Випуск 35

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Вип. 35 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Деякі шляхи подолання кризи на залізничному транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Сначов, Микола Павлович; Полішко, Тетяна Валеріївна; Стрюковатська, М. Ф.
  UK: В даній статті проаналізовано основні причини зменшення рентабельності діяльності залізничного транспорту та запропоновано можливі шляхи вирішення даної проблеми, реалізація яких може підвищити показники роботи залізниць України.
 • Item
  Іноземні інвестиції як спосіб реформування залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Сначов, Микола Павлович; Ляшенко, І. О.
  UK: В даній статті розглянуто основні напрямки фінансування «Укрзалізниці», проблеми інвестування в умовах кризи та важливість іноземних інвестицій у розвитку залізничного транспорту як єдиної сучасної системи.
 • Item
  Продуктивність праці по господарству сигналізації та зв'язку Укрзалізниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Романко, Володимир Іванович; Романко, Олег Володимирович; Степаненко, Вікторія Миколаївна
  UK: Наведено аналіз господарства сигналізації та зв’язку залізничного транспорту України, розглянуто продуктивність праці та її зміни за рахунок впливу різних факторів.
 • Item
  Аналіз та оцінка затрат на транспорті в умовах його реформування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Пшінько, Олександр Миколайович; Бараш, Юрій Савелійович; Ломтєва, Ірина Миколаївна
  UK: В статті розглянуто методи аналізу та оцінки затрат на підприємствах залізничного транспорту в цілях управління грошовими потоками підприємства, а також можливі способи групування та розподілу витрат на залізничному транспорті в умовах його реформування.
 • Item
  Методологічні підходи щодо управління виробничими запасами
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Полішко, Тетяна Валеріївна; Шульга, Анатолій Васильович; Лотиш, Роксолана Богданівна
  UK: Статтю присвячено дослідженню актуальної проблеми підприємств, в світі їх стратегічної діяльності, – визначенню методологічного підходу щодо управління виробничими запасами. Розглянуто моделі управління, можливість і доцільність їх застосування.
 • Item
  Проблеми формування витрат об'єктів колійної інфраструктури
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Міщенко, Максим Іванович
  UK: Досліджуються проблеми урахування факторів, що впливають на зношування об’єктів колійної інфраструктури, з метою оптимального планування витрат на відтворювальні заходи та розробки витратного методу формування тарифу за доступ до інфраструктури.
 • Item
  Критерій для порівняння альтернативних варіантів управління парками вантажних вагонів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Марценюк, Лариса Володимирівна; Пшінько, Олександр Миколайович
  UKS: Розроблено оптимальний критерій для порівняння альтернативних варіантів управління парками вантажних вагонів в умовах реформування. Вважається, що варіант реформування, що має найбільший чистий дисконтний дохід, буде найкращим.
 • Item
  Оновлення рухомого складу як приорітетний напрямок інвестиційної діяльності "Укрзалізниці"
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Гайдук, Наталія Олексіївна; Пшінько, Олександр Миколайович
  UK: У роботі розглянуто основні джерела інвестицій в оновлення парку пасажирських вагонів. При цьому рухомий склад, що купується, має відповідати планам стратегічного розвитку «Укрзалізниці», її фінансовим можливостям та прогнозам щодо майбутньої ринкової поведінки споживачів (пасажирів).
 • Item
  Структурні перетворення при відпуску холодно-деформованої вуглецевої сталі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Вакуленко, Ігор Олексійович
  UK: У статті розглянуто питання стосовно впливу ступеню пластичної деформації та наступного відпуску на структуру та напруження течії в області мікротекучості попередньо покращених вуглецевих сталей. Проведено оцінку зміцнення сталей від впливу розміру зерна фериту та часток другої фази.
 • Item
  Моделирование нелинейных колебаний с помощью функциональных рядов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Гасанов, Закария Муса-огли
  UK: Пропонується алгоритм моделювання істотно нелінійних процесів − «чорних ящиків» – за допомогою функціональних рядів. Алгоритм описаний на прикладі моделювання складних коливань, що зустрічаються в акустичній дефектоскопії.
 • Item
  Визначення економії вагоно-годин накопичення при виконанні обміну груп вагонів у двогрупному поїзді
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Божко, Микола Павлович; Мазуренко, Олександр Олександрович
  UKR: Запропоновано вирішення задачі визначення економії вагоно-годин простою вагонів у сортувальному парку при застосуванні можливих варіантів технології роботи з двогрупним поїздом на станції обміну груп. Отримано формули для визначення скорочення простою вагонів під накопиченням при застосуванні кожного з варіантів виконання обміну груп вагонів у двогрупному поїзді.
 • Item
  Анализ методов расчета тональной рельсовой цепи перегона
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Романцев, Иван Олегович; Гаврилюк, Владимир Ильич
  RU: В данной статье проведен сравнительный анализ методик расчетов тональной рельсовой цепи перегона с использованием двух существующих и одной усовершенствованной методики.
 • Item
  Численное моделирование загрязнения акватории р. Днепр при аварийной утечке аммиака из аммиако-провода "Тольятти- Одесса"
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Пшинько, Александр Николаевич; Амелина, Светлана Николаевна; Беляев, Николай Николаевич
  UK: На базі розробленої 2D чисельної моделі виконано розрахунок забруднення акваторії р. Дніпро при аварійному витоку аміаку. Модель базується на чисельному інтегруванні рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки та моделі потенційного руху. Наводяться результати обчислювального експерименту.
 • Item
  Розробка принципів і методів оцінки екологічних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Зеленько, Юлія Володимирівна; Лещинська, Анна Львівна; Бойченко, Сергій Валерійович
  UK: Розглянуто основні аспекти формування екологічних ризиків в умовах екологізації транспортних процесів. Запропоновано методи оцінки імовірності та принципи управління екологічними ризиками на залізничному транспорті.
 • Item
  Расчет аварийного рассеивания токсичного газа в атмосфере с учеом рельефа местности на базе кода TERRAIN-21
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Беляев, Николай Николаевич; Машихина, Полина Борисовна
  UK: Розглянуто 2D чисельна модель для прогнозування забруднення атмосфери з урахуванням рельєфу. Наведено результати розрахунків на базі розробленої моделі.
 • Item
  Исследование динамической работы железобетонных мостов с эксцентриситетом рельсового пути
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Распопов, Александр Сергеевич; Артемов, Виталий Евгеньевич; Русу, Сергей Павлович
  RU: Предложена математическая модель для учета эксцентриситета рельсового пути на пролетных строениях железнодорожных мостов. Исследовано влияние эксцентриситета пути на характер колебаний пролетных строений при различных скоростях движения одиночного локомотива.
 • Item
  Дослідження та техніко-економічне обґрунтування доцільності запровадження комплексного виробництва габіонних конструкцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Радкевич, Анатолій Валентинович; Горбатюк, Юрій Миколайович; Євін, І. М.; Яковлєв, Сергій Олександрович
  UKR: Розглядаються сучасні підходи до вирішення проблеми доцільності запровадження комплексного виробництва габіонних конструкцій на базі структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту.
 • Item
  Легкие бетоны на основе граншлака завода им. Петровского
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Нетеса, Николай Иванович; Паланчук, Дмитрий Викторович
  UK: Представлено результати дослідження впливу складів бетонів на межу міцності при стисненні, в яких в якості основного компонента використано граншлак заводу ім. Петровського, а в якості наповнювача – зола- винесення Придніпровської ГРЕС.
 • Item
  Анализ технологии производства и способов модификации легких бетонов на неорганических вяжущих и заполнителях
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010) Пшинько, Александр Николаевич; Краснюк, Андрей Витальевич; Бычков, С. А.
  UK: У статті наведено детальний аналіз сучасних технологій виробництва і способів модифікації легких бетонів на неорганічних в’яжучих і заповнювачах. Визначено основні шляхи оптимізації і вдосконалення технологій виробництва легких бетонів.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна