Випуск 17 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Оцінка експлуатаційної надійності залізничної інфраструктури з використанням методів дискретно-подієвого моделювання
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Малашкін, Вячеслав Віталійович; Березовий, Микола Іванович; Демченко, Євген Борисович; Боричева, Світлана Вікторівна
  UKR: Мета роботи полягає у огляді та порівняльному аналізі існуючих парадигм імітаційного моделювання, а також у виборі доцільного методу моделювання технологічних процесів систем залізничного транспорту для оцінки експлуатаційної надійності його інфраструктури. Результати. У статті висвітлюються основні проблеми при функціонуванні залізничного транспорту України, які знижують його експлуатаційну надійність. Для вирішення задачі отримання адекватної оцінки експлуатаційної надійності систем залізничного транспорту доцільно використання методу імітаційного моделювання. На даний час у імітаційному моделюванні сформувалися три самостійні парадигми – системна динаміка, агентне моделювання та дискретно- подієве моделювання. Вказані парадигми відповідають різним рівням абстракції при створенні моделі, що обумовлює застосування того чи іншого підходу. У роботі наводиться порівняльна характеристика підходів імітаційного моделювання, їх переваги та недоліки. Розглядається історія виникнення, інструменти реалізації, особливості та сфери застосування кожного підходу імітаційного моделювання. Обгрунтована доцільність моделювання динамічних процесів на залізничному транспорті дискретно-подієвим імітаційним моделюванням. Розглядається спосіб і алгоритми формалізації в імітаційній моделі маневрової роботи залізничної станції, що виключають одночасне використання елементів колійного розвитку при виконанні різних операцій перевізного процесу. Модель станції створена у середовищі імітаційного моделювання AnyLogic і дозволяє оцінювати експлуатаційну надійність залізничної станції на основі величини затримок та простоїв рухомого складу на станції через зайнятість колій і локомотивів. Практична значимість виконаної роботи полягає у можливості більш раціонально підходити до вибору підходу імітаційного моделювання роботи різних систем при вирішенні задач, пов'язаних з отриманням достовірної оцінки їх техніко-технологічних параметрів та експлуатаційної надійності.
 • Item
  Моделирование перевозочного процесса в условиях оптимизации и энергоэффективности перевозок
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Сыченко, Виктор Григорьевич; Папахов, Александр Юрьевич; Логвинова, Наталья Александровна
  RUS: В работе выполнено моделирование движения поездов по диспетчерскому участку Каменское – Верховцево с целью разработки энергооптимального графика движения поездов. Под энергооптимальным понимается такой график движения, при котором выполняются перевозки запланированных объемов пассажиров и грузов с минимальными затратами электроэнергии, связанной с тяговым обеспечением локомотивов при безусловном обеспечении безопасности движения. Проведенным моделированием работы диспетчерского участка установлено, что увеличение количества поездов приводит к снижению межпоездных интервалов на входе и выходе с диспетчерского участка. Допустимое насыщение диспетчерского участка поездами оказывает влияние на показатели технического плана работы. Его необходимо оценивать с помощью коэффициента загрузки участков. Увеличение числа поездов на участке приводит к увеличению времени их движения. В то же время с увеличением количества отправляемых на участок поездов приводит к уменьшению время ожидания их отправления со станции. Анализируя условия движения поездов по диспетчерскому участку Каменское – Верховцево были отмечены возможные три варианта работы с поездами: эффективный; слегка тяжелый и очень тяжелый. При использовании эффективного и слегка тяжелого варианта работы необходимо соблюдать существующие нормативы графика. При прогнозировании очень тяжелого варианта работы необходимо разработать мероприятия, необходимые для уменьшения перенасыщения участков поездами и восстановление эффективного варианта работы.
