Випуск 34

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  Вип. 34 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Комерційний банк як мережне підприємство
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Дил, Дмитро Олександрович
  UK: У статті досліджуються проблеми організації сучасних підприємств як мережних структур, що відповідає наростаючим процесам глобалізації та посиленням постіндустріальних тенденцій. Дано визначення поняття «мережа комерційного банку» та основні характеристики цієї дефініції.
 • Item
  Реформування залізничного транспорту в країнах колишнього СРСР
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Бараш, Юрій Савелійович
  UK: Статтю присвячено аналізу реформування залізничного транспорту в країнах колишнього СРСР. Визначено недоліки та переваги цього процесу.
 • Item
  Проблеми пасажирських перевезень у міждержавному сполученні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Бараш, Юрій Савелійович; Гайдук, Наталія Олексіївна; Дребот, Христина Василіївна
  UK: Висвітлено основні аспекти міждержавних пасажирських перевезень в Україні. Здійснено аналіз наявної ситуації в даних перевезеннях. Розглянуто деякі варіанти вирішення проблем пасажирських перевезень у міждержавному сполученні. EN: The basic aspects of international passenger transportations in Ukraine are represented. The analysis of present situation in these transportations is carried out. Some variants of solving the problems of passenger transportations in an international communication are considered.
 • Item
  Исследование действующих условий эксплуатации и анализ причин сокращения ресурса работы железнодорожных колес
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Мурадян, Леонтий Абрамович; Анофриев, Василий Григорьевич
  UKR: У статті розглянуто пошкодження на поверхні кочення залізничних коліс. Проведено аналіз появи дефектів коліс в експлуатації. Виконано порівняння коліс із різною твердістю: марки 2 і марки Т.
 • Item
  Анализ состава неравновесных фаз в бинарных сплавах молибдена и вольфрама на основе представлений о межатомном взаимодействии компонентов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Дорогань, Татьяна Евгеньевна
  UK: Роботу присвячено вивченню формування фазового складу електроосаджених і швидкозакристалізованих сплавів молібдену і вольфраму із залізом, кобальтом, нікелем. Досліджено взаємозв’язок потенціалу катода і швидкості формування покриттів з їх структурою і складом. Знайдено спільні закономірності для перерахованих систем, які пов’язані з характером міжатомної взаємодії компонентів. Здійснено обчислення концентраційного інтервалу існування гомогенних металевих покриттів із застосуванням іонізаційних потенціалів складових. Розвивається напрям прогнозування структури в результаті аналізу загальних закономірностей нерівноважної кристалізації.
 • Item
  Ефективність систем розподіленого регулювання швидкості вагонів на сортувальних коліях
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Назаров, Олексій Анатолійович
  UKR: Використання систем квазібезперервного регулювання швидкості вагонів на сортувальних коліях сприяє покращенню показників якості заповнення сортувальних колій вагонами. Показники якості заповнення сортувальних колій вагонами характеризують різни боки процесу заповнення і є незрівняними між собою. Тому запропоновано методику визначення найкращих параметрів системи за допомогою техніко–економічного порівняння варіантів.
 • Item
  Розробка моделі планування ефективного розширення виробництва
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Михайлова, Тетяна Федорівна; Караваєва, М. С.
  UK: Побудовано модель ефективного розширення виробництва підприємства за допомогою методів економетричного моделювання та динамічного програмування.
 • Item
  Визначення раціональних маршрутів руху поїздів на мережі доріг
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Босов, Аркадій Аркадійович; Чибісов, Юрій Віталійович
  UK: Запропоновано використання мультиграфів у раціональному розподілі поїздопотоків як задачі векторної оптимізації.
 • Item
  Об одном подходе определения меры и ее применения
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Босов, Аркадий Аркадьевич; Елисеенко, К. В.
  UK: Запропоновано варіант числення функцій множини та його застосування.
 • Item
  Математичне моделювання стрілочного електроприводу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Буряк, Сергій Юрійович
  UK: Наведено спосіб математичного моделювання стрілочного електропривода в системі «MATLAB + Simulink».
 • Item
  К расчету химического загрязнения атмосферы с учетом сложного рельефа местности
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Беляев, Николай Николаевич; Машихина, Полина Борисовна
  UK: На базі тривимірної чисельної моделі виконано розрахунок процесу поширення токсичної речовини в атмосфері з урахуванням рельєфу при аварійному розливі. Модель базується на чисельному інтегруванні рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки та моделі потенційного руху. Наводяться результати обчислювального експерименту.
 • Item
  Расчет загрязнения атмосферы при авариях с химически опасными веществами на базе кода AIR-3
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Беляев, Николай Николаевич
  RU: Рассмотрены принципы построения пакета прикладных программ AIR-3 численного моделирования химического загрязнения атмосферы в случае аварий. Моделирование основывается на численном интегрировании уравнения конвективно-диффузионного переноса примеси. Приводятся результаты вычислительного эксперимента.
 • Item
  Сравнительная характеристика защитных полимерных покрытий при ремонте бетонных конструкций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Ульченко, Татьяна Владимировна; Клочко, Борис Григорьевич; Берегий, Ю. Г.
  UK: Виконано зрівняння фізико-механічних властивостей і хімічної стійкості деяких промислових покрить на основі поліуретану, вініл-ефірних смол та полікарбамідів.
 • Item
  Усиление автодорожных железобетонных мостов композиционными материалами
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Савчинский, Борис Васильевич
  RU: В статье рассматриваются вопросы проектирования и технологии усиления железобетонных мостов с применением композиционных материалов.
 • Item
  Багатовимірні матриці в задачах динаміки просторових стержневих систем
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Распопов, Олександр Сергійович
  UK: Розглядається динаміка просторових стержневих систем з використанням теорії графів і автоматів. Показано, що структурний склад багатовимірних моделей можна задавати за допомогою просторових матриць. Розроблено ефективний алгоритм розподілення системи на блоки та кодування станів кожної з підсистем.
 • Item
  Приложение теории графов и автоматов к решению задач динамики стержневых систем
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Распопов, Александр Сергеевич
  RU: На основе проведенного анализа научной литературы отмечается, что используемые в теориях графов и автоматов теоремы и алгоритмы могут служить основой для уточнения и развития общепринятых теорий и методов в механике стержневых систем.
 • Item
  Результаты анализа параметров экспериментальных исследований армирования геотекстилем земляного полотна
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Петренко, Владимир Дмитриевич; Гузченко, Виктор Трофимович; Тютькин, Алексей Леонидович; Алхдур, Ахмад Муса Махмуд
  RUS: В работе представлены данные анализа параметров экспериментальных исследований армирования геотекстилем земляного полотна.
 • Item
  Комп’ютерні перетворення твердотільних правильних многогранників (тіл Платона) в системі AutoCAD. Тетраедр
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Бездітко, Петро Васильович; Краснюк, Андрій Віталійович; Малий, Анатолій Данилович; Бочарова, Наталя Петрівна
  UK: В статті викладено технології перетворення правильного многогранника (тетраедра) в напівправильний, зірчасті та неправильні многогранники методами комп’ютерної графіки. Автори дійшли висновку, що такі перетворення твердотільних моделей правильних многогранників найдоцільніші з відомих у нарисній геометрії та інженерній графіці.
 • Item
  Применение дифференциальных уравнений Эйлера к динамическому расчету пространственных стержневых систем
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Артемов, Виталий Евгеньевич; Артьомов, Віталій Євгенович; Artyomov, Vitaliy Y.; Artomov, Vitalii Y.; Artyomow, V. E.
  RU: В работе рассмотрены некоторые аспекты динамического расчета пространственных стержневых систем с использованием нелинейных дифференциальных уравнений Эйлера. Изложена методика определения тензора инерции для узла стержневой системы.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна