Інші праці КФОП (ДІІТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Організація обліку та аналізу оборотних активів у вагонному депо залізниці
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Шило, Марія Олександрівна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 85 сторінок, у тому числі 26 таблиць, 14 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 3 сторінках, перелік посилань з 74 джерел, 2 додатки. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку оборотних активів, зокрема, сутність оборотних активів як об’єкту бухгалтерського обліку, нормативно-правове забезпечення даного питання; виконано техніко-економічний аналіз вагонного депо Нижньодніпровськ-Вузол Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку вагонного депо Нижньодніпровськ-Вузол, впорядковано правила документообігу та відображення операцій з оборотними активами в системі рахунків бухгалтерського обліку, а також досліджено процедури контролю оборотних активів. У третьому розділі роботи досліджені підходи щодо аналізу оборотних активів, виконано аналіз стану та ефективності використання оборотних активів вагонного депо Нижньодніпровськ-Вузол та запропоновано шляхи удосконалення організації їх обліку та аналізу. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Оподаткування фінансових результатів та контроль сплати податків в умовах воєнного стану
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Смолянська, Аліна Олександрівна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 71 сторінка, у тому числі 10 таблиць, 11 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 3 сторінках, перелік посилань з 62 джерел, 3 додатки. У першому розділі розглянуто теоретико-методологічні основи обліку фінансових результатів, зокрема, сутність, облікові й управлінські аспекти, нормативно-правове забезпечення організації контролю та оподаткування. Також деталізовано підходи до наукової категорії «прибуток» з точки зору економіки й управління, фінансів і менеджменту, бухгалтерського обліку та оподаткування. Проаналізовано показники діяльності ТОВ «ТоталЕнерджіс Маркетинг Україна». У другому розділі розглянуто обліково-аналітичні аспекти щодо розкриття інформації про фінансові результати. Акцентовано увагу на корисності інформації про фінансові результати, яка є об’єктивною потребою менеджменту на будь-якій стадії управління суб’єктом господарювання. Визначено місце фінансового результату в обліковій системі підприємства. Розглянуто порядок оподаткування фінансових результатів та періодичність звітування залежно від розміру доходу підприємства. У третьому розділі наведено організаційні засади здійснення податкового контролю. Розглянуто особливості податкового підходу до перевірки оподаткування прибутку. Запропоновано сучасні інструменти контролю сплати податків на мікрорівні. Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід щодо оцінки ефективності діяльності суб’єкта господарювання шляхом розрахунку показників рентабельності. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Удосконалення організації обліку і контролю дебіторської та кредиторської заборгованості торгівельного підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Попченко, Світлана Вікторівна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 63 сторінки, у тому числі 21 таблиця, 10 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 3 сторінках, перелік посилань з 46 джерел, 4 додатка. У першому розділі розглянуто теоретико-методологічні основи обліку дебіторської та кредиторської заборгованості, зокрема, визначення понять з різних джерел, економічна сутність, класифікація та нормативно-правове забезпечення обліку. Також проведено макроекономічний аналіз галузі оптовой торгівлі, надано техніко-економічну характеристику підприємства оптової торгівлі ТОВ «Портланд-Цемент». У другому розділі розглянуто організацію бухгалтерського обліку на досліджуваному підприємстві, облік дебіторської заборгованості та зобов’язань в системі рахунків бухгалтерського обліку, а також оформлення операцій в оптовій торгівлі та основні первинні документи. У третьому розділі проаналізовано стан фінансового циклу та розрахункової дисципліни на досліджуваному підприємстві, розглянуто приклад управління товарними операціями та товарними запасами, а також запропоновано шляхи оптимізації контролю за станом розрахункової дисципліни підприємства торгівлі, які допоможуть покращити облік та контроль заборгованостей, що в свою чергу призведе до покращення фінансового стану підприємства. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Організація і методика обліку і контролю запасів в системі логістичного управління виробничого підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Мартинова, Олена Валентинівна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 96 сторінок, у тому числі 22 таблиці, 21 рисунок, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 5 сторінках, перелік посилань з 73 джерел, 2 додатки. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку виробничих запасів, зокрема, сутність виробничих запасів як об’єкту бухгалтерського обліку, нормативно-правове регулювання обліку виробничих запасів; досліджені методичні підходи щодо планування потреби у запасах та логістичної діяльності, виконано техніко-економічний ТДВ «Баштанський сирзавод». У другому розділі роботи розглянуто особливості первинного обліку виробничих запасів, впорядковано правила обліку виробничих запасів в системі рахунків бухгалтерського обліку, досліджено процедури контролю запасів. У третьому розділі роботи проведений аналіз структури та ефективності використання виробничих запасів підприємства, запропоновані шляхи вдосконалення організації обліку та контролю запасів, розроблені напрямки удосконалення системи управління запасами та логістичної діяльності ТДВ «Баштанський сирзавод». За результатами проведених досліджень зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Особливості оподаткування в умовах нестабільності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Макеєва, Яніна Володимирівна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 81 сторінка, у тому числі 4 таблиць, 17 рисунків, крім того, вступ на 2-х сторінках, висновки на 5-х сторінках, перелік посилань з 55 джерел. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто у нестабільних умов, теоретико-методологічні засади оподаткування стають критичними для ефективного функціонування податкової системи. Складові елементи оподаткування в Україні визначаються на основі цих засад, враховуючи специфіку країни. Вплив умов нестабільності на оподаткування вимагає глибокого аналізу, оскільки фіскальна політика повинна адаптуватися до змін для забезпечення сталого розвитку економіки та соціальної справедливості. У другому розділі роботи розглянуто аналіз оподаткування в умовах нестабільності що вимагає глибокого аналізу та розгляду впливу на систему. Перший підрозділ фокусується на теоретичних основах оподаткування загалом. Другий проводить поглиблений аналіз систем оподаткування в стандартних та нестабільних умовах, а також порівнює їх в різних сценаріях. У третьому розділі роботи зосереджено на податковій оптимізації та ухиленні від сплати податків. Розглядається стратегії оптимізації та методи ухилення від податків. Також визначає та класифікує податкові ризики, пов'язані із спробами ухилитися від сплати податків. Фінансово-правові аспекти відповідальності за ухилення від сплати податків розглядаються в цьому контексті. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Луценко, Валентин Геннадійович
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Луценко, Валентин Геннадійович
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 95 сторінок, у тому числі 20 таблиці, 15 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 4 сторінках, перелік посилань з 35 джерел, 2 додатки. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуті теоретичні аспекти формування депозитних ресурсів комерційного банку. Зокрема, проаналізовано теоретичні засади депозитної діяльності комерційного банку. Детально вивчено особливості формування депозитної політки банківських установ, а також надано організаційно-економічну характеристику АТ КБ «Приватбанк». У другому розділі роботи розглянуто організацію обліку і аудиту депозитних операцій. Визначено складові первинного обліку депозитних операцій та порядок їх відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку. Досліджено особливості проведення аудиту депозитних операцій. У третьому розділі роботи проведено аналіз депозитного портфеля АТ КБ «Приватбанк». Запропоновано шляхи удосконалення ризиком ліквідності банку та шляхи покращення депозитної політики банку. На основі отриманих результатів дослідження сформовано обґрунтовані висновки.
 • Item
  Оптимізація обліку та аудиту основних засобів на прикладі ПрАТ «ВП «ТЕХМАШ»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Красноанін, Єгор Олегович
  UKR: Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – сторінка, у тому числі 17 таблиць, 5 рисунків, крім того, вступ на 2 сторінках, висновки на 5 сторінках, перелік посилань з 81 джерел, 6 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретичні засади обліку та контролю основних засобів, зокрема, сутність основних засобів як облікової категорії, нормативно–правове забезпечення обліку та контролю основних засобів. Також надано техніко–економічну характеристику ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ». У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у ПрАТ «ВП «ТЕХМАШ», досліджено первинний, аналітичний та сінтетичний облік основних засобів, а також методику контролю основних засобів. У третьому розділі кваліфікаційної роботи надано аналіз основних засобів у ПрАТ «ВП «ТЕХМАШ» за 2019 – 2020 рр., розглянуто питання удосконалення обліку і контролю основних засобів та шляхи збільшення ефективності їх використання. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Фінансова звітність та її використання для оцінки фінансового стану підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Кошман, Вікторія Андріївна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 95 сторінок, у тому числі 26 таблиць, 12 рисунків та 4 формули. Вступ розміщено на 3 сторінках, висновки на 4 сторінках, перелік посилань налічує 31 джерело, в роботі наведено 5 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто нормативно-правове забезпечення щодо формування та подання фінансової звітності за НП(С)БО, проаналізовано думку вчених стосовно звітності та її ролі в аналізі фінансового стану підприємства, також було розглянуто види та методичні підходи щодо проведення фінансового аналізу. У даному розділі було обрано оптимальну модель для проведення фінансового аналізу виробничого підприємства. У другому розділі роботи розглянуто особливості діяльності ТОВ «ПАМІБРО», розраховано та проаналізовано основні економічні показники та зміни за балансовими статтям, також визначено осномні тенденції їх змін, представлено процес формування формування фінансових результатів та внутрішнього контролю фінрезу. У третьому розділі даної роботи проведено аналіз фінансового стану ТОВ «ПАМІБРО» за 2020 – 2022 рр., надано шляхи для покращення економічного становища підприємства через впровадження запропонованих змін у процесі внутрішнього контролю та формуванні фінансової звітності. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Обліково-аналітичне забезпечення аудиторської оцінки безперервності діяльності суб'єктів господарювання
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Коваленко, Максим Костянтинович
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 42 сторінок, у тому числі 7 таблиць, 3 рисунків, перелік посилань з 51 джерела, 4 додатків. У першому розділі дипломної роботи розглянуто теоретичні засади аудиторської оцінки діяльності суб’єктів господарювання, правове поле суб’єктів господарювання, вплив на оцінку діяльності суб’єктів господарювання форс-мажорних обставин. У другому розділі розглянуто відповідальність управлінського персоналу та аудитора, оглянуто підходи до фінансової діагностики підприємств, а також описано ідентифікацію та діагностику кризи на підприємстві. У третьому розділі дипломної роботи було розроблено власну модель ідентифікації ризику банкрутства суб’єктів господарювання та порівняно її з існуючими моделями на конкретних підприємствах, а також було описано рекомендації щодо удосконалення моделі. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Організація обліку та аудиту кредитних операцій на прикладі АТ Сенс Банк
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Іванова, Катерина Валеріївна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 86 сторінок, у тому числі 24 таблиці, 24 рисунки, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 4 сторінках, перелік посилань з 64 джерел, 2 додатки. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуті теоретико-методологічні основи обліку і аудиту кредитних операцій комерційного банку. Зокрема, проаналізовано сутність та види кредитних операцій банку, а також нормативно-правове забезпечення цього питання. Детально вивчено сучасний стан кредитних операцій банківських установ, а також надано організаційно-економічну характеристику АТ «Сенс Банк». У другому розділі роботи розглянуто організацію фінансового обліку кредитних операцій. Визначено складові первинного обліку кредитних операцій та порядок їх відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку. Досліджено особливості проведення аудиту кредитних операцій. У третьому розділі роботи проведено аналіз кредитного портфеля АТ «Сенс Банк». Запропоновано шляхи удосконалення процедур аудиту кредитних операцій та методи вдосконалення кредитної політики банку в сучасних умовах. На основі отриманих результатів дослідження сформовано обґрунтовані висновки.
 • Item
  Удосконалення організації і методики обліку та контролю основних засобів виробничого підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Загайчук, Карина Русланівна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 74 сторінки, у тому числі 18 таблиць, 12 рисунків, крім того, вступ на 2 сторінках, висновки на 4 сторінках, перелік посилань з 58 джерел, 2 додатки. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи організації і методики обліку і контролю основних засобів, сутність та нормативно-правове забезпечення обліку; проведено техніко-економічний аналіз ПрАТ «Монделіс Україна». У другому розділі кваліфікаційної роботи розглянуті питання організації і методики бухгалтерського обліку основних засобів ПрАТ «Монделіс Україна», впорядковано правила документообігу та відображення операцій з обліку основних засобів в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи виконано аналіз руху та ефективності використання основних засобів ПрАТ «Монделіс Україна», досліджено методику контролю та запропоновано шляхи удосконалення організації обліку й контролю основних засобів виробничого підприємства. На основі отриманих результатів дослідження сформовано ґрунтовні висновки.
 • Item
  Особливості обліку, звітності та оподаткування суб’єктів малого підприємництва
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Гиренко, Владислав Геннадійович
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 87 сторінок, у тому числі 17 таблиць, 20 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 3 сторінках, перелік посилань з 64 джерел, 2 додатки. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні оподаткування суб’єктів малого бізнесу, зокрема, сутність та класифікаційні ознаки малого підприємництва, нормативно-правове регулювання обліку і оподаткування суб’єктів малого бізнесу, проведено аналіз систем оподаткування малого бізнесу в Україні. У другому розділі розглянуто організацію обліку і оподаткування суб’єктів малого бізнесу в України, визначено особливості організації обліку на підприємствах малого бізнесу, розглянуто методику складання та процедури аудиту фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва. У третьому розділі роботи проаналізовано діяльність суб’єктів малого бізнесу в Україні, здійснено аналіз зарубіжного досвіду регулювання та підтримки малого бізнесу та запропоновано шляхи вдосконалення організації оподаткування, обліку та контролю суб’єктів малого підприємництва в Україні. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Удосконалення організації обліку оплати праці на базі підприємства ТОВ «Агрофірма ім. Горького
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Василенко, Даниил Генріхович
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань. Обсяг основного тексту – 78 сторінок, у тому числі 17 таблиць, 16 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 3 сторінках, перелік посилань з 52 джерел. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто методами та підходами щодо обліку оплати праці, проаналізували основні аспекти бухгалтерського обліку оплати праці, розглянули нормативні-правові акти які регулюють оплату праці та її облік. В другому розділі роботи виконано дослідження техніко-економічної характеристики підприємства ТОВ «Агрофірма ім. Горького», оглянуто облік первинних операцій та виконано аналіз використання робочого часу. Також розглянуто існуючу систему обліку оплати праці на підприємстві. У третьому розділі роботи проведений аналіз використання трудових ресурсів та розглянуто складові фонду оплати праці в ТОВ «Агрофірма ім. Горького», запропонувала шляхи удосконалення організації обліку оплати праці. На підставі здійснених досліджень зроблено важливі висновки.
