Інші праці КФУ

Permanent URI for this collection

ENG: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 57
 • Item
  Вісник куратора, № 77 (квітень 2024 р.)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024)
  UKR: Номер присвячено українським громадсько-політичним та культурним діячам-ювілярам: овіяній міфами постаті Миколи Гоголя, який, звісно, писав по-російськи, проте писав із виразним українським акцентом, виступаючи частиною нашого національного культурного коду; засновнику першої в Києві приватної школи живопису Миколі Мурашку; викривленій більшовицькою та радянською пропагандою постаті українського державника Симона Петлюри; майстрові історичного роману на українську тематику, Герою України Роману Іваничуку.
 • Item
  Філософські погляди Л.-М. Дешама
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Серпутько, Олег Володимирович
  UKR: Магістерська дипломна робота складається з 2 частин, виконана на 94 сторінках, містить 56 джерел. Магістерську роботу присвячено комплексному висвітленню філософських ідей Леже-Марі Дешама, в якому особливий акцент ставився на поглядах мислителя щодо ролі і місця людині у Всесвіті, а також дослідженню епістолярної спадщини філософа з метою визначити співвимірність положень філософа з ідейними тенденціями епохи Просвітництва. Розглянуто метафізичні, суспільно-політичні та морально-етичні елементи філософської системи мислителя. Висвітлено полеміку Дешама з такими відомими представниками доби французького Просвітництва як Дідро, Руссо, Гельвецій, Робіне. Виявлені спільні та відмінні риси ідей мислителя та інших енциклопедистів. Дана оцінка ступеню впливу Дешама на філософський дискурс сучасної йому епохи. Визначені перспективні для подальших досліджень шляхи розвитку ідей мислителя.
 • Item
  Культурний простір та час як форми буття людини
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Величко, Володимир Володимирович
  UKR: Кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох частин, 64 сторінок, 33 літе-ратурних джерел. Дослідженно як об’єкт антропологічні виміри культурного простору та часу. Культурний простір і час як форми буття людини досліджено як предмет. При-свячено кваліфікаційну роботу теоретичному аналізу індивідуального та соціального сприйняття просторовочасових факторів культури як умови визначення людської ідентичності. Окреслено у вступі важливість вивчення складних відносин між культурним простором і часом, де надано короткий огляд цілей дослідження та ширших наслідків для розуміння складності людського існування в культурному контексті. У першому розділі досліджено підходи до визначення культурного простору, які підкреслюють суб’єктивний досвід людини та мінливість та гібридну природу культурних просторів. Підходи до аналізу впливу глобалізації на культурний простір підкреслюють роль технологій і комунікаційних мереж у формуванні культурного простору та часу. У другому розділі розглянуто філософські та культурні варіації соціального часу. Розбір того як різні культури вимірюють час різними способами, і як ці відмінності відображають різні культурні цінності та пріоритети. Також роз-глядається розуміння культурних відмінностей у часовому сприйнятті. У висновках підсумовано результати заторкнутих цілей дослідження. Також додано джерела літератури, на яких базовалось дослідження.
 • Item
  Історико-культурологічні аспекти формування української поезії в Канаді
  (Вежа-Друк, Луцьк, 2023) Ляшенко, Ірина Сергіївна
  UKR: У п'ятому випуску серії "Канадознавство", яка започаткована Центром канадознавства Волинського національного університету імені Лесі Українки, авторка роботи фокусує увагу на розкритті історико-культурологічних аспектів формування україномовної поезії в Канаді. Дослідження може бути цікавим для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів факультетів міжнародних відносин, іноземної філології, історії, політології та національної безпеки, філології та журналістики, педагогічної освіти та соціальної роботи, для працівників центрів канадознавства в Україні, авторів українських студій у Канаді, а також усіх, хто цікавиться канадознавством, україно-канадською співпрацею в різних сферах.
 • Item
  Вісник куратора, № 76 (лютий 2024 р.)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024)
  UKR: У номері розглянуто особливості національного менталітету, описано риси та становлення архетипів як складових визначальних ознак національного менталітету українського народу. У традиційній рубриці «Згадаймо ці дати» – українські громадські та культурні діячіювіляри: художник-супрематист Казимир Малевич, вічно молодий композитор та співак, Герой України (посмертно) Володимир Івасюк та майстер історичної прози, Герой України Юрій Мушкетик.
 • Item
  Збірник тез доповідей XІІ міжнародної наукової конференції з нагоди Всесвітнього Дня Філософії (UNESCO) «Філософія і культура в антропологічних вимірах сучасності», 16 листопада 2023
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
  UKR: У збірнику опубліковані тези доповідей XІІ міжнародної наукової конференції «Філософія і культура в антропологічних вимірах сучасності» з нагоди Всесвітнього Дня Філософії (UNESCO). В центрі уваги учасників знаходиться своєрідність нинішнього звучання антропологічних проблем. Переосмислюючи усталену протягом попередніх десятиліть тезу про «смерть людини», учасники конференції зосереджують увагу на особливостях трансформації уявлень про природу людини та її покликання в умовах військового часу. Також аналізуються актуальні проблеми філософської антропології, специфіка філософії та культури в добу метамодерну, осмислюється феномен війни як визначальний чинник сучасної рецепції одвічних філософських проблем. Учасники конференції виходять за межі усталеного європоцентризму та пропонують нові підходи до вивчення спадку вітчизняних мислителів. Червоною ниткою крізь всі матеріали конференції проходить ідея діалогу з геніальними попередниками як ключ до осягнення своєрідності звучання антропологічних проблем.
