XVІІ Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості і освіті»

Permanent URI for this collection

ENG: XVІІ International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» June 5 - June 8, 2023, Varna, Bulgaria

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Вплив методів виплавки на якість товстого листа
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Кононенко, Ганна Андріївна; Кімстач, Тетяна Володимирівна; Сафронова, Олена Анатоліївна; Подольський, Ростислав Вячеславович; Клинова, О. П.
  UKR: Розглянуто сучасні методи виготовлення сталі для товстолистого металопрокату відповідального призначення, які забезпечують чистоту сталі за вмістом шкідливих домішок та газів. На підставі проведеного аналізу встановлено, що ЕШП є одним з найбільш ефективних промислових методів покращення металургійної якості, підвищення в'язкості та живучості катаної броні.
 • Item
  Дослідження закономірностей структуроутворення при навуглецюванні сплаву системи Fe-Mo-Cr-C
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Мовчан, Олександр Володимирович; Чорноіваненко, Катерина Олександрівна
  UKR: Проведено дослідження закономірностей впливу додаткового легування на структуроутворення при навуглецюванні залізних сплавів, легованих карбідоутворюючим елементом. Для дослідних сплавів встановлено оптимальні температурні інтервали утворення структур колоніального типу. Визначено властивості трифазних аустенітно-карбідних колоній, встановлено оптимальні параметри хіміко-термічної обробки та остаточної термічної обробки, що забезпечують необхідні властивості сплава.
 • Item
  Особливості використання навчального відео в умовах дистанційного навчання з використанням сервісу ZOOM (на прикладі дисциплін «Основи металургії» та «Основи обробки металів»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Ступак, Юрій Олександрович
  UKR: Мета. Показати можливості підвищення якості онлайн-навчання за рахунок використання в навчальному процесі навчальних відеоматеріалів як ефективного дидактичного інструменту для покращення формування важливих компетентностей у здобувачів вищої освіти. Методика. Застосування трансляції відео навчального призначення (переважно – власних розробок) під час проведення онлайн-лекцій за допомогою сервісу ZOOM з паралельним коментуванням викладачем-розробником контенту. Результати. Окреслено та узагальнено особливості використання навчального відео власної розробки, а також від сторонніх розробників, в навчальному процесі підготовки бакалаврів з металургії. Показано очевидні переваги відеоматеріалів власної розробки та умови, необхідні для їх виготовлення й використання. На прикладі викладання окремих навчальних дисциплін показано високу ефективність застосування навчального відео під час онлайн-занять з використанням сервісу ZOOM. Наукова новизна. Запропоновані моделі та способи використання в онлайн-навчальному процесі відео навчального призначення, що сприяють активізації пізнавальної активності. Практична значимість. Розроблені організаційні підходи щодо використання навчальних відеоматеріалів у навчальному процесі за дистанційною (онлайн) формою можуть бути використані як ефективні засоби навчання, що сприятимуть підвищенню якості навчального процесу та його результатів.
 • Item
  Use of Artificial Intelligence as an Element of Student’s Cognitive Activity Activation during the Lecture
  (Ukrainian State University of Science and Technologies; Jourfond, 2023) Stupak, Yurii O.
  ENG: Purpose. Show the possibilities provided by the use of the artificial intelligence (AI) model - the language model ChatGPT (version 3.5) from the Open AI company to activate the cognitive activity of students during lectures. Methodology. Application of ChatGPT (version 3.5) during online lectures and collective search for possible inaccuracies in AI answers, based on previously acquired theoretical knowledge of the discipline. Findings. It is shown that the use of AI during online lectures can significantly revive the cognitive activity of students and their interest in the material of the lectures and increase the quality of assimilation of sections of disciplines that are difficult for students to perceive and, as a result, the quality of the formation of key competencies and program learning outcomes. Originality. Using the AI model as an active participant in the educational process and discussions on intricate issues of the academic discipline. Practical value. It is shown that the use of AI systems similar to ChatGPT in the educational process can be very useful in terms of modernizing didactics and learning design and can be applied in the online educational process.
 • Item
  Методика проведення дискусії зі студентами інженерних спеціальностей
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Кузнецов, Олександр Анатолійович; Кузнецова, В. Г.
  UKR: Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню вмінь і навичок, які повинні опанувати студенти у процесі обміну думками з іншими для досягнення результату, виділенні правил проведення дискусії, визначенні ефективних засобів для вдосконалення навичок аналізувати, формулювати й відстоювати свої погляди, висловлювати ставлення до чужих думок, впливати на співрозмовника. Детально розглянуто такий формат дискусії, як круглий стіл, що він може слугувати ефективним інструментом для розв’язання проблем на різних стадіях: від ідентифікації до пошуку рішень.
 • Item
  Охорона праці, екологія та безпека життєдіяльності як важливі освітні компоненти освітньо-професійних програм підготовки фахівців
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Ступак, Юрій Олександрович; Кузнецов, Олександр Анатолійович; Гуцалова, Вікторія Іванівна
  UKR: Мета. У зв’язку зі збройною агресією, розпочатою проти України, обґрунтувати необхідність доповнення робочої програми навчальної дисципліни Екологія та безпека життєдіяльності (БЖД) темами, що пов’язані з поведінкою персоналу підприємств та населення під час оголошення тривоги, під час руйнування потенційно-небезпечних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури тощо внаслідок атак з повітря. Наголосити на важливості висвітлення питань мінної безпеки та поводження з потенційно вибухонебезпечними предметами, питань надання першої невідкладної допомоги постраждалим внаслідок обстрілів (вибухів). Методика. Критичний аналіз існуючих робочих програм навчальних дисциплін та їх співставлення з чинними нормативно-правовими актами з питань, пов’язаних з охороною праці та БЖД з огляду на реалії, що склалися. Результати. Показано доцільність доповнення робочої програми дисципліни Екологія та безпека життєдіяльності темами, що пов’язані з поведінкою персоналу підприємств та населення під час оголошення тривоги, під час руйнування потенційно-небезпечних виробничих об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури тощо. Слід також приділити увагу питанням мінної безпеки та поводження з потенційно вибухонебезпечними предметами, питанням надання першої невідкладної допомоги постраждалим внаслідок обстрілів (вибухів). Через значний обсяг додаткових питань, що потребують введення до програми, цілком логічним та обґрунтованим є розгляд можливості збільшення її обсягу до 4-х кредитів ЄКТС. Наукова новизна. Адаптивне (з урахуванням ситуації, що змінюється) та оперативне коригування робочої програми навчальної дисципліни з використанням чинних нормативно-правових актів з питань охорони праці та БЖД. Практична значимість. Коригування робочої програми навчальної дисципліни Екологія та безпека життєдіяльності з урахуванням поточної ситуації дозволить покращити формування у здобувачів вищої освіти актуальних компетентностей з безпекових питань та сприятиме підвищенню рівня готовності майбутніх фахівців до роботи та безпечної поведінки в умовах підвищеного ризику через руйнування потенційно-небезпечних виробничих об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, мінування територій, ураження персоналу тощо.
 • Item
  Сучасні тенденції розвитку прогресивних управлінських технологій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Фаізова, Світлана Олександрівна; Фаізова, Ольга Латифівна; Гуцалова, Вікторія Іванівна
  UKR: Стаття присвячена збалансованому стратегічному управлінню підприємством, що воно орієнтується на на зростання цінності підприємства з позицій як фінансових, так і нефінансових інвесторів інтелектуального капіталу: персоналу, споживачів, держави тощо. Приділяється увага прогресивній технології стратегічного управління, а саме збалансованій системі показників (ЗСП), котра тісно пов’язана з бізнес-процесами, які спрямовані на задоволення потреб споживачів, і до яких залучені всі співробітники підприємства. Досліджено зміни методичних засад ЗСП у процесі формування збалансованого управління підприємством.
 • Item
  Партисипативне управління – один із сучасних методів менеджменту на промисловому підприємстві
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Фаізова, Ольга Латифівна; Фаізова, Світлана Олександрівна; Гуцалова, Вікторія Іванівна
  UKR: У статті розглянуто партисипативне управління, тобто залучення найманих працівників до ухвалення управлінських рішень, як ефективний засіб використання потенціалу людських ресурсів організації. оказано, що партисипативне управління може бути застосоване під час реалізації усіх основних функцій менеджменту: планування, організації, мотивації та контролю. Запропоновано ряд заходів, які сприятимуть подальшому використанню ідей партисипативного управління на підприємстві «Інтерпайп Ніко Тьюб».
 • Item
  Технологічні особливості холодної прокатки труб із титану та його сплавів на станах ХПТ
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Сиротенко, Алла Леонідівна; Зінченко, Світлана Михайлівна
  UKR: У статті розглянуті деякі технологічні особливості дворядної прокатки холоднодеформованих труб з титану та його сплавів. Зазначено, що дворядна прокатка забезпечує підвищення продуктивності та точності труб та впливає на зміни механічних властивостей і технологічної пластичності деформованого металу. Умови деформації металів у процесі дворядної схеми прокатки пов’язані з додатковими циклічними навантаженнями, які сприяють розвитку релаксаційних процесів, що приводить до зменшення опору металу пластичної деформації. В умовах трубних підприємств це дозволяє деформувати метал з більш високими степенями деформації та підтверджує перспективність нових технологічних схем періодичної прокатки холоднодеформованих труб із титану та сплавів титану на станах ХПТ, з точки зору збільшення технологічної пластичності труб за рахунок введення в осередок знакозмінної складової деформації. А це приводить до створення більш однорідних структур металу, підвищення якості холоднодеформованих труб із титану та його сплавів.
 • Item
  Освітнє партнерство – необхідна умова підготовки студентів у закладах фахової передвищої освіти
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Зінченко, А. Л.; Зінченко, Світлана Михайлівна
  UKR: У роботі розглянута проблема якісної професійної підготовки випускників закладів фахової передвищої освіти у відповідності до сучасного рівня менеджменту. Зазначено, що якість освіти не завжди відповідає потребам сучасного виробництва, оскільки розвиток закладів передвищої освіти відстає від темпів розвитку сучасної економіки та виробництва, а також внаслідок нерозвиненості освітнього партнерства. Роботи дослідників дозволили ознайомитися з важливими сторонами проблеми освітнього партнерства як показника якості освіти, професійної підготовки випускників та виявити перспективи їх вирішення. Ця педагогічна проблема залишається недостатньо дослідженою, що зумовлює необхідність глибшого її вивчення.
 • Item
  Експериментальне дослідження впливу ультразвукових коливань на властивості холоднодеформованого дроту з низьковуглецевої сталі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Перчун, Галина Іванівна
  UKR: Мета: Автор ставить за мету дослідити вплив ультразвукових коливань на механічні властивості холоднодеформованої низьковуглецевої сталі. Дослідити вплив технологічних параметрів ультразвуку та макроциклічної деформації на комплекс механічних властивостей холоднодеформованого дроту з низьковуглецевої сталі. Методика. Дослідження проводили на зразках холоднодеформованого дроту діаметром 1,21мм зі сталі SAE1018 (аналог сталі Ст3пс). Ультразвукову обробку холоднодеформованих зразків виконували на лабораторному пристрої. Після обробки холоднодеформованого дроту ультразвуком та додатковою циклічною деформацію згином на роликовій установці за різними режимами проводили механічні випробування зразків на розтягування з побудовою технічних діаграм. Результати. На основі отриманих даних зроблено висновок відносно комплексної дії комбінованої додаткової циклічної обробки на властивості дослідних холоднодеформованих зразків з низьковуглецевої сталі, що підтверджує припущення автора щодо існування синергетичного ефекту впливу циклічної деформації різного типу (макроциклічної та мікроциклічної (ультразвукової обробки) та параметрів цієї деформації на властивості холоднодеформованої сталі. Наукова новизна. Використання додаткових впливів на холоднодеформований дріт з низьковуглецевої сталі змінює характер деформаційного зміцнення та механізм пластичної деформації, структурний стан холоднодеформованої сталі, що позначається на характері технічних діаграм розтягування досліджуваних зразків та рівні механічних властивостей. Практична значимість. Накладання додаткової циклічної деформації (ЦД) за різними режимами вносить зміни в характер діаграм розтягу зразків та суттєво впливає на механічні властивості: спостерігається зменшення характеристик міцності та збільшення рівня пластичних властивостей, що дозволяє здійснювати активну холодну деформацію без перешкод на більш високу ступінь.
 • Item
  Роботодавці як стратегічні партнери у вдосконаленні освітньо-професійних програм та організації професійного навчання
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Хохлова, Тетяна Станіславовна; Балакін, Валерій Федорович; Карпова, Тетяна Петрівна
  UKR: У роботі йдеться про необхідність активного залучення роботодавців до формування змісту навчання в університетах, оскільки вони мають безпосередній інтерес до того, щоб студенти отримували потрібні навички та знання для ефективної роботи в майбутньому. Висвітлено низку питань щодо окремих аспектів взаємодії між університетами та роботодавцями, зокрема отримання студентами практичних навичок під час навчання. Підкреслюється, що організація постійного навчання та підвищення кваліфікації фахівців — важливий елемент у забезпеченні сталого розвитку виробництва та конкурентоспроможності компаній.
 • Item
  Матеріали XVІI Міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023)
  UKR: До збірника матеріалів XVІІ Міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті» (5–8 червня 2023 р., Варна, Болгарія) увійшли 84 публікації (статті, тези), що надійшли до оргкомітету і були прийняті до опублікування.
© УДУНТ, 2023