Випуск 09 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Бюджетування в системі управління запасами залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Топоркова, Олена Анатоліївна; Гунько, Л. О.
  UK: Мета. Робота присвячена розробці організаційного підходу щодо управління запасами залізничного транспорту з урахуванням специфіки галузі. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати процедури бюджетування. Результати. У роботі наведено організаційний підхід, який розглядає проблему оптимізації управління запасами шляхом узгодженості системи матеріально-технічного забезпечення з обсягом виконуваних робіт та структурою замовлень. Наукова новизна. Запропоновано удосконалений інтегрований підхід до управління запасами залізничного транспорту, який на відміну від існуючих базується на встановленні точних цільових показників прибутку, причинно-наслідкового зв’язку та використанні фінансових показників. Практична значимість. Бюджетне планування в межах структурних одиниць залізничного транспорту дасть змогу підвищити відповідальність персоналу та керівників за раціональне витрачання сировини та дозволить відносити втрати на певні види економічної діяльності. Використання наведеного інтегрованого підходу дозволить керівникам транспортної галузі приймати науковообґрунтовані рішення щодо управління та раціонального використання ресурсів.
 • Item
  Удосконалення мотивації праці в умовах акціонування залізниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Сначов, Микола Павлович; Зелинська, О. О.; Ломтєва, Ірина Миколаївна; Штоколова, Т. М.
  UK: Мета. Внаслідок низки негативних процесів заробітна плата перестала виконувати стимулюючу функцію. Існуючі в Україні системи мотивації праці та її оплати на залізничному транспорті не відповідають вимогам соціально орієнтованої ринкової економіки й свідчить про відсутність чітко налагодженого механізму взаємодії усіх основних елементів, тому виникає необхідність пошуку шляхів її удосконалення. Метою роботи є дослідження підходів щодо поліпшення мотивації трудової діяльності працівників унаслідок удосконалення систем оплати праці в умовах акціонування залізниці. Методика. Для розв’язання проблем організації праці та її оплати в роботі описані такі підходи до мотивації трудової діяльності на залізниці, як: грейдування, система участі працівників у прибутку підприємства та соціальний пакет. Результати. У ході акціонування Укрзалізниця повинна побудувати свою систему мотивації праці, яка б повною мірою враховувала особливості її діяльності, а також мотивувала до підвищення продуктивності праці з кінцевою метою – забезпечити зовнішню конкурентоспроможність. Практична значимість. Використання запропонованих систем мотивації трудової діяльності дозволить створити налагоджену й ефективну систему організації праці та її оплати для підвищення продуктивності праці та покращення ефективності виробництва на Укрзалізниці.
 • Item
  Особливості фінансування діяльності залізниці в умовах акціонування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Сначов, Микола Павлович; Ломтєва, Ірина Миколаївна; Рогожина, І. О.; Дегальцева, Л. В.; Фрунзa, Г. М.
  UK: Мета. Критичний рівень фінансового стану залізниці України, необхідність технологічної модернізації та впровадження інновацій в галузі потребують значних інвестицій. Робота присвячена дослідженню можливих джерел залучення фінансових ресурсів, необхідних для розвитку залізничного транспорту в Україні, зокрема, під час акціонування залізничної галузі. Методика. Дослідження на основі аналізу існуючих джерел фінансування діяльності корпорацій закордоном та на підприємствах України. Результати. Проведено аналіз ефективних джерел формування фінансових ресурсів, необхідних для модернізації залізничного транспорту в Україні. Практична значимість. Впровадження вказаних підходів дозволить обґрунтувати економічну доцільність і пропорції внутрішнього та зовнішнього джерел фінансування залізничного транспорту в умовах його акціонування.
 • Item
  Економіко-технологічні моделі аналізу й управління експлуатацією парків електричних двигунів залізничних стрілочних переводів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Скалозуб, Владислав Васильович; Осовик, Володимир Миколайович; Клименко, Іван Вікторович
  UKR: Мета. Підвищення ефективності та стійкості процесів експлуатації на залізницях, зменшення експлуатаційних витрат неможливі без розвитку комплексних систем автоматизації, призначених для експлуатації парків технічних систем – АСЕП. Стаття присвячена питанням удосконалення АСЕП в частині розвитку методів аналізу й планування черговості діагностування та ремонтів електричних двигунів (ЕД) залізничних стрілочних переводів з урахуванням умов недетермінованості. Удосконалені технологічні й економічні моделі, за якими виконується автоматизоване управління АСЕП, повинні враховувати різну форму інформації про технічний стан пристроїв та умови функціонування транспортної системи (зокрема, нечітку). Також моделі повинні забезпечувати можливості адаптації параметрів і більшої результативності процедур планування з метою підвищення ефективності залізничних перевезень у цілому. Методика. Дослідження були здійснені з використанням процедур моніторингу та діагностування ЕД, які перебували під впливом робочих навантажень. Управління експлуатацією парків ЕД виконується на основі індивідуальних інтелектуальних моделей, а також мереж Кохонена, побудованих за спектральними характеристиками струму ЕД. При плануванні ремонтів ураховується спеціалізація виконавців. Черговість обслуговування ЕД визначається на основі нечіткої двоетапної моделі планування. Для аналізу й прогнозування параметрів недетермінованих процесів застосовуються методи хаотичної динаміки. Результати. Удосконалено економіко-технологічні моделі аналізу й управління автоматизованими процесами експлуатації парків ЕД при нечіткому описі параметрів та умов. Вони ураховують поточний стан технічних систем, а також можливі збої процесу перевезень. Досліджено властивості недетермінованих процесів залізничних перевезень. Наукова новизна. Набули розвитку економіко-технологічні моделі автоматизованого управління експлуатацією парків ЕД, які враховують умови нечіткого опису параметрів системи. Моделі призначені для планування черговості діагностування та ремонтів ЕД, також вони ураховують спеціалізацію підприємств. Досліджено властивості процедури аналізу та інтерпретації недетермінованих часових рядів вагонопотоків при агрегуванні їх рівнів. Практична значимість. Результати досліджень забезпечують можливість автоматизації та підвищення ефективності процесів економіко-технологічного управління експлуатацією парків ЕД стрілочних переводів за умов нечіткого визначення параметрів системи. Процедура аналізу агрегованих рядів забезпечує можливості обґрунтованої інтерпретації їх властивостей та отримання достовірних оцінок прогнозування і плану-вання на основі часових рядів.
 • Item
  Система материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Шило, Лилия Анатолиевна; Тимощенко, О. М.
  RU: Введение. Система материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта является одним из центральных звеньев общей системы управления железнодорожной отраслью, оказывающей непосредственное влияние на бесперебойность и безопасность движения, на уровень надежной и устойчивой эксплуатации подвижного состава, повышение рентабельности работы подразделений транспорта, на финансовые результаты отрасли. Материальные ресурсы и материальные издержки, включающие стоимость материалов и сырья, а также затраты по их формированию и содержанию, выступают одним из объектов совершенствования управления запасами. Цель. Усовершенствовать методы управления и контроля уровня запасов на складах структурных подразделений железной дороги Украины и улучшить систему снабжения. Задача. Управление запасами состоит в решении таких задач: определение размера необходимых запасов, создание системы контроля за фактическим размером запасов и своевременным их пополнением. Постановка проблемы. Решение проблемы повышения эффективности управления материальными запасами в современной экономической среде требует перехода от традиционных методов управления к логистическим, позволяющим включить управление запасами в состав основных направлений активно осуществляемой предприятием стратегии своего рыночного поведения. Достижение стратегических целей любого предприятия прежде всего зависит от интеграции функций логистики. Основными составляющими логистики является физическое распределение, материально-техническое обеспечение и снабжение. Методологической и теоретической основой статьи являются труды ученых, специалистов в области теории и практики экономики железнодорожного транспорта, управления затратами, материально-технического снабжения: Б. Аникиной, И. Беловой, Н. Терешиной, Б. Волкова, І. Аксенова, Ю. Бараша, Л. Головковой, В. Диканя, Л. Костюченко, Ю. Кулаева. Результаты. Рассмотрены методы управления, контроля и снабжения уровня запасов на складах структурных подразделений железной дороги. Предложены современные методы снабжения и контроля уровня запасов на складах структурных подразделений железной дороги для улучшения системы управления запасами. Практическая значимость работы. Заключается в возможности использования результатов статьи в практической деятельности для контроля и снабжения структурных подразделений железной дороги Украины.
 • Item
  Необхідність визначення шляхів оптимізації витрат на залізничному транспорті в умовах реформування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) П’ятигорець, Ганна Сергіївна; Пилипенко, Ю. К.
  UK: Мета. Сучасні ринкові відносини вимагають удосконалювання практики управління витратами підприємств з урахуванням особливостей перехідного періоду і міжнародного досвіду. Це дозволить максимізувати прибуток і мінімізувати витрати, забезпечувати достатній рівень рентабельності. Робота присвячена визначенню шляхів оптимізації експлуатаційних витрат залізниць України в умовах реформування. Методика. Дослідження на основі аналізу робіт вітчизняних та закордонних економістів із проблем формування, аналізу і планування витрат підприємств залізничного транспорту, а також законодавчих актів України та статистичних даних про роботу залізничного транспорту. Результати. В умовах ринкової економіки функціонування підприємства актуалізує проблему раціонального витрачання ресурсів, докорінного поліпшення управління витратами для забезпечення конкурентоспроможності перевезень на залізниці. Наукова новизна. Набув подальшого розвитку системний підхід до визначення основних напрямків впровадження комплексної системи управління витратами на залізничному транспорті в умовах реформування. Практична значимість. Застосування різних підходів дозволить обґрунтувати економічну доцільність витрат залізничного транспорту в умовах його реформування.
 • Item
  Використання міжнародної фінансової та технічної допомоги як чинник економічного розвитку та реформування дорожньо-транспортного комплексу України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Кассір, Віта Володимирівна; Кравцова, С. В.
  UK: Мета. Робота присвячена розгляду рівня економічного розвитку дорожньо-транспортного комплексу (ДТК), дослідженню думок про необхідність реформування залізниць України, поглиблення інтеграції до світової економічної системи та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями для використання міжнародної технічної допомоги з метою здійснення необхідних структурних реформ. Методика. Для дослідження цих питань пропонується кваліфікований і виважений аналіз реальних досягнень і ризиків у економічній сфері з визначенням адекватних стратегій і тактики поведінки в нинішніх умовах. Результати. Пропонується налагодити міжнародне фінансове й технічне співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями для сприяння економічному розвитку, яке реалізується через залучення значних фінансових ресурсів, технологічних інновацій, найкращого міжнародного досвіду для проведення структурних реформ дорожньо-транспортного комплексу в контексті завдань внутрішнього облаштування України, модернізації економіки для підвищення національної конкурентоспроможності. Наукова новизна. Багато уваги приділяється пріоритетним напрямкам розбудови дорожньо-транспортного комплексу України: впровадженню заходів галузевої модернізації в межах транспортного сектору, залученню зовнішніх інвестицій для пришвидшення структурних трансформацій, розробленню та запровадженню механізмів залучення фінансових ресурсів у розвиток транспортної інфраструктури. Практична значимість. Метою реформування дорожньо-транспортного комплексу в контексті завдань внутрішнього облаштування країни є створення комплексної транспортної системи, яка б не лише належним чином задовольняла потреби суспільства в перевезенні пасажирів і вантажів, забезпечувала зниження транспортних витрат у вартості продукції, використовуючи економічно обґрунтовані тарифи, а й забезпечила б ефективну реалізацію транзитного потенціалу України.
 • Item
  Проблеми оновлення тягового рухомого складу та оцінка ефективності інвестиційних проектів у локомотивному господарстві
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Гненний, Олег Миколайович; Вишнякова, А. В.
  UK: Мета. Високий ступінь зносу тягового рухомого складу зумовлює потребу в оновленні локомотивного парку, що потребує значних капітальних вкладень. Для України виникає об’єктивна необхідність проведення реформування на залізничному транспорті з метою залучення приватних інвесторів до вкладення коштів в оновлення рухомого складу. Актуальним питанням залишається визначення ефективності інвестиційних проектів у локомотивному господарстві. Методика. Для досягнення поставленої мети використовується системний підхід для визначення сукупного ефекту від оновлення ТРС для локомотивного господарства та Укрзалізниці в цілому. Результати. Авторами досліджено проблеми фізичного та морального зносу ТРС, визначено потенціальні вітчизняні та зарубіжні компанії-постачальники залізничної техніки, розглянуто принципи та основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів. Одним з основних критеріїв оцінки ефективності інвестиційного проекту є показник чистої приведеної вартості, який приймаючи значення більше або дорівнює нулю, забезпечує позитивну ефективність реалізації інвестиційного проекту. Наукова новизна. В статті пропонується оцінка ефективності інвестиційного проекту (придбання локомотива) у локомотивному господарстві шляхом розрахунку вдосконаленого показника чистої приведеної вартості за рахунок врахування сукупного ефекту від оновлення ТРС для локомотивного господарства та залізничного транспорту України загалом. Практична значимість. Запропоновані показники оцінки ефективності дозволять більш точно визначити ефективність інвестиційного проекту саме у локомотивному господарстві та у випадку позитивної ефективності залучити приватні інвестиції для оновлення тягового рухомого складу.
 • Item
  Теоретичні аспекти взаємодії залізничного транспорту та регіонального суб’єкта
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Задоя, В’ячеслав Олександрович
  UKR: Мета. Робота присвячена розробці методичного підходу щодо підвищення ефективності регіональних пасажирських перевезень за рахунок удосконалення взаємодії з регіональними суб’єктами. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем та стратегічне планування за певним сценарієм. Результати. У роботі наведено методичний підхід, який розглядає проблему розвитку регіональних пасажирських перевезень з урахуванням оптимізації взаємодії з регіонами за трьома напрямками. Наукова новизна. Запропоновано удосконалений методичний підхід щодо вибору оптимальної стратегії економічного управління пасажирськими перевезеннями, що базуються на системотехнічному підході до опису ринку транспортних послуг з перевезення пасажирів у зоні відповідальності компанії. Практична значимість. Використання наведеного підходу дозволить регіональним державним адміністраціям приймати науково обґрунтовані рішення щодо розвитку пасажирського транспорту в регіоні на перспективу.
 • Item
  Дослідження питання форм та систем оплати праці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Божок, Наталія Олексіївна; Баланович, Н. В.
  UK: Мета. Робота присвячена дослідженню та аналізу сучасних форм та систем оплати праці, які застосовуються у вітчизняному та зарубіжному досвіді. Методика. При розгляді системи оплати праці запропоновано застосовувати системи, які орієнтовані на підвищення мотивації працівника. Результати. У роботі виконано аналіз систем оплати праці, виявлено їх недоліки та розглянуто закордонні системи оплати праці, які можуть більш ефективно замінити існуючі. Стаття є комплексним теоретичним дослідженням систем оплати праці, які використовуються в процесі нарахування заробітної плати на підприємствах України, та систем, які застосовуються зарубіжними країнами, що є досить актуальним питанням з огляду на еко-номічну інтеграцію України до Євросоюзу. Визначено основну різницю між системами оплати праці, які застосовуються в Україні та зарубіжних державах. Практична значимість. Наведений аналіз та зроблений висновок можна використати для заміни існуючих систем оплати праці, усунення певних недоліків та вдосконалення існуючих систем відповідно до європейських стандартів.
 • Item
  Важливість розвитку залізничного туризму в Україні в сучасних соціально-економічних умовах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: Вступ. У високорозвинених країнах туризм є однією з галузей, завдяки якій до бюджету надходить значна частина коштів. Зокрема, останнім часом великою популярністю користується залізничний туризм, завдяки якому люди можуть комфортно та в межах своїх фінансових можливостей подорожувати світом. Україна зіштовхнулася з проблемою суттєвого зниження обсягів туристичних потоків, старіння основних фондів, відсутності інвестицій на їх оновлення, зниження обсягів пасажирських перевезень. Мета. Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності розвитку залізничного туризму в Україні. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять системний аналіз проблем забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі у сфері пасажирських залізничних перевезень, теоретичні положення економічної науки в галузі ефективності залізничного туризму й управління туристичними потоками. Методи. Автором запропоновано напрямки управління туристичними потоками, які відрізняються від існуючого розширенням сфери послуг туристам на території України. Запропоновано розвиток залізничного внутрішнього туризму, а також впровадження спеціальних туристичних поїздів. Результати. У результаті виконання поставлених завдань мають бути досягнуті такі результати: підвищення іміджу українських залізниць; підвищення частки сфери туризму і курортів у структурі валового внутрішнього продукту до рівня розвинутих країн; доведення кількості працівників сфери туризму й курортів до рівня розвинутих країн; збільшення загальної кількості номерного фонду в готелях та інших сертифікованих засобах розміщення до рівня розвинутих країн; створення ефективної системи моніторингу якості надаваних туристичних послуг відповідно до адаптованого світового досвіду; створення привабливого інвестиційного клімату для широкого залучення інвестицій у розвиток туристичної, інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, підвищення безпеки туристів, забезпечення дієвого захисту їхніх прав, законних інтересів і збереження майна. Висновки. Автором наведено теоретичне узагальнення й нове роз’язання наукового завдання. Воно виявляється в розробці теоретичних і методологічних підходів щодо необхідності розвитку залізничного туризму. Раціонально застосовані заходи за запропонованими автором напрямками управління туристичними потоками дозволять суттєво підвищити надходження до бюджету країни від внутрішнього туризму.
 • Item
  Стан сучасної системи забезпечення якості перевізного процесу залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Кассір, Віта Володимирівна; Барвіненко, І. В.
  UK: Мета. Робота присвячена розгляду методів підвищення якості перевезень вантажів, пошуку шляхів розвитку логістичних технологій, впровадження інноваційних технічних засобів і методів перевезень. Методика. Для забезпечення режиму максимальної економічної ефективності організації перевезень вантажів і пасажирів у роботі запропоновано розглянути систему розрахунків раціонального технічного оснащення й технологічних режимів транспорту. Результати. У роботі пропонується додатково до існуючих показників ввести показник конкурентоспроможності залізничного транспорту, а також визначати такі показники якості: коефіцієнт транспортного забезпечення користувачів, коефіцієнт транспортної доступності вантажовласників, коефіцієнт безпеки перевезень, коефіцієнт екологічності транспортних процесів. Наукова новизна. Багато уваги приділяється новим підходам оптимізації перевізного процесу, експлуатаційної роботи на основі нових технологій, автоматизованих систем комплексного управління та оперативних методів диспетчерського управління і енергоефективності. Практична значимість. У роботі розглянуто підхід, який дасть змогу залізничному транспорту не лише якісно і в повному обсязі задовольнити весь фактичний попит у перевезеннях, але й постійно залучати нових користувачів транспортних послуг, чому буде сприяти стабільний і поступальний розвиток економіки. Тим самим буде посилюватися позиція залізниць на транспортному ринку. Задля власного виживання на транспортному ринку вони змушені забезпечити високу конкурентоспроможність, а саме поліпшення якості перевезень, що передбачає виконання всіх обсягів перевезень, гарантуючи своєчасність доставки і збереження вантажів.
 • Item
  Стратегічні напрямки розвитку інноваційного потенціалу ПАТ «Укрзалізниця»
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Омельчак, Ганна Володимирівна
  UK: Мета. Метою статті є надання пропозицій щодо стратегічних напрямків розвитку інноваційного потенціалу ПАТ «Укрзалізниця». Результати. Досліджено та запропоновано основні стратегічні напрямки розвитку інноваційного потенціалу ПАТ «Укрзалізниця». Наукова новизна. Запропоновано основні напрямкам розвитку транспортного сектора економіки України, основні завдання та стратегія інноваційного розвитку ПАТ «Укрзалізниця». Практична значимість. Розв’язання проблем інноваційного розвитку ПАТ «Укрзалізниця» безпосередньо пов’язано із забезпеченням розвитку його інноваційного потенціалу. Активізація інноваційної діяльності, підвищення її ефективності, визначення та встановлення оптимального поєднання між складовими інноваційного процесу, розширення сфери застосування інновацій та оптимальне планування інноваційної діяльності зумовлюють формування й розвиток інноваційного потенціалу організації. Це залежить від певних умов, за яких соціально-економічна система готова генерувати та сприйняти ту чи іншу інновацію.
 • Item
  Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Бобиль, Володимир Володимирович; Корнілєнко, Максим Сергійович
  UK: Мета. Робота присвячена розкриттю сутності депозитної діяльності банку, висвітленню особливості депозитної політики банку та шляхів підвищення ефективності управління депозитними операціями. Виявлено основні проблеми, з якими стикаються банки в процесі здійснення ними депозитної діяльності, зокрема: неузгодженість активно-пасивних операцій банків, недостатність ресурсів, що акумулюються банківськими установами для забезпечення наявних фінансових потреб економіки. Окреслено основні шляхи щодо вдосконалення депозитної політики з метою досягнення максимального результату при мінімізації витрат. Методика. Для розв’язання завдань такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем. Результати. У роботі наведено підхід, який розглядає проблему залучення депозитів в умовах кризи та її розв’язання шляхом розробки депозитної політики. Проаналізовано динаміку депозитів, залучених депозитними корпораціями, також досліджено депозити резидентів у розрізі секторів економіки. Установлено, що найбільш активним сектором економіки щодо накопичення грошових коштів на депозитних рахунках є домашні господарства та нефінансові корпорації. Розроблено основні напрямки підвищення ефективності депозитної політики банків. Результатом проведення депозитних операцій є отримання банками та їх клієнтами певних переваг. Так, розміщення грошових коштів у депозити для клієнтів банку дає можливість: отримувати стабільний дохід у національній та іноземній валюті у вигляді відсотка протягом певного часу; збільшувати суму своїх заощаджень за рахунок процентного доходу; мінімізувати ризики втрати коштів тощо. Щодо банків, то залучення тимчасово вільних коштів у депозити сприяє: підвищенню ліквідності банку; збільшенню обсягів активних операцій та формуванню їх ефективної структури; прискоренню безготівкових розрахунків; зменшенню вартості ресурсів порівняно з міжбанківськими кредитами. Наукова новизна. Запропоновано шляхи удосконалення, підвищення ефективності проведення депозитних операцій вітчизняними банками. Практична значимість. Використання наведеного методичного підходу дозволить банківським фінансовим установам збільшити кількість депозитних вкладень.
 • Item
  Логістичні моделі прогнозування потреби в матеріальних ресурсах підприємств залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Міщенко, Максим Іванович
  RU: Цель. Выявление источников возникновения неопределенности при принятии логистических решений в управлении материальными ресурсами промышленных предприятий железнодорожного транспорта (ППЖТ) и разработке методики определения потребности в условиях неопределенности, присущей транспортно-промышленному производству в рыночных условиях хозяйствования. Методика. Предложенная модель включает в себя два основных этапа: этап формирования исходных данных, необходимых для реализации процесса прогнозирования норм расхода на новое и перспективное изделие; этап расчета названных норм расхода материальных ресурсов. Результаты. В логистической системе управления материальными ресурсами ППЖТ основными источниками неопределенности, возникающей при принятии плановых решений, являются: вариативность или сложная по определенности производственная программа и отсутствие норм расхода материальных ресурсов на перспективное (инновационное) изделие или на проведение различного рода работ. Методы распознавания образов наиболее целесообразно использовать для решения тех задач, основой совершенствования которых является формирование и поиск однородных совокупностей. В условиях большинства крупных ППЖТ к таким задачам относятся: определение норм расхода материальных ресурсов на новые и перспективные изделия, ремонт и реконструкцию зданий и сооружений железнодорожного транспорта. Реализация разработанной автором логистической модели прогнозирования, основанной на использовании метода оптимальной классификации, доказала перспективность названного направления совершенствования планирования в управлении материальными ресурсами ППЖТ. В целом проведенные экономические расчеты подтвердили правильность выбранных логистических направлений совершенствования планирования в управлении материальными ресурсами ППЖТ и достаточно высокую экономическую эффективность работы предложенных алгоритмов. Научная новизна. Предложен комплексный подход к совершенствованию системы планирования потребности ППЖТ в материальных ресурсах на базе использования методов математической статистики. Выявлены и проанализированы источники возникновения неопределенности при принятии логистических решений в управлении материальными ресурсами ППЖТ. Разработана оригинальная модель прогнозирования норм расхода материальных ресурсов ППЖТ на новые и перспективные изделия на основе методов распознавания образов. Практическая значимость. Основные результаты работы могут быть использованы при совершенствовании логистической системы планирования в управлении материальными ресурсами ППЖТ.
 • Item
  Аналіз ефективності курсування окремого денного швидкісного поїзда
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Бараш, Юрій Савелійович; Матусевич, Олексій Олександрович
  UK: Мета. Розробити методику визначення раціональної зони ефективного курсування окремого швидкісного пасажирського поїзда за рахунок використання методики покриття витрат доходами від перевезень. Методика. Для розв’язання задач такого класу в роботі запропоновано методики: оптимізації зон курсування пасажирських поїздів, беззбитковості перевезень та покриття витрат доходами. Ці методики дозволять визначити раціональну відстань курсування швидкісних поїздів за рахунок покриття додаткових збитків існуючими доходами. Результати. На основі виконаного аналізу було встановлено принципи визначення максимальних відстаней курсування швидкісних поїздів на певному напрямку руху, тобто межу, за якою рух поїздів стає неефективним. Визначено вплив населеності поїзда на збільшення максимальної відстані курсування окремого швидкісного поїзда. Наукова новизна. Удосконалено методичний підхід щодо визначення впливу населеності поїзда та вартості проїзду в ньому на збільшення раціональної зони курсування швидкісних поїздів за рахунок використання методики покриття витрат доходами від перевезень, що дозволить збільшити відстань ефективного руху поїздів. Практична значимість. Впровадження вказаної методики для визначення раціональної відстані курсування швидкісних поїздів дозволить АТ «Українські залізниці» скоротити збитковість своєї діяльності, а УЗШК поступово збільшити зони ефективного курсування швидкісних перевезень.