№ 04 (ЕСБЗТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Моделирование оседания кислотного дождя, как последствие чрезвычайной ситуации в хранилище с твердым ракетным топливом
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Беляев, Николай Николаевич; Гунько, Елена Юрьевна; Берлов, Александр Викторович
  RU: Целью данной работы является разработка численной модели для расчета процесса формирования и оседания кислотного дождя при детонации твердого ракетного топлива РС-22.
 • Item
  Нові методи дослідження проблем безпеки на залізничному транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Іванов, Олександр Володимирович
  UK: Для вирішення задач в сфері безпеки на залізничному транспорті стало необхідним розробка методів та інформаційних систем, що забезпечують транспортну безпеку на території України. На основі вищевикладеного підходу був розроблений комплекс моделей і методів аналізу процесів виникнення нештатних ситуацій на складних об’єктах залізничного транспорту (ОЗТ) з використанням апарату теорії матриць. В основному задача аналізу і попередження надзвичайних ситуацій в рамках запропонованої методології полягає у визначенні матриць передування і досяжності для конкретного елемента ОЗТ, який в свою чергу може бути в близькому до відмови стані. Подальший аналіз матриці передування дає можливість визначити причини, які можуть викликати утворення надзвичайної ситуації, а аналіз матриці досяжності - тяжкість її наслідків. Практичне розв'язання задач забезпечення безпеки ОЗТ повинно здійснюватись на трьох рівнях: стратегічному, тактичному, оперативному. Стратегічні завдання безпеки повинні ліквідувати джерела вразливості транспортної системи або ослабити їх. Дані стратегічні рішення можуть бути розділені на наступні класи: - спрямовані на ліквідацію джерел уразливості або в разі неможливості на ослаблення дії зовнішніх і внутрішніх джерел загроз; - спрямовані на усунення або запобігання можливих загроз; - спрямовані на запобігання або зниження інтенсивності впливу існуючих або можливих загроз безки ОЗТ; - спрямовані на максимальне зменшення наслідків реалізації загроз і компенсації нанесеного збитку.
 • Item
  Моделирование функционирования локомотивного парка как сложной системы
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2012) Капица, Михаил Иванович; Лагута, Василий Васильевич
  RUS: Предложена методика оценки эффективности функционирования локомотивного парка как полумарковской системы. Получены соотношения для расчета основных статистических характеристик показателей эффективности процесса технической эксплуатации локомотивов. Обоснован выбор критериев оптимальности процесса. Предложена процедура построения упорядоченной последовательности улучшающих стратегий обслуживания и ремонта с учетом состояния конкретного локомотива.
 • Item
  Робота аварійних реле в умовах живлення неякісною електричною енергією
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Куриленко, Олена Яківна
  UK: Автором було досліджено понад двадцять типів аварійних реле, які використовуються на залізницях України. Мета роботи – провести експериментальні дослідження по визначенню часу відпускання якорю аварійних реле при різних рівнях напруги живлення. Час відпускання реле визначався за осцилограмою при відключені від живлення аварійного реле, на котушці якого було встановлено відповідний рівень напруги. Виходячи з представлених даних, можливо по кожному типу реле проводити обробку результатів дослідження часу відпускання, базуючись на середніх значеннях часу відпускання у кожному діапазоні напруг по кожному зі зразків реле. За експериментальними даними середній час відпускання аварійного реле типу АРП220 в діапазоні номінальної напруги на котушці дорівнює 6,43 мс, а за апроксимованою характеристикою цей час дорівнює 6,45 мс, тобто відхилення між теоретичними та усередненими значеннями складає 0,31 %. Цим значенням можна знехтувати. Середній час відпускання в діапазоні напруг відпускання дорівнює 4,88 мс, а теоретичні значення цього часу – 4,68 мс; 4,87 мс; 5,09 мс. Відповідні відхилення складають: 4,09 %; 0,2 %; 4,3 %.
 • Item
  Разработка модели числовой кодовой автоблокировки в виде функционального графа
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Безнарытный, Артем Михайлович
  RU: Система числовой кодовой автоблокировки по сей день является основной системой интервального регулирования движения поездов на перегонах. Особенности децентрализованного размещения аппаратуры и планово-профилактической методики технического обслуживания приводят к значительному количеству отказов в данной системе, что негативно сказывается на выполнении графика движения поездов, а как следствие и на экономические показатели эксплуатационной работы железной дороги. Данные факты приводят к необходимости разработки систем диагностирования и удаленного мониторинга систем автоблокировки, разработка которых требует построения модели системы в удобной для дальнейшего использования форме. Для выполнения этой задачи автором проанализированы характерные отказы устройств автоблокировки, а также виды диагностических моделей, что позволило описать систему числовой кодовой автоблокировки в виде функциональной граф-модели. Предложенная граф-модель может быть использована для дальнейшего построения системы технической диагностики устройств автоблокировки.
 • Item
  Дослідження показників надійності та функційної безпеки мікропроцесорних систем ЕЦ
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Кусайко, А. І
  UK: Однією з найскладніших проблем, які заважають широкому впровадженню мікроелектронних систем ЗАТ нового покоління, є відсутність чіткої стандартизованої нормативної бази, яка визначає експлуатаційно-технічні вимоги, порядок та процедури технічного контролю і доказу безпеки та проведення сертифікації таких систем. Проблема забезпечення функціональної безпечності мікропроцесорної пристроїв залізничної автоматики є комплексною і її вирішення можливо тільки при виконанні умов безпечності на всіх етапах життєвого циклу системи від розроблення до безпечної експлуатації. Автором проведено дослідження показників надійності МПЦ, запропоновано підвищення показників надійності шляхом резервування, розроблено критерії небезпечних відмов та сформульовано концепцію досягнення функційної безпечності МПЦ.
 • Item
  Відеоконтроль зайнятості небезпечної зони залізничного переїзду
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Тіганов, О. С.; Рибалка, Роман Володимирович; Маловічко, Володимир Володимирович; Кізяков, Валер'ян Якович
  UK: Мета. Забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах вимагає обладнання їх спеціальними пристроями. Сучасне обладнання залізничних переїздів, окрім інформації щодо зайнятості поїздом контрольованої ділянки, дозволяє використовувати інформацію щодо стану небезпечної зони залізничного переїзду, що може бути отримана системами відеоспостереження. Через вимоги щодо ширини смуги пропускання каналу передачі, використовується стиснення зображень з втратою якості. Метою роботи є удосконалення підсистеми відеоконтролю зайнятості небезпечної зони залізничного переїзду шляхом попередньої обробки його зображення, що покращує відношення між його якістю та розміром ві-дповідного файлу. Методика. Для досліджень обрана множина зображень залізничного переїзду біля ст. Нижньодніпровськ Вузол (у відтінках сірого, 8 біт/піксел). В результаті апріорного аналізу зображень виявлена їх структура: області з різною інформаційною вагою. В статті запропоновано використати відмічену інформативну неоднорідність шляхом встановлення областей інтересу, в яких степінь втрати якості обернено пропорційний їх інформативності. Розділення зображення на області за інформативністю виконане за допомогою системи нечіткого висновку. Видалення інформації за отриманим шаблоном виконане у вейвлетрозкладі аналізованих зображень. Оброблені в запропонований спосіб зображення порівняні із зображеннями, відновленими після відомого методу вейвлетстиснення. Результати. За інших рівних умов якість зображень, що оброблені в запропонований спосіб, не гірша за результат існуючих методів вейвлетстиснення. Наукова новизна. Запропоноване застосування системи нечіткого висновку для формування просторового шаблону визначення інформативності елементів зображення залізничного переїзду. Практична значимість. Використання запропонованої попередньої обробки в поєднанні з існуючими методами стиснення дозволить отримати додаткове стиснення зображення за рахунок видалення його малоінформативних елементів, та дозволить використовувати канали передачі даних з меншою смугою пропускання.
 • Item
  Контроль схода изолирующих стыков в тональных рельсовых цепях
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика Лазаряна, Днепропетровск, 2012) Романцев, Иван Олегович; Гаврилюк, Владимир Ильич
  RU: В работе приведен существующий контроль схода стыков тональной рельсовой цепи, разработана схема защиты тональной рельсовой цепи с минимальным увеличением количества элементов, проведен расчет модели тональной рельсовой цепи с схемой защиты, определены частотные характеристики защитного контура.
 • Item
  Дослідження роботи асинхронних тягових двигунів при живленні від контактної мережі постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Муха, Андрій Миколайович
  UKR: Автором запропонована структура уніфікованого перетворювача на базі трансформаторів підвищеної частоти, яка забезпечує можливість роботи багатосистемного електровозу при різних параметрах контактної мережі та різних видах тягових двигунів. Перетворювач включає в себе декілька функціональних вузлів перетворення енергії, що вимагає максимального збільшення коефіцієнта корисної дії (ККД) кожного з них, для забезпечення високого ККД електровоза у цілому. Мета роботи – провести дослідження з визначення коефіцієнту корисної дії перетворювача підвищеної частоти багатосистемного електровозу з асинхронними тяговими двигунам (АТД) при живлені від контактної мережі постійного струму. Наведені результати визначення коефіцієнта корисної дії перетворювача багатосистемного електровоза з асинхронними тяговими двигунами у режимі живлення від мережі постійного струму напругою 3 кВ. Проведені дослідження визначили енергетичну ефективність уніфікованого перетворювача підвищеної частоти тягової електропередачі багатосистемного електровозу з асинхронними тяговими двигунами при живлені від контактної мережі постійного струму. Реалізація відносно високого значення ККД, у порівнянні з існуючими перетворювачами, відбувається за рахунок використання трансформатора підвищеної частоти з підвищеним значенням ККД, на відміну від трансформаторів промислової частоти, та впровадження гібридних напівпровідникових ключів, які мають відносно низьке значення електричних втрат.
 • Item
  Дослідження електромагнітної сумісності тягових статичних перетворювачів електрорухомого складу з системами електрифікованих залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Бондаренко, Юрій Сергійович
  UK: Стаття містить опис експериментальної установки, що імітує роботу тягового асинхронного електроприводу, створеної для реалізації умов фізичного дослідження показників електромагнітної сумісності систем електрифікованих залізниць. Вимоги до експериментальної установки: забезпечення створення відповідного тягового зусилля; реалізація динаміки зміни навантаження електрорухомого кладу з урахуванням зміни профілів колії; реалізація процесу керування електрорухомого складу контролером машиніста в умовах зміни навантаження. З метою практичної перевірки відповідності створеної експериментальної установки визначеним до неї вимогам здійснено візуалізацію процесів, що супроводжують її функціонування, шляхом її запуску та контролю відповідних параметрів.
 • Item
  Аппроксимация магнитных характеристик тяговых двигателей электроподвижного состава
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Афанасов, Андрей Михайлович
  RUS: Проанализированы графические способы определения параметров A и B аппроксимирующей функции кривой намагничивания тяговых двигателей подвижного состава e = A ⋅ arctg (BI), обеспечивающих наиболее корректное аналитическое описание магнитных характеристик известных серий тяговых электромашин. Установлено, что наиболее рациональным для описания кривой намагничивания на заданном отрезке изменения тока возбуждения является графический способ определения параметров аппроксимации, основанный на прохождении реальной кривой намагничивания и искомой e(I) через некоторую точку S, которая лежит в заданном диапазоне токов. Критерием степени корректности аппроксимации было выбран минимум среднего квадратического отклонения. Получена зависимость е. д. с. от коэффициента насыщения в часовом режиме. Данная зависимость позволяет определить коэффициенты аппроксимации A и B , используя только типовые параметры тяговой электромашины и значение коэффициента магнитного насыщения в часовом режиме. При этом наличия самой магнитной характеристики не требуется.
 • Item
  Вплив високочастотних складових на конденсатори ланки постійного струму частотного перетворювача серії SINAMICS S120 фірми Siemens
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Горпинич, Володимир Олександрович; Сердюк, Тетяна Миколаївна
  UK: Виконано аналіз впливу високочастотних складових на втрати потужності, температуру та скорочення терміну служби конденсаторів ланки постійного струму частотного перетворювача серії SINAMICS S120 фірми Siemens, який використовується для приводу правильної машини прокатного стану. Показано, що відмови модулів двигуна частотно-регульованого електроприводу правильної машини через пробиття електролітичних конденсаторів ланки постійного струму, зареєстровані в період з травня 2012 р. по жовтень 2012 р., можливо були спричинені комбінованим негативним впливом високочастотних складових та підвищеної температури навколишнього середовища. Для покращення надійності модулів двигуна рекомендовані до використання у ланці постійного струму чотири плівкових конденсатори типу FFVE4I0227K фірми AVX замість дев'яти електролітичних конденсаторів типу В43564 фірми Epcos.