Статті КАПЗБМ (Раніше КУПББМ)

Permanent URI for this collection

RU: Статьи
EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 210
 • Item
  Реновація промислової споруди баштового типу на прикладі водонапірної вежі Українського державного університету науки і технологій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Громова, Олена Вячеславівна; Ярош, Ольга Миколаївна; Копаниця, О. П.
  UKR: Мета. Дослідження та аналіз основних підходів до реновації промислових споруд баштового типу, встановлення зв’язку між геометричним простором та функціонально-просторовим зонуванням приміщень, що створюються на їх базі. Методика. Дослідження присвячене одній з груп занедбаних основне призначення інженерних споруд, як водонапірні вежі. Такі індустріальні споруди вже вбудовані в інфраструктуру міста, як правило, вони впроваджені в щільну міську забудову, що додає важелів для збереження та реновації таких споруд. При реконструкції промислових споруд баштового типу виникають проблеми демонтажу, вивезення та утилізації великого обсягу конструкцій та будівельних матеріалів. Вивчення вітчизняного та світового досвіду в питаннях реновації промислових споруд баштового типу. Згідно вимог ДБН В.2.2-15:2019 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» до площ приміщень в житловому будинку, аналізується їх розміщення в просторі башти в процесі проєктування поверхів башти. Результати. Розглянута можливість реновації промислової споруди баштового типу водонапірної вежі Українського державного університету науки і технологій під житлову будівлю. Виконано архітектурне проектування 3 поверхової житлової будівлі із влаштуванням окремих входів в будівлю за допомогою ліфту та сходив і по поверхове розподілення площ за функціональним призначенням. Наукова новизна. Вперше розроблено концепцію об’ємно-планувального рішення квартир в обмеженому просторі водонапірної вежі. Цей приклад дає поштовх для розвитку реконструкції споруд баштового типу, їх збереження, як історичної та культурної спадщини України. Практична значимість. Водонапірні башти, які вже не експлуатуються за основним призначенням можна піддавати реконструкції і вони можуть поповнити житловий фонд, набути значимість культурних та громадських центрів в містах та поселеннях.
 • Item
  Збереження енергоресурсів під час термічної обробки бетону за рахунок використання добавок
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Дехта, Тетяна Миколаївна; Громова, Олена Вячеславівна; Василенко, Светлана
  UKR: Метою роботи є термічна обробка (пропарювання) бетону та залізобетонних виробів як ефективний метод прискорення твердіння бетону. Термічна обробка бетону – один з найвідповідальніших будівельних процесів. Відомі випадки, коли через підвищену температуру бетону і великі перепади температур виникали надмірні температурні напруги, в результаті чого утворювалися тріщини. Вибираючи спосіб термічної обробки бетону, в першу чергу необхідно враховувати можливість використання енергозберігаючого методу. Його розширенням є введення добавок – прискорювачів твердіння бетону та цементів підвищеної тепловиділення (швидкодіючих і якісних), а також пластифікаторів і суперпластифікаторів. Методологія. Для скорочення тривалості термічної обробки або зниження температури ізотермічного нагріву запропоновано використовувати добавку, отриману на основі шламів металообробних підприємств. У роботі використано стандартні методи дослідження визначення фізико-механічних властивостей залізобетону та якості комплексних добавок згідно ДСТУ 9208:2022, ДСТУ Б В. 2.7-2.7-114-2002, ДСТУ Б В.2.7-215: 2009 р. ДСТУ Б В. 2.7-214:2009. Висновки. Досліджено вплив комплексної добавки на основі шламу на властивості залізобетону. Запропонована добавка підвищує міцність бетону при всіх прийнятих режимах термообробки порівняно з міцністю бетону без такої добавки. Оригінальністю отриманих результатів є наступна, теоретично обґрунтована та експериментально підтверджена комплексна добавка до бетону на основі шламу (кеку) металообробних підприємств. Показано вплив добавки на характеристики міцності бетону, підданого термічній обробці за різних режимів, і бетону природного твердіння. Практична цінність. Результати роботи впроваджені у виробництво залізобетонних виробів і конструкцій.
 • Item
  Обґрунтування вибору складових компонентів і методу отримання ґрунтоцементного елементу для підсилення земляного полотна
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Тютькін, Олексій Леонідович; Громова, Олена Вячеславівна
  UKR: Мета. Обґрунтування вибору складових компонентів і методів отримання ґрунтоцементного елементу для підсилення земляного полотна в Україні з урахуванням європейського досвіду. Методика. Проаналізовано розроблені і впроваджені в Україні і Європейському Союзі концепції підсилення земляного полотна за допомогою горизонтального підсилення (геосинтетичні матеріали), вертикального підсилення (вертикальні палі або мікропалі) та комбінації геосинтетичних матеріалів з палями. Розглянуті переваги і недоліки фізико-хімічних і механічних методів підсилення. Результати. Проведено обґрунтування матеріалу та складових компонентів ґрунтоцементних елементів і методів їх створення для підсилення земляного полотна залізниць. Одним з ефективних напрямків отримання вертикальних армуючих елементів і зниження вартості робіт з підсилення і укріплення земляного полотна є використання суміші ґрунту з додаванням цементу, отриманих за бурозмішувальною технологією. Для модифікування структури ґрунтоцементу і мінімізації витрати цементу, пропонується застосування в якості армуючих компонентів фіброві волокна, хімічні добавки і тонкодисперсні відходи промисловості у вигляді золи чи меленого шлаку. Проведено дослідження щодо встановлення базових параметрів складу ґрунтоцементу для подальшого модифікування структури елементу під конкретні ситуаційні умови земляного полотна. Наукова новизна. Наукову новизну роботи складають результати обґрунтування напрямів підсилення земляного полотна вертикальними ґрунтоцементними елементами при різному напружено-деформованому стані ґрунтових основ і складу вертикальних елементів в Україні та Європейському Союзі. Практична значимість. Практична значимість викладеного дослідження полягає в тому, що вибираючи той або інший метод підсилення ґрунтових основ, підбирається відповідний склад матеріалу підсилення, тобто може бути визначена його ефективність та раціональність під час впровадження в конкретних умовах експлуатації залізниці для земляного полотна, яке потребує підсилення.
 • Item
  Experimental Investigation and Theoretical Background of the Optimal Control of the Concrete Mixture Forming
  (University of Žilina, Slovakia, 2023) Pshinko, Pavlo O.; Dekhta, Tatyana M.; Hromova, Olena V.; Steinbrech, Oksana V.
  ENG: Concrete belongs to the most used building materials, applied in almost all types of constructions (civil, industrial, road, hydraulic, subway constructions, etc.). Currently, the most common is the vibration method of molding concrete and reinforced concrete products. However, the issues of choosing a rational mode for compacting concrete mixtures, its effect on density and, accordingly, strength, water resistance, frost resistance and deformation properties of concrete, remain insufficiently studied. The best results are obtained by using the optimal frequentative vibratory influence method. In this case, concrete strength is increased by 25-30 % in comparison to the factor of concrete compacted by traditional method.
 • Item
  Mathematical Modeling of Aeroion Mode in a Car
  (The Silesian University of Technology, Katowice, Poland, 2022) Biliaiev, Mykola M.; Pshinko, Oleksandr M.; Rusakova, Tetiana I.; Biliaieva, Viktoriia V.; Sładkowski, Aleksander
  ENG: Summary. In this study, a mathematical method is proposed for calculating the concentration field of air ions of different polarities and dust levels in the passenger compartment, taking into account the geometry of the passenger compartment and seats, shelves, and other internal elements of the passenger compartment. The method also takes into account changes in the rate of the air flow ventilation, the location and number of ionizers, and sources of positive ions and dust, taking into account their different intensities and locations. On the basis of a numerical model for this method, software has been developed that allows users to carry out computational experiments without requiring much time for calculation. Based on the results, the optimal location of the ionizer in the passenger compartment of the car was determined to ensure comfortable conditions for the stay of passengers, which favorably affects their health. It has been found that the presence of two ionizers is optimal for creating comfort in the car with an ionization intensity of ions/s located at the top of the car. If there is one ionizer located on the dashboard or at the top of the car with a higher ionization rate than ions/s, it is not possible to simultaneously provide optimal ionization parameters for passengers in the front and rear seats of the car.
 • Item
  Експериментальнi дослiдження енергетичноїефективностi прискорених теплових випробувань тягових електромашин
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Васильєв, В'ячеслав Євгенович; Афанасов, Андрій Михайлович; Гулівець, Олексій Миколайович; Попудняк, Юрій Якович
  UKR: Випробування на нагрівання тягових електричних машин є найбільш енергоємним. Ураховуючи необхідність вибору раціонального варіантасхеми взаємного навантаженнядлязменшення витрателектри-чної енергії під час випробувань, автори передбачають провестидослідження кількості сумарних корисних енергій джерел живлення стендаза годинного і пускового струму. Методика. Експериментальні досліджен-ня проведенона стенді взаємного навантаження. Якджерелаживлення (вольтододатковамашина йлінійнийгенератор) використанообертові машини. Напругута коефіцієнт ослаблення поля тягових двигунів під час випробувань підтримувалиномінальними. Умовоюрівності кінцевих перевищеньтемператур випробовува-них тягових двигунів для обох режимів було досягнення однакового сумарного опору кола.Для аналізуре-зультатів випробувань використано методи теоретичного дослідження йаналітичного розрахунку електрич-них кіл, теоретичних основ електротехніки, математичного моделювання електричних та енергетичних про-цесів. Результати.Проведений комплекс випробувань на нагрівання тягових двигунів моторвагонного елек-трорухомого складу показав, що витрати електричної енергії за пускового струмуменші на 36% порівняноз годинним режимом навантаження. Випробування на стенді взаємного навантаження підтвердили практич-ну можливість проведення прискорених випробувань тягових електричних двигунів. Наукова новизна.До-ведено, що використання режиму випробування на нагрівання пусковим струмом забезпечує підвищення енергетичної ефективності випробувань та відповідне зменшення загальних витрат електроенергії на прий-мально-здавальні випробування. Намічено подальшідослідженнядлявизначення резервів енергозбереження під час післяремонтних випробувань тягових електричних двигунів магістрального, кар’єрного і примісько-го транспорту. Практична значимість. Результати випробувань можуть стати основою модернізації стендів взаємного навантаження локомотиворемонтних підприємств для теплових випробувань тягових двигунів постійного тапульсувального струму. Проведені дослідженнядозволяють розробитирекомендації щодо проєктування раціональних схем випробних стендівіз підвищеною енергетичною ефективністю системи взаємного навантаження тягових електричних машин, які відрізняються врахуванням коефіцієнтакорисної дії джерел та перетворювачів потужності.
 • Item
  Ландшафтно-екологічні основи гуманізації архітектурно-містобудівної інфраструктури міського середовища
  (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, 2022) Харченко, К. С.; Краснюк, Андрій Віталійович
  UKR: Постановка проблеми. Будь-яка територія міста характеризується двома основними показниками: природна основа (ландшафт, клімат, рослинність), а також основа створена в процесі містобудування (планування та забудова). Саме ці основні показники створюють міське середовище. З давніх-давен підчас розвитку цивілізації люди прагнули забезпечити комфорт у містах, де проживали з урахуванням всіх потреб життєдіяльності. Мета статті – дослідити рельєф території в процесі урбанізації, що засвоюється, перероблюється відповідно до потреб окремого етапу розвитку міста. Порівняння декількох зрізів рельєфу міської ділянки дозволяє встановити зміни у складі земної поверхні, які вже відбулися: зникнення озер, річкових протоків, ярів, спрямлення русла річки, поява нового водоймища, зміна висотних відміток. Нагальною комплексною містобудівною проблемою на сьогодні є визначення перспектив подальшого розвитку й реконструкції великих промислових міст. Ергономічний фактор дозволяє, перш за все, створити комфортне середовище для виробничої діяльності, а також рекреаційне середовище, в якому людина в процесі відпочинку могла почуватися комфортно психологічно та емоційно. Гуманізація – олюднення виробничого середовища – виходить з ергономіки, враховує, передусім, нові технології та вплив на екосистему міста. Висновки. Динамічна трансформація міста під впливом найрізноманітніших факторів супроводжувалася зміною підходів, що забезпечують коригування протиріч, що виникають при взаємодії природних та штучних компонентів міського середовища з архітектурно-містобудівною інфраструктурою. Середовище життєдіяльності на кожному етапі історичного розвитку видозмінювалася, передусім, з урахуванням гуманізації архітектурно – містобудівної інфраструктури, а також на етапах історичного розвитку змінювався характер взаємозв'язків «місто – природне середовище – людина».
 • Item
  Improvement of Concrete and Building Mortar Technology Using Secondary Mineral Resources
  (Національний гірничий університет, Дніпро, 2022) Pshinko, Oleksandr M.; Pavlenko, T. M.; Dekhta, Tatyana M.; Hromova, Olena V.; Steinbrech, Oksana V.
  ENG: Purpose. Improving the technology of concretes on the basis of secondary mineral resources (waste foundry sand of metallurgical and machine-building industry, ash-and-slag mixes of thermal power plants). Methodology. Generally accepted standard methods in the study of the basic properties of raw materials, concrete mixes and concretes are used in the work. The samples were moulded using specially made laboratory vacuum equipment. Findings. The study results on the main properties of concretes on the basis of secondary mineral resources confi rmed the effectiveness of vibrovacuum technology. For example, the strength of ash-and-slag vacuum concrete is on average higher than the strength of vibrocompacted concrete from a mobile concrete mix by 6–10 MPa or by 60–100 % (depending on the cement consumption). Also, high-quality concretes with moderate cement consumption for various types of construction are obtained on the basis of waste foundry sand. Originality. Scientifi c and technical bases of the technology of vibrovacuum concrete on the basis of waste foundry sand and ash-and-slag mixes were developed. Practical value. Through the development of the technology of vibrovacuum products based on secondary mineral resources concrete, high-quality concretes (increased strength, frost resistance, etc.) were obtained for road and other types of construction. This technology allows applying the existing technological equipment without fundamental design changes, carrying out immediate dismantling of moulded products, which signifi cantly reduces the metal consumption of the technology.
