Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні (ІТММ)

Permanent URI for this collection

UK: Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні (ІТММ), 16-18 березня 2021 р.
EN: Scientific and Technical International Conference «Information Technology in Metallurgy and Machine Engineering» (ITMM), 16-18 March 2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Проблеми побудови асинхронних електроприводів зі спостерігачами стану
  (Національна металургійна академія України, ІВК «Системні технології», Дніпро, 2021) Стьопкін, Василь Володимирович; Юдін, О. В.; Котляр, М. В.; Паламарчук, О. О.
  UKR: У даній роботі розглядаються проблеми побудови асинхронних електроприводів зі спостерігачами стану та останні досягнення в області бездатчикових приводів змінного струму. Визначено основні сфери застосування асинхронних електроприводів зі спостерігачами стану. В якості базової при розгляді конструкцій сучасних асинхронних електроприводів використано векторну безсенсорну систему керування з використанням перетворювачів координат із природної системи координат у нерухому та обертову та спостерігача стану на основі математичної моделі двигуна у двофазній стаціонарній системі координат. Розглянуто основні типи спостерігачів потоку та швидкості асинхронних електроприводів для задач побудови якісного асинхронного електроприводу з векторним керуванням без використання датчиків. Сформульовано задачу подальшої модернізації систем керування на основі електроприводу зі спостерігачем витрати та швидкості.
 • Item
  Математична модель вібраційної обробки металу при зварюванні трубних заготовок
  (Національна металургійна академія України, ІВК «Системні технології», Дніпро, 2021) Балакін, Валерій Федорович; Савкин, Святослав Віталійович
  UKR: У цій статті розглядаються методи чисельного вимірювання впливу частоти вібрації на фізичні властивості металу. Огляд літератури відомих досліджень впливу вібрації на фізичні властивості металу. Відповідно до хвильової теорії вібрації, визначивши власну частоту коливань пластичної течії, можна інтенсифікувати процес обробки металу тиском і досягти зменшення величини сили деформації. Запропоновано математичну модель зварного з'єднання труб в умовах вібраційного впливу з урахуванням припущень, необхідних для апроксимації розрахунків. Особливу увагу приділено питомій потенціальній енергії окремого шару, яка складається з потенційних енергій взаємодії окремих частинок. Наведені в роботі залежності дозволяють зробити позитивні висновки щодо застосування математичного моделювання з метою прогнозування рівня залишкових напружень у зварних швах.
 • Item
  Оцінка показників якості сучасних систем керування приводом вагоноперекидача ДМЗ шляхом математичного моделювання
  (Національна металургійна академія України, ІВК «Системні технології», Дніпро, 2021) Юдін, А. В.; Нежурін, Вадим Ілліч; Куваєв, Віктор Юрійович
  UKR: Результати аналізу показників якості запропонованої системи керування електроприводом рудного двору ДМЗ з реостатним регулюванням швидкості нахилу з використанням альтернативних систем «тиристорний перетворювач – двигун постійного струму» та «перетворювач частоти – асинхронний двигун», шляхом дослідження перехідних процесів цих систем електроприводу за допомогою програмного продукту Matlab. Встановлено, що параметри системи керування «перетворювач частоти – асинхронний двигун» не поступаються параметрам системи керування «тиристорний перетворювач – двигун постійного струму» і навіть дещо перевищують її, зокрема в діапазоні технологічних швидкості приводу вагоноперекидача, а втрати енергії при перехідних процесах пуску на 2,3% менше, ніж у системи «тиристорний перетворювач – двигун постійного струму». Запропоновані рішення доцільно використовувати при модернізації робочого електроприводу вагоноперекидача.
 • Item
  Про деякі особливості лабораторних досліджень процесу горіння пилоподібного палива
  (Національна металургійна академія України, ІВК «Системні технології», Дніпро, 2021) Ступак, Юрій Олександрович
  UKR: Досліджено публікації за останні 30 років, які є на поточний час у вільному доступі і які містять опис обладнання для моделювання процесу горіння пилоподібного палива. Сформульовані основні вимоги щодо забезпечення надійності дослідницьких результатів. Зроблено висновок про можливість і доцільність використання установок типу «вертикальна трубчаста піч» для пошуку шляхів підвищення повноти згорання ПВП у фурмених осередках доменних печей. Підкреслено важливість рівномірної подачі палива до реакційного простору, стабільного в часі співвідношення палива та окислючвача, якісного технічного аналізу вихідного палива, а також залишку після його згорання. На основі порівняльного аналізу методів визначення повноти згорання пилеподібного палива, що використовуються в таких дослідженнях, запропоновано зручну формулу для її розрахунків.
 • Item
  Перспективи поліпшення властивостей вторинних ливарних сплавів системи Al-Si з використанням процесу модифікування
  (Національна металургійна академія України, ІВК «Системні технології», Дніпро, 2021) Доценко, Юрій Валерійович; Селівьорстов, Вадим Юрійович; Насонов, Д. М.; Насонов, М. М.
  UKR: Досліджено використання сучасних модифікаторів вторинних алюмінієвих сплавів які впливають на структуру металу виливок і дозволяють отримати необхідні фізичні та механічні характеристики. Для виробництва виливків з силумінів найбільший інтерес представляють модифікатори, що впливають на розміри первинного зерна і форму включень евтектичного кремнію. За сучасними уявленнями будова металевого розплаву не є гомогенною. У деякому інтервалі температур повного змішування атомів не відбувається, а виникають мікрообласті із структурою ближнього порядку, характерною для кристалічної фази. Ці утворення називають по-різному: атомними угрупуваннями, скупченнями, згустками, острівцями, комплексами атомів, кластерами і т. д. У останнє десятиліття все більше застосування в якості модифікаторів ливарних сплавів одержують ультрадисперсні порошки хімічних сполук (нанопорошки), які виконують роль додаткових центрів кристалізації при первинній кристалізації.
 • Item
  Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні — ІТММ’2021»
  (Національна металургійна академія України, ІВК «Системні технології», Дніпро, 2021)
  UKR: У збірник включені тези доповідей, які були представлені на Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні — ІТММ’2021».