V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій», 23-23 березня 2023

Permanent URI for this collection

ENG: V International Scientific and Practical Internet Conference "Project management. Prospects for the development of the project and neuromanagement, management information technologies, technologies for creating and using legal objects intellectual property, technology transfer" March 23-24, 2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Мовна локалізація технічної документації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Прутчикова, Валентина Василівна
  UKR: Мета: Авторка ставить за мету визначити особливості та передумови мовної локалізації технічної документації. Для первинного аналізу здійснюється розмежування понять «переклад» та «локалізація», межі їх співвідношення. Конкретизується дефініція «мовна локалізація» як різновид перекладацької діяльності, спрямованої на лінгвістичну, національно-культурну та соціопсихологічну адаптацію перекладного тексту до конвенціональних норм та картини світу іншомовного адресата. Методика: Застосовано порівняльний аналіз характеристик перекладацького та локалізаційного процесів в аспекті інтернаціоналізації продукції, зіставний аналіз перекладу та мовної локалізації, описовий метод щодо видів попередньої підготовки до мовної локалізації технічної документації. Результати: Визначено, що мовна локалізація технічного документу передбачає застосування перекладачем цілої низки стратегій трансляції вихідного тексту у цільовий з урахуванням особливостей кореляції між культурою-джерелом і культурою-рецептором та жорстких вимог інтернаціоналізації, оскільки переклад здійснюється на різні мови. З використанням автоматичного машинного перекладу особливу значимість відіграє управління термінологією (Terminology Management), що передбачає систематичний відбір, обробку і систематизацію термінів у вигляді термінологічної бази з метою забезпечення узгодженого вживання усіх термінів, пов'язаних з продукцією та послугами компанії, у вихідній мові і у всіх мовах, на які перекладаються документи. Визначено основні види оптимальної попередньої підготовки технічної документації як передумови для успішної мовної локалізації. Наукова новизна: Авторка вперше здійснила систематизацію основних чинників мовної локалізації технічної документації та визначила основні види підготовчої перекладацької діяльності. Дала визначення поняття «мовної локалізації» технічної документації у перекладацькому аспекті. Практична значимість: Отримані результати можуть бути застосовані при виконанні перекладацьких проєктів у роботі з технічною документацією з метою інтернаціоналізації продукції та послуг.
 • Item
  Управління споживчими і виробничими неоекономічними стратегіями в доісторичному та історичному контексті: між інноваціями та стандартизацією
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Білоцерківець, Володимир Вікторович; Завгородня, Олена Олександрівна
  UKR: У статті досліджується проблеми управління споживчими і виробничими неоекономічними стратегіями в доісторичному та історичному контексті, розкрито амбівалентний характер імперативів економічного розвитку в консумаційно-продуцентних вимірах між інноваціями та стандартизацією. Визначено, що перед окремим економічним актором, їх групами та людством у цілому завжди поставали питання обрання стратегій поведінки як з боку консумаційного виміру, так й щодо реалізації виробничих імперативів, особливо якщо вони набували інноваційного змісту. Прослідкувати розвиток алгоритмів подібного вибору можна як на сучасному, історичному матеріалі, так й навіть на здобутках стародавніх чи можливо доісторичних студій. Показано, що пошук нових споживчих властивостей блага, їх модифікація в умовах натурального господарства, за припущення статичності ресурсної бази, технологій, кількості споживачів тощо, могли бути викликані лише змінами в смакових трендах. Доведено, що в умовах, які змінились, інверсії та перверсії смаків стають лише одним з цілої когорти факторів, що визначають видозміни в споживчих властивостях благ. Розкрито, що викликане товарізацією суспільного виробництва збільшення обсягу випуску породжує проблему збуту виготовленої продукції. Показано, що за умов пропозиції всіма товаровиробниками стандартних благ, можливості щодо їх споживання споживачами швидко вичерпуються, а гранична корисність кожного із небагатьох запропонованих благ при споживанні незначної їх кількості досягне нуля.