 • Item
  Механізми формування структури піноскла як ефективного утеплювача для огороджуючих конструкцій будівель і спору
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2022) Краснюк, Андрій Віталійович; Громова, Олена В'ячеславівна; Щербак, Андрій Святославович; Зібров, І. Ф.
  UKR: Мета. В статті розглянуто процеси утворення піноскла, як утеплювача, отримання різних видів скла шляхом використання різних газоутворювачів і модифікуючих добавок. Розглянуто процеси виробництва і технологічні прийоми для отримання виробів із піноскла для підвищення енергоефективності будівель і споруд в сучасному архітектурному проєктуванні. Методика. Досліджено ресурсозберігаючі технології виробництва піноскла в промислових умовах, а саме одностадійний та двостадійний способи виробництва виробів з піноскла. Обраний найбільш ефективний метод виробництва піноскла оптимальної структури і низької густини. Визначені оптимальні хімічні склади стекол, за яких формується оптимальна структура і фізико-механічні властивості піноскла для промислового виробництва. Результати. Проведено аналіз різних видів газоутворювачів, досліджено їх переваги та недоліки. Встановлено, що скло, яке містить триокис сірки, дає завжди найбільш якісне і найбільш однорідне піноскло, а оскільки SO3 є і найбільш дешевим окиснювачем, тому його застосування доцільно у виробництві піноскла. Встановлено, що чим більш висока тонкість помелу і чим в більш чистому вигляді буде використовуватися вуглець, тим менша кількість його буде потрібна, і тим краще буде зовнішній вигляд піноскла і нижче густина і теплофізичні властивості. Модифіковане піноскло на основі бою скла та золи-виносу має більш високу міцність при стиску і меншу теплопровідність у порівнянні з піносклом без використання модифікатора, при однаковій густині, та може бути рекомендоване для впровадження у виробництво за двостадійною технологією. Наукова новизна. Отримано розвиток дослідження про утворення оптимальної структури, складу і покращені фізико-механічні властивості піноскла, виготовленого із застосуванням модифікаторів структури у вигляді золи-виносу і пластифікаторів за енергоефективною промисловою технологією. Практична значимість. Результати роботи дозволяють в промислових умовах отримувати піноскло оптимальної структури, складу і з фізико-механічними властивостями, що відповідають вимогам енергоефективності сучасних будівель і споруд. В результаті проведених досліджень були розроблені вироби з модифікованого піноскла з наступними характеристиками: густина – 160...220 кг/м3; теплопровідність – 0,055…0,074 Вт/(мК); водопоглинання – 1,95…2,43 % (об’ємних); міцність при стиску – 1,5...2,1 МПа.
 • Item
  Hubs as a Key Tool for Improving the Quality of the Service and Development of Multimodal Passenger Traffic
  (The Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2022) Pshinko, Oleksandr M.; Charkina, Tetiana Yu.; Martseniuk, Larysa V.; Orlovska, Olexandra V.
  ENG: This article stresses the need to develop multimodal passenger transport. Particular attention is paid to the construction of HUBs based on railway stations. HUB is the transport interchange node, passenger complex, which redistributes passenger flows between transport modes and directions. They allow to optimize transportation processes, as well as to create an infrastructure for convenient and fast passenger transfer between different transport modes. The preconditions for creating organizational conditions to ensure the sustainable development of the passenger railway transport sector are outlined. In the near future, combined passenger transport with the participation of several modes of transport will attract tourists from around the world. The authors’ concept of the term “passenger comfort zone” is proposed, which takes into account all the needs of modern tourists. The mechanism of multimodal transportations of passengers by railway transport in interaction with other participants of the servicing process is presented. A model of institutional support for the development of multimodal passenger railway transport is proposed to create conditions for integrated transport services for passengers by the passenger railway transport complex. The expediency of forming a system of railway passenger HUBs in Ukraine is vital to attracting investments to improve transport and tourism infrastructure, as well as to roll stock and a range of services for the benefit of all stakeholders in the transport sector (e.g., the state, investors, and passengers).
 • Item
  Directions of Anti-Crisis Management of Restaurant Business
  (ДДУВС, Дніпро, 2021) Pshinko, Oleksandr M.; Charkina, Tetiana Yu.; Pikulina, Olena V.; Basistha, Nandini
  ENG: In this article, the authors emphasize that the pandemic and quarantine measures have brought the normal functioning of the world economy and the activities of many enterprises. The tourism business and the hotel and restaurant sector, which have recently developed greatly, have suffered from extensive losses and bankruptcies, a large number of restaurants and cafes have been closed, and many people have lost their jobs and their income. Even large chains of hotels and restaurants have suffered as well as other businesses. The hotel and restaurant business was the first one that has to adapt quickly to changes caused by the pandemic, to stablish work in new conditions and develop new directions and measures that will take the restaurant business out of the crisis. Given the current need to apply security rules, and the need to comply with quarantine measures, it is necessary to use computer and digital technologies that will help managers to attract new customers and earn extra income. The authors propose to use such tools of crisis management of the restaurant business as: technologicalization, online marketing and influencer – marketing, unique content. These activities are necessary in order to pay new attention to the dishes and services offered by cafes and restaurants. To restart this business in a modern way and with new tendencies, and to adapt to changes in the changing environment and to quarantine measures. To develop additional promotions and offer «economy», «standard» and «luxury» class menu. To organize the fast, high-quality delivery to cafes and restaurants in modern conditions, preferably free, it has become a great necessity and convenience in pandemic conditions; it will attract additional consumers to the restaurant business. In the modern market concept of restaurants in a pandemic, it is necessary considering not only the factors that existed for many years, but also new additional factors in the hotel business, without which it is now impossible to operate this business in a pandemic, it would be safe to provide services, awareness of the service In the modern market concept of restaurants in a pandemic, it is necessary considering not only the factors that existed for many years, but also new additional factors in the hotel business, without which it is now impossible to operate this business in a pandemic, it would be safe to provide services, awareness of the service or product, in the use of digital technology by an institution that wants to get more income and occupy a larger segment in this market of hotel and restaurant business. The authors insist that in modern conditions, it is essential to take into account the laws of competition; because now the consumer chooses a quality product or service at a better price, other goods or services do not attract consumers.
 • Item
  Project of Libertarianism in the Conceptual Interpretation of Postmodernity: Microcosm VS Macrocosm and the “Inbetween Man”
  (Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University, Yerevan, RA, 2021) Vlasova, Tetiana I.; Pshinko, Oleksandr M.; Bondarchuk, Serhiі; Veprytskyi, Roman
  EN: The ambivalence of meanings in the postmodern theories accentuates the hermeneutic interpretation of concepts: the new “cosmic meanings” have changed the world picture i n q uite a r evolutionary way. Though the views on postmodernism are contradictory, of principle importance is the idea that there are some valid “inventions”, which have given meaning to this term; in politics, it is the rise of neoliberalism and libertarianism. Thus, the paper aims to research the interrelation of the “inner” logic of the “free individual”, his/her micro-and macrocosm in libertarianism with the external political transformations and ideological discourses of postmodernity. The research results show that science and arts allow focusing on the interpretation of the consequences of those phenomena, which are going on at the level of the “political unconscious”. The theorists insist on rethinking the categories of libertarianism: the included concepts are challenging to combine in the principle of the domination of liberty. The focus on libertarianism stipulates the novelty of the research as the postmodern feature, which provides validity to the term “late postmodernism”. The new cosmology of the third millennium gives the possibility to use the term “cosmological postmodernism”.
 • Item
  Anti-Crisis Management of Passenger Transport as a Factor of Increasing Railway Competitiveness
  (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, 2020) Pshinko, Oleksandr M.; Orlovskaya, Oleksandra V.; Charkina, Tetiana Yu.; Carra, A. O.
  ENG: Methods. To conduct research, the following methods were used: competition, SWOT analysis, mathematical analysis, marketing models, the PEST analysis method, the decision-making method, the Kaizen approach to achieve a high degree of quality of a product or service, as well as systems approach. Results. The article proves the expediency of applying anti-crisis management of passenger transportation as a factor of increasing the competitiveness of the railway. The analysis of the development of the transport services market has shown that rail transport is gradually losing its passengers, in favor of air and road transport. The management of «Ukrzaliznytsia» has recently made many steps to improve the competitiveness of railway passenger transportation in the domestic market of transport services, but these measures are not sufficient today to restore the lost positions that the railway had before. In order to increase the level of competitiveness of railway passenger transportation, as well as to develop a larger segment in the transport services market, the following tasks are identified: to conduct research and analysis of factors affecting the current situation in the service market, to analyze the advantages of existing potential competitors in the transport services market, to analyze the experience of passenger transportation in the European Union, to develop measures that can be proposed to «Ukrzaliznytsia» to improve the efficiency of passenger services and generate additional profit. Novelty. Areas of crisis management to improve the efficiency of passenger transport are proposed, namely: the development of railway tourism, the introduction of a system of discounts «bonus ticket», the creation of a railway hub, implementation of Kaizen approach to achieve a high level of quality services, the organization of multimodal passenger transport by «travel card». Practical value. The implementation of the proposed measures and strategies will allow «Ukrzaliznytsia» to identify promising mechanisms for managing the passenger complex in the context of an escalating crisis. All these measures will help «Ukrzaliznytsia» to get out of the crisis and get additional profit for the passenger industry.
 • Item
  Підвищення ефективності роботи системи теплопостачання інфраструктури громадських будівель на прикладі ДНУЗТ
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Пшінько, Олександр Миколайович; Кузнецов, Валерій Геннадійович; Яценко, Дмитро Корнійович; Габрінець, Володимир Олексійович
  UK: Мета. У дослідженні необхідно проаналізувати можливість і умови підвищення ефективності роботи систем теплопостачання та вентиляції громадських будівель на сучасному етапі розвитку країни й характерних кліматичних особливостей України. Головною метою роботи є розробка конкретних заходів для громадських будівель, які призведуть до значного скорочення витрат енергетичних ресурсів на опалення та систему кондиціювання повітря. В якості приклада беруться аналогічні системи компактного містечка Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ), який опалюється за допомогою власної автономної котельні, що споживає природний газ. Методика. На основі аналізу статистичних витрат теплової енергії за останні 5 років визначаються види та розраховуються величини теплових втрат для конкретних умов використання. Ці втрати порівнюються з аналогічними у світовій практиці, й на основі порівняння та аналізу діючої системи пропонуються шляхи зниження величини теплових втрат за рахунок застосування різних технічних та організаційних методів. В роботі пропонується також залучення для цієї мети вторинних та альтернативних джерел енергії. В якості вторинних енергоресурсів розглядаються теплота, яка виділяється людиною, та теплота, яка виходить із повітрям, що вилучається при вентиляції будівель. А в якості поновлювальних джерел – сонячна та геотермальна енергії. Для підвищення температурного потенціалу теплоносіїв пропонується застосовувати теплові насоси. Результати. При максимально можливому використанні всіх запропонованих заходів і впровадженні раціональних схемних та технічних рішень, які пропонуються для систем тепло- та гарячого водопостачання, витрати енергії на тепло- та гаряче водопостачання можуть бути знижені на 30–35 %. Наукова новизна. Вперше запропоновано використовувати нові комплексні підходи для підтримки необхідного теплового балансу в зимовий період. Авторами також запропоновані нові схемні рішення для системи теплопостачання та вентиляції (як в зимовий, так і в літній періоди), що базуються на використанні теплового насосу та вторинних енергоресурсів. Практична значимість. Введення запропонованих схемних рішень і підходів до забезпечення теплом та повітрям можуть бути реалізовані при відносно невеликих капіталовкладеннях та не вимагають істотного переобладнання вже встановлених систем.
 • Item
  Підвищення організаційно-технологічної ефективності при управлінні виконанням ремонтних робіт на залізничних залізобетонних мостах
  (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2014) Пшінько, Олександр Миколайович; Сальнікова, Ірина Валеріївна
  UK: В даній статті розглянуто методику визначення ступеня пошкоджень залізобетонних прогонових будов мостів та обґрунтування раціональних термінів виконання ремонтно-відновлювальних робіт на залізобетонних прогонових будовах з розробленим програмним комплексом з графічним інтерфейсом користувача.
 • Item
  Estimation de L’influence des Particularites de Conception a la Rigidite du Mur-Diaphragme Dans le Batiment a L’ossature en Elements a Parois Minces en ACIER
  (ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва і архітектури", Дніпро, 2017) Zinkevych, O. G.; Zinkevych, Andrii M.; Savytskyi, Mycola V.
  EN: Purposes of work are to receive the dependences of constructional features’ influence on shear walls stiffness (using FEM models) and to set the value of any configuration’s shear wall stiffness linking its parameters with correspondent parameters of the standard shear wall through the established dependences. Methodology. Standard sharewall’s stiffness was defined experimentally (here, by FEM modeling) and used as initial data for calculation. Results. There was developed the simplified design approach of estimating influence of main constructional features of shearwalls on their rigidity, enabling definition of requirements to the construction on the preliminary stage of forming space-and-planning decisions for frame building of LSTC. Received results enable to conclude that developed design approach is reliable enough for estimation of sharewall stiffness. Scientific novelty and practical value. Received dependences of main constructional factors’ influence and sharewalls stiffness design approach can be used for providing spatial rigidity by the following: setting requirements to construction of sharewalls; limitation of the distance between sharewalls (decreasing load space); limitation of the number of openings in sharewalls.
 • Item
  Підвищення ефективності роботи системи теплопостачання інфраструктури громадських будівель на прикладі ДНУЗТ
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Пшінько, Олександр Миколайович; Кузнєцов, Валерій Геннадійович; Яценко, Дмитро Корнійович; Габрінець, Володимир Олексійович
  UKR: Мета. У дослідженні необхідно проаналізувати можливість і умови підвищення ефективності роботи систем теплопостачання та вентиляції громадських будівель на сучасному етапі розвитку країни й характерних кліматичних особливостей України. Головною метою роботи є розробка конкретних заходів для громадських будівель, які призведуть до значного скорочення витрат енергетичних ресурсів на опалення та систему кондиціювання повітря. В якості приклада беруться аналогічні системи компактного містечка Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ), який опалюється за допомогою власної автономної котельні, що споживає природний газ. Методика. На основі аналізу статистичних витрат теплової енергії за останні 5 років визначаються види та розраховуються величини теплових втрат для конкретних умов використання. Ці втрати порівнюються з аналогічними у світовій практиці, й на основі порівняння та аналізу діючої системи пропонуються шляхи зниження величини теплових втрат за рахунок застосування різних технічних та організаційних методів. В роботі пропонується також залучення для цієї мети вторинних та альтернативних джерел енергії. В якості вторинних енергоресурсів розглядаються теплота, яка виділяється людиною, та теплота, яка виходить із повітрям, що вилучається при вентиляції будівель. А в якості поновлювальних джерел – сонячна та геотермальна енергії. Для підвищення температурного потенціалу теплоносіїв пропонується застосовувати теплові насоси. Результати. При максимально можливому використанні всіх запропонованих заходів і впровадженні раціональних схемних та технічних рішень, які пропонуються для систем тепло- та гарячого водопостачання, витрати енергії на тепло- та гаряче водопостачання можуть бути знижені на 30–35 %. Наукова новизна. Вперше запропоновано використовувати нові комплексні підходи для підтримки необхідного теплового балансу в зимовий період. Авторами також запропоновані нові схемні рішення для системи теплопостачання та вентиляції (як в зимовий, так і в літній періоди), що базуються на використанні теплового насосу та вторинних енергоресурсів. Практична значимість. Введення запропонованих схемних рішень і підходів до забезпечення теплом та повітрям можуть бути реалізовані при відносно невеликих капіталовкладеннях та не вимагають істотного переобладнання вже встановлених систем.
 • Item
  Покращення властивостей бетону підрейкових основ за допомогою хімічних добавок
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Пристинська, Вікторія Вікторівна
  UK: Мета. На залізницях України дуже велика кількість підрейкових основ експлуатується з тріщинами. Багато наукових робіт попередніх років присвячено вдосконаленню саме конструкції підрейкових основ. Основними причинами виникнення дефектів є: незадовільна експлуатація колії; недостатні фізико-механічні характеристики бетону; низька якість вихідних матеріалів. Тому в роботі необхідно розробити оптимальний склад бетону для виготовлення цих залізобетонних виробів. Методика. Для оцінки впливу окремих факторів та ефектів їх взаємодії на властивості бетонної суміші та бетону використовувався метод експериментально-статистичного моделювання. При цьому враховувались методологічні основи математичного планування експерименту в технології бетону та сучасні методи оптимізації композиційних матеріалів. На основі даних, отриманих в результаті проведення планованого експерименту, котрий включав у себе 15 експериментів за допомогою комп’ютерної програми MathCad, було отримано рівняння регресії, за якими описуються відповідні фізико-механічні характеристики бетону. На основі отриманих рівнянь за допомогою комп’ютерної програми MATLAB R2012b було побудовано графіки, які відображають залежності відгуків системи від зміни двох факторів впливу при фіксованому значенні третього фактору. Результати. Спочатку було проведено аналіз тріщин, які виникають у процесі експлуатації в конструкціях підрейкових основ. Далі надано причини можливого виникнення цих тріщин. В процесі проведених досліджень автором зроблено висновок, що для розробки раціонального складу бетону треба провести планований експеримент із використанням якісних матеріалів. У результаті цього встановлено, що для підвищення міцності необхідне введення хімічних добавок до складу бетону, що дозволяє знизити кількість цементу. Наукова новизна. Експериментально встановлено використання сучасних хімічних добавок для покращення властивостей бетону. Розроблено моделі, що відображають характеристики міцності бетону, за допомогою яких можна оптимізувати склад бетонної суміші. Практична значимість. Дослідженням встановлено, що використання більш раціонального складу бетону для виготовлення підрейкових основ дозволить підвищити їх міцність, а разом із цим і надійність цих конструкцій.
 • Item
  Особливості формування експлуатаційних властивостей модифікованого бетону для споруд спеціального призначення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Руденко, Дмитро Вікторович
  UK: Мета. У роботі потрібно розробити наукові основи технології монолітного бетону нового покоління для споруд спеціального призначення за рахунок керування процесами структуроутворення модифікованої цементної системи в природних умовах тверднення. Методика. Кінетику взаємодії цементної системи й заповнювачів оцінювали за методами мікрокалориметрії. Вимірювання проводили безперервно протягом 24 годин після приготування суміші. Реєстрували диференційну та інтегральну характеристики тепловиділення твердіючої системи. Дослідження реологічних властивостей бетонних сумішей здійснювали на сумішах рухливістю 10...15 см. Мікротвердість контактних шарів досліджували на бетонних кубиках розмірами від 20×20×20 до 50×50×50 мм. Під час визначення структурних характеристик застосовували рентгенофазовий і диференційно-термічний аналізи цементної матриці бетону. Інфрачервона спектроскопія проведена з метою визначення впливу фізико-хімічного модифікування на цементну систему. Повзучість при розтягу досліджувалася в широкому діапазоні навантаження від 0,2 до 0,8 Rр. Результати. Встановлено, що причиною зміни властивостей бетону природного тверднення є зміна його гігрометричного й термічного стану, а також гармонічні коливання цих факторів навколишнього середовища. Гігрометрія бетону залежить від термово- логісних умов середовища, виду й складу бетону, масивності бетонних елементів. Аналіз цих факторів та експериментальні дані дозволили встановити експонентну залежність зміни гігрометричного стану монолітного бетону природного тверднення. Зміна вологісного стану бетону дозволяє прогнозувати його об’ємні деформації. Наукова новизна. Уперше встановлені особливості структуроутворення модифікованої цементної системи. Вони полягають у тому, що кристали гідрату хлороксиду магнію швидко ростуть у просторі між гідратними новоутвореннями клінкерних мінералів. Механічне зчеплення, що виникає в результаті цього, обумовлює розвиток початкової міцності й жорсткості. Оскільки вільному росту кристалів перешкоджає брак простору, кристали взаємно проростають, утворюючи щільну структуру, яка обумовлює зростання міцності. Розроблений органо-мінеральний модифікуючий комплекс забезпечує дисперсне армування цементної матриці бетону. Практична значимість. Отримані залежності структурних напружень дозволяють аналізувати їх вплив на структуру модифікованого бетону, а саме: встановити ймовірність утворення навколо частинок заповнювача зони пластичної течії, зони мікротріщиноутворення матеріалу, період початку тріщиноутворення, умови виникнення мікротріщин, зміну модуля пружності матеріалу від виникнення в його структурі мікротріщин. Дисперсне модифікування цементної матриці дозволяє одержати довговічні бетони спеціального призначення з проектними експлуатаційними властивостями. Запропонована технологія дисперсного модифікування в’яжучої речовини, встановлені особливості механізму структуроутворення модифікованої цементної системи, а також використання принципу конгруентності комплексу технологічних впливів фізико-хімічним процесам гідратації клінкерних мінералів дозволили розробити наукові основи технології бетонів спеціального призначення. Це сприяє розширенню напрямків використання модифікованих бетонів у різних видах будівельного виробництва.
 • Item
  До питання підвищення довговічності підрейкових основ на залізницях України
  (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2014) Пшінько, Олександр Миколайович; Пристинська, Вікторія Вікторівна
  UK: Постановка проблеми. Довговічність споруд підрейкових основ (залізобетонні шпали, плити безбаластного мостового полотна) залежить від багатьох факторів. Основними дефектами підрейкових основ є тріщини, розташовані у різних місцях та в різних напрямках. Тому необхідно встановити основні причини їх виникнення та виробити рекомендації щодо можливого усунення цих дефектів. Аналіз літератури. Проведений аналіз матеріалів досліджень і публікацій вказує, що дуже багато уваги приділяється вдосконаленню конструкції підрейкових основ, але довговічність і надійність цих виробів залежить також від дотримання технології їх виготовлення, правильного підбору складу бетону та використання якісних матеріалів. Досвід обстежень і випробувань плит БМП та залізобетонних шпал, які проводилися на діючих лініях Укрзалізниці, показує, що плити, які зараз випускаються, недостатньо надійні та довговічні. Вони протягом нетривалого періоду експлуатації (близько 5 років) можуть отримувати масові пошкодження. Таким чином, існує проблема недостатньої тріщиностійкості плит БМП.