Випуск 13 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Закордонний досвід у формуванні облікової інформації про фінансовий результат діяльності підприємств залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) П’ятигорець, Ганна Сергіївна; Циплаков, Артем Ігорович
  UK: Мета. Стаття присвячена актуальним питанням обліку фінансового результату на підприємствах залізничного транспорту та дослідженню методичних підходів до формування фінансових результатів у різних країнах. Методика. Для вирішення завдань такого класу в статті використано загальнонаукові методи, у тому числі методи теоретичного пошуку й аналізу. Результати. Наведено аспекти визначення фінансового результату на підприємствах залізничного транспорту, які деталізують інформацію для ухвалення управлінських рішень. Наукова новизна. Набули подальшого розвитку методичні підходи до обліку формування фінансових результатів з урахуванням закордонного досвіду. Практична значимість. Фінансовий результат є одним з найважливіших показників, який узагальнює всі результати господарської діяльності та характеризує ефективність діяльності суб’єкта господарювання. У фінансових результатах знаходять пряме відображення всі аспекти діяльності підприємства. Важливою особливістю є те, що на сьогодні в Україні діють дві різні методики визначення фінансового результату підприємства. Це зумовлено наявністю двох видів звітності – податкової та фінансової.
 • Item
  Шляхи удосконалення обліку дебіторської заборгованості
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) П’ятигорець, Ганна Сергіївна; Ніколайчук, Ксенія Вячеславівна
  UK: Мета. Робота присвячена систематизації основних напрямків обліку дебіторської заборгованості в межах системи управління з урахуванням специфіки залізничної галузі. Методика. Для вирішення завдань такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід та стратегічне управління дебіторською заборгованістю. Результати. Дебіторська заборгованість має значну вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємств. У роботі наведено аспекти обліку дебіторської заборгованості залізниці, які деталізують інформацію для ухвалення управлінських рішень. Наукова новизна. Запропоновано систематизовані аспекти обліку дебіторської заборгованості залізниці, які, на відміну від існуючих, враховують специфіку галузі. Узагальнено основні напрямки розвитку та завдання бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості Практична значимість. Завдяки застосуванню системного підходу результати дослідження, спрямовані на вдосконалення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, можуть бути використані для подальшого розвитку системи обліку в цілому, аналізу та управління дебіторською заборгованістю на підприємствах будь-якої форми власності, які функціонують у будь-якій галузі, з метою підвищення їх конкурентоспроможності.
 • Item
  Особливості управління запасами в структурних підрозділах публічного акціонерного товариства у галузі залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Ломтєва, Ірина Миколаївна; Синиця, Карина Павлівна; Сначов, Микола Павлович
  UK: Мета. Робота присвячена пошукам шляхів удосконалення управління запасами публічного акціонерного товариства, створеного у галузі залізничного транспорту в процесі проведення подальших процедур його акціонування. Методика. Для вирішення завдань такого класу в роботі запропоновано застосувати в залізничних підрозділах оптимізацію запасів за моделлю EOQ, методами XYZ-аналізу і ABC-аналізу. Результати. У роботі наведено методичний підхід, який розглядає проблему оптимізації виробничих запасів на основі мінімізації сукупних операційних витрат на їх постачання та зберігання. Практична значимість. Формування власних фінансових ресурсів залізничного транспорту із зовнішніх джерел при акціонуванні може забезпечити залізничному підприємству необхідні суми фінансування майбутніх перетворень, у тому числі й у частині запасів. Управління запасами має бути спрямоване на визначення їх оптимального обсягу та зниження витрат, пов’язаних з їх утриманням. Основні моделі управління запасами базуються на певних припущеннях та не враховують обмеженості терміну придатності як сировини, так і кінцевого продукту, що в загальному випадку призводить до збільшення витрат на зберігання запасів та непродуктивних витрат. Впровадження розглянутих методів оптимізації запасів на залізниці дозволить зменшити поточні затрати в частині запасів та збільшити прибуток як основу внутрішніх власних фінансових ресурсів залізничного підприємства.
