Всеукраїнська інтернет-конференція-2023 «Економічна кібернетика: інструменти, моделі і методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень»

Permanent URI for this collection

ENG: All-Ukrainian Internet Conference-2023 "Economic cybernetics: tools, models and methods of intellectual decision-making support", March 1-2, 2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Управління дебіторською заборгованістю підприємства торгівлі в умовах невизначеності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Попченко, Світлана Вікторівна; Топоркова, Олена Анатоліївна
  UKR: Досліджено теоретичні питання управління фінансовим циклом підприємства торгівлі. Особливу увагу приділено проблемі управління дебіторською заборгованістю за ординарних умов та в умовах економічної невизначеності. Розглянуто недоліки в організації управління розрахунковою дисципліною вітчизняних суб’єктів господарювання.
 • Item
  Система методів та інструментів регулювання міжнародної трудової міграції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Лебедєва, Валентина Костянтинівна; Альохін, А. О.
  UKR: Мета. Автори ставлять за мету пошук оптимальних підходів до керування міжнародною трудовою міграцією. Методика. Для досягнення мети використано методику компаративного аналізу. Результати. Проаналізовано систему діючих інструментів регулювання міжнародної трудової міграції. Охарактеризовано особливості, переваги та недоліки візового режиму та політики відкритих дверей. Наукова новизна. Запропоновано запровадження програм репатріації з урахуванням поточного стану української економіки та досвіду Європейського Союзу. Практична значимість. Отримані результати дозволяють ефективно застосовувати європейську систему «синьої картки» для приваблення висококваліфікованих працівників з інших країн у поєднанні з репатріацією українських трудових емігрантів.
 • Item
  Державне та наддержавне регулювання процесів сучасної міжнародної трудової міграції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Лебедєва, Валентина Костянтинівна; Лисянська, Д. О.
  UKR: Мета. Автори ставлять за мету удосконалення методів державного та наддержавного регулювання процесів міжнародної трудової міграції. Методика. Для досягнення мети використовується методика статистичного аналізу. Результати. Проаналізовано динаміку сучасної трудової міграції. Охарактеризовано основні чинники міжнародної трудової міграції, висвітлено роль Міжнародної організації праці у наддержавному регулюванні процесів міжнародної трудової міграції, а також інструменти, що використовуються Міжнародною організацією з питань міграції. Наукова новизна. Запропоновано розширення застосування двосторонніх та багатосторонніх угод України з іншими країнами щодо трудової міграції. Практична значимість. Отримані результати дозволяють підвищити соціально-економічну ефективність міжнародної міграції шляхом впровадження регулюючих заходів щодо підвищення соціальної захищеності мігрантів.
 • Item
  Міжнародна конкурентоспроможність виробників автотранспортних послуг в умовах європейської інтеграції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Безверхий, В. Ю.; Леонідов, Ігор Леонідович
  UKR: Мета. Виявлення напряму підвищити конкурентоспроможності для виробників автотранспортних послуг. Методика. Метод інтегрального (або факторного) аналізу. Результати. Євроінтеграційні процеси у сфері транспортної інфраструктури призводять до появи в національних і міжнародних транспортних коридорах потоків декількох видів транспорту, що конкурують за вантажоперевезення однойменної номенклатури вантажів. У цих умовах актуалізується проблематика конкурентоспроможності для традиційних автотранспортних підприємств з численним парком рухомого складу і ремонтно-експлуатаційними службами. Наукова новизна. Міжнародна конкурентоспроможність для традиційних автотранспортних підприємств може бути підвищена за рахунок підвищення швидкості ремонтних послуг. Проведені дослідження підтвердили, що метод інтегрального (або факторного) аналізу не має явних обмежень для моделей виробничої діяльності виробників автотранспортних послуг. Практична значимість. Для традиційних автотранспортних підприємств з численним парком рухомого складу і ремонтно-експлуатаційними службами.
