№ 6 (96)

Permanent URI for this collection

UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в УДУНТ, можна ознайомитися на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу href= http://stp.diit.edu.ua/>"Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  6 (96) випуск. Наука та прогрес транспорту
  (Український державний університет науки і технологій (м. Дніпро), 2021)
  UKR: Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва. Журнал включений до Переліку спеціалізованих наукових видань України, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук, кандидата наук та доктора філософії за такими спеціальностями: Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Матеріалознавство; Галузеве машинобудування; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Теплоенергетика; Технології захисту навколишнього середовища; Будівництво та цивільна інженерія; Залізничний транспорт; Автомобільний транспорт; Транспортні технології (за видами).
 • Item
  Використання глибокого послаблення збудження для тягових двигунів магістральних електровозів
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2021) Афанасов, Андрій Михайлович; Арпуль, Сергій Вікторович; Білухін, Дмитро Сергійович; Шемет, Андрій Ярославович; Васильєв, В'ячеслав Євгенович; Гололобова, Оксана Олексіївна; Маркуль, Руслан Володимирович
  UKR: Мета.Ураховуючи необхідність поліпшення експлуатаційних властивостей сучасного магістрального рухо-мого складу, автори передбачають проаналізувати можливості використання більш глибокого регулювання ослаблення збудження. Методика. Виконано аналіз роботи тиристорно-імпульсного перетворювача електропоїзда ЕР200. Установлено, що в режимі розгону на граничній тяговій характеристиці необхідно розглядати дві зони: зону сталого значення сили тяги йзону сталої потужності. Запропоновано методику визначення мінімального значення коефіцієнтаослаблення збудження для різних типів тягових двигунів постійного йпульсувального струму. Для аналізу використано методи теоретичного дослідження йаналітичного розрахунку електричних кіл, теоретичних основ електричної тяги, математичного моделювання електричних та енергетичних процесів. Результати.Проведений комплекс теоретичних досліджень і розрахунків дозволяє підтвердити технічну можливість використання глибокого ослаблення збудження для регулювання швидкості йотримання додаткових безреостатних позицій для рухомого складу з тяговими двигунами постійного йпульсувального струму. Визначено величину мінімального коефіцієнта ослаблення збудження длярізних типів тягових двигунів. Наукова новизна.Удосконалено методику визначення мінімального значення коефіцієнта ослаблення збудження для тягових двигунів магістральних електровозів участинівикористання більш глибокого регулювання магнітного потоку, заміни використання даних експериментальних досліджень теоретичними дослідженнями, суть яких полягає уформуваннінеобхідного виду граничної тягової характеристики за рахунок зменшення мінімально допустимого значення коефіцієнта збудження, що дозволить зменшити витрати електричної енергії. Отримали подальший розвиток дослідження з визначення кількісних показників витратиелектричної енергії для аналізу резервів енергозбереженняна магістральному транспорті. Практична значимість. Результати теоретичних досліджень можуть стати основою для модернізації магістральних електровозів постійного й пульсувального струму із системами глибокого регулювання ослаблення збудження. Проведені дослідження дозволять розробити рекомендації щодо проєктування систем регулювання магнітного потоку тягових двигунів із поліпшеними техніко-економічними характеристиками, які здатні підвищити ефективність перевізного процесу на магістральному транспорті.
 • Item
  The Problem of Minimax Estimation of Functionals for Non-Stationary Diffusion Processes
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2021) Mykhailova, Tetiana F.; Maksymenkova, Yuliia A.
  ENG: Purpose. To model the technological process of analysis of energy sources that use random nterference, it is necessary to apply special methods from the theory of minimax estimation and optimal control. The article proposes a method for solving the problem of minimax estimation of functionalities for the systems with distributed parameters with incomplete data for the process of neutron diffusion in a nuclear reactor. Methodology. In practice, in the study of non-stationary controlled processes of functioning of different energy ources there are measurement errors. As a rule, the exact values of errors are unknown, and therefore the desired solution of the equations in partial derivatives describing these processes is determined ambiguously. Therefore, it is advisable to set the task of calculating such an optimal estimate, which would best approximate the unknown value, taking into account the known information about the measurement errors. The best estimate can be achieved by applying a minimax approach to estimating functionals from the solutions of the partial differential equations of parabolic type. Findings. For a mathematical model of the neutron diffusion process in a nuclear reactor, the proposed method allows solving the problem of minimax estimation of the functional determined during the solution of the system describing this process. Since in real conditions of reactor operation there are always random obstacles (both in the equation describing the process and the functionobserved), the method allows finding a minimax estimate of the functional. The problem is reduced to the problem of optimal control with a given quality functionality, which is successfully solved. Originality. Using the methods of minimax estimation and optimal control of systems with distributed parameters, the best a priori estimation of the quality functional of the minimax estimation problem for the mathematical model of neutron diffusion in a nuclear reactor is obtained. Practical value. The method of minimax estimation of functionalities for differential equations of parabolic type proposed in the article allows reducing the problem to the problem of optimal control of the systems with distributed parameters, which can be implemented in Maple package using known algorithms.
 • Item
  Дослідження наслідків використання патернів і загальноприйнятих підходів у побудові архітектури кросплатформних додатків
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2021) Горбова, Олександра Вікторівна; Сирота, Олександр Анатолійович
  UKR: Мета. У наш час, коли важко уявити людину, яка не користувалась би смартфоном, основним напрямком при створенні багатьох додатків є саме такі операційні системи як iOS та Android. Одним із невід’ємних етапів життєвого циклу крос платформних додатків для I OS та Android є побудова архітектури. Важливо не тільки вміти будувати архітектуру, використовуючи відомі «інструменти», але й розуміти, у якій мірі це повинно бути реалізовано і який вплив це матиме на програмний продукт у подальшому. Основна мета роботи полягає в аналізі підходів до розробки з надмірним або недостатнім використанням принципів і шаблонів проєктування, а також аналіз результатів кінцевого продукту, крос платформного програмного забезпечення для операційних систем i OS та Android. Методика. Для поліпшення наявних програмних засобів спроєктовано та реалізовано статичний аналізатор, який орієнтовано на опрацювання архітектури в програмних засобах різного розміру та типу. Для створення програмного продукту було використано лише так і шаблони й підходи проєктування, які дозволили реалізувати необхідний функціонал, не ускладнюючи систему, та гарантувати легку підтримку, тестування й розширення функціоналу в разі необхідності. Результати. Під час проведення експериментів було виявлено, що в ході проєктування крос платформного програмного забезпечення для операційних систем I OS та Android спостерігається не лише нехтування патернами та загально прийнятими підходами проєктування, але й надмірне їх використання. Це ускладнює розробку, розширення, підтримку та тестування програмних асобів. Наукова новизна. Визначено необхідну міру та наслідки використання шаблонів проєктування, з’ясовано їхню користь та наведено приклади використання патернів і підходів у проєктуванні крос платформних додатків. Уперше було проведено аналіз необхідної міри використання шаблонів проєктування у різних за розміром та призначенням мобільних додатках. Практична значимість. Результати роботи дозволять програмісту краще розуміти, як проєктувати додатки для операційних систем i OS та Android, за яких умов застосувати відомі шаблони проєктування. Отримана інформація може бути використана викладачами закладів вищої освіти для наведення практичних прикладів та демонстрації здобувачам під час виконання практичних робіт, а також програмістами в реальних комерційних проєктах.
