Випуск 26 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

ENG: Issue 26 (TSTT)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Дослідження експортних вантажопотоків зернових з України
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Хоменко, Юрій Леонідович; Окороков, Андрій Михайлович
  UKR: Мета. Після початку повномасштабної військової агресії російської федерації проти нашої країни порушилася більшість логістичних ланцюгів, в тому числі із забезпечення експорту зернових. Поточна система перевезень зосереджена на перевезенні збіжжя до західних кордонів із подальшим перевантаженням до вагонів європейської колії, що є складним та дорогим варіантом. Для забезпечення відновлення повноцінного експорту зернових доцільно провести дослідження щодо витоків та обсягів переміщення зернових, шляхів перевезення та альтернативних варіантів. Відповідно, метою дослідження є визначення основних пунктів зародження та погашення вантажопотоків зернових експортного сполучення в Україні та встановлення напрямку вдосконалення транспортно-технологічних ліній експорту зернових з України у глобальних ланцюгах постачання. Проаналізовано обсяги зародження вантажопотоків по залізничних станціях України. Обґрунтовано наукові методи та спосіб вдосконалення транспортно-технологічних ліній експорту зернових. Методи. Виконано аналіз літературних джерел, що дозволило встановити, що портовий напрямок є основним при виконанні перевезень зернових. Проаналізовано особливість формування вантажопотоків зернових експортного спрямування. Використано методи математичної статистики, теорії імовірності, теорії множин, теорії алгоритмів, теорії транспортних процесів та систем, теорії систем. Встановлено, що розподіл обсягів зародження зернових вантажопотоків по залізничних станціях відправлення у 2021 / 2022 маркетинговому році у більшості підпорядкований несиметричним законам розподілу. Найменше відхилення спостерігається при апроксимаціях Коші та Гама-розподілом. Виконано статистичний аналіз вагонопотоків із зерновими вантажами, що дозволило отримати наступні результати: математичне сподівання становить 55,8 вагона, стандартне відхилення 58,0 вагона, коефіцієнт варіації 1,04. Наукова новизна. Науковою новизною, що отримана в результаті дослідження, якому присвячена стаття є одержана апроксимована щільність розподілу обсягів зародження зернових вантажопотоків по залізничних станціях відправлення (на прикладі 2021 / 2022 маркетингового року). Практична значимість. Встановлені математичне сподівання та рівень кореляції зародження зернових вантажопотоків по залізничних станціях відправлення (на прикладі 2021 / 2022 маркетингового року). В подальших дослідженнях одержані результати будуть використані в якості вихідних даних для моделювання роботи системи транспортування зернових вантажів у напрямку західних кордонів, а в перспективі – у напрямку чорноморських портів України.
 • Item
  Оптимізація розподілу рухомого складу при перевезеннях вантажів автомобільним транспортом
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Харченко, Олеся Іванівна; Сакаль, Ольга Михайлівна; Карапиш, А. С.
  UKR: Мета. Транспортні витрати збільшують вартість продукту на третину, а в деяких випадках доставка вантажу збільшує вартість товару на величину еквівалентну вартості самого товару. Тому, зменшення частки транспортних витрат є пріоритетним завданням значної кількості підприємств. Одним із способів досягання мети щодо зменшення транспортних витрат є ефективне використання та розподіл рухомого складу. Метою даної статті є дослідження питання оптимізації розподілу рухомого складу при перевезеннях вантажів автомобільним транспортом та розробка математичної моделі для вирішення задачі оптимального розподілу транспортних засобів, яка враховує реальні потреби вантажовласників та можливості автотранспортних підприємств при розподілі транспортних засобів по лініям перевезень. Методика. Задачею дослідження є ефективне використання рухомого складу для доставки вантажу між вантажовідправниками та вантажоодержувачами у повному обсязі за критерієм ефективності – мінімум сумарної вантажопідйомності рухомого складу. Об’єктом моделювання є процес розподілу транспортних засобів. Для розв’язання такого типу задачі було використано метод оптимізаційного моделювання, який дозволяє оптимально закріпити одержувачів вантажу за вантажовідправниками. Результати. У статті наведена математична модель задачі оптимального розподілу транспортних засобів, яка вирішує задачу сформульовану наступним чином: за заданими напрямками доставки вантажу та об’ємами перевезень по ним та певної кількості автомобілів різних типів, необхідно розподілити рухомий склад для забезпечення доставки вантажу кожному клієнту у повному обсязі та найбільш ефективно. Наукова новизна. Наукова новизна полягає у розробці математичної моделі, яка дозволяє вирішувати задачу оптимального розподілу рухомого складу у випадку недостатньої кількості автомобілів через збільшення кількості транспортних засобів (якщо є можливість до збільшення кількості рухомого складу для виконання заданого об’єму перевезень) або зменшення об’єму перевезень (коли відсутня можливість до збільшення кількості рухомого складу з вираховуванням рівноцінності клієнтів щодо недовозу вантажу). Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що розроблена математична модель дозволяє враховувати реальні потреби вантажовласників та можливості автотранспортних підприємств при розподілі транспортних засобів по лініям перевезень. На базі створених моделей можуть бути розроблені алгоритми для вирішення задач оптимального розподілу транспортних засобів, кожен із яких може бути запрограмований та реалізований за допомогою обчислювальної техніки та використовуватися для практичних розрахунків.