 • Item
  Економіко-математична модель формування сфери залізничного туризму в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Пшінько, Олександр Миколайович; Бараш, Юрій Савелійович; Скалозуб, Владислав Васильович; Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: Мета. Стаття присвячена питанням розробки оптимізаційної економіко-математичної моделі, призначеної для формування засад розвитку сфери залізничного туризму в Україні. Відзначається, що завдання оптимального планування розвитку в зазначеній сфері з урахуванням можливих ризиків щодо його реалізації виконується вперше. Змістовно модель, що розробляється, дає можливість визначити оптимальний за критерієм максимальної рентабельності туристичний маршрут (групу маршрутів) на заданому полігоні вузькоколійної залізниці. Як система обмежень у моделі оптимального розвитку сфери залізничного туризму прийнято вимоги щодо рухомого складу, кількості туристів та рейсів, кількості визначених категорій маршрутів тощо. Методика. Для ефективного формування та розгортання сфери послуг залізничного туризму в Україні запропоновано економіко-математичну модель з оптимального вибору множини туристичних маршрутів із встановленого набору, які б забезпечили максимальну рентабельність операторів при виконанні множини умов здійснення туристичної діяльності. Пропонована методика базується на принципі незалежності функціонування окремих туристичних маршрутів, адитивності функцій оцінки показників діяльності операторів. Урахування можливих ризиків на етапі формування множини найбільш рентабельних туристичних маршрутів забезпечується шляхом застосування двоетапних моделей вибору та планування. Результати. Вперше для сфери залізничного туризму в Україні побудовано економіко-математичну модель дискретного оптимального планування, призначену для визначення наборів найбільш рентабельних маршрутів при встановленій системі вимог. Наукова новизна. Отримано нову економіко-математичну модель планування процесів діяльності туристичних операторів з урахуванням ризиків, представлену у вигляді дискретної двоетапної моделі оптимізації, яка забезпечує вибір набору найбільш рентабельних маршрутів залізничного туризму в Україні. Практична значимість. Результати досліджень забезпечують можливість підвищення ефективності роботи туристичних залізничних операторських компаній на етапі визначення та вибору сфери діяльності.
 • Item
  Маркетинго-логістичне забезпечення ринку перевезень в умовах реформування залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Копитко, Василь Іванович; Саксон, Ю. О.
  UK: Мета. Метою статті є вдосконалення діючої на залізничному транспорті системи маркетинго-логістичного забезпечення вантажних перевезень в умовах реформування залізничного транспорту. Методика. Методичною основою дослідження є праці вітчизняних вчених з питань функціонування транспортних підприємств, у яких вирішуються проблеми вдосконалення якості планування обсягів продажів транспортних послуг з метою підвищення ефективності управління роботою залізниць на транспортному ринку й забезпечення їх фінансової стабільності в ринкових умовах. Результати. Розвиток маркетингу та логісти на залізничному транспорті дозволить знизити непродуктивні витрати в організації та освоєнні перевезень за рахунок завчасного та адекватного реагування на очікуваний попит у сфері перевезень, а також підвищити обґрунтованість пропозицій щодо тарифної та інвестиційної політики новоствореної акціонерної компанії. Наукова новизна. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо поточних прогнозів обсягів вантажних перевезень, ініційованих залізничними підприємствами, та удосконаленні системи показників для проведення оптимізації вантажних перевезень у різних сегментах споживачів транспортних послуг. Практична значимість. Пропозиції авторів можна використати для подальшого розвитку якості поточного прогнозування обсягів вантажних перевезень на основі проведення маркетингових досліджень з використанням сучасних інформаційних технологій. Створені та існуючі логістичні центри повинні здійснювати аналіз вантажопотоків і розподіл їх на мережі залізниць.