 • Item
  Зниження інтенсивності розладів залізничної колії за рахунок удосконалення параметрів плану лінії під час паспортизації кривих
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2021) Курган, Микола Борисович; Курган, Дмитро Миколайович; Хмелевська, Неля Петрівна; Байдак, Сергій Юрійович; Новік, Руслан Борисович
  UKR: Мета. У роботі передбачено за рахунок удосконалення параметрів плану лінії досягти зниження інтенсивності розладів залізничної колії і, в остаточному підсумку, забезпечити безпеку, плавність і комфортабельність їзди на напрямках швидкісного руху поїздів. Методика. Для отримання вихідних даних щодо параметрів плану наявних залізниць автори провели огляд світової літератури за темою дослідження, а також моніторинг роботи залізничної колії на основі даних технічних паспортів дистанцій колії. У прийнятих математичних моделях наявного плану використано припущення, що три суміжні точки кривої лежать на колі. На такому принципі побудована робота виправлювально-підбивно-рихтувальних машин. У результаті виправлювальних робіт із метою зменшення об’ємів зсувів крива не відповідає вихідним паспортним даним. Методика передбачає аналіз і систематизацію даних побудови відповідних графіків і встановлення аналітичних залежностей. Результати. Недостовірне визначення параметрів кривих призводить до необґрунтованого обмеження швидкості руху або до великих обсягів рихтувальних робіт. Тому розроблено пропозиції щодо зниження інтенсивності розладу колії за рахунок приведення параметрів кривих до нормативних вимог, що діють в Україні на напрямках упровадження швидкісного руху поїздів. За розрахунками, які базуються на аналіз і способу зйомки кривих, який застосовують у дистанціях колії, з’ясовано вплив точності отриманих даних на встановлення параметрів кривих і допустимої швидкості руху поїздів. Розроблено рекомендації, що сприятимуть ефективності проєктних рішень, визначатимуть якість проєкту реконструкції залізниц і на діючих напрямках. Наукова новизна. Набули подальшого розвитку наукові підходи до оцінки стану кривих, визначення їх раціональних параметрів і допустимої швидкості на напрямках упровадження швидкісного руху поїздів в Україні. Практична значимість. Отримані результати будуть корисні для проведення заходів щодо поліпшення плавності руху поїздів, підвищення швидкості й рівня комфортабельності їзди в кривих ділянках колії, особливо на напрямках упровадження швидкісного руху поїздів.
 • Item
  Метод оперативного контролю та управління електрохімічним накопичувачем енергії у складі систем електрозабезпечення транспортних засобів
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2021) Плаксін, Сергій В.; Муха, Андрій Миколайович; Устименко, Дмитро Володимирович; Житник, М. Я.; Левченко, Р. Ю.; Чуприна, Є. М.; Голота, Олександр Олександрович
  UKR: Мета. Основною метою нашої статті є розробка методу раціонального управління динамічними режимами роботи електрохімічних накопичувачів енергії для підвищення ефективності їх експлуатації у складі систем енергозабезпечення транспортних засобів. Методика. Автори провели огляд світової літератури з теми роботи. Систематизували та класифікували наявні методи управління електрохімічними накопичувачами енергії. Відзначили особливості та можливості їх застосування з урахуванням специфіки експлуатації на транспортних засобах, для яких характерні динамічні режими з непередбачуваними змінами енергетичного балансу, обумовленими неконтрольованими недозарядами та перезарядами. Проведений аналіз наявних методів управління показав, що їх загальним недоліком є використання як інформаційних параметрів для контролю та управління режимами роботи таких параметрів накопичувача, як напруга та робочий струм, значення яких не відповідають поточному енергетичному стану накопичувача у зв’язку зі швидкоплинністю перехідних електрохімічних процесів під час роботи в динамічних режимах. Зроблено висновок про необхідність урахування енергетичних параметрів накопичувачів у процесі управління динамічними режимами, які найбільш повно та об’єктивно відображають його працездатність. Показано перевагу імпульсних методів управління накопичувачами в динамічних режимах роботи перед постійно струмовими методами. Результати. Автори обґрунтували та експериментально підтвердили багатофункціональність розробленого гальваностатичного методу, що дозволяє одночасно проводити контроль поточного енергетичного стану накопичувача та оперативне управління динамічними режимами його роботи із застосуванням спільного критерію контролю та управління–коефіцієнта використання активних матеріалів, інформаційним еквівалентом якого є величина площі під кривою деполяризації на сигналі відгуку накопичувача на тестовий імпульс. Наукова новизна. Уперше запропоновано поєднати функції контролю поточного енергетичного стану накопичувача та оперативного управління динамічними режимами його роботи із застосуванням коефіцієнта використання активних матеріалів. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для забезпечення оптимального режиму експлуатації накопичувачів енергії у складі систем електропостачання транспортних засобів.
 • Item
  Multi-Valued Automatic Cab Signalling System Based on the CDMA Technology
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2021) Honcharov, Kostiantyn V.; Rybalka, Roman V.