 • Item
  Транспортне забезпечення рециклінгу відходів металургійного виробництва
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Дорош, Андрій Сергійович; Демченко, Євген Борисович; Хилькевич, Дмитро В.; Берун, Наталія Юріївна
  UKR: Мета. Одним з можливих шляхів підвищення ефективності та екологічності металургії є переробка та повторне використання у виробництві у якості сировини залізовмісних пиловидних відходів. При цьому не- від’ємною складовою такого рециклінгу відходів є транспортування залізовмісного пилу від джерел утво- рення до ділянок гранулювання, де здійснюється його переробка. В той же час існуючі технологічні рішення з транспортування пилу характеризуються значним пилоутворенням як під час виконання навантажувально- розвантажувальних робіт, так і в процесі перевезення. В цьому зв’язку в роботі розглянуто технологічні схеми безпилового транспортування пиловидних відходів з використанням танк-контейнерів. Методика. Під час виконання дослідження використані методи геопросторового аналізу маршрутів перевезення з урахуванням габаритно-вагових обмежень, методи планування роботи автотранспорту на маршрутах, методи теорії мане- врової роботи на залізничному транспорті. Результати. В роботі на прикладні одного з металургійних підп- риємств представлено методику визначення потрібного парку транспортних засобів та основних техніко-тех- нологічних параметрів схем доставки залізовмісного пилу в танк-контейнерах автомобільним та залізничним транспортом. Наукова новизна. Отримані результати досліджень параметрів транспортного процесу дозво- ляють виконати наукове та економічне обґрунтування вибору технологічної схеми перевезень пиловидних відходів. Практична значимість. Представлені технологічні схеми можуть бути використані в якості рішень з транспортного забезпечення рециклінгу залізовмісних пиловидних відходів металургійного виробництва.
 • Item
  Розробка логістичної схеми перетину кордону з єс контрейлерними поїздами при перевезенні вантажів зернової групи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Березовий, Микола Іванович; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Боричева, Світлана Вікторівна; Лаушник, Світлана В.; Раджапова, Інна Вячеславівна
  UKR: Мета. Однією з проблем, що виникає при перетині сухопутного кордону з країнами ЄС залізничним чи автомобільним транспортом, при перевезенні зернових вантажів, являється необхідність здійснення фітосанітарного контролю. Він полягає у взятті проб вантажу та виконанні лабораторних аналізів. Замитнення ван- тажу без здійснення цієї процедури на території України неможливе. Необхідність фітосанітарної перевірки зернових вантажів після перетину кордону є вимогою законодавства країн ЄС для здійснення їх імпортного чи транзитного перевезення територією цих країн. Організація у т.ч. комбінованих перевезень зернових вантажів у міждержавному сполученні транзитом через східноєвропейські країни у напрямку морських портів безумовно є актуальною задачею. Це підтверджується перерозподілом обсягів експорту зернових зі зростанням частки цих вантажів, що прямують через західні переходи. Організація комбінованих контрейлерних пе- ревезень обумовлена обмеженою переробною спроможністю пунктів перевантаження та пунктів перестановки вагонів на прикордонних станціях. Метою даної статті є побудова логістичного ланцюга перетину кор- дону контрейлерними поїздами, що слідують від станції Хирів регіональної філії «Львівська залізниця» до станції Перемишль-Баконьчице Польських державних залізниць за умови попереднього проходження фітосанітарного контролю безпосередньо на станції Хирів під контролем польської сторони. В статті також вирішується задача побудови графіку руху поїздів з узгодженням тривалості та графіка робочого часу локомотивних бригад вивізних локомотивів Польських державних залізниць станцій Медика чи Перемишль. Методи. Використані методи керування виробничими процесами та методи теорії розкладів. Результати. Розроблено послідовність та тривалість технологічних операцій, що виконуються на станції Хирів, які становлять 1,2 години за умови готовності до відправлення автомобілів у кількості, достатній для заповнення усіх платформ поїзда. Розраховано витрату локомотиво-годин для ведення контрейлерного поїзда між початковою та кінцевою станціями, яка становить 4,7 години. Встановлено, що протягом робочої зміни локомотивної бригади Польських державних залізниць тривалістю 12 год. можна обслужити два поїзди з інтервалом відправлення між ними у діапазоні 5…7 год. Практична значимість. Результати даної роботи можуть бути використані при розробці та побудові графіків руху контрейлерних поїздів у транскордонному русі.
 • Item
  Дослідження транспортного забезпечення металургійної промисловості залізничними технологічними маршрутами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Заруба, Олександр Володимирович; Окороков, Андрій Михайлович
  UKR: Мета. В умовах повномасштабної війни забезпечення стабільного функціонування національної економіки є однією із стратегічних задач. Функціонування промислового комплексу, наявність робочих місць та сплата податків до державного бюджету є, в тому числі, часткою забезпечення обороноздатності країни. Однією з основних галузей економіки України є металургійна промисловість, отже вона потребує впровадження заходів із забезпечення надійної та стабільної роботи навіть в умовах військової агресії, постійних ризиків нанесення повітряних ударів та пошкодження інфраструктури. Відповідно до цього, метою дослідження є проведення аналізу та визначення структури вантажопотоків технологічних маршрутів транспортного обслуговування металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь»). Досліджено динаміку обсягів перевезення залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) за видами транспорту. Досліджено нерівномірність та виконати описову статистику добових обсягів перевезення залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) для металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь»). Методи. Проведено аналіз нерівномірності добових обсягів надходження вантажів на потреби металургійного підприємства (на прикладі ПАО «Запоріжсталь») технологічними маршрутами залізничного транспорту. Використано методи математичної статистики, теорії імовірності, теорії транспортних процесів та систем. В результаті проведеного аналізу вантажопотоків, що надходять на підприємство встановлено, що розподіл добового обсягу прибуття залізної руди до станції Запоріжжя Ліве підпорядковано симетричним законам розподілу із відносно низькою варіацією 18,4 %. Розподіл випадкової величини добових обсягів надходження коксу також вказує на певну симетричність з достатньо високою імовірністю (59%), і апроксимується нормальним розподілом. Наукова новизна. В результаті проведених досліджень було встановлено, що апроксимована щільність розподілу обсягів надходження залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) до металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь» за 2022 рік). Практична значимість. Встановлені математичне сподівання та рівень кореляції обсягів надходження залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) до металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь» за 2022 рік). В подальшому одержані результати планується використати в якості вихідних даних до імітаційної моделі функціонування системи транспортного забезпечення промислового підприємства.
 • Item
  Розвиток методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Козаченко, Дмитро Миколайович; Гревцов, Сергій Веніамінович; Клига, Олександр Володимирович
  UKR: Мета. Метою цієї статті є проведення історичного аналізу розвитку методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок та визначення напрямків їх удосконалення для вирішення задач, що сьогодні стоять перед залізничним транспортом України. Методика. Дослідження виконані на підставі обробки літературних джерел бібліотеки Українського державного університету науки та технологій, а також наукометричних баз Scopus та Google Scholar. Результати. Основним елементом процесу розформування составів на сортувальних гірках є процес керованого скочування вагонів. Зародження методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок відбулося на початку 20-го сторіччя, коли вони виділилися із методів тягових розрахунків. До середини 20-го сторіччя моделювання скочування відчепів здійснювалося з метою вирішення задач проєктування сортувальних гірок. Для цього періоду характерним є моделювання скочування поодиноких вагонів в відомих умовах. Ускладнення методів моделювання роботи сортувальних гірок пов’язано з задачами автоматизації управління скочування відчепів. З цією метою були вирішені задачі встановлення законів та параметрів розподілу випадкових величин що опору, що діють на відчепи, врахування зміни поздовжнього профілю колії під відчепом, моделювання роботи гальмових уповільнювачів та систем управління ними та ін. Сучасні умови функціонування сортувальних гірок України характеризуються значним зменшенням обсягів роботи. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній на підставі історичного аналізу розвитку методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок встановлені зв'язки між умовами роботи залізничного транспорту та методами моделювання гіркових процесів. Практична значимість. Практична значимість результатів полягає в тому, що вони вказують на необхідність розвитку методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок за неточної інформації про їх ходові характеристики та умови скочування. Це дозволить підвищити ефективність роботи сортувальних гірок без значних капітальних вкладень у системи управління розпуском.