Статті КІТ

Permanent URI for this collection

ENG: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 310
 • Item
  Дослідження інтелектуальних моделей управління на основі процедур класифікації невизначених даних зі встановленими вимогами достовірності результатів
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ ≪Інститут промислових та бізнес технологій≫, ІВК ≪Системні технології≫, Дніпро, 2024) Скалозуб, Владислав Васильович; Горячкін, Вадим Миколайович; Клименко, Іван Вікторович; Терлецький, Ігор Андрійович
  UKR: Стаття присвячена дослідженням властивостей і розвитку інтелектуальних моделей управління складними системами за умов невизначеності даних на основі процедур класифікації на основі методів редукції та статистики каппа Коена. Застосування цих методів забезпечує достовірне вирішення завдань з урахуванням оцінки граничної розмірності моделей класифікації. В роботі були досліджені можливості удосконалення нейронних мереж Хеммінга для класифікації даних у форматах нечітких величин і certainty factor CF(A). Також були визначені особливості удосконаленої математичної моделі завдань нечіткої класифікації на основі набору шаблонів ознак. Представлено структуру програмного комплексу інформаційної технології управління призначенням/відбором виконавців на основі класифікації наборів шаблонів із певних нечітких ознак, який використовує процедури редукції і каппа статистики.
 • Item
  Data Stochastic Preprocessing for Sorting Algorithms
  (CEUR Workshop Proceedings, 2022) Shynkarenko, Viktor I.; Doroshenko, Anatoliy Yu.; Yatsenko, Olena A.; Raznosilin, Valentyn V.; Halanin, Kostiantyn K.
  ENG: The possibilities of improving sorting time parameters through preprocessing by stochastic sorting were investigated. The hypothesis that preprocessing by stochastic sorting can significantly improve the time efficiency of classical sorting algorithms has been experimentally confirmed. Sorting with different computational complexity is accepted as classical sorting algorithms: shaker sorting with computational complexity O(n2), insertions O(n2), Shell O(n·(log n)2) ... O(n3/2), fast with optimization of ending sequences O(n·log n). The greatest effect is obtained when performing comparisons using stochastic sorting in the amount of 160 percent of the array’s size. Indicators of the exchange efficiency of two elements and a series of comparisons with exchanges are proposed, which made it possible to establish the greatest efficiency of data preprocessing by stochastic sorting when one element for comparison is selected from the first part of the array, and the other from the second. For algorithms with a computational complexity of O(n2) the improvement in time efficiency reached 70–80 percent. However, for Shell sort and quick sort, the stochastic presort has no positive effect, but instead increases the total sorting time, which is apparently due to the initial high efficiency of these sorting methods. The hypothesis about increasing the time efficiency of quick sorting combined with sorting by insertions on the final sections due to the use of preliminary stochastic processing of such sections has not been confirmed. However, according to the experiment, the recommended size of the array was established, at which it is necessary to switch to insert sorting in the modified quick sort. The optimal length of the ending sequences is between 60 and 80 elements. Given that algorithm time efficiency is affected by computer architecture, operating system, software development and execution environment, data types, data sizes, and their values, time efficiency indicators should be specified in each specific case.
 • Item
  Обфускація програмного забезпечення
  (SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine, 2023) Волкова, Світлана Анатоліївна; Калініченко, Анастасія
  UKR: Завдання обфускації полягає у розробці алгоритму, який отримує вихідний код, перетворює їх у новий код із тим самим функціоналом, але приховує алгоритм, логіку, структуру вихідної програми. Щоб досягти найкращої захищеності вихідного коду від несанкціонованого злому, необхідно використовувати якомога більше видів обфускації. Тільки в цьому випадку процес реверс-інжирінергу буде утруднений.
 • Item
  Модель перевірки якості знань при тестуванні
  (SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine, 2023) Волкова, Світлана Анатоліївна; Руда, Маргарита; Мельнікова, Вероніка
  UKR: Розглядається модель перевірки знань учнів шляхом тестування. Використовується імовірнісна модель. Наведено приклад застосування моделі при використанні подвійної незалежної перевірки знань.
 • Item
  Дослідження ефективності деяких детермінованих методів передобробки сортування даних
  (Інститут програмних систем НАН України, Київ, 2023) Шинкаренко, Віктор Іванович; Макаров, Олексій Вікторович
  UKR: Для виконання перевірки гіпотези щодо зменшення часу сортування алгоритмами різної обчислювальної складності проведені експерименти. Опрацьовано декілька ідей з детермінованої передобробки масивів даних для алгоритмів сортування. Запропоновані відповідні алгоритми: швидка передобробка – передбачення індексу елемента у відсортованому масиві і перестановка, передобробка з пам’яттю – передбачення і перестановка із запам’ятовуванням раніше встановлених елементів, передобробка із розворотом – розвертання послідовностей елементів відсортованих у зворотному порядку. Також запропоновані блочні варіації швидкої та передобробки з пам’яттю, які виконуються для частин масиву заданої довжини. Встановлено що більшу ефективність передобробки показують разом із алгоритмами сортування які значно прискорюються на відсортованих (або майже відсортованих) масивах даних. Блочні передобробки можуть виконуватись швидше через можливість уникнути промахів кешу (cache miss), однак показують нижчий відсоток впорядкованості масиву. Проведені експерименти з оцінки ефективності різних алгоритмів сортування після і разом з запропонованими передобробками.
 • Item
  Methods and Software for Significant Indicators Determination of the Natural Language Texts Author Profile
  (Інститут програмних систем НАН України, Київ, 2023) Shynkarenko, Viktor I.; Demidovich, Inna M.
  ENG: Methods for the formation and optimization of author profiles are presented. The author profile is an image - a vector in a multidimensional space, which components are author's texts measurements by a number of methods based on 4-grams, stemming, recurrence analysis and formal stochastic grammar. The author's profile is a model of his language, including vocabulary, sentence syntax features. A comparative analysis of the each of the methods effectiveness is carried out. By means of the genetic algorithm, a reduced profile of the author is formed. Insignificant indicators are excluded, which allows to reduce their number by 20%. The reduced author's profile contains attributes that are significant for this author and is an effective attribution of a particular author.
 • Item
  Комплексні багатовимірні нечіткі моделі процесів моніторингу та реабілітації хворих із нерівномірним інтервалом спостережень
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Скалозуб, Владислав Васильович; Горячкін, Вадим Миколайович; Клименко, Іван Вікторович; Мурашов, Олег В'ячеславович
  UKR: Мета. Робота присвячена розвитку математичних моделей і методів нечіткого моделювання багатовимірних часових рядів (МЧР) для процесів моніторингу та реабілітації хворих із нерівномірними інтервалами між спостереженнями. У МЧР враховано системні властивості та єдності компонентів досліджуваних процесів шляхом формування комбінованих/комплексних багатовимірних нечітких моделей (CFTS). Методика. Реалізація моделей CFTS враховує власні ознаки зазначених процесів. Особливість СFTS поля-гає в тому, що нерівномірні інтервали спостережень, як і інші параметри, відображають системну єдність саме контрольованого процесу, а не встановлену зовні форму спостережень, регламент. СFTS узагальнюють моделі багатовимірних нечітких часових рядів порядку n із m вхідними і одним результуючим параметром, тобто різні компоненти можуть мати неоднаковий порядок передісторії n, окремі параметри можуть вимірюватися різними типами даних та формами невизначеності. Результати. У статті представлена комплексна вдосконалена структура моделей CFTS порядку n з m вхідними і одним результуючим параметром, яка пристосована до властивостей процесів моніторингу та реабілітації з нерівномірними інтервалами спостережень. Для формування СFTS запропонована поетапна процедура, яка дозволяє формувати склад параметрів. Подано приклад моделювання процесу реабілітації хворих на діабет на основі СFTS, який демонструє її відмінності та ефективність. Наведено порівняльні властивості моделей СFTS та моделей FTS. Наукова новизна. Отримано розвиток моделей і методів МЧР процесів моніторингу та реабілітації за нерівномірних інтервалів, сформовано комплексні моделі СFTS. Відмінність СFTS полягає в тому, що компонента нерівномірних інтервалів представлена як інші мультипараметри m, що можуть мати різний порядок передісторії n, а також різні типи даних та форми невизначеності. Запропоновано процедуру поетапного формування складу параметрів моделей СFTS. Практична значимість. Моделі СFTS забезпечують реалізацію мультипараметричних процесів моніторингу та реабілітації за нерівномірних інтервалів спостережень, спрощують структуру та зменшують кількість реляційних відношень, дозволяють усувати конфлікт продукційних правил у разі забезпечення необхідної точності результатів. Приклад моделювання процесу реабілітації хворих на діабет із такими параметрами, як рівень цукру, інтервал між спостереженнями, показник тиску крові, підтвердив достовірність і практичну значимість моделей CFTS.
 • Item
  Методи інтелектуального аналізу тексту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Демидович, Інна Миколаївна
  UKR: Мета. Методики обробки природномовних текстів застосовують для вирішення широкого кола завдань. Одне з найважчих завдань під час роботи з природномовним текстом для різних мов полягає в пошуку певних показників для подальшого визначення його авторства. Проблема досі є актуальною через відсутність уніфі-кованого інструменту чи методу для роботи з текстами різних мов. Робота з текстами української мови вима-гає врахування її особливостей побудови слів та речень для отримання кращого результату. Основною метою представленої статті є аналіз наявних методів обробки текстів, їх особливостей та результативності в роботі з текстами різних мов. Методика. Методи обробки природномовних текстів систематизовано за ти-пами й форматом, згідно з використовуваним інструментарієм та підходами. Для кожного методу розглянуто його особливості, результативність, сферу застосування та обмеження. Використано засоби системного ана-лізу для формування остаточної характеристики методу з урахуванням його призначення та можливостей. Результати. У ході дослідження методів виявлено такі з них, які використовують для інтелектуального ана-лізу текстів різних мов, їх сферу застосування, результативність у роботі з різними мовами, сильні та слабкі сторони. Це дозволить обрати ефективний інструментарій для роботи з текстами української мови. Установ-лено, що інтелектуальна обробка текстів – складне завдання, яке потребує індивідуального підходу до кожної мови для врахування її особливостей та отримання кращого результату. Наукова новизна. Сформовано ос-нову для вибору ефективного методу в роботі з україномовними текстами, проаналізовано та систематизовано наявні методи інтелектуальної обробки тексту, їх особливості застосування, можливості та ефективність у роботі з текстами різних мов. Практична значимість. Робота дозволила визначити найбільш перспективні, ефективні та доцільні методи інтелектуального аналізу природномовних текстів, щоб у подальшому їх вико-ристати для обробки україномовних текстів.
 • Item
  Constructive-Synthesizing Modeling of Natural Language Texts
  (Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, 2023) Shynkarenko, Viktor I.; Demidovich, Inna M.
  ENG: Means for solving the problem of establishing the natural language texts authorship were developed. Theoretical tools consist of a constructors set was developed on the basis of structural and production modeling. These constructors are presented in this work. Some results of experimental studies based on this approach have been published in previous works by the author, the main results should be published in the next ones. Constructors developed: converter of natural language text into tagged, tagged text into a formal stochastic grammar and the authors style similarity degree establishment of two natural language works based on the coincidence of the corresponding stochastic grammars (their substitution rules). In this paper, constructors are developed and presented that model a natural language text in the form of a stochastic grammar that displays the structures of sentences in it. This approach allows you to highlight the syntactic features of the construction of phrases by the author, which is a characteristic of his speech. Working with a sentence as a unit of text for analyzing its construction will allow you to more accurately capture the author's style in terms of the words use, their sequences and speech style characteristic. It allows you not to be tied to specific parts of speech, but reveals the general logic of constructing phrases, which can be more informative in terms of the author's style characteristics for any text. The presented work is a theoretical basis for solving the problems of the text authorship establishing and identifying borrowings. Experimental studies have also been carried out. The statistical similarity of solutions to the problems of establishing authorship and identifying borrowings was experimentally revealed, which will be presented in the next article of the authors. The proposed approach makes it possible to highlight the semantic features of the author's phrases construction, which is a characteristic of his speech. Working with a sentence as a unit of text to analyze its construction will allow you to more accurately determine the author's style in terms of the use of words, their sequences and characteristic language constructions. Allows not to be attached to specific parts of speech, but reveals the general logic of building phrases. It is planned to use the created model in the future to determine the authorship of natural language texts of various directions: fiction and technical literature.
 • Item
  Формування моделей класифікації невизначених даних процедурами редукції і каппа статистики
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ ≪Інститут промислових та бізнес технологій≫, ІВК ≪Системні технології≫, Дніпро, 2023) Скалозуб, Владислав Васильович; Горячкін, Вадим Миколайович; Терлецький, Ігор Андрійович; Дудник, Ілля Петрович
  UKR: Стаття присвячена розвитку математичних моделей класифікації невизначених даних, представлених нечіткими величинами та коефіцієнтами упевненості CF(A). Процедури формування шаблонів діагностування використовують модифіковані мережі Хеммінга (МХН), а також методи редукції та статистики каппа Коена. При цьому визначаються граничні розмірності та склад параметрів моделі класифікації, які забезпечують встановлені ймовірнісні вимоги достовірності результатів розрахунків. Представлена процедура редукції простору моделі діагностування невизначених даних. У статті наведено постановки, математичні моделі та реалізації завдань класифікації за недетермінованими даними. Прикладом моделі класифікації за нечіткими даними являється завдання із встановлення авторів україномовних текстів. Завдання класифікації при даних у форматі CF(A) відповідає відбору кандидата. Результати числового моделювання дозволили встановити результативність, достовірність та ефективність запропонованих процедур формування достовірних моделей класифікації при невизначених даних.
 • Item
  Визначення здатності штучного інтелекту до встановлення авторства художнього україномовного тексту за значними фрагментами
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ ≪Інститут промислових та бізнес технологій≫, ІВК ≪Системні технології≫, Дніпро, 2023) Іванов, Олександр Петрович; Скалозуб, Владислав Васильович; Горячкін, Вадим Миколайович; Шинкаренко, Віктор Іванович
  UKR: Штучний інтелект стає невід’ємною частиною побутового життя та професійної діяльності людини. Представлена робота має на меті дослідити ефективність визначення авторства художніх текстів за допомогою сучасних інструментів штучного інтелекту, а саме інтелектуальна пошукова система Bing. Для експерименту було вибрано десять українських авторів з багатим доробком художніх творів, які відображають різні аспекти української культури та історії. Випадкові фрагменти довжиною до 500 слів були вибрані з різних творів цих авторів. Було проведено експеримент з визначення авторства 360 фрагментів. Використовуючи мову програмування Python та пакет skpy, було створено програмне забезпечення, яке надсилає запити та отримує відповіді від Bing бота, вбудованого в Microsoft Skype. В текстах відповідей перевірялася наявність імені автора фрази та відповідної назви твору. Встановлено, що довгі фрагменти дозволяють з високою точністю, але не завжди визначити автора художнього україномовного тексту.
 • Item
  Реляційно-сепарабельні моделі процесів моніторингу при перемінних і нечітких інтервалах спостережень
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ ≪Інститут промислових та бізнес технологій≫, ІВК ≪Системні технології≫, Дніпро, 2023) Скалозуб, Владислав Васильович; Горячкін, Вадим Миколайович; Мурашов, Олег Вячеславович
  UKR: Стаття присвячена розвитку комбінованих моделей, методів і засобів, призначених для вирішення актуальних завдань моделювання та аналізу даних процесів моніторингу, які представлені часовими рядами і відрізняються перемінним або нечітким інтервалом спостережень (ЧРПНІ). В наших попередніх дослідженнях для реалізації завдань аналізу і прогнозування характеристик ЧРПНІ була запропонована сепарабельна модель (СПМ), а також удосконалений квантильний алгоритм. При реалізації процесів моніторингу з нечітким кроком інтервалів спостережень застосувався підхід на основі декомпозиції за допомогою α-рівнів. Засобами моделі СПМ і квантильного алгоритму були досліджені дані клінічного моніторингу процесів реабілітації хворих на діабет. В цій роботі для підвищення точності та ефективності моделювання і аналізу процесів ЧРПНІ запропоновані нові реляційно-сепарабельна модель (РСМ) і комбінований квантильний алгоритм. Реляційна модель визначається системою нечітких реляційних відношень першого та другого порядку, отриманих на основі вихідної послідовності даних. У комбінованому алгоритмі результати розрахунків, отримані за СПМ і моделями нечітких реляційних відношень, узагальнювалися при оптимальному виборі вагових коефіцієнтів для окремих складових. В результаті виконаних досліджень шляхом числового моделювання було встановлено, що запровадження комбінованих моделей процесів при ЧРПНІ являється раціональним та результативним. Приклади аналізу даних моніторингу процесів реабілітації хворих на діабет показали певні можливості забезпечення вимоги до точності результатів аналізу показників та їх короткострокового прогнозування.
 • Item
  Інтелектуальна технологія оптимізації керування потоками замовлень сервісних систем із неточно визначеними і природномовними даними
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Скалозуб, Владислав Васильович; Горячкін, Вадим Миколайович; Терлецький, Ігор Андрійович
  UKR: Мета. Завдання щодо класифікації даних та оптимізації керувань потоками замовлень у системах обслуговування мають значне поширення. Розробка інтелектуальної інформаційної технології (ІІТ) оптимального керування потоками замовлень у сервісних системах (ОПЗС&С), з урахуванням неточно визначених та природномовних характеристик даних (НВД), що реалізована на основі модифікованої мережі Хеммінга (МХН), зараз є актуальною, має наукове і практичне значення. Основною мета роботи – розвиток і вдосконалення математичних моделей і процедур ОПЗС&С та формування ІІТ на основі МХН за НВД. Методика. Запропоновано нові постановки завдань ОПЗС&С, які відзначаються НВД. Удосконалено математичні моделі та інтелектуальні процедури оптимізації потоків ОПЗС&С на основі МХН. Розроблено програмні засоби для ІІТ на основі МХН та процедур процесів ОПЗС&С. Проведено числові дослідження коректності та ефективності рішень. Результати. Сформовано нові постановки завдань ОПЗС&С за НВД, які відрізняються можливостями врахування результатів вибору керувань на попередніх кроках. Виконано формування вдосконалених математичних моделей та продукційних інтелектуальних процедур ОПЗС&С на основі МХН, проведено аналіз сфери їх застосування. Розроблено та досліджено програмні засоби ІІТ для процесів ОПЗС&С з НВД, проведено числовий експеримент для підтвердження достовірності та ефективності запропонованих моделей і методів процесів ОПЗС&С. Наукова новизна. У роботі вдосконалено математичні моделі, а також продукційні інтелектуальні процедури оптимізації потоків на основі результатів класифікації за МХН. Розроблено варіанти моделей функціонування процедур ОПЗС&С, де елементи потоків розглянуто або ізольовано від інших, або оптимальний для поточного елемента вибір керування впливає на обслуговування наступних елементів. Практична значимість. Розроблена на основі модифікованих мереж Хеммінга інтелектуальна інформаційна технологія дозволяє виконувати оптимізацію керувань потоками замовлень у сер-вісних системах з неточно визначеними та природномовними характеристиками даних.
 • Item
  A Dual Approach to Establishing the Authority of Technical Natural Language Texts and Their Components
  ( Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2023) Shynkarenko, Viktor I.; Demidovich, Inna; Kuropiatnyk, Olena S.
  ENG: Purpose. The study is aimed at testing the hypothesis that it is possible to determine plagiarism by methods of establishing the authorship of a text without using a text bank and their direct comparison. Methodology. Construc-tive and productive models of the processes of establishing the authorship of technical texts for two methods have been developed. The first method is based on the formation of a text model in the form of a set of formal substitution rules with probabilistic weights (as in stochastic formal grammars), which reflects the syntactic features and patterns of text formation by the author. The degree of similarity between the text under study and another text is determined by comparing their models. The second method is a classical approach to detecting borrowings (plagiarism) by directly comparing the text under study with an existing text bank, highlighting repeated text fragments, and determining the degree of originality. Experiments were conducted to establish the correlation between the results of these two methods. The experimental base consisted of 509 text sections of theses of students majoring in «Software Engineering». Findings. Experimental studies have made it possible to establish a high correlation between the results of the two methods. Correlation coefficients in the range of 0.75...1.0 and with an average value of 0.88 were obtained provided that borrowings are taken into account for text fragments of at least five words in length. Originality. For the first time, the authors have identified the possibilities and proposed methods for indirect plagiarism detection without using a large text bank. The essence of the model is to formalize the representation of the author's sentence syntax by a set of substitution rules with probabilistic weights. Practical value. Based on the results obtained, the possibilities for detecting borrowings have been expanded and the effectiveness of the corre-sponding methods has been increased. Recommendations on the parameters of classical methods for detecting borrowings have been obtained, in particular, it is recommended to take into account text fragments of at least five words in length as a rational parameter when using borrowing detection systems. The possibilities of text authorship detection methods tested on fiction texts are extended to technical texts.
 • Item
  Singular Differential Equations and their Applications for Modeling Strongly Oscillating Processes
  (Oles Honchar Dnipro National Universuty, Dnipro, Ukraine, 2023) Belozyorov, Vasiliy Ye.; Volkova, Svetlana A.; Zaytsev, Vadym G.
  ENG: The normal system of ordinary differential equations, whose right-hand sides are the ratios of linear and nonlinear positive functions, is considered. A feature of these ratios is that some of their denominators can take on arbitrarily small nonzero values. (Thus, the modules of the corresponding derivatives can take arbitrarily large value.) In the sequel, the constructed system of differential equations is used to model strongly oscillating processes (for example, processes determined by the rhythms of electroencephalograms measured at certain points in the cerebral cortex). The obtained results can be used to diagnose human brain diseases.
 • Item
  Визначення авторства художнього україномовного тексту засобами штучного інтелекту за надкороткими уривками
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Іванов, Олександр Петрович; Шинкаренко, Віктор Іванович; Скалозуб, Владислав Васильович; Косолапов, Анатолій Аркадійович
  UKR: Мета. Інтелектуальну пошукову систему Bing можна використати як метод і засіб визначення автора художнього україномовного тесту. Bing допомагає знайти інформацію про текстовий фрагмент та його автора, але результати пошуку можуть бути неточними або неповними. Основною метою роботи є дослідження ефективності встановлення авторства художніх текстів надсучасними засобами штучного інтелекту за над-короткими уривками. Методика. Відібрано десять українських авторів, із багатим наробком художніх творів, які відображають різні аспекти української культури та історії, а також випадкові фрагменти довжиною по 3–7 слів із різних творів цих авторів. Проведено експеримент із визначення авторства 2 000 фрагментів. Результати. За допомогою мови програмування Python та пакета skpy розроблено програмне забезпечення, що передає запитання та отримує відповіді від вбудованого в Microsoft Skype боту Bing. У текстах відповідей перевірено наявність імені автора фрази та відповідної назви твору. За результатами Іван Франко має найвищий відсоток відповідей, де було згадано ім’я автора (65 %), а Олександр Довженко має найнижчий результат (23 %). Проаналізовано відповіді за довжиною фрагментів. Звісно, чим більша довжина фрагмента тексту, тим більша вірогідність точного встановлення його авторства. Особливості стилю автора проявляються у 20–40% коротких фрагментах. Останні 60–80 % можуть складати загальновживані мовні конструкції, які ретрансльовано автором із зовнішнього середовища. Наукова новизна. У цій роботі вперше представлено методику перевірки авторства фрагментів україномовного тексту за допомогою боту Bing зі штучним інтелектом. Виконано порівняльний аналіз та наведено експерименти з визначення авторства коротких фрагментів по 3–7 слів. Установлено що навіть досить малі фрагменти тексту мають ознаки, властиві оригінальному стилю автора художніх творів. Практична значимість. З’ясовано, якою мірою експерти з визначення авторства природномовних текстів можуть спиратись на наявні надсучасні засоби штучного інтелекту у поєднанні з широкою базою текстів в інтернет-просторі.
 • Item
  Роль навігаційних систем в організації ефективної роботи автомобільного транспорту
  (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2022) Музикін, Михайло Ігорович; Нестеренко, Галина Іванівна; Стрелко, Олег Григорович; Клочкова, Ніна
  UKR: Одним з основних способів підвищення ефективності роботи автомобільного транспорту України є застосування навігаційних систем та їх розвиток. Метою роботи є дослідження ролі навігаційних систем в організації ефективної роботи автомобільного транспорту України.
 • Item
  Semantic Checking of Different Type Information Sources About Permitted Speeds in Railway Transport
  (CEUR Workshop Proceedings, 2022) Shynkarenko, Viktor I.; Zhuchyi, Larysa I.
  ENG: The infrastructure of railway stations must ensure a high level of safety when trains move at the declared speeds. The operation of various infrastructure elements is carried out in accordance with the normative and technical regulations of the railways, based on their current state. Information about this is stored in electronic documents and databases of various types. Means are proposed to improve the safety of train traffic based on the semantic checking of data from various sources about the permitted speeds on the elements of railway tracks. To formalize the restrictions of the technical operation rules of Ukrainian railways, it is proposed to use the method of semantic annotation. The ontology is formed based on the composition of relations. The methods of conceptualization of the tabular representation of knowledge and multi-level concretization proposed earlier are applied. A modular ontology has been developed for integrating the data of the railway switch and track lists, orders that set the permitted speeds on the elements of the railway infrastructure, technical operation rules and building norms. This approach provides a connection between natural language regulations, information systems and ontologies on the issues of a train speed restriction. Heterogeneous and diverse data sources harmonization will increase the level of their accuracy and, as a result, the reliability of the corresponding subsystems of the railway transport operation.
 • Item
  Двохкомпонентні алгоритми сортування
  (Інститут програмних систем НАН України, 2022) Шинкаренко, Віктор Іванович; Дорошенко, Анатолій Юхимович; Яценко, Олена Анатоліївна; Разносілін, Валентин Вячеславович; Галанін, Костянтин Костянтинович
  UKR: У роботі досліджувалися можливості покращення часових параметрів сортувань за допомогою попередньої обробки стохастичним сортуванням. Експериментально підтверджено гіпотезу про можливість суттєвого поліпшення часової ефективності двокомпонентного сортування стохастичне + класичне порівняно з таким же класичним однокомпонентним. У якості класичного прийняті сортування різної обчислювальної складності: шейкерне, з обчислювальною складністю O(n2), вставками O(n2), Шелла O(n·(log n)2) ... O(n3/2), швидке з оптимізацією кінцевих ділянок O(n·log n). Найбільший ефект досягається при виконанні порівнянь стохастичним сортуванням у обсязі 160 % від обсягу масиву. Введені показники ефективності обміну двох елементів та серії порівнянь з обмінами дозволили встановити найбільшу ефективність стохастичного сортування у якості першого компонента двокомпонентного сортування коли один елемент для порівняння обирається з першої частини масиву, а інший – з другої. Покращення часової ефективності досягало 70–80 % для алгоритмів з обчислювальною складністю O(n2). Однак, для сортування Шелла та швидкого попереднє стохастичне сортування не має позитивного ефекту, а навпаки збільшує загальний час сортування, що, вочевидь, пояснюється початковою високою ефективністю даних методів сортування. Гіпотеза про підвищення часової ефективності сортування при трикомпонентному сортуванні швидке + стохастичне + вставками не підтвердилася. Однак, в ході експерименту встановлено рекомендований розмір масиву, при якому в двокомпонентному сортуванні швидке + вставками необхідно переходити до другої компоненти – сортуванню вставками. Оптимальна довжина кінцевої ділянки лежить у діапазоні від 60 до 80 елементів. Враховуючи те, що часова ефективність алгоритмів залежить від архітектури комп’ютера, операційної системи, програмного середовища розробки та виконання програми, типів даних, обсягів даних та їх значень показники часової ефективності слід уточнювати у кожному конкретному випадку.
 • Item
  Дослідження процедур мережі хеммінга для управління сервісними системами при неточно визначених і природомовних даних
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Скалозуб, Владислав Васильович; Горячкін, Вадим Миколайович; Клименко, Іван Вікторович; Терлецький, Ігор Андрійович; Терленко, Андрій Павлович
  UKR: Моделі та методи, а також програмні засоби щодо завдань планування потоків замовлень систем обслуговування, або сервісних систем (С&С), мають досить велике поширення. Завдання з розвитку процедур класифікації та управління С&С на основі моделі асоціативної пам’яті нейронної мережі Хеммінга (МХ) за неточно визначених характеристик даних сьогодні є актуальним, має теоретичне та практичне значення. Основна мета роботи – розвиток та дослідження математичних моделей процедур мережі Хеммінга для С&С за неточно визначених та природномовних характеристик даних, порівняльний аналіз моделей нечітких множин і коефіцієнтів упевненості CF. Методика. У роботі використано модифікацію процедур нейронної мережі Хеммінга та числові експериментальні дослідження порівняльних можливостей застосування як моделей первинних даних нечітких множин μХ (X → [0; 1]), а також експертних показників достовірності, коефіцієнтів впевненості CF(A) з множини [– 1; + 1]. Результати. Виконано формування та дослідження вдосконалених моделей нейронних мереж Хеммінга, призначених для процедур класифікації в С&С за неточно визначених та природномовних характеристик даних. Наукова новизна. Уперше для зав-дань класифікації та управління С&С досліджено порівняльні можливості використання нечітких величин (НВ), а також коефіцієнтів упевненості CF як моделей для представлення властивостей неповних і неточно визначених даних, а також даних у природномовній формі. При цьому встановлено переваги моделі коефіцієнтів впевненості CF та сформовано відповідні процедури класифікації та управління С&С. Практична значимість. Розроблені у статті моделі та процедури класифікації властивостей багатопараметричних об’єктів С&С на основі модифікованих нейронних мереж Хеммінга дозволяють ефективно вирішувати широке коло завдань сфери управління С&С за невизначености та неповноті первинних даних.