  ENG: Purpose. The work is aimed at the development of principles for the construction of multi-valued automatic cab signalling system (ACS) using the wide-band pseudorandom signals. Methodology. An analysis of existing ACS systems and modern telecommunication technologies has been performed to achieve the stated purpose. The multi-valued automatic cab signalling system CDMA-ACS has been proposed. The mentioned system utilizes wide-band pseudo-noise signals to transmit commands. System parameters: frequency band – 155...395 Hz, pseudorandom codes – 16-bit Walsh codes, spectrum spreading factor – 16, source signal bandwidth – 15 Hz, carrier modulation – DBPSK (differential binary phase-shift keying), information rate – 15 bit/sec, code combination length – 4 bits, maximum amount of commands – 256, the duration of single command transmission – 0.27 sec. Functional diagrams of generator and receiver of the multi-valued automatic cab signalling system have been designed. It has been suggested to apply the correlation method to receive the ACS signals. Findings. To investigate the proposed CDMA-ACS system the simulation modelling has been accomplished in MATLAB in two stages: at the first stage, the CDMA-ACS system was investigated as disturbance-free; at the second stage – under the influence of powerful narrow-band disturbances (traction current harmonics). It has been found that the system shows high immunity to narrow-band harmonic disturbances. The most significant harmonics of the traction current related to the system are 250 Hz and 300 Hz, since they are the closest to the carrier frequency of 275 Hz. It has been determined that errors in decoding the ACS commands occur if the signal-to-noise ratio becomes lower than -8 dB. To reduce the influence of 250 Hz and 300 Hz, harmonics the application of additional band-reject filters was proposed. Originality. For the first time, the authors of this work carried out research on the multi-valued automatic cab signalling system with the use of wide-band pseudo-random Walsh codes. Practical value. Implementation of solutions being proposed allows improving the informativeness and interference immunity for the automatic cab signalling system, reducing the duration of command transmission from the railway track to the cab.
 • Item
  Визначення причин порушень у роботі автоматичної локомотивної сигналізації
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2021) Гололобова, Оксана Олексіївна; Буряк, Сергій Юрійович; Гаврилюк, Володимир Ілліч; Маркуль, Руслан Володимирович; Афанасов, Андрій Михайлович; Білухін, Дмитро Сергійович
  UKR: Мета. Безпечність перевізного процесу на залізничному транспорті та його безупинна робота значною мірою залежать від надійності роботи засобів залізничної автоматики та зв’язку. Особлива роль у забезпеченні безперервності перевізного процесу залізниць належить системам інтервального регулювання руху поїздів, а також автоматичній локомотивній сигналізації у поєднанні із системами контролю пильності машиніста та автостопом. Тому основною метою нашої статті є детальний аналіз надійності роботи цих систем, щоб мати змогу на базі отриманої інформації корегувати методики обслуговування та вдосконалювати експлуатаційну роботу персоналу. Методика. Для попередження збоїв та відмов у роботі пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації проаналізовано статистику відмов усіх пристроїв залізничної автоматики, які можуть призвести до порушень. Визначено найбільш відповідальні пристрої, контроль яких значно вплине на працездатність системи та підвищить надійність роботи в цілому. Результати. Аналіз статистичних даних показав, що основною причиною порушень у роботі системи автоматичної локомотивної сигналізації є вихід із ладу дешифратора, локомотивного фільтра та підсилювача, а основною причиною, що обумовлює несправності, залишається зношеність апаратури. Наукова новизна. Результати розробок, спрямованих на підвищення ефективності та надійності роботи залізничних пристроїв, постійно впроваджують в експлуатаційну практику, автоматизуючи велику кількість технологічних процесів та поліпшуючи показники напрацювання апаратури на відмову. Попри це аналіз роботи пристроїв на залізницях за період 2013–2021 років засвідчив, що на людський фактор, позначений порушеннями технології виконання робіт і недотриманням вимог технологічних карт і посібників з експлуатації, а також неякісним ремонтом і перевіркою приладів на ремонтно-технологічних дільницях, припадає значна частка причин погіршення показників надійності роботи всіх систем залізничної автоматики та розглянутої системи локомотивної сигналізації. Практична значимість. Проведений аналіз показав, що вдосконалення як безпосередньо самих систем і пристроїв залізничної автоматики, так і методів їх перевірки, експлуатації та обслуговування підвищить рівень безпеки та надійності перевезень.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна