Випуск 21 (МТ)

Permanent URI for this collection

UK: Випуск 22 (МТ)
EN: Issue 22 (BT)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Сучасний стан класифікації транспортних будівельних конструкцій в Україні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Банніков, Дмитро Олегович; Нікіфорова, Наталія Анатоліївна; Косячевська, Світлана Миколаївна
  UKR: Мета. В останні роки доволі інтенсивними темпами почала проводитись робота із оновлення та вдосконалення існуючої нормативної бази в галузі будівництва взагалі та будівельних конструкцій зокрема. При цьому нормативні документи, особливо ДБН різних груп, доволі часто не завжди узгоджуються між собою в першу чергу в частині термінології. Метою наукової статті є аналіз сучасного стану класифікації та наявної термінології щодо будівельних конструкцій взагалі та транспортних будівельних конструкцій зокрема в Україні і надання практичних рекомендацій щодо покращення існуючої ситуації. Методика. Для аналізу стану класифікації розглянуто провідні стандарти чинної нормативної бази України. Базовим в цьому питанні виявлено «Державний класифікатор будівель та споруд» ДК 018-2000, в якому відображено як термінологію, так і подано повну класифікацію будівельних конструкцій. При цьому виявлено низку проблемних аспектів, протиріч та неузгоджень як із існуючими нормативними документами, так і з можливостями сучасних провідних програмних BIM-комплексів вітчизняного та закордонного виробництва. На конкретних прикладах вказано на можливі наслідки виявленої проблеми класифікації будівельних конструкцій взагалі та транспортних будівельних конструкцій зокрема. Результати. Запропоновано більш вдосконалений підхід до визначеної проблеми, зокрема в частині термінології пропонується чітке розмежування будівельних конструкцій на будівлі та споруди. В свою чергу наведено вдосконалену класифікацію будівель та споруд, в основу якої покладено принцип функціонального призначення. Наукова новизна. Запропонований підхід дозволяє вперше з єдиних позицій підійти до розгляду питання класифікації сучасних будівельних конструкцій та упорядкувати існуючі погляди на це питання. Практична значимість. В практиці проектування подібні вдосконалені підходи до означеної вище проблеми дозволять запобігти виникненню та розвитку аварійних ситуацій, а також покращити чинну нормативну базу України в галузі будівництва.
 • Item
  Механізми формування структури піноскла як ефективного утеплювача для огороджуючих конструкцій будівель і спору
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2022) Краснюк, Андрій Віталійович; Громова, Олена В'ячеславівна; Щербак, Андрій Святославович; Зібров, І. Ф.
  UKR: Мета. В статті розглянуто процеси утворення піноскла, як утеплювача, отримання різних видів скла шляхом використання різних газоутворювачів і модифікуючих добавок. Розглянуто процеси виробництва і технологічні прийоми для отримання виробів із піноскла для підвищення енергоефективності будівель і споруд в сучасному архітектурному проєктуванні. Методика. Досліджено ресурсозберігаючі технології виробництва піноскла в промислових умовах, а саме одностадійний та двостадійний способи виробництва виробів з піноскла. Обраний найбільш ефективний метод виробництва піноскла оптимальної структури і низької густини. Визначені оптимальні хімічні склади стекол, за яких формується оптимальна структура і фізико-механічні властивості піноскла для промислового виробництва. Результати. Проведено аналіз різних видів газоутворювачів, досліджено їх переваги та недоліки. Встановлено, що скло, яке містить триокис сірки, дає завжди найбільш якісне і найбільш однорідне піноскло, а оскільки SO3 є і найбільш дешевим окиснювачем, тому його застосування доцільно у виробництві піноскла. Встановлено, що чим більш висока тонкість помелу і чим в більш чистому вигляді буде використовуватися вуглець, тим менша кількість його буде потрібна, і тим краще буде зовнішній вигляд піноскла і нижче густина і теплофізичні властивості. Модифіковане піноскло на основі бою скла та золи-виносу має більш високу міцність при стиску і меншу теплопровідність у порівнянні з піносклом без використання модифікатора, при однаковій густині, та може бути рекомендоване для впровадження у виробництво за двостадійною технологією. Наукова новизна. Отримано розвиток дослідження про утворення оптимальної структури, складу і покращені фізико-механічні властивості піноскла, виготовленого із застосуванням модифікаторів структури у вигляді золи-виносу і пластифікаторів за енергоефективною промисловою технологією. Практична значимість. Результати роботи дозволяють в промислових умовах отримувати піноскло оптимальної структури, складу і з фізико-механічними властивостями, що відповідають вимогам енергоефективності сучасних будівель і споруд. В результаті проведених досліджень були розроблені вироби з модифікованого піноскла з наступними характеристиками: густина – 160...220 кг/м3; теплопровідність – 0,055…0,074 Вт/(мК); водопоглинання – 1,95…2,43 % (об’ємних); міцність при стиску – 1,5...2,1 МПа.
 • Item
  Науково-технічне обґрунтування підсилення ґрунтових основ армованими ґрунтоцементними палями
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2022) Петренко, Володимир Дмитрович; Крисан, Володимир Іванович; Крисан, Віталій Володимирович; Коновал, Володимир Миколайович
  UKR: Мета. Метою роботи є обґрунтування технологічних параметрів ефективного застосування армованих ґрунтоцементних паль, отриманих бурозмішувальним способом. Такі дослідження необхідні для визначення можливості збільшення несучої здатності пальових фундаментів у тілі земляних конструкцій будівель та дорожніх колій. Методика. Визначення несучої здатності армованих ґрунтоцементних паль проведено шляхом обґрунтованого вибору конструкції, ґрунтової основи, матеріалу, глибини закладання паль відповідно до інженерно-геологічних умов, конструктивної схеми споруди та способу їх улаштування. Результати. Значні відмінності ґрунтових інженерно-геологічних елементів в плані та на глибині викликали необхідність поглибленого вивчення характеристик ґрунтів, тому було прийнято рішення для визначення їх міцності та деформативності на основі виконання статичного зондування армованих паль. Аналіз результатів виконаних статичних досліджень показав, що ґрунтоцементна паля, що підсилена арматурним каркасом, має більш високу несучу здатність по ґрунту та по матеріалу, а гілка розвантаження підтверджує той факт, що в конкретних умовах ґрунт та паля працюють в пружному режимі. Наукова новизна. Вона полягає в отримані залежності зміни вертикальних навантажень на армовану ґрунтоцементну палю, створену на основі бурозмішувальної технології. Отримані графіки залежності величин деформацій, виникаючих під час дії на армовану ґрунтоцементну палю при статичному навантаженні та розвантаженні. Практична значимість. В практичних умовах на будівельному майданчику було реалізовано рішення по виготовленню та випробуванню статичним навантаженням дослідної армованої ґрунтоцементної палі. Технологія виготовлення розроблена так, що просторові каркаси ґрунтоцементного елементу довжиною 5…7 метрів занурюються під своєю вагою, а каркаси 12 та більше метрів опускаються з допомогою вібратора.
 • Item
  Нелінійні стаціонарні коливання балочних прогонових будов від дії періодичних імпульсів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2022) Попович, Микола Михайлович; Ключник, Сергій Владиславович
  UKR: Мета. Метою роботи є побудова наближеного рішення стаціонарних коливань нелінійного рівняння з кубічною характеристикою. Розрахункова схема, що розглядається найбільше відповідає умовам роботи прогонової будови при виникненні дефектів опорних частин. В цьому разі можуть проявитись поздовжні сили в балці прогонової будови. Методика. В роботі досліджується нелінійні коливання прогонових будов малих мостів. Розглядаються незатухаючі коливання балки, що спирається на шарнірно нерухомі опорні частини з обох сторін від дії періодичного одностороннього імпульсного навантаження. Розрахункова схема відрізняється від статично визначеної схеми балки, яка враховує дефектні опорні частини. В статті, що розглядається можливий перехід до системи балки на рухомих опорних частинах. Для рішення нелінійного рівняння другого порядку однопрогонової балки з врахуванням поздовжньої сили прийнятий метод змінного масштабу часу, розроблений академіком Академії наук УССР, професором Бондарем М. Г. Метод змінного масштабу дає достатньо наближені рішення такого класу задач. Результати. Виконано наближене аналітичне рішення методом змінного масштабу часу стаціонарних нелінійних коливань прогонової будови з урахуванням поздовжньої сили, що визвано односторонніми імпульсами, що періодично повторюються. За одержаними формулами рішення нелінійного рівняння з кубічною характеристикою легко побудувати амплітудно-частотні характеристики і форми коливань. Наукова новизна. Вперше виконано рішення рівняння коливань балки з врахуванням поздовжньої сили. Встановлено критерії ударного резонансу для системи без тертя, а також з врахуванням в’язкого тертя. Одержано вираз для амплітудно-частотної характеристики системи, що розглядається. Практична цінність. Дослідження коливань прогонової будови з врахуванням поздовжньої сили дали практичну цінність у можливості аналітичного обчислення форм коливань, критерії ударного резонансу та амплітудно-частотної характеристики системи від дії періодичних односторонніх імпульсних навантажень. Система балок прогонових будов враховує дефектні опорні частини (заклинення рухомих опорних частин) прогонових будов малих та середніх залізничних мостів.
 • Item
  Обґрунтування розрахункової стратегії дослідження конструкції похилого тунелю, що споруджується NATM
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2022) Тютькін, Олексій Леонідович; Бєлікова, Софія Іванівна
  UKR: Мета. На основі аналізу розрахункових стратегій (аналітична, експериментальна, чисельна) та їх методологічних особливостей, провести обґрунтування найбільш доцільної для дослідження конструкції похилого тунелю, що споруджується NATM. Методика. Для досягнення поставленої мети проведений аналіз розрахункових стратегій (аналітична, експериментальна, чисельна). Проаналізовано особливості кожної стратегії для умов підземних виробок та випадку конструкції похилого тунелю, що споруджується NATM. Визначено, яким чином кожна розрахункова стратегія надає можливості досліджувати похилі тунелі. Результати. Визначені переваги та недоліки трьох розрахункових стратегій (аналітична, експериментальна, чисельна) для дослідження конструкції похилого тунелю, що споруджується NATM. Відзначено, що аналітична та експериментальна стратегії мають особливі переваги, але відмічені значною трудомісткістю під час проведення дослідження. Аналітичні методи дослідження не можуть в повному обсязі відобразити складну багатошарову конструкцію похилого тунелю, що споруджується NATM. Експериментальні методи позначені високим рівнем складності втілення. На основі порівняльного аналізу виявлено, що чисельний аналіз є єдиною розрахунковою стратегією, яка характеризується помірними витратами праці дослідників та високим рівнем точності результатів розрахунку. Наукова новизна. На основі результатів порівняльного аналізу розрахункових стратегій (аналітична, експериментальна, чисельна) доведено, що чисельний аналіз позбавлений низки суттєвих недоліків (уведення додаткових спрощень як в аналітичних методах та трудомістке відображення реальної ситуації в експериментальних моделях). Практична значимість. В ході досліджень проведене обґрунтування чисельної розрахункової стратегії дослідження конструкції похилого тунелю, що споруджується NATM, як найбільш раціональної в практичному плані.
Український державний університет науки і технологій, Дніпро