 • Item
  Інноваційні пріоритети, конкурентний контекст та комплаєнс-принципи управління проєктами з розвитку зовнішньоекономічної діяльності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Білоцерківець, Володимир Вікторович; Завгородня, Олена Олександрівна; Завгородній, К. О.
  UKR: Мета. Метою статті є дослідити особливості управління проєктами з розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальної конкуренції. Методика. Проведені дослідження базуються на використанні методів системного-структурного, причинно-наслідкового, функціонального та порівняльного аналізу. Результати. Обґрунтовано, що в умовах глобальної конкуренції загострення потреб розвитку примушує економічних акторів швидше реагувати на зовнішні виклики та кон’юнктурні коливання, убезпечувати себе та власні активи від морального старіння, протидіяти стрімкому вичерпанню джерел монопольної та диференційної ренти, шукати нетрадиційно-інноваційні варіанти подолання ресурсних обмежень та різноманітних обмежень ринкових ніш, й мінімізувати супутні комплаєнс-ризики. Новизна. Запропоновано авторський погляд на управління інноваційним розвитком як на процес конструювання майбутнього шляхом цілеспрямованої інноваційної самомінливості, що спрямований на підвищення та вибіркове (селективне) удосконалення власного економічного потенціалу заради започаткування та посилення конкурентних переваг, збільшення шансів на виживання у агресивному конкурентному середовищі, де точиться не тільки боротьба за споживача із внутрішніми та зовнішніми суперниками-імпортерами, а й за ресурсні ніші. Акцентовано увагу на принципах ефективного управління інноваційним розвитком підприємств – суб’єктів зовнішньої торгівлі. Практична значимість. Врахування результатів дослідження сприятиме удосконаленню теоретико-методологічних засад управління проєктами з розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
 • Item
  Бар'єри ефективного використання інструментів портфельного управління
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Корхіна, Інна Арнольдівна; Саєнко, М. В.
  UKR: Портфельне управління давно довело свою перевагу там, де є одночасна реалізація кількох проєктів. Проте впровадити інструменти портфельного управління в організаціях непросто. Експерти відзначають низку бар'єрів, які заважають ефективному портфельному управлінню.
 • Item
  Підвищення конкурентоспроможності на основі використання креативних технологій управління
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Фонарьова, Тетяна Анатоліївна
  UKR: Актуальність обраної теми обумовлюється необхідністю післявоєнного відродження України та про побудову в державі креативної економіки. Запропоновано сучасний погляд на сутність креативної економіки, яка на відміну від інноваційної, базується не тільки на виробництві успішних інноваційних продуктів та їх комерціалізації на ринку, а й забезпечує створення та розповсюдження знань та інформації. Перехід до економіки творчості можливо із застосуванням в проєктному менеджменті креативних технологій управління. Сутність, фактори формування та напрями застосування креативних технологій управління розглядаються в контексті створення відповідних організаційних структур управління, розвитку компетентностей персоналу.
 • Item
  Особливості управління маркетинговою діяльністю в інтелектуальному підприємництві
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Фонарьова, Тетяна Анатоліївна; Петренко, Віталій Олександрович; Щербина, М. В.
  UKR: Активізація інноваційної діяльності наукової і виробничої сфер є важливим завданням та умовою становлення економічної незалежності України. Якісних перетворень зазнає не лише виробнича сфера, а й ринкові відносини, оскільки поряд з традиційними об’єктами обміну з’являються нові, що мають специфічні риси та унікальні властивості. Управління маркетинговою діяльністю в інтелектуальному підприємництві забезпечує дослідження ринкового середовища, вивчення попиту на інтелектуальний продукт, формування його ціни та можливості просування на ринок завдяки формуванню комунікаційної політики, окрім того особливого значення у підвищенні конкурентоспроможності інтелектуального бізнесу набуває трансфер технологій та соціально-етичний маркетинг. Зазначено що ринок зумовлює появу нових видів діяльності в інтелектуальному підприємництві, зокрема надання послуг з комплаєнс-консалтингу.
 • Item
  Сучасні аспекти інформатизації на підприємствах з надання інжинірингових послуг
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Фонарьова, Тетяна Анатоліївна; Петренко, Віталій Олександрович; Бушуєв, Кирило Максимович; Бушуєв, М. Б.
  UKR: Забезпечення менеджменту підприємства якісною інформацією дає змогу приймати ефективні управлінські рішення, а це, в свою чергу, забезпечить підвищення конкурентоздатності фірми на внутрішньому ринку, дозволить використовувати конкурентні переваги на зовнішніх ринках таким чином, щоб забезпечити сталий розвиток підприємства. Найпоширенішим варіантом системного застосування цих засобів у складних економічних об’єктах є технологія розробки систем підтримки управлінських рішень з використанням можливостей штучного інтелекту, шляхом впровадження інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень (ІСППР). Метою дослідження є удосконалення маркетингової інформаційної системи підприємства ТОВ Фірма «СР ЛТД» за рахунок впровадження системи підтримки прийняття рішень із застосуванням нейронної мережі, яка забезпечить взаємодію відповідальної особи з системою підтримки маркетингових рішень в інтерактивному режимі.
 • Item
  Проектні пропозиції з підвищення рівня з креативності та творчості випускників вищої школи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Григоренко, В. У.; Петренко, Віталій Олександрович
  UKR: В статті наводяться основні фактори підвищення креативності та мотивації творчості випускників вищої школи. В цьому контексті розглядаються наступні складові підвищення креативності: віртуальний інжиніринг, цифровий двійник, штучний інтелект. Визначено, що задля підвищення рівня креативності та творчого пошуку у випускників вищої школи необхідно запровадити додаткові дисципліни, що дають достатньо високий рівень знань з тих технічних рішень, що закладені в основу патентів, що застосовуються в відповідній спеціальності.
 • Item
  Правова позиція при судовому захисті порушених прав інтелектуальної власності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Рудченко, О. В.; Петренко, Віталій Олександрович; Петренко, Т. В.
  UKR: Визначено, що правова позиція повинна включати в себе аналіз і правозастосування значної кількості законодавчих актів та процесуальних Кодексів. Зроблена спроба представити цей матеріал у вигляді правозастосовного алгоритму розробки правової позиції судового захисту порушеного права інтелектуальної власності: виявлення факту порушення права інтелектуальної власності; письмові пояснення позивача (потерпілого) про фактичне порушення його права на об’єкт права інтелектуальної власності; виготовлення належних копій охоронних документів на об’єкт права інтелектуальної власності, права на який порушено, а також збір доказів порушення права інтелектуальної власності; складання заяви до суду про забезпечення позову; виготовлення письмового обґрунтування необхідності проведення судової експертизи; обґрунтований розрахунок заподіяної шкоди відповідачем в результаті порушення права на об’єкт інтелектуальної власності; виготовлення належних документів про розпорядження правами на вказаний об’єкт інтелектуальної власності, використання його в господарському обігу чи іншим способом (за наявності); письмовий аналіз законодавчих та нормативних актів, які мають відношення до захисту порушених прав; складання позовної заяви із зазначенням вищевикладених елементів; складання тактики захисту та проведення судових дебатів.
 • Item
  Захист прав інтелектуальної власності у сфері національної безпеки України
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Дорожко, Г. К.; Петренко, Віталій Олександрович; Виборова, Ж. Ю.
  UKR: У статті розглянуто питання захисту прав інтелектуальної власності у сфері національної безпеки, проаналізовано головні негативні наслідки при недостатньому захисті таких прав. Зазначено роль державного управління інтелектуальною власністю у сфері національної безпеки і оборони. Наголошено, що вирішальний вплив на стан національної безпеки має розвиток сфери інтелектуальної власності, з яким пов’язують організаційні заходи нейтралізації внутрішніх джерел загроз і захист від зовнішніх загроз національній безпеці. Забезпечення воєнної безпеки значною мірою залежить від оснащення збройних сил України сучасними видами та зразками озброєння та військової техніки, розробленими на основі об’єктів права інтелектуальної власності. Саме у військово-технічній сфері створюються ОПІВ, що належать до сфери національної безпеки і оборони, і держава зобов’язана забезпечити їх захист від неправомірного використання.
 • Item
  Система «комплаєнс» у металургійному виробництві України
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Тубольцев, Л. Г.; Петренко, Віталій Олександрович; Фонарьова, Тетяна Анатоліївна; Селегей, Андрій Миколайович
  UKR: Метою роботи є аналіз перспективи імплементації комплаєнсу в систему управління металургійними підприємствами України. Встановлено, що комплаєнс є подальшим розвитком системи управління якістю продукції. Впровадження такої системи на підприємстві є необхідним засобом економічної стабільності виробництва. Показано, що система комплаєнсу має широкі можливості для удосконалення, а держава може використати таку систему для забезпечення державного впливу на перспективний розвиток металургії.
 • Item
  Підготовка фахівців з комплаєнсу як важливий чинник інноваційного розвитку металургійного підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Петренко, Віталій Олександрович; Фонарьова, Тетяна Анатоліївна; Селегей, Андрій Миколайович; Мамешин, Валерій Сергійович
  UKR: Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки фахівців з компалєнсу металургійного виробництва на кафедрі інтелектуальної власності та управління проєктами в Інституті промислових та бізнес технологій (ІПБТ) Українського державного університету науки і технологій (УДУНТ). Виходячи із визначення концепції комплаєнсу, автори наголошують на необхідності підготовки фахівців, які б мали сучасні спеціалізовані теоретико-методологічні, практичні знання в галузі металургії та володіли б теорією й практикою управління металургійним підприємством з огляду дотримання норм і правил, які б знали потенційні небезпеки, пов’язані з металургійним виробництвом, вживали б заходи моніторингу, контролю відповідності та швидкого реагування, коли виникають проблеми, навчали би персонал протоколам безпеки задля виробництва й реалізації конкурентоспроможної металургійної продукції, функціонування та інноваційного розвитку металургійних підприємств.
 • Item
  Аутсорсинг в ІТ-проєктах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Кулик, В. О.; Петренко, Віталій Олександрович; Мененко, В. К.
  UKR: В сучасних умовах господарювання швидкими темпами розвиваються інформаційно-комунікаційні технології, відбувається формування компетентних висококваліфікованих фахівців ІТ-сфери. Однією з найбільш успішних бізнес-моделей, які дають можливість добитися конкурентних переваг, є аутсорсинг. Застосування аутсорсингу при управлінні ІТ-проєктами відрізняються великою складністю та невизначеністю. Для України аутсорсинг управління проєктами — нова послуга, в рамках якої завдання по управлінню проєктами замовника реалізуються зовнішньою компанією, яка, спеціалізуючись саме на професійному управлінні проєктами, представляє інтереси замовника. Для ефективного розвитку ІТ-аутсорсингу потрібно впровадження інноваційних ІКТ, державна підтримка щодо створення ІТ-кластерів, інноваційних ІТ-продуктів; поліпшення законодавства; перегляд податкової системи, проведення масштабних конференцій і симпозіумів; маркетингова активність. Основними перевагами ІТ-аутсорсингу є скорочення витрат організації на утримання співробітників, швидка реалізація проєктів за рахунок обслуговування фахівцями з високою кваліфікацією та забезпечення конфіденційності внутрішньої інформації організації.
 • Item
  Енергоінформаційні технології та штучний інтелект «КМЕ ANTI-AGE» в управлінні старінням організму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Кіжаєв, С. О.; Оржельський, І. В.; Петренко, Віталій Олександрович; Усенко, О. О.; Литвицька, Т. Д.; Мазур, Н. В.; Білецький, В. В.
  UKR: Старіння організму пов'язане з багатьма факторами, включаючи генетику, довкілля та спосіб життя, збільшення ризику виникнення різних хвороб. Нова парадигма охорони здоров’я, заснована на теорії граничних різних станів, зміщення акцентів від лікувального напрямку медицини до профілактичного, управління індивідуальним здоров'ям. Принципи управління медичними технологіями включають: безпеку, якість, економічну доцільність, надійність, дотримання діючих нормативів у галузі охорони здоров'я та медичної техніки. У системі використано спеціальну комп'ютерну програму ERI™-Qlife, засновану на принципах штучного інтелекту та семантичного аналізу. Дана програма дозволяє виявляти, аналізувати та коригувати процеси, які виходять за рамки нормальних фізіологічних або психологічних станів і таким чином управляти процесом старіння, підтримуючи регуляторний баланс в організмі. На практиці це означає забезпечення людині природного та якісного довголіття.
 • Item
  Управління проєктом розвитку рекламної діяльності промислового підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Петренко, Віталій Олександрович; Фонарьова, Тетяна Анатоліївна; Мельниченко, Ю. В.
  UKR: Актуальність обраної теми обумовлюється високим рівнем конкурентної активності промислових підприємств. Тому застосування проєктного підходу до управління проєктом розвитку рекламної діяльності промислового підприємства дозволить значно знизити ризики та оптимально спланувати вихід продукту на ринок. Проєкти дають можливість ефективно використовувати наявні ресурси: кадрові, науково-методичні, інформаційно-аналітичні, фінансово-економічні, часові, організаційні та інші. В управлінні підприємством велике значення має стратегічне планування. Процес планування починається з повного аналізу ситуації, з описання поточного стану справ, які існують загрози.
 • Item
  Огляд основних положень управління науковими проєктами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Петренко, Віталій Олександрович; Маймур, М. Ф.; Рудченко, В. О.
  UKR: В статті наголошено, що заклади вищої освіти активно займаються наукою, пошуком цікавих рішень для існуючих потреб суспільства. Але головною проблемою залишається процес впровадження власних розробок, що пов’язано з відсутністю мотивації керівників промислових підприємств та закладів вищої освіти підтримувати процес впровадження наукових розробок. Відмічено, що основною метою управління науковими проєктами у закладах вищої освіти є забезпечення необхідного рівня якості результатів при фіксованих (або змінних) параметрах соціального замовлення на підготовку фахівців та основних видів ресурсного забезпечення закладів вищої освіти (матеріально-технічне, фінансове, організаційне, кадрове, науково-методичне, нормативно-правове та інформаційне). Проведено аналіз розроблених механізмів формування портфелю наукових проєктів закладу вищої освіти, результати якого рекомендуються задля здійснення управління їх науковою діяльністю.
 • Item
  Інноваційно-правовий менеджмент – основа ефективного управління інтелектуальною власністю і трансфером технологій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Корогод, Наталія Петрівна
  UKR: У статті наголошується, що інноваційний шлях розвитку України потребує поглиблення знань та підвищення кваліфікації працівників з питань інноваційної діяльності, управління інтелектуальною власністю й трансферу технологій. Одну з найважливіших ролей у створенні, розвитку й реалізації інноваційних технологій відіграє вища освіта. Її головне завдання - підготувати фахівців, здатних і бажаючих створювати нововведення й сприймати зміни. Більшість закладів вищої освіти (ЗВО) України проводять наукову й інноваційну діяльність, спрямовану на комерціалізацію досягнутих науково-технічних результатів. Результатами наукової, науково-дослідної і творчої діяльності ЗВО є: винаходи, підручники, навчальні посібники, наукові статті, комп’ютерні програми та інші об’єкти інтелектуальної власності, інноваційні проєкти і технології. Розглядаються питання процесів взаємопов’язаного управління правового забезпечення інноваційної діяльності, охорони й захисту прав інтелектуальної власності, трансферу технологій та підготовки у ЗВО кваліфікованих фахівців з інноваційно-правового управління.
 • Item
  Стратегічні підходи в управлінні інноваційними проєктами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Корогод, Наталія Петрівна; Новородовська, Тетяна Сергіївна
  UKR: У статті розкриваються особливості застосування стратегічних підходів в управлінні інноваційними проєктами, що ґрунтуються на максимально повному виявленні взаємозалежних цілей всіх учасників проєкту, головні з яких сформульовані в явному виді в концепції та місії інноваційного проєкту, й на тому, що ефективно створений портфель інноваційних проєктів на підприємстві формує його стратегії поведінки в сучасних ринкових умовах. Інновації зумовлюють економічну й соціальну вигоду, але за умов формування дієвої системи стратегічного управління. Особливістю інноваційних проєктів є те, що об'єкти права інтелектуальної власності можуть бути створені як в процесі розробки проєкту, в процесі його реалізації, бути при цьому прямим, чи непрямим його результатом, так й поза проєктом. Наявні об’єкти інтелектуальної власності можуть стати вагомим інструментом на шляху реалізації фінансової стратегії, спрямованої на збільшення активів підприємства. Інноваційні проєкти можуть формуватися як у складі науково-технічних програм, вирішуючи конкретну проблему на пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки.
 • Item
  Специфіка ефективного управління ІТ-проєктами у компанії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Корогод, Наталія Петрівна; Швець, Євгенія Сергіївна; Виноградова, В. К.
  UKR: У статті розглянуті питання, що стосуються ефективного управління ІТ-проектами компанії. Розглянуто традиційні та гнучкі методології, підходи і методики щодо управління ІТ-проєктами. Запропоновано Scrum-метод для керування ІТ-проєктами та наведено інші рекомендації щодо ефективної реалізації ІТ-проектів.
 • Item
  Особливості аналітичних досліджень часових рядів показників бізнес-процесів підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Удачина, Катерина Олександрівна
  UKR: Мета. Дослідження часових рядів на наявність тенденції з метою передбачення перспективи розвитку показника і прийняття обгрунтованих рішень. Методика. При аналізі часового ряду було використано статистичні методи, метод Фостера-Стьюарта, порівняння середніх рівнів ряду, критерій серій. Результати. Проаналізовано часовий ряд обсягу виробленої продукції. Проведено розрахунки на основі методів Фостера-Стьюарта, порівняння середніх рівнів ряду, критерій серій. При використанні методу середніх рівнів ряду перевірено допоміжну і основну гіпотезу на основі критерія Стьюдента і Фішера відповідно. При використанні методу Форстера-Стьюарта здійснено перевірку на підставі обчислення t-відношення відповідно для середньої та для дисперсії. За методом «критерій серій» перевірено гіпотезу про відсутність тренду; визначено медіану, величину найдовшої серії і кількість серій. Після чого перевірено виконання нерівностей За трьома методами зроблено висновок про наявність тенденції. Наукова новизна. Авторами виконано дослідження часового ряду одного з показників бізнес-процесу – обсягу виробленої продукції – саме в умовах металургійного підприємства. Практична значимість. Виявлення тенденції при дослідженні показника обсягу виробництва продукції дає підстави для подальшого обґрунтування вибору моделі прогнозування. Дослідження показників бізнес-процесів у динаміці дозволить управлінцям не лише передбачати перспективу розвитку показника, а й корегувати шляхи та терміни виконання певних програм.
© Український державний університет науки і технологій, 2023 © Українська асоціація управління проєктами, 2023 © Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, 2023 © Колектив авторів збірника, 2023