Інші праці КМЕіСГД (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Current State of the Development of Science in Ukraine: Problems and Prospects (Political and Economic Aspect)
  (FIT CTU in Prague, Praga, 2023) Tsurkanova, Iryna O.
  UKR: Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вивчення та проведення аналізу сучасного стану освіти та науки в Україні, адже, починаючи з 24 лютого 2022 року, наша країна перебуває у нових реаліях. Однак, незважаючи на ситуацію, інновації в освіті передбачають інтеграцію знань з різних галузей - гуманітарних, технічних та природничих наук. Це дозволяє дослідникам розвивати більш глибоке та комплексне розуміння складних проблем. В майбутньому роботодавці все частіше будуть вимагати від працівників широкого спектру навичок, включаючи, як гуманітарні, так і технічні здібності. Інтеграція цих галузей у навчальний процес зможе підготувати студентів до майбутніх викликів ринку праці. Ми вважаємо, що новаторські ідеї та розвиток сучасних технологій, зазвичай, відбуваються на стику різних галузей науки, а інтеграція ряду спеціальностей сприяє створенню умов для інновацій. Метою даного дослідження є вивчення та аналіз сучасного стану освіти та науки в Україні за останні декілька років. Визначено основні недоліки та проблеми, з якими стикається наукова галузь нашої країни, включаючи воєнний стан, бюджетне фінансування, науковий кадровий потенціал, рівень інновацій тощо, а також запропоновано перспективи для подальшого розвитку науки в Україні. У науковій роботі представлено методику аналізу витрат на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт, а також видатки на наукову і науково-технічну діяльність. Розглянута методологія може бути використана політичними та економічними експертами, а також педагогами вищих навчальних закладів за рівнем акредитації. Автором доведено, що сьогоденний розвиток науки безпосередньо пов’язаний з політикою, економікою та фінансами, тому що інвестиції в науку мають важливий економічний аспект, а політичні рішення щодо виділення бюджетних коштів для наукових досліджень і розробок визначають ефективність інноваційного розвитку країни. Також варто зазначити, що зміни в системі управління наукою та освітою також є важливою політичною ініціативою, а реформи можуть впливати на структуру та ефективність наукової діяльності та освітньої системи. Робота носить практичний характер і спрямована на надання методики аналізу сучасного стану науки, адже результатом дослідження є не тільки виявлені проблеми, а ще запропоновано шляхи їх вирішення, оскільки високий рівень наукових досягнень сприяє економічному зростанню країни, а збереження висококваліфікованих працівників дозволить проводити дослідження і розробки в межах наукових програм, що сприятимуть розвитку підприємництва та створенню нових ринків в Україні.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання випускних кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 051 – Економіка, освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» (магістерський рівень вищої освіти)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Білоцерківець, Володимир Вікторович; Завгородня, Олена Олександрівна; Леонідов, Ігор Леонідович
  UKR: Визначено спрямованість, тематику, зміст і порядок оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів магістерського рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051 – Економіка. Конкретизовані вимоги та рекомендації до обсягу, структури, змісту, оформлення кваліфікаційних робіт з урахуванням особливостей фахової підготовки та вимог чинного стандарту вищої освіти зі спеціальності. Призначені для студентів усіх форм навчання. Друкується за авторською редакцією.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання випускних кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 051 – Економіка, освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» (бакалаврський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Білоцерківець, Володимир Вікторович; Лебедєва, Валентина Костянтинівна; Леонідов, Ігор Леонідович; Пульпінський, Володимир Борисович; Тарасевич, Віктор Миколайович
  UKR: Визначено спрямованість, тематику, зміст і порядок оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051 – Економіка. Конкретизовані вимоги та рекомендації до обсягу, структури, змісту, оформлення кваліфікаційних робіт з урахуванням особливостей фахової підготовки та вимог чинного стандарту вищої освіти зі спеціальності. Призначені для студентів усіх форм навчання.
 • Item
  Фіскальна політика як макроекономічний інструмент управління стратегічним розвитком національної економіки: імперативи ковідного та постковідного світу
  (Інформаційно-аналітичне агентство, Київ, 2022) Білоцерківець, Володимир Вікторович
  UKR: Показано, що за сучасних умов на перший план з умовного хінтерґрунту макроекономічного інструментарію управління стратегічним розвитком національної економіки має вийти фіскальна політика. Доведено, що порівняно обмежене застосування її інструментарію в попередні роки має змінитись на користь активізації усього потенціалу фіскальної політики. Розкрито, що перші роки функціонування глобальної економіки та національних економік провідних країн світу в умовах ковідних викликів продемонстрували широкий спектр можливостей, які пропонує інструментарій фіскальної політики – від підтримки окремих ключових в стані пандемії галузей та виробництв, забезпечення виживання постраждалих секторів та допомоги незабезпеченим верствам населення до створення передумов швидкого виходу з кризи та пожвавлення економічного життя. Визначено, що диспропорції та дисбаланси, що утворились та накопичились за допандемічні роки, залишаються в своїй більшості актуальними й досі та отримають більш явне та рельєфне вираження в умовах поступового згортання традиційних монетарних заходів під час послаблення тиску на соціально-економічне життя COVID-19.
 • Item
  Напрями та інструменти бюджетно-податкового стимулювання інноваційного розвитку економіки України
  (Інформаційно-аналітичне агентство, Київ, 2022) Завгородня, Олена Олександрівна
  UKR: Мета. Метою статті є осмислення в контексті загального та особливого сучасної специфіки бюджетно-податкового регулювання інноваційних процесів в економіці України. Результати. Обґрунтовано обмеженість та функціональну неповноцінність ринкових механізмів як автоматичних регуляторів макроекономічної динаміки, рушієм та каталізатором якої є інноваційні зміни. Окреслені задачі та пріоритетні напрями діяльності держави як суб’єкта регулювання інноваційних процесів, зокрема сфокусовані на фінансовому та податково-пільговому стимулюванні будь-яких індивідуальних чи колективних інноваційних ініціатив та проєктів. Новизна. Запропоновані бюджетно-податкових заходи, що сприятимуть підвищенню абсолютного та відносного рівня валових інвестиційних видатків за прискореного зростання їх інноваційної частки. Практична значимість. Отримані результати сприятимуть розвитку теоретико-методологічного базису модерної теорії бюджетно-податкового регулювання інноваційних процесів та підвищенню ефективності державної інноваційної політики.
 • Item
  Інноваційний вектор національної політики розвитку: у пошуках відповіді на виклики та загрози глобальної конкуренції
  (Georgian Aviation University, Tbilisi, Georgia, 2023) Zavhorodnia, Olena O.
  UKR: Мета. Метою дослідження є визначення ознак та змісту феномену глобальної конкуренції, виявлення новітніх тенденцій розвитку конкурентних відносин; розвиток теоретико-методологічних засад управління конкурентоспроможністю національних економік в умовах глобалізації та постіндустріалізації; наукове та емпіричне обґрунтування імперативності інноваційних відповідей на виклики глобальної конкуренції. Методика. Проведені дослідження базуються застосуванні діалектичного, еволюційного та синергетичного методологічних підходів, на використанні методів системного, причинно-наслідкового, функціонального та факторного аналізу, застосуванні методів агрегації, статистичного та кореляційно-регресійного аналізу. Результати. Автором розвинуто теоретико-методологічні засади управління конкурентоспроможністю національних економік в умовах постіндустріалізації (четвертої промислової революції). Аргументовано доцільність оцінювати інтегральні результати міжнародної конкуренції за динамікою показника ”Частка ВВП країни у ВВП світу”. Наведено емпіричні докази посилення впливу фактору міжнародної конкурентоспроможності на рівень економічного розвитку країни, якість життя та добробут населення. Обґрунтовано провідну роль знань, інтелектуального капіталу та інновацій у формуванні міжнародних конкурентних переваг сучасних економічних систем різного рівня агрегації. Новизна. Розроблено та представлено багатоознакову характеристику економічного феномену глобальної конкуренції. Акцентовано увагу на новаціях економічного суперництва, обумовлених глобалізацією та регіоналізацією конкурентних відносин. Практична значимість. Отримані результати сприятимуть розвитку теоретико-методологічних засад управління конкурентоспроможністю національних економік в умовах глобалізації та постіндустріалізації, підвищенню ефективності національної політики конкурентоспроможності.
 • Item
  Сучасні проблеми, стратегії та перспективи авангардного розвитку нової економіки: мікроекономічний рівень
  (Georgian Aviation University, Tbilisi, Georgia, 2023) Bilotserkivets, Volodymyr V.
  UKR: Дослідження присвячено вивченню теоретико-методологічних проблем авангардного розвитку нової економіки, перспектив її еволюційного руху в сучасних умовах. Розкрито особливості нової економіки як рухливої субцілісності економічної цілісності, її сутнісні ознаки та основні форми прояву. Доведено наявність істотних відмінностей між старим і новим в економіці, запропоновано критеріальний апарат розрізнення традиційної економіки і сучасного авангардного варіанту нової економіки. Теоретично обґрунтовано важливість споживчої гетерогенізації, показано, що остання виходить за рамки локальних проявів та стає невід'ємною ознакою сучасного економічного розвитку, а інноваційно-консумаційна стратегія розвитку в цьому контексті стає способом життя будь-якого ефективного економічного суб’єкта. Розроблено та запропоновано застосування формальних алгоритмів визначення обсягу консумаційної надренти на мікроекономічному рівні, яку актор-споживач отримуватиме в умовах реалізації сценарію новоекономічного розвитку. Визначено, що незважаючи на ту обставину, що стрімке зростання надренти споживача є ознакою нинішнього афлюентистського етапу розвитку неоекономічного життя, вона не є специфічно унікальною характеристикою лише сучасної нової економіки, але й була притаманна й новій економіці епохи становлення й початку розвитку товарного виробництва. Запропоновано можливі сценарії неоекономічної динаміки в споживчому ракурсі з гетерогенізацією базового блага, через еволюцію блукаючої ахіральної субмножини, емерджентну еволюцію та химерну еволюцію. Показано, що сучасна інформаційно-технологічна база стає важливим фактором полегшення процесу гетерогенізації благ, комунікативна складова дозволяє оперативно та ефективно визначити пріоритети потенційного покупця щодо консумаційних атрибутів нових інваріантів блага, технотронні елементи сприяють утіленню цих уподобань споживача в реальних товарах без зростання витрат виробника, а відносини постмодерну і «третьої хвилі» стають закономірним наслідком домінанти неоекономічного в соціально-економічному розвитку.