефективність, наслідком чого є збільшення термінів доставки вантажів, погіршення показників експлуатації рухомого складу, зростання собівартості перевезень. Однією з причин такої ситуації є невідповідність існуючої пропускної спроможності припортової залізничної інфраструктури сучасним умовам роботи, що характеризуються зміною економічної моделі, зміною напрямків та структури вантажопотоків, активним розвитком портових потужностей. Дієвим напрямком вирішення проблеми зменшення дисбалансу переробної спроможності портів та припортової залізничної інфраструктури є державно-приватне партнерство при реалізації відповідних інвестиційних проектів, оцінка яким повинна здійснюватись з використанням сучасних наукових підходів. Наукова новизна. Одержані в результаті дослідження результати дозволяють підвести наукове підґрунтя під подальший розвиток державно-приватного партнерства щодо розвитку залізничної припортової інфраструктури. Практична значимість. Розвиток інфраструктури припортових залізничних станції та ділянок за рахунок державно-приватних інвестицій дозволить підвищити ефективність логістики вантажних перевезень у залізнично-водному сполученні, знизити їх собівартість і відповідно підвищити конкурентність українських товарів на зовнішніх ринках.
 • Item
  Аналіз логістичних ризиків залізничного транспорту гірничо-збагачувального комбінату в умовах збільшення обсягів виробництва готової продукції
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Козаченко, Дмитро Миколайович; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Березовий, Микола Іванович; Боричева, Світлана Вікторівна
  UKR: Мета. Нарощування випуску готової продукції підприємствами гірничо-збагачувальної галузі України – залізорудного концентрату та окатишів, що вивозиться залізничним транспортом та спрямовується одержувачам в Україні, відправляється на експорт через морські порти та сухопутні переходи наштовхується на проблеми, пов'язані з функціонуванням внутрішнього залізничного транспорту цих підприємств. Це пов'язано з тим, що існуюча залізнична інфраструктура ГЗК запроектована та побудована в умовах, коли і ГЗК, і перевізник – залізниця разом з інфраструктурою та рухомим складом являлись власністю держави, хоча й підпорядковувались різним міністерствам та відомствам. У сучасних умовах актуальною є проблема зниження ризиків, пов'язаних з ефективним інвестуванням у розвиток залізничного транспорту ГЗК з метою приведення у відповідність технічного оснащення залізничного транспорту під'їзних колій підприємств галузі та обсягів перевезень. Методи. Комплексний аналіз технічного оснащення та технології роботи залізничного транспорту ГЗК, статистичний аналіз, графоаналітичне моделювання. Результати. Встановлено, що наявність на ринку залізничних перевезень значної кількості операторів вагонного парку призвела до дефіциту колійної ємності через необхідність додаткового сортування вагонів за власниками та типом вагонів, а також колій для відстою рухомого складу в очікуванні вантажних та операцій закінчення формування відправницьких маршрутів. Місячна нерівномірність відвантаження готової продукції ГЗК залежить від графіку виконання капітальних ремонтів машин з виробництва окатишів і може в окремі періоди року сягати збільшення відносно середніх значень до 23%, що потребує відповідного планування залучення рухомого складу незалежних операторів вагонного парку. Необхідність здійснення внутрішніх перевезень сировини залізничним транспортом, пов'язана з постановкою на капітальний ремонт машин з випуску окатишів потребує в окремі періоди року залучення додаткового вагонного парку. Встановлено виникнення додаткових факторів ризику, що пов'язаний з використанням власних вагонів тільки в окремі періоди року та складність залучення приватних магістральних вагонів через високу вартість їх використання на таких перевезеннях. Встановлено, що коливання обсягів перевезень викликає коливання робочого парку локомотивів до 25% від робочого парку у періоді з мінімальною їх потребою. Утримання надмірного парку маневрових локомотивів, що відповідає піковим обсягам роботи призводитиме до їх неефективного використання в інші періоди року, робочий парк локомотивів, менший за розрахунковий призводитиме до виникнення ризику невиконання планових обсягів перевезень. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані при розробці технологічних процесі роботи залізничного транспорту ГЗК та розрахунку технічного оснащення залізничної інфраструктури ГЗК.
 • Item
  Адекватність математичної моделі для визначення раціональних капіталовкладень
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Харченко, Олеся Іванівна
  UKR: Мета. Моделювання на сьогодні є одним із популярних методів досліджень, пов’язаних із підвищенням ефективності функціонування підрозділів залізничного транспорту, бо модель – замісник оригінального об’єкту, який допомагає вивчати його властивості. Відповідність результатів, отриманих за допомогою моделі, поведінці реального об’єкту є важливим питанням для моделювання, тому перевірка на адекватність є невід’ємною частиною даного процесу. Тож, метою даної статті є представлення методики перевірки адекватності моделі визначення раціональних капіталовкладень за позиціями сталого розвитку. Методика. Для моделей залежності функції еластичності капіталовкладень за напрямками сталого розвитку від характеристик попиту на послуги підрозділів проведена перевірка на адекватність на основі критерія Фішера. Для чого була сформована нуль-гіпотеза про рівність дисперсії неадекватності та дисперсії експерименту. Результати. Перевірка моделей на адекватність показала, що залежності функцій еластичності капіталовкладень за напрямками сталого розвитку від параметрів попиту на послуги адекватно описують експериментальні результати. Практична значимість. Виконана перевірка адекватності моделей підтвердила доцільність практичного використання моделей при управлінні підрозділами залізничного транспорту залежностей функцій еластичності капіталовкладень за напрямками сталого розвитку від характеристик попиту на послуги підрозділів.
 • Item
  Аналіз існуючої маршрутної мережі міста Марганець
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Кудряшов, Андрій Вадимович; Мазуренко, Олександр Олександрович
  UKR: Мета. Аналіз проблеми якісного функціонування міської пасажирської транспортної системи м. Марганець з метою розробки пропозицій з поліпшення якості транспортного обслуговування населення. Методика Для визначення ємностей районів по відправленню і прибуттю пасажирів використовувався табличний метод. При розробці топологічної схеми використовувалася теорія графів. Для розрахунку матриці міжрайонних кореспонденцій була використана гравітаційна модель Результати. Виконано аналіз сучасного стану існуючої маршрутної транспортної мережі м. Марганець; розроблена топологічна схема міста; представлена характеристика діючих міських маршрутів; визначені ємності транспортних районів, розрахована матриця міжрайонних кореспонденцій; виконано оцінку діючої маршрутної мережі, сформована вихідна маршрутна мережа; визначені витрати часу на підхід до зупиночних пунктів. Наукова новизна. Виконане дослідження процесу перевезення пасажирів по транспортній мережі м. Марганець дозволить розробити пропозиції щодо вдосконалення пасажирської маршрутної мережі для підвищення якості транспортного обслуговування населення міста. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що розробка раціональної пасажирської маршрутної мережі дозволить поліпшити якість транспортного обслуговування населення м. Марганець, зменшити витрати часу пасажирів на підхід до зупиночних пунктів та підвищити якість обслуговування пасажирів.