 • Item
  Структура интеллектуальной информационной технологии формирования многогруппных составов
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Скалозуб, Владислав Васильевич; Белый, Борис Борисович
  RUS: Цель. В статье разработана структура новой интеллектуальной информационной технологии формирования железнодорожных многогруппных составов на сортировочных станциях. Технология отличается применением методов интеллектуальных систем при решении комбинаторных задач оптимального расформирования-формирования составов. Методика. Исследования проведены на основе системного анализа и моделирования процессов расформирования при разных структурах, количестве и частичном совпадении групп вагонов в составах. Результаты. Создана базовая структура интеллектуальной информационной технологии формирования многогруппных составов. Разработаны кодировки шаблонов многогруппных составов, предназначенные для создания баз знаний информационной технологии, определены модели процессов переработки вагонопотоков. Научная новизна. Получили развитие модели и методы решения задач оптимального формирования многогруппных составов. Впервые предложена структура и модель интеллектуальной информационно технологии формирования многогруппных составов. Практическая значимость. Интеллектуальная информационная технология обеспечит повышение эффективности планирования процессов расформирования многогруппных составов, унифицирует расчеты подобных данных, усовершенствует системы автоматизации, позволит планировать работу сортировочных станций определенного железнодорожного направления.
 • Item
  Оптимальне планування технологічних режимів механічної обробки при обмежених термінах ремонтних робіт вантажних вагонів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Мілянич, Андрій Романович
  UK: Мета. Метою цiєї роботи є розроблення алгоритмiв оптимiзацiї для визначення оптимального групового графiку та оптимальних швидкостей рiзання при ремонтних роботах вантажних вагонiв. Методика. Для вирiшення задачi оптимального планування режимiв механiчної обробки наведена i проаналiзована модель групового планування для поточного багатопозицiйного виробництва при обмежених термiнах виготовлення вiдновлених деталей вантажних вагонiв. Крiм того, у модель групової обробки включено змiнний час обробки та витрати, якi залежать вiд режимiв технологiчної обробки. Запропонованi оптимальнi схеми групового планування розробленi в першу чергу iз метою мiнiмiзацiї кiлькостi деталей iз збiльшенням штучно- операцiйного часу. Для обчислення нижньої границi сумарного часу технологiчного процесу застосовується наступна теорема, яка являє собою поширення теореми Джонсона для двопозицiйного планування на метод групового планування. Результати. В статтi розглядаються два критерiї групового планування. Головним критерiєм є кiлькiсть деталей iз збiльшеним штучно-операцiйним часом, який необхiдно мiнiмiзувати. Другим критерiєм є сумарний час технологiчного процесу (цикл обробки), причому сумарний час технологiчного процесу являє собою час, який триває вiд початку обробки першої деталi першої групи до закiнчення обробки останньої деталi останньої групи; вiн також повинен бути мiнiмiзований. При визначеннi оптимальних швидкостей рiзання, пiсля того як встановлена схема оптимального групового планування, швидкостi рiзання можуть бути змiненими для скорочення виробничих витрат, якщо схема планування передбачае мiжоперацiйне затримування (вiдлежування) деталей на окремих операцiях. На основi результатiв попереднього аналiзу розробленi наступнi алгоритми оптимiзацiї для визначення оптимального групового графiку та оптимальних швидкостей рiзання. Наукова новизна. Запропонована модель групового планування, яка рунтується на методi групової технологiї, була розроблена для умов проведення на вагоноремонтних пiдприємствах вiдновлювально-реставрацiйних робiт деталей та вузлiв вантажних вагонiв серiйного багатопозицiйного виробництва. При груповому плануваннi, коли деталi класифiкуються за кiлькома групами, оптимальне повинно бути отримане у виглядi послiдовностi груп i деталей у кожнiй групi. Практична значимiсть. В даному дослiдженнi був запропонований метод групового планування, який рунтується на методi групової технологiї, що розроблений для потокового багатопозицiйного ремонтного виробництва за умови змiнних термiнах обробки та витратах, якi залежать вiд умов рiзання металу.
 • Item
  Методика определения эквивалентного уклона в имитационной модели скатывания отцепов с горки
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Жуковицкий, Игорь Владимирович
  RU: Целью данной работы является разработка методики определения рационального эквивалентного уклона скатывания отцепов на сортировочной горке. Методика. Используя ниточную модель отцепа преобразовать многоточечную модель отцепа в двухточечную. Научная новизна. Предложена двухточечная математическая модель отцепа, которая обладает такой же самой точностью, что и известная многоточечная при существенно меньшем объеме вычислений. Практическая значимость. Предложенная методика позволяет минимизировать время расчета движения отцепа в имитационной моде , что важно для систем управления, где имитационные модели используются в реальном масштабе времени.
 • Item
  Аналiз розподiлу елементiв робочого часу локомотивноу бригади у межах поуздки у вантажному русi
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Гримак, Юрій Р.