 • Item
  Адаптація системи функціонування залізничного транспорту України до європейських моделей в умовах євроінтеграції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Гусак, Ольга Павлівна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг основного тексту – 97 сторінок, у тому числі 19 таблиць, 10 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 3 сторінках, перелік посилань з 68 джерел, додатки. У першому розділі роботи досліджено джерела фінансування діяльності суб’єктів господарювання в умовах відкритої економіки; розглянуто нормативно-правове забезпечення формування фінансових ресурсів; проаналізовано практику реформування залізниць у зарубіжних країнах. У другому розділі проведено макроекономічний аналіз залізничної галузі та надано характеристику діяльності Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця»; проаналізовано фінансовий стан та результати діяльності Регіональної філії «Придніпровська залізниця»; розглянуто стратегію повоєнного відновлення та розвитку залізничної галузі. У третьому розділі розглянуто основні напрямки інституціональних перетворень на залізничному транспорті України в контексті створення системи фінансування, сумісної з європейськими моделями; запропоновано організаційну структуру управління і фінансування залізничного транспорту України з точки зору її сумісності з європейськими моделями; розроблені заходи підвищення ефективності фінансування пасажирських перевезень, сумісні з європейськими моделями. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Інтеграція залізничного транспорту України в європейські транспортно-логістичні системи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Болюх, Василь Миколайович
  UKR: У дипломній роботі проаналізовано місце та роль залізничного транспорту України в транспортно-логістичній системі Європи. Розглянуто господарську діяльність АТ "Українська залізниця" в сучасних умовах. Виявлено зовнішні та внутрішні ризики транспортно-логістичних систем. Досліджено напрями удосконалення мультимодальних перевезень. Надано пропозиції щодо інтеграції транспортно-логістичних систем АТ "Українська залізниця" в умовах невизначеності.
 • Item
  Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
  UKR: У збірнику містяться матеріали доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» (13-14 квітня 2023 р.). Для науковців, викладачів, фахівців-практиків, студентів економічних спеціальностей.
 • Item
  Інноваційні зміни в роботі пасажирських залізничних перевезень та організаційній структурі управління ними
  (Видавництво Іванченка І. С., Харків, 2023) Матусевич, Олексій Олександрович
  UKR: У статті розглянуті існуюча структура управління компанії АТ Укрзалізниця, принципові умови реформування, напрямки розвитку залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Сформовані принципи управління на залізничному транспорті та принципи управління змінами. Показано їх взаємозв’язок. Розглянуті фактори впливу на конкурентоспроможність пасажирських перевезень та їх зв'язок з підрозділами нової пасажирської компанії. Розглянуті моделі управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Сформована авторська модель управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Розглянуті: стратегії АТ УЗ згідно Стратегії АТ «Укрзалізниця» на період 2019 – 2023 рр., формування етапів для здійснення необхідних змін щодо формування оптимального механізму відкриття залізничного ринку для України. Проведено дослідження питання фінансування пасажирських перевезень та застосування приватного капіталу, а саме популярних інструментів залучення приватного капіталу: концесії та консалтингу. Формування заходів щодо підтримки АТ Укрзалізниця.
 • Item
  Інтегрований облік в ризик-орієнтованому управлінні підприємством
  (Видавець Біла К. О., Дніпро, 2022) Пікуліна, Олена Вікторівна; Матусевич, Олексій Олександрович; Шило, Лілія Анатоліївна; Дехтяр, Сергій Сергійович; Дзюба, Володимир Іванович
  UKR: У монографії досліджуються організаційні та прикладні аспекти інтеграції різних видів обліку для потреб управління суб’єктами господарювання.Теоретичною і методологічною основою узагальнених в монографії результатів досліджень є наукові концепції і теоретичні розробки провідних вітчизняних і закордонних вчених в галузі інтегрованого обліку, економічної безпеки, сфери підприємницьких ризиків, а також внутрішня нормативна база залізничної галузі та чинне законодавство, нормативно-правові акти з питань обліку і складання звітності в тому числі результати досліджень міжнародних професійних організацій бухгалтерів та аудиторів. Монографія розрахована на широке коло науковців, фахівців різних галузей економіки у сфері інтегрованого обліку та економічної безпеки, студентів, аспірантів та викладачів, що цікавляться даною науковою проблематикою.