 • Item
  Страхові послуги як об’єкт обліку витрат на страхування залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Дзюба, Володимир Іванович
  UK: Мета. Стаття присвячена відображенню в бухгалтерському обліку наслідків господарських операцій з отримання різних видів страхових послуг від страховиків зі страхування майнових інтересів суб’єктів господарської діяльності – підприємств залізничної галузі. Методика. Для вирішення поставленого завдання було використано принцип бухгалтерського обліку й фінансової звітності – нарахування та відповідності доходів і витрат для визначення фінансового результату звітного періоду. Результати. У статті здійснено уточнення поняття страхової послуги як специфічного товару на ринку страхування. Встановлено вплив страхової послуги, залежно від її виду, на витрати й фінансові результати діяльності підприємства залізничного транспорту. Наукова новизна. Підприємствам залізничної галузі при відображенні в обліку витрат, пов’язаних зі страховими послугами зі страхування майна, запропоновано дотримуватися принципу бухгалтерського обліку й фінансової звітності – нарахування та відповідності доходів і витрат для визначення фінансового результату звітного періоду. Це дозволить правильно розподілити витрати на страхування за звітними періодами. Якщо договір страхування майна підприємства складений на календарний рік, то це передбачає розподіл витрат на страхування за звітними періодами й пропорційне щомісячне відображення їх в обліку в зіставленні з отриманими доходами від господарської діяльності. Аналогічно повинні відображатися витрати підприємства на особисте обов’язкове страхування працівників окремих категорій залізничного транспорту. При страхуванні пасажирів такої проблеми не виникає. Термін дії полісу страхування збігається з поточним звітним періодом. Практична значимість. Використання наведеного підходу має сприяти правильному визначенню витрат на страхування, а отже, буде забезпечувати більш обґрунтоване визначення фінансового результату. Систематизація вимог податкового законодавства за окремими видами страхових послуг дозволить забезпечити правильність розрахунків.
 • Item
  Особливості аналізу результатів діяльності структурних підрозділів ПАТ «Українська залізниця» на прикладі локомотивного депо
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Божок, Наталія Олексіївна; Полтавець, М. В.; Кошман, Станіслав Андрійович
  UK: Мета. Основною метою статті є дослідження особливостей методики економічного аналізу підприємств залізничного транспорту в період реформування. Методика. Для вирішення таких питань у роботі використовувалися табличний та графічний методи, методи порівняння, наукового пошуку, аналізу та синтезу. Комплексне і взаємопов’язане вивчення показників фінансової звітності Дніпровського локомотивного депо здійснено за допомогою спеціальних прийомів економічного аналізу. Результати. Згідно з Номенклатурою витрат підприємств та організацій залізничного транспорту локомотивне депо здійснює свою діяльність у розрізі таких видів, як перевезення (основна діяльність), допоміжна діяльність, інша операційна діяльність та фінансово-інвестиційна діяльність. Під час здійснення того чи іншого виду діяльності депо отримує доходи та має витрати. Порівняння цих двох показників дає можливість визначити фінансовий результат від кожного виду діяльності окремо й по депо взагалі. Тому аналіз результатів діяльності цього підприємства доцільно виконувати за трьома основними показниками – доходи, витрати та фінансовий результат (прибуток або збиток) – за видами діяльності. Тільки вивчивши всю різноманітність факторів, які взаємопов’язано діють на фінансовий стан підприємства, можна зробити економічно обґрунтовані висновки й виявити резерви підвищення ефективності господарювання. Одним із найпоширеніших видів аналізу є аналіз фінансових коефіцієнтів, який доволі популярний серед інвесторів та фінансових аналітиків, оскільки їх легко обчислити на підставі даних фінансових звітів підприємств. Однак особливістю цього виду аналізу є те, що обчислені коефіцієнти, їх цінність дуже залежать від достовірності й повноти інформації, поданої у фінансовій звітності. Коефіцієнти допомагають оцінити ситуацію, ставити запитання, але рідко дають відповіді на них. Отже, проаналізувавши фінансовий стан за допомогою фінансових коефіцієнтів, можна сказати, що Дніпровське локомотивне депо є фінансово незалежним, стійким та рентабельним підприємством, незважаючи на відсутність ліквідності та низькі значення деяких показників, проте це пояснюється галузевою особливістю роботи підприємства. Практична значимість. Аналізуючи результати діяльності структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», необхідно враховувати те, що в їх фінансовій звітності відображається недостатньо інформації для повного та неупередженого аналізу. Зокрема, у звітності недостатньо інформації, щоб оцінити ліквідність та платоспроможність структурних підрозділів та їх фінансову незалежність. Проте негативно оцінювати ці два показники не можна, оскільки структурні підрозділи є частиною регіональних філій, а регіональні філії, у свою чергу, є частиною ПАТ «Укрзалізниця». Саме тому для аналізу діяльності структурних підрозділів необхідно використовувати ті показники, інформації для аналізу яких достатньо у звітності.
 • Item
  Оптимізація витрат діяльності на підприємстві
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Бенькович, Анастасія Євгенівна; Ломтєва, Ірина Миколаївна; Сначов, Микола Павлович
  UK: Метою статті є систематизація теоретичних основ управління витратами та практичних рекомендацій щодо напрямів оптимізації витрат діяльності на підприємстві в сучасних умовах. Методика. У ході дослідження цієї теми застосовано системний підхід, методи узагальнення та раціонального вирішення проблем. Результати. У роботі розглянуто шляхи та методи оптимізації витрат на підприємстві, що дозволяє ефективніше використовувати його ресурси, знизити собівартість продукції та максимізувати прибуток. Наукова новизна. На основі вивчення наукових та методичних джерел та на базі аналізу витрат і прибутку розроблено заходи щодо оптимізації витрат на підприємстві. Такі заходи дозволять збільшити обсяг продажів і знизити собівартість продукції, що надасть можливість підприємству вкладати вивільнені засоби в розвиток та розширення власного виробництва, а це, у свою чергу, сприятиме впровадженню нової техніки, підвищенню ефективності виробництва та зростанню рівня прибутковості підприємства в цілому. Практична значимість одержаних результатів полягає в можливості їх використання керівниками, менеджерами різних ланок для прийняття науково обґрунтованих рішень щодо перспективного розвитку підприємства.
 • Item
  Еволюція розвитку інновацій пасажирських перевезень в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Бараш, Юрій Савелійович; Чаркіна, Тетяна Юріївна
  UKR: Мета. В Україні з’явилося багато докторських дисертацій, у яких наведені особисті парадигми здобувачів з розвитку пасажирських перевезень. На погляд авторів, ці особисті парадигми являють собою інноваційні підходи, які стосуються певної проблеми й між собою не завжди коригують. Метою статті є аналіз найсуттєвіших інновацій в пасажирському господарстві за останні 90 років та визначення основних напрямків інноваційного розвитку пасажирських перевезень, які увійдуть до нової комплексної парадигми. Методика. Для виконання досліджень було застосовано інноваційний підхід щодо розвитку пасажирських перевезень в Україні та положення теорії довгих хвиль М. Кондратьєва. Результати. У статті запропоновано дев’ять напрямків розвитку нової парадигми, розробка яких дозволить впровадити нові інноваційні технології в умовах обмежених інвестицій та стимулювати розвиток пасажирських перевезень на перспективу. У результаті запропонованих авторами заходів очікується зростання пасажиропотоку, підвищення іміджу українських залізниць, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу. Наукова новизна. Запропоновано науковий підхід щодо впровадження нової парадигми розвитку пасажирських перевезень, яка ґрунтується на аналізі їх діяльності за попередні 90 років, використанні циклів Кондратьєва і включає дев’ять основних напрямків інноваційного реформування залізничного пасажирського транспорту, що дозволить підвищити його ефективність. Практична значимість. Реалізація дев’яти інноваційних напрямків розвитку пасажирських перевезень дозволить оптимізувати організацію руху пасажирських поїздів, підвищити їх швидкість, скоротити експлуатаційні витрати, встановити реальні тарифи на перевезення пасажирів, які будуть відповідати вимогам Директив ЕС.