№ 10 (ЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Електрифікація транспорту № 10
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені висвітленню сучасних наукових проблем, пов’язаних з електрифікованим транспортом, а саме, питання електропостачання, електромагнітної сумісності, проблеми рухомого складу, енергозбереження, автоматизації і діагностики пристроїв електропостачання.
 • Item
  Якість електроенергії, рекуперованої електровозами ВЛ11М6 і ВЛ11М
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Костін, Микола Олександрович; Муха, Андрій Миколайович; Нікітенко, Анатолій Володимирович
  UKR: Необхідність оцінки якості електроенергії, як споживаної електрорухомим складом (ЕРС) в режимі тяги, так і генерованої при рекуперативному гальмуванні, не дискутується. І якщо ця задача для тягових режимів розв’язана цілком достатньо, то в режимах рекуперації ЕРС постійного струму такі дослідження невідомі. В роботі в якості показників якості рекуперованої електроенергії уведені і використані такі критерії як відхилення і коливання напруги, а також імпульс напруги і тимчасова перенапруга. Виконано і приведено чисельну оцінку цих показників енергії рекуперованої (і далі не інвертованої) електровозами ВЛ11М6 при їх веденні поїздів на діючих ділянках Придніпровської залізниці. Встановлено, що фактичні значення усіх зазначених показників якості виходять за межі гранично допустимих величин. Якість інвертованої електроенергії досліджено для діючої ділянки Воловець-Батьово Львівської залізниці при русі по ній електровозів ВЛ11М; інвертування здійснювалось на тяговій підстанції Воловець. Встановлено, що напруга після інвертування майже синусоїдна (хоча і містить непарні гармоніки), а струм спотворений суттєво, інтегральний його показник THDI у 3,6 разів перевищує допустиме значення, що складає 5%. За результатами досліджень робиться висновок, що рекуперована електроенергія являється енергією низької якості.
 • Item
  Методологія підвищення якості системи технічного обслуговування і ремонту електрообладнання тягових підстанцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Матусевич, Олександр Олександрович
  UK: Розробка методики підвищення якості системи ТО і Р основного електрообладнання ТП СТЕ в умовах невизначеності експлуатації на основі експертній інформації. Для вирішення поставленого завдання були використані основні положення теорії нечітких множин і лінгвістичної змінної. Оцінка якості системи ТО і Р ТП СТЕ здійснювалася на прикладі обслуговування силового трансформатора ТДТН-25000/150-70 У1 ТП постійного струму. Аналіз існуючого різноманіття підходів розробки сучасних методів вдосконалення системи ТО і Р, дозволяє зробити висновок, вирішення проблеми підвищення якості системи досягається шляхом рішення індивідуальних завдань підвищення експлуатаційної надійності силового електроустаткування ТП в наступних основних взаємозв'язаних напрямах: технічному, економічному та організаційному. Для вирішення задачі підвищення якості системи ТО і Р ТП прийнятий перспективний напрям для вирішення прикладних задач, це експертна початкова інформація з використанням лінгвістичного підходу на базі теорії нечітких множин і лінгвістичної змінної. Визначено відносну важливість wi показників напрямів підвищення якості системи обслуговування трансформатора ТДТН-25000/150-70 У1 ТП постійного струму. Запропонована методика визначення альтернативних варіантів підвищення якості обслуговування силового трансформатора ТДТН-25000/150-70 У1 ТП з врахуванням відносної важливості напрямів системи ТО і Р з метою обрання кращого варіанту підвищення якості системи. У статті отримав подальший розвиток метод системного підходу з підвищення якості функціонування системи ТО і Р силового електрообладнання тягової підстанції в умовах невизначеності на основі експертній інформації з урахуванням важливості показників. Даний метод дає змогу проводити експертну оцінку стану системи обслуговування та прогнозувати і вибирати раціональний варіант підвищення якості системи ТО і Р силового електрообладнання ТП з урахуванням не тільки технічних, але й організаційно – правових та фінансово-економічних заходів. Формування на електрифікованих залізницях України системи управління якістю ТО і Р ТП дозволить підвищити ефективність і якість системи технічного обслуговування силового електрообладнання ТП, та забезпечити попередження виникнення або зниження важкості можливих відмов обладнання.
 • Item
  Принципи побудови електричних схем перетворювачів власних потреб електропоїздів з асинхронним тяговим приводом
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Забарило, Дмитро Олександрович; Мамасуєв, Дмитро Миколайович
  UK: Визначено раціональну структуру схеми перетворювача власних потреб електропоїзда з асинхронним тяговим приводом для залізниць України. Внаслідок проведеного аналізу були визначені такі основні структури перетворювачів власних потреб: схема з застосуванням вхідного чоперу, схема прямого підключення однофазного автономного інвертора, схема прямого підключення трифазного автономного інвертора. Встановлено, що найбільш раціональною структурою є схема прямого підключення однофазного автономного інвертора напруги. В такій схемі для гальванічної розв’язки високовольтних кіл з низьковольтними колами використовується трансформатор підвищеної частоти. В якості перетворювача можна використовувати резонансний інвертор або трирівневий інвертор напруги. Застосування такої структури дозволить знизити масу і об’єм перетворювача власних потреб, а використання трирівневого інвертора дасть можливість знизити клас силових напівпровідникових приладів і відповідно, вартість перетворювача.
 • Item
  О возможности снижения расхода электроэнергии на тягу карьерных поездов за счет частичного отключения части тяговых двигателей
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Гетьман, Геннадий Кузьмич; Васильев, Вячеслав Евгеньевич
  RU: Важнейшей задачей локомотивного хозяйства в условиях рыночных отношений является сокращение расхода электрической энергии на тягу поездов. Особую актуальность это имеет не только для грузового движения, которое является основным на железных дорогах Украины, но и для карьерного транспорта. В последние годы удалось добиться некоторого снижения удельного расхода электроэнергии и эта тенденция должна быть сохранена и усилена в последующие годы. Большое значение здесь имеет совершенствование способов определения и реализации резервов экономии электроэнергии. В статье рассматривается методика определения расхода электроэнергии на тягу поездов в установившихся режимах движения, которая может найти применение при определении эффективности ряда мероприятий по снижению энергоемкости перевозок, или задач нормирования энергозатрат. В качестве примера рассмотрены результаты решения задач о влиянии степени использования установленной мощности и уровня напряжения в контактной сети на затраты электроэнергии на тягу тяговыми агрегатами постоянного тока типа ПЭ2М.
 • Item
  Покрытие потерь холостого хода в системе взаимного нагружения тяговых двигателей с одним источником электрической мощности
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Афанасов, Андрей Михайлович; Друбецкий, Антон Ефимович; Мясников, Артём Сергеевич
  RUS: Приведены результаты анализа электрического способа покрытия потерь холостого хода в системах взаимного нагружения тяговых двигателей с одним источником мощности. Рассмотрен вариант косвенного метода покрытия потерь холостого хода путем обеспечения разности магнитных потоков испытуемых электромашин. Получены зависимости относительной разности токов возбуждения взаимно нагруженных электромашин от приведенных потерь холостого хода одной электромашины для различных значений коэффициента магнитного насыщения.
 • Item
  Анализ режимов пуска автономного электропоезда при питании тягового электропривода от ионистора
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Афанасов, Андрей Михайлович; Арпуль, Сергей Викторович; Мясников, Артём Сергеевич
  RUS: Рассмотрены вопросы использования на неэлектрифицированных участках железных дорог Украины автономных электропоездов. Обоснована необходимость применения на таких электропоездах, наряду с электрохимическими источниками, ионисторов. Предложено использовать ионистор в качестве дополнительного накопителя, питающего электропривод при пуске электропоезда и потребляющего энергию в режиме электрического торможения. Приведены результаты расчета зависимости напряжения на ионисторе от времени разгона электропоезда, рассмотрены вопросы выбора рационального соотношения номинальных напряжений на ионисторе и электроприводе. Предложена принципиальная электрическая схема преобразователя, обеспечивающего частотное регулирование напряжения с коэффициентами передачи как меньше, так и больше единицы. Проведен анализ режимов пуска автономного электропоезда при питании тягового электропривода от ионистора, выполнен оценочный расчет его массы. Результаты расчетапоказывают, что применение ионисторов для питания тягового электропривода автономного электропоезда в режиме пуска увеличивает нагрузку на ось подвижного состава в допустимых пределах.
 • Item
  Порівняльний аналіз систем електропостачання для швидкісних магістралей
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Сиченко, Віктор Григорович; Босий, Дмитро Олексійович; Божко, В. В.; Косарєв, Євген Миколайович; Борисовська, Юлія Андріївна; Щербак, Яна Петрівна; Борщ, Богдан Олегович
  UK: Впровадження швидкісного, високошвидкісного пасажирського руху та великовагового вантажного руху поїздів зумовлено необхідністю забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту з іншими видами. Детального і комплексного порівняльного аналізу якості функціонування існуючих систем електрифікації донині не виконано. Відомий досвід переведення електрифікованих ділянок постійного струму при впровадженні швидкісного руху на змінний з урахуванням очікуваного співвідношення витрат і корисного ефекту не має достатніх підстав. В статті ставиться завдання аналізу енергетичних показників споживання електричної енергії в існуючих нині системах електрифікації залізниць та пропонованій системі постійного струму 24 кВ, що дозволить точніше і більш зважено підходити до вибору системи. Дослідження проводились на підставі методики розрахунку миттєвих схем з використанням аналітичних функцій опору, з врахуванням режиму стабілізації електрорухомим складом споживаної потужності, та до уваги приймалось, що швидкісні поїзди внаслідок великого опору руху споживають максимальний струм незалежно від профілю практично весь час руху ділянкою. Отримані результати розрахунків вказують на те, що система тягового електропостачання постійного струму 24 кВ має найкращі показники по режиму напруги в тяговій мережі та забезпечує найменші втрати потужності в тяговій мережі за інших рівних умов.
 • Item
  Ефективність електрифікації ділянки Куми-Новомосковськ Придніпровської залізниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Курган, Микола Борисович; Байдак, Сергій Юрійович; Лужицький, Олег Федорович; Хмелевська, Неля Петрівна
  UKR: В даній статті надано пропозиції щодо застосування системного підходу при впровадженні електричної тяги для підвищення швидкості руху поїздів. Досліджуються варіанти впровадження електричної тяги в залежності від характеристик ділянки, що включають різні рівні допустимої швидкості руху поїздів по станціях і перегонах. Для досягнення мети дослідження проаналізовано технічний стан ділянок, параметри плану й поздовжнього профілю, виконано тягові розрахунки та визначено основні тяговоенергетичні показники для різних варіантів. За результатами розрахунків встановлено умови, при яких може бути доцільно переведення одноколійної залізниці з тепловозної тяги на електричну.