 • Item
  Фактори управління привласненням інформаційно-цифрового інтелектуального продукту в глобальних умовах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Леонідов, Ігор Леонідович
  UKR: : Мета. Виявлення специфіки привласнення інтелектуального продукту в частині якісних ознак акторів належності та набуття інтелектуальних сутнісних сил, у т. ч. з урахуванням міжнародного досвіду. Методика. Міждисциплінарний праксеологічно-системний метод. Результати. У якості результату дослідження досвіду стимулювання екстерналізації привласнення інтелектуального продукту в розглянутих країнах виявлено функціонал такого стимулювання, що формалізується в максимізації актуалізації належного інтелектуального продукту та мінімізації латентності належного інтелектуального продукту. Наукова новизна. В міжнародному досвіді екстерналізації привласнення інтелектуального продукту відображений спектр регулюючих заходів держави із стимулювання актуалізації належного інтелектуального продукту. Практична значимість. В частині країн з низьким рівнем економічного розвитку, що є переважно споживачами інтелектуального продукту або імітаторами інновацій.
 • Item
  До питання про методологію дослідження інноваційного розвитку відкритих соціально-економічних систем доби глобалізації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Завгородня, Олена Олександрівна; Жмуренко, В. Г.
  UKR: : Мета. Метою статті є обґрунтування актуальності проблеми морального старіння та оновлення методологічних засад економічної науки. Методика. Проведені дослідження базуються на використанні діалектики, методології глобального еволюціонізму та економічної синергетики. Результати. Досліджено перспективи розвитку методології дослідження відкритих соціально-економічних систем доби глобалізації, пов’язані із її збагаченням елементами глобального еволюціонізму та синергетики. Новизна. Доведено, що із використанням еволюційної методології відкриваються перспективи дослідження інновацій як носіїв та каталізаторів спрямованої якісної мінливості економічної системи, як інструментів підвищення її відтворювального потенціалу та універсального засобу переходу через наявні межі можливого. Практична значимість. Отримані результати сприятимуть удосконаленню та осучасненню методологічного базису теорій розвитку економічних систем різного рівня агрегації.
 • Item
  В лещатах ефекту Гронінгена: досвід Азербайджанської Республіки
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Білоцерківець, Володимир Вікторович; Ісламов, Н. С.; Раджабова, Г. Ю.
  UKR: Досліджено проблеми розбудови національної економіки Азербайджанської Республіки в умовах тиску ефекту Гронінгена, показано шляхи елімінації його негативного впливу та напрямки диверсифікації економічного розвитку. Показано, що особливості структури національної економіки Азербайджанської Республіки, висока питома вага у ній нафтогазового сектору обумовили формування певних дисбалансів у її розвитку, що отримало прояв у реалізації негативних наслідків ефекту Гронінгена. Подальша еволюція національної економіки має базуватись на мінімізації негативного впливу ефекту Гронінгена, що має забезпечуватись її диверсифікацією, структурними перетвореннями на користь не нафтогазового сектору, випереджальним економічним розвитком територій, розташованих поза межами Бакинської агломерації.
 • Item
  Дослідження та удосконалення системи відбору інвестиційних та комерційних проектів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Соломенний, О. О.; Лозовська, Людмила Іванівна
  UKR: Мета. Кінцевим продуктом дослідження є створення економіко-математичної моделі та програмного продукту, за допомогою яких менеджери матимуть змогу оптимізувати процес відбору інвестиційних та комерційних проєктів. Методика. Методи оптимізації, методи прийняття управлінських рішень а також математичний апарат, покладені в основу побудови моделі системи відбору інвестиційних та комерційних проєктів та рохробки програмного продукту. Для розробки програмного забезпечення для складання оптимального розкладу використовувалося середовище розробки Microsoft Visual Studio 2017 Professional (мова програмування C#). Результати. Проаналізовано та удосконалено існуючі системи відбору потенційних інвестиційних та комерційних проектів, використовуючи експертні методи (метод експертних оцінок) і метод мультиплікативної згортки (адитивна згортка). Таким чином, можна зробити висновок, що для оцінки і вибору інвестиційних проектів необхідний комплексний підхід, що враховує особливості їх реалізації. Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає в застосуванні методу адитивної згортки, оскільки показники ідеального варіанту будуть отримані лише серед наявних альтернатив, а не глобально для відбору інвестиційних та комерційних проєктів. Практична значимість. Результати дослідження дозволяють значно скоротити трудомісткість та час процесу відбору інвестиційних та комерційних проєктів.
 • Item
  Концепція інформаційної системи оцінки впливу соціально-психологічних принципів на прийняття рішень відповідальними особами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Бандоріна, Лілія Миколаївна; Лозовська, Людмила Іванівна; Климкович, Тетяна Олександрівна
  UKR: Мета. Автори ставлять за мету представити концепцію інформаційної системи оцінки впливу соціально-психологічних принципів на прийняття рішень відповідальними особами. Методика. Розробка експериментальної системи оцінки впливу психологічних принципів на процес прийняття рішення базується на теоретичних положеннях поведінкової економічної теорії, комплексному використанні експертного методу і методу багатокритеріальної оцінки. Результати. На базі об’єктно-орієнтованого підходу розроблено експериментальну систему оцінки впливу психологічних принципів на вибір особи, яка приймає рішення. Наукова новизна. Запропоновано концепцію оцінки впливу; існує підтримка механізму обробки подій, які моделюють взаємодію атрибутів об'єктів в предметній області. Практична значимість. Запропоноване рішення покликано слугувати в якості бази при створенні інструменту, необхідного в сучасних умовах кожному підприємству, оскільки відповідальність особи за прийняття рішення в організації істотно збільшується, що пов’язано із впровадженням інновацій, нових інформаційних технологій, зростанням освітнього та культурного рівня, зміною пріоритетів у системі цінностей персоналу.
 • Item
  Mathematical Modeling of Rational Parameters of the Mine Locomotive Disc Brake in Computer Systems
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Monia, Andrii G.; Bychkova, D. M.
  ENG: Purpose. Determination of braking torque parameters that provide high braking performance of a mine locomotive by mathematical modeling of the braking of a mine locomotive by a disc brake that creates a pulsating braking torque. Methodology. Forced vibrations of the elements of the wheel-motor unit (WMU) of a mine locomotive in the process of braking with a disc brake are studied by the methods of differential calculus and mathematical modeling. Integration of the system of differential equations is performed by the Runge-Kutt method. Findings. A comparative analysis of a mine locomotive braking by a disc brake, which creates a constant and pulsating sinusoidal braking torque with a different number of sinusoid periods per revolution of the wheel pair, is carried out. It has been proved that the pulsating sinusoidal braking moment generated on the axle of the wheel pair equal to the sum of the constant component and the amplitude of the oscillations of the variable component multiplied by the sine of the product of the number of sinusoid periods per revolution of the wheel pair by its angular coordinate provides higher braking characteristics than the constant braking moment. It is shown that pulsating braking torque reduces the braking time and braking distance of the mine locomotive. The values of the amplitude of oscillations, which depend on the average value of the braking torque, and the number of periods of the sinusoid per one revolution of the wheelset, at which the greatest effect is achieved, are determined. Originality. For the first time, a mathematical model has been developed for braking a mine locomotive by a disc brake, which creates a pulsating braking torque on the axle of the wheel pair, depending on its angular coordinate, taking into account the nonlinear dependence of the adhesion coefficient on relative slip, on the basis of which the efficiency of a disc brake with a multi-sector disc is shown in comparison with a disc brake with a homogeneous disk under various conditions of the rail track. Practical value. The research results make it possible to determine the parameters of a disc brake with a multi-sector disc located on the wheelset axle and on the engine shaft, which provide the highest braking efficiency.
 • Item
  Оцінка перспектив запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у наукову, технічну та інформаційну сфери
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Каніщев, Ігор Андрійович
  UKR: Мета. Кінцевим продуктом дослідження теоретичних питань оцінювання перспектив запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у наукову, технічну та інформаційну сфери. Проведені аналізу з приводу ключової ролі комп’ютерних та цифрових систем у розвитку науки, техніки та інформаційної сфери. Методика. Проведення аналізу проблеми здійснювалося у такій послідовності: спочатку досліджувалися перспективи запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у наукову сферу, потім ̵ перспективи запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у технічну сфери та закінчувалося обговоренням теми перспектив запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у інформаційну сферу. Результати. Викладено перспективи запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у технічну сфери. Технічна сфера, як і наукова, повністю пронизана інтеграцією у комп’ютерні технологій та цифрові системи. Наведено негативні моменти у запровадженні таких технологій у промисловість. Також розглянуті перспективи запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у інформаційній сфері. Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає в досліджені теоретичних питань оцінювання перспектив запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у наукову, технічну та інформаційну сфери. Практична значимість. Результати дослідження дозволяють підбити підсумки стосовно застосування комп’ютерних чи цифрових технологій, та дійти до висновку, що в їх застосуванні є як позитивні, так і негативні сторони. Зроблено висновок, що комп’ютерні та цифрові технології мають велику перспективу для розвитку та прогресу, за цифровими технологіями майбутнє й розвиток.
 • Item
  Хмарний сервіс як сучасна модель надання послуг
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Бандоріна, Лілія Миколаївна; Усенко, Максим Павлович
  UKR: Мета. Автори ставлять за мету актуальні питання пошуку та підбору максимально корисних для малого підприємства ІТ-рішень у вигляді хмарних сервісів. Методика. Огляд сучасних кращих рішень для управління малим підприємством. Результати. Визначення переваг для компанії, які забезпечуються через впровадження та використання хмарних обчислень і можливість автоматизувати власні бізнес-процеси. Наукова новизна. Уточняється, як розвивається користувальницьке уявлення про можливості хмарних обчислень. Практична значимість. Наголошується про найважливішу перевагу використання хмарних технології, а саме – низькі початкові інвестиції в IT. Відсутня необхідність залучати великі інвестиції для купівлі обладнання, ПЗ та налаштування мережевої інфраструктури.
 • Item
  Інтеграція технології Flutter для виконання розробки певних додатків у сфері електронного бізнесу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Бандоріна, Лілія Миколаївна; Дружин, Іван Євгенович; Петречук, Ліна Миколаївна
  UKR: Мета. Автори ставлять за мету представити переваги і можливості інтеграції технології Flutter, якщо розробникам мобільних додатків необхідно писати код відразу для двох платформ Android та IOS, суттєво заощаджуючи час розробки. Результати. Аналіз підтверджує, що за допомогою Flutter можна створити власний мобільний додаток з одним масивом коду. Це означає, що для створення двох програм (IOS та Android) можна використовувати єдину мову програмування та одну базу коду. Наукова новизна. Уточнюється, як розвивається наукове уявлення про можливості інтеграції технології Flutter. Практична значимість. Наголошується, що платформи Flutter використовуються в усьому світі, і такі компанії, як eBay, New York Times та Alibaba та багато інших, мають суттєву вигоду з розробки мобільних додатків Flutter. Цей комплект може спростити та оптимізувати створення додатків у будь-якій галузі.
 • Item
  Інформаційна підтримка безпеки економічної діяльності підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Удачина, Катерина Олександрівна; Савчук, Роман В'ячеславович
  Мета. Автори ставлять за мету підвищити безпеку економічної діяльності підприємства для розробки обґрунтованих управлінських рішень. Методика. При дослідженні економічної безпеки підприємства було використано методи теоретичного узагальнення, економічної безпеки, теорії прийняття рішень, системного аналізу і діагностики. Результати. Виявлено і досліджено функціональні складові економічної безпеки підприємства, запропоновано підхід до визначення рівня безпеки підприємства в цілому, представлено систему інформаційної і графічної підтримки управлінських рішень стосовно визначення безпеки підприємства. Наукова новизна. Запропоновано систему інформаційної підтримки безпеки функціонування підприємства, яка, на відміну від існуючих, дозволить: здійснити обґрунтовану і наочну оцінку безпеки підприємства, необхідну для обґрунтування остаточного управлінського рішення; удосконалити інформаційну систему компанії за рахунок впровадження діалогового режиму взаємодії особи, яка приймає рішення, з системою. Практична значимість. Розроблена система після впровадження дозволить обирати економічно обґрунтовані варіанти рішень відносно стратегії підтримки належного рівня безпеки діяльності підприємства; коректно використовувати досвід і суб’єктивні судження спеціалістів-експертів при прийнятті управлінських рішень; удосконалити інформаційно-функціональну координацію між учасниками процесу підтримки рівня економічної безпеки на підприємстві.
 • Item
  Вартісно-орієнтована концепція управління підприємством
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Сокиринська, І. Г.; Ковальчук, Є. В.
  UKR: Мета. Дослідження функціональних можливостей вартісно-орієнтованого підходу до управління фінансами підприємства. Методика. Інноваційні підходи до фінансового управління, історичний аспект формування вартісно-орієнтованого підходу до фінансового управління підприємством. Результати. Обгрунтовані пріоритетні завдання парадигми стратегічного фінансового менеджменту по забезпеченню зростання вартості підприємства на ринку капіталів (капіталізація потенційної продуктивності його економічних ресурсів). Наукова новизна. Проаналізувавши історичний аспект формування вартісно-орієнтованого підходу до фінансового управління підприємством, вперше визначено три основних рівня сприйняття цього напряму фінансовим менеджментом компаній, виходячи з тих цілей, які на даному етапі є найбільш актуальними для того чи іншого підприємства. Практична значимість. Рекомендовано відповідально відноситись до вибору показників, за якими буде здійснюватися управління та у відповідності до яких прийматимуться певні фінансові рішення.
 • Item
  Аналіз беззбитковості для формування цінової стратегії підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Олексієнко, Є. В.
  UKR: Мета. Формування інформаційної і технічної бази для удосконалення цінової стратегії підприємства з метою подальшого зростання прибутку. Методика. Аналітичні методи аналізу беззбитковості, які визначають величину беззбиткового обігу підприємства за видами продукції з подальшим розробленням заходів для досягнення і подолання межі беззбитковості в короткостроковому періоді. Результати. За наведеною методикою був проведений аналіз впливу різних факторів на точки беззбитковості та запасу безпеки в умовах ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Результати, дозволили зробити висновок, що найбільшого зростання прибутку підприємство отримує за рахунок зміни ціни. Наукова новизна. Результати дослідження дозволили виявити основні резерви підвищення прибутку, а саме удосконалення цінової стратегії, розрахованої на підвищення якості продукції, та покращення індивідуальної роботи з кожним замовником. Практична значимість. Отримано обґрунтування пропозиції щодо поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства, які можливо застосувати як в короткостроковому і середньостроковому, так і в довгостроковому періодах відносно розробки ефективної та гнучкої цінової політики на підприємстві.
 • Item
  Маркетингові інформаційні системи: аналітичний огляд основних моделей розробки
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Мандрика, Т. П.; Іващенко, Юрій Сергійович
  UKR: Мета. Удосконалення і розширення можливостей існуючих маркетингових інформаційних систем за рахунок результатів аналітичного огляду основних підходів до їх розробки і впровадження. Методика. Ситуаційний аналіз оцінювання цілей, завдань, стратегії і тактики підприємства у відповідності до потенційних вимог ринкового середовища, методи маркетингового синтезу. Результати. Аналіз методів та моделей, які мають місце на практиці, дозволяє зробити висновок, що в цілому використання більшості з них при ухваленні маркетингових рішень є випадковим й разовим через недостатність висвітлення даної проблеми в наявній економічній літературі. Наукова новизна. Запропонований аналітичний огляд основних підходів до розробки маркетингових інформаційних систем на підприємствах на відміну від існуючих дозволяє виділити головні передумови визначення концепції сучасного маркетингу. Практична значимість. Результати огляду економіко-математичних методів ухвалення маркетингових рішень зведено в таблицю, що є цікавим практичним результатом роботи.
 • Item
  Основні шляхи подолання проблем розвитку інформаційної системи підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Косарєв, В. М.; Удачина, Катерина Олександрівна
  UKR: Мета. Автори ставлять за мету виявити основні шляхи подолання проблем розвитку інформаційної системи для підвищення ефективності функціонування підприємства. Методика. При дослідженні проблем розвитку інформаційних систем було використано методи узагальнення, систематизації, теорії управління проектами, стратегічного менеджменту. Результати. Виявлено, що використання «вертикальних рішень» і архітектур, що відповідають їм, часто призводить до збільшення витрат через реалізацію одних і тих самих функцій в різних місцях, різними способами. Тому найважливішою задачею є ретельне планування, яка виступає частиною складного процесу розвитку ІС на підприємстві. Визначено, що розробка стратегії розвитку ІС підприємства повинна випереджати реалізацію технологічних рішень, що забезпечить узгодженість інвестицій в технології зі стратегічними цілями фірми і створеними для їх реалізації організаційними структурами та ІС. Відповідно до цього процес планування потребує синтезу і взаємної ув'язки технологій, кадрів, ділових процесів і стратегічних принципів. Наукова новизна. Авторами визначено основні фактори впливу на процес розвитку автоматизації процесів управління бізнесом, узагальнено алгоритм дій, направлений на усунення перешкод на шляху впровадження інформаційних систем. Практична значимість. Використання алгоритму дій подолання проблем розвитку ІС підприємства допоможуть менеджерам інформаційної служби контролювати всі ресурси, розставляти пріоритети, приймати швидко рішення, що доводять переваги технології і знаходять визнання у спеціалістів по бізнесу; дозволять координувати план розвитку інформаційних технологій із задачами бізнесу.
 • Item
  Експертне оцінювання інвестиційних рішень на підприємстві
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Бушуєв, Кирило Максимович
  UKR: Мета. Метою статті є розробка у перспективі цілісної системи прийняття інвестиційних рішень для задач розподілу обмежених ресурсів, яка за рахунок ефективного використання технологій експертного оцінювання проблемних ситуацій дозволить забезпечити адекватну оцінку об'єктів експертизи, обирати альтернативні варіанти рішень, а серед них визначати найприйнятніший і, за можливістю, ефективний варіант. Методика. У роботі задіяні методи теорії прийняття рішень і системного аналізу, що були використані при розробці структури системи експертного оцінювання управлінських рішень, методи визначення узгодженості кількісних оцінок на основі поняття компактності (близькості) теорії угруповань і розпізнавання образів, методи агрегування оцінок експертів і ранжирування альтернатив для пошуку ефективного управлінського рішення. Результати. Запропонована методика розробки діалогової системи експертного оцінювання управлінських рішень для задач розподілу обмежених ресурсів. Наукова новизна. Запропонована у роботі діалогова система експертного оцінювання на відміну від існуючої дозволить: вирішити проблему формування групи експертів, здатних адекватно і точно генерувати результативну інформацію для вирішення поставленої задачі управління; здійснювати експертну оцінку критеріїв добору варіантів рішень і значень їх вагових коефіцієнтів для подальшого агрегування оцінок за всіма експертами; удосконалити інформаційну систему пошуку варіантів розв’язання задачі ефективного розподілу обмежених ресурсів. Практична значимість. Розроблена система після впровадження дозволить: знизити витрати, пов’язані із прийняттям управлінських рішень відносно розподілу обмежених ресурсів суб’єктів господарювання за напрямками їх використання; удосконалити і здешевіти функціональну координацію між підприємством, консалтинговою фірмою і експертами для подальшого використання методів експертного оцінювання управлінських рішень.
 • Item
  Збірник наукових праць Всеукраїнської інтернет-конференції «Економічна кібернетика: інструменти, моделі і методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
  UKR: Збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції, присвяченої дослідженню, розробці та використанню інструментів, моделей і методів інтелектуальної підтримки прийняття рішень в бізнесі, науково-практичному опрацюванню результативного застосування у практиці управління сучасних комп’ютерних технологій та вирішенню проблем управління соціально-економічними системами. Матеріали збірника будуть корисними науковцям, аспірантам, що займаються дослідженнями проблем у сфері економіко-математичного моделювання, розробки та використання комп’ютерних систем та інформаційних технологій в бізнесі, а також практичним працівникам.