Випуск 16 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Безпека держави. Парадигма забезпечення змін на краще!
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Андрушків, Богдан Миколайович; Головкова, Людмила Степанівна; Кирич, Наталія Богданівна; Пешко, Анатолій Володимирович; Погайдак, Ольга Богданівна; Співак, Сергій Михайлович
  UA: Вступ: Безпека держави це не лише попередження провокацій та диверсій, а в першу чергу високопрофесійне управління, за рахунок якого здійснюється забезпечення соціально-економічного розвитку держави, добробут населення, благоустрій наших міст і сіл, обороноздатність та конкурентоспроможність країни. Методика: Для вирішення поставленої мети у роботі використано такі методи дослідження: монографічний, порівняння при вивченні причин послаблення державної безпеки в Україні. Системний аналіз дозволив надати характеристику основних проблем безпеки України. Також був використаний діалектичний підхід до вивчення явищ і процесів державної, безпекової та передвиборної соціально – економічної ситуації в країні. Мета: Визначення причин зниження безпеки країни та формування шляхів стабілізації суспільства й напрямів посилення державної безпеки та впровадження державної ідеології тощо. Результати: В дослідженні проведено аналіз державної, безпекової та передвиборної соціально – економічної ситуації в країн, аналіз причин послаблення державної безпеки; визначено причини та шляхи стабілізації суспільства; внесено пропозиції щодо посилення державної безпеки та запропоновано механізми впровадження державної ідеології тощо. Наукова новизна: Авторами на основі розгляду теоретико-практичних підходів розроблено та запропоновано парадигму виявлення цілеспрямованої антидержавної діяльності та соціально-економічних небезпек для держави та засоби попередження суспільних потрясінь. Висновки: Запропоновано, що з метою попередження суспільних потрясінь, припинення зниження рівня економіки та якості життя населення, перш за все, треба вжити невідкладних заходів для припинення бойових дій на Сході, посилити відповідальність за скоєні проти народу і держави злочини; посилити боротьбу з корупцією, очистити управлінський апарат від корумпованих, нечестивих людей. Запропоновано внести суттєві зміни в виборче законодавство з тим, щоб якісно оновити керівництво держави; розробити державну ідеологію, посилити пропагандистсько-виховну роботу у державі. В статті розроблено та запропоновано парадигму виявлення цілеспрямованої антидержавної діяльності та соціально-економічних небезпек для держави та засоби попередження суспільних потрясінь.
 • Item
  Operational Risks: Assessment and Ways of Mitigation
  (Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, 2018) Bobyl, Volodymyr V.; Dron, Maryna A.; Taranenko, Artem S.
  EN: Goal: This research has pursued the goal to develop the methodology for quantification of operational risk profiles and find effective ways of their mitigation. Methodology: To address this kind of challenges the research has used scientific research and special methods of economic research, in particular: a system-wide approach and rational decision-making methods. Outcomes: The research has analysed the bank operational risks and created risk profiles for the following areas: technological risk, service provider risk, corporate risk, innovative risk, strategic risk and reputational risk. The research highlights the key elements of the operational risk management and the features of applying them in modern business conditions (at the time of recession). The document proposes the areas for im-provement in terms of research and methodological approach to operational risk management subject to specific factors of internal bank operating environment. Scientific novelty. Defined the main directions of evaluation and reduction of operational risks in banking institutions. Practical relevance: The use of the methodology proposed in this paper will help risk managers identify and mitigate operational risks of banks both under normal conditions and at times of financial uncertainty.
 • Item
  Теоретичні та методичні засади оцінки людського капіталу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Коломієць, Вікторія Миколаївна
  UA: Вступ: Безцінною складовою економічного розвитку є людський капітал, який в сучасному просторі стає продуктивним джерелом доходів на світовому, державному, регіональному рівнях, для окремого підприємства. Тому його оцінка набуває стратегічної важливості з позицій успішної роботи підприємств, підвищення добробуту громадян, конкурентоздатності країни. Мета: Удосконалення теоретичних засад оцінки людського капіталу та методичне обґрунтування оцінки людського капіталу. Результати та обговорення: В дослідженні проведено аналіз існуючих оцінок людського капіталу. Висвітлено їх сфери застосування та недоліки. Описана мета оцінки людського капіталу. Всі категорії, пов’язані з людським капіталом, потребують уточнення, законодавчого і нормативного визначення та вартісного виразу. Висновки: Запропоновано для оцінки використовувати більш широкі складові людського капіталу. Запропоновано оцінювати людський капітал на індивідуальному рівні за наступними компонентами: фізичний, психологічний, освітній, творчий, культурний, інтелектуальний, креативний, політичний, комунікативний, професійний капітали, соціум–капітал, капітал безпеки. Акцентовано на необхідності надати державі єдину методику оцінки людського капіталу для всіх підприємств. В методиці оцінки людського капіталу визначено застосування ряду показників, що описують людський капітал.
 • Item
  Сценарії розвитку організаційної культури підприємств водного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Жилінська, Людмила Олександрівна
  UA: Мета. Провести аналіз факторів впливу на організаційну культуру шляхом обґрунтування причинно-наслідкових зв'язків та на їх основі сформувати альтернативні сценарії розвитку організаційної культури підприємства. Методика. Для вирішення поставленої мети у роботі використано такі методи дослідження: когнітивне моделювання (для визначення альтеративних сценаріїв розвитку організаційної культури); експертне оцінювання (для узагальнення та аналізу факторів впливу на організаційну культуру підприємства). Результати. У роботі сформовано альтернативні сценарії розвитку організаційної культури підприємства на основі проведення аналізу факторів впливу та встановлення причинно-наслідкових зв'язків між ними. Наукова новизна. Запропоновано кращу альтернативу розвитку організаційної культури підприємства, на відміну від існуючих, засобами когнітивного моделювання причинно-наслідкових зв’язків між такими факторами: організаційна культура, система цінностей і вірувань, кризис-менеджмент, лідерство і характер керівників, система мотивації працівників, плинність персоналу, організаційна структура, рівень делегування повноважень, пошук та передача інформації, умови праці, дизайн приміщення, бібліографічна довідка о подіях та керівниках організації, філософія і цілі існування підприємства, відповідальність. Практична значимість. Використання пропонованого підходу дозволить керівництву виявити із наявної альтернативи кращий шлях досягнення розвитку організаційної культури на підприємстві.
 • Item
  Сучасний стан транспортної інфраструктури туристичної галузі України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Юхновська, Юлія Олександрівна
  UK: Мета. Проaнaлiзувaти сучaсний стан, перспективи розвитку та недоліки транспортної інфраструктури туристичної галузі Укрaїни і перспективні напрямки розвитку компонентів транспортної інфраструктури туристичної сфери України. Методика. Для вирішення поставленої мети у роботі використано такі методи дослідження: монографічний (при вивченні стану транспортної інфраструктури в Україні), порівняння (при оцінці перевезених пасажирів за видами транспорту в Україні). Системний аналіз дозволив надати характеристику основних проблем транспортної інфраструктури туристичної галузі Укрaїни. Також був використаний діалектичний підхід до вивчення явищ і процесів транспортної інфраструктури туристичної галузі. Результати. У роботі досліджено сучасний стан транспортної інфраструктури туристичної галузі України, а також проблеми та перспективи розвитку туристичної транспортної інфраструктури та запропоновані шляхи вирішення конкретних завдань для зміцнення позицій України на світовому ринку всієї транспортної інфраструктури України. Наукова новизна. Запропоновані напрями удосконалення в сфері організації транспортних послуг для досягнення синергетичного ефекту в системі транспортної інфраструктури туристичної галузі, які на відміну від існуючих базуються на економічних результатах господарської діяльності транспортних компаній України, які потребують значних інвестицій на відновлення існуючої транспортної інфраструктури, удосконалення організаційних структур управління туристичною сферою та досягнення ретельної координації та узгодженості розкладів відправлення літаків, потягів та інших транспортних засобів, при злагодженій організації здачі багажу й контролю за його пересуванням під час всієї подорожі, а також при дотриманні інтегрованих міжнародних стандартів резервування місць й простоті пересадок. Практична значимість. Використання наведених пропозицій дозволить керівництву транспортних підприємств приймати науково-обґрунтовані та організаційні рішення щодо розвитку транспортної інфраструктури туристичної сфери України на перспективу та сприятимуть зміцненню туристичного потенціалу України, поліпшити транспортне обслуговування, сприяти соціально-економічному розвитку регіональних територій і водночас відіграти значну роль у подальшому розвитку туризму.