  UK: В статтi видiлено основнi задачi, що повиннi вирiшуватись в умовах дефiциту магiстрального тягового рухомого складу у вантажних перевезеннях та вiдзначено, що одним з напрямкiв дослiджень, спрямованих на розумiння процесiв експлуатацiї локомотивiв та органiзацiї працi локомотивних бригад є дослiдження масивiв маршрутiв машинiстiв локомотивних депо у вантажному русi. У рамках аналiзу попереднiх дослiджень, спрямованих на удосконалення експлуатацiйної роботи локомотивних депо вiдзначено вiдсутнiсть дослiджень, що висвiтлюють складовi часу експлуатацiї локомотивiв та пов'язаного з цим режиму роботи локомотивних бригад. Вiдзначено акцентування авторами неефективностi iснуючої системи оперативного управлiння тяговим рухомим складом та необхiдностi розробки ефективних оперативних планiв пiдв'язки локомотивiв i рацiонального планування робочого часу локомотивних бригад. Виконаний аналiз структури маршруту машинiста показав, що основна iнформацiя, що пiдлягає статистичному аналiзу мiститься у роздiлах 2 та 5 маршруту машинiста i вiдображає тривалiсть робочого часу локомотивної бригади та послiдовнiсть i тривалiсть усiх операцiй, що виконуються локомотивною бригадою в процесi поїздки. Середнi значення тривалостi поїздки локомотивних бригад по чотирьох основних депо рiзних регiональних фiлiй Укрзалiзницi, отриманi шляхом статистичного аналiзу, показали рiзницю середнiх значень цього показника на 22%, що пов'язане зi специфiкою роботи окремих локомотивних депо. Оцiнка якостi використання локомотивiв та продуктивностi працi локомотивних бригад виконана шляхом аналiзу тривалостi знаходження локомотива пiд составом поїзда та тривалостi знаходження локомотива у русi з поїздом. Аналiз вказаних випадкових величин дозволив отримати їх статистичнi параметри, а також характер розподiлу. Встановлено, що час у русi має логнормальний розподiл, а тривалостi поїздки i знаходження локомотива пiд поздом – нормальнi закони розподiлу.
 • Item
  Алгоритм расчета схем размещения трубной продукци различного сортамента в кузовах автотранспортных средств
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Жилинков, Александр Александрович; Березовый, Николай Иванович
  RUS: В статье рассмотрены актуальные вопросы рационального размещения груза на подвижном составе в системе автомобильных перевозок трубного проката. Целью исследования является разработка алгоритма расчета схем размещения трубной продукции различного сортамента в кузовах автотранспортных средств с учетом свойств груза, параметров подвижного состава и условий перевозок. Дана подробная характеристика перевозимого груза по сортаменту, массе, габаритам пакетов. Выполнен анализ параметров подвижного состава и условий перевозок. В основу разработки приняты отдельные методы и методики стандартов, руководств, кодексов, правил перевозки, правил крепления грузов, действующих в европейских странах. Установлено, что в странах Евросоюза до сих пор нет единой методики размещения и крепления грузов в кузовах автотранспортных средств. Вопросы размещения и крепления трубной продукции различного сортамента и размеров на грузовых платформах автотранспортных средств в литературных источниках не рассмотрены. Разработанный алгоритм представляет собой совокупность действий по выбору, расчету и проверке различных параметров схемы размещения (погрузки) труб. Алгоритм включает несколько блоков, каждый из которых соответствует отдельной операции или группе операций. Основными этапами разработки являются: формирования пакета трубной продукции, определение размеров сечения груза по критерию максимальной грузоподъемности, расчеты величин осевых нагрузок, инерционных сил, действующих на автотранспортное средство, сил трения, сил предварительного натяжения, выбор и расчет количества средств крепления и реквизита. В ходе разработки выполняется также ряд проверочных расчетов по осевым нагрузкам и напряжениям. К научной новизне следует отнести отсутствие методов, моделей и алгоритмов при выборе и разработке рациональных схем размещения трубной продукции на грузовых платформах автотранспортных средств. Практическая значимость заключается в том, что внедрение более рациональных схем размещения трубной производительность подвижного состава на 6-12% и практически полностью исключить порчу товарного вида трубной продукции.