 • Item
  Етичні конотації в методології пізнання Джордано Бруно
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Адамян, Ганна Рафіківна
  UKR: Магістерська дипломна робота складається з 2 частин, 2 додатків, виконана на 75 сторінках, містить 27 літературних джерел. Магістерську роботу присвячено комплексному дослідженю етичних конотацій вчення Джордано Бруно, які укорінені в його онтології та методології пізнання. У роботі проаналізовано та реконструйовано основні моменти філософської спадщини Бруно на базі сучасного рівня історико-філософської науки, зосередивши основну увагу на етичних конотаціях його вчення про буття та пізнання. Реалізація зазначеної мети передбачала послідовне розвʼязання завдань в результаті яких було досліджено світоглядні передумови становлення філософської позиції Бруно; простежено становлення власної точки зору Бруно як процес діалогу з попередниками та сучасниками; проаналізовано своєрідність бачення Бруно запиту епохи на розбудову натурфілософії та космології; розкрито оригінальність тлумачення проблем онтології та гносеології у вченні Джордано Бруно; виявлено оригінальність теологічних конотацій Джордано Бруно як передумови його етичних конотацій; реконструювано основні ідеї тексту «Про героїчний ентузіазм» або «Про героїчну лють»; вивчено особливості історико-філософської рецепції ідейної спадщини Джордано Бруно наступними поколіннями філософів. Теоретико-методологічна основа дослідження базується на загальних методах аналізу, синтезу, порівняння, герменевтика. Аргументовано важливість для філософського вчення Джордано Бруно про буття та пізнання етичних конотацій. У процесі їх змістовного окреслення до числа ключових понять власного вчення філософ відносить поняття любові як форми долучення людини до божественної істини.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 23, 2023 р.
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
  UKR: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Вісник куратора, № 74 (жовтень 2023 р.)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
  UKR: Видання має на меті допомогти викладачам, які є слухачами «Школи куратора». Висвітлюються напрямки роботи з молоддю, пропонуються орієнтовні плани виховної роботи, надається календар знаменних дат та цікава інформація для проведення бесід в групах, тощо.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 22, 2022 р.
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022)
  UKR: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Вісник куратора, № 73 (квітень 2023 р.)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023)
  UKR: Видання має на меті допомогти викладачам, які є слухачами «Школи куратора». Висвітлюються напрямки роботи з молоддю, пропонуються орієнтовні плани виховної роботи, надається календар знаменних дат та цікава інформація для проведення бесід в групах, тощо.
 • Item
  Вісник куратора, № 72 (лютий 2023 р.)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023)
  UKR: Видання має на меті допомогти викладачам, які є слухачами «Школи куратора». Висвітлюються напрямки роботи з молоддю, пропонуються орієнтовні плани виховної роботи, надається календар знаменних дат та цікава інформація для проведення бесід в групах, тощо.
 • Item
  Вісник куратора, № 71 (листопад 2022 р.)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022)
  UKR: Видання має на меті допомогти викладачам, які є слухачами «Школи куратора». Висвітлюються напрямки роботи з молоддю, пропонуються орієнтовні плани виховної роботи, надається календар знаменних дат та цікава інформація для проведення бесід в групах, тощо.
 • Item
  Вісник куратора, № 70 (вересень 2022 р.)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022)
  UKR: Видання має на меті допомогти викладачам, які є слухачами «Школи куратора». Висвітлюються напрямки роботи з молоддю, пропонуються орієнтовні плани виховної роботи, надається календар знаменних дат та цікава інформація для проведення бесід в групах, тощо.
 • Item
  Вісник куратора, № 69 (квітень 2022 р.)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022)
  UKR: Видання має на меті допомогти викладачам, які є слухачами «Школи куратора». Висвітлюються напрямки роботи з молоддю, пропонуються орієнтовні плани виховної роботи, надається календар знаменних дат та цікава інформація для проведення бесід в групах, тощо.
 • Item
  Вісник куратора, № 68 (лютий 2022 р.)
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022)
  UKR: Видання має на меті допомогти викладачам, які є слухачами «Школи куратора». Висвітлюються напрямки роботи з молоддю, пропонуються орієнтовні плани виховної роботи, надається календар знаменних дат та цікава інформація для проведення бесід в групах, тощо.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 21, 2022 р.
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022)
  UKR: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Enhancement of Operational Reliability of Renewable Energy Conversion Equipment Within the Framework of Smart Grid Concept
  (Oktan Print, Praha, 2022) Hilorme, Tetiana; Nakashydze, Liliya; Liashenko, Iryna
  ENG: Smart Grid technology is characterized by several innovative attributes that meet the innovative needs of the energy market. The performed content analysis allows to form a sequence of stages of development and design of the concept “Smart Grid”. Building a model of energy management system based on the use of Blockchain technology contributes to the decentralization of production and supply of energy based on renewable and traditional sources. Prospects for the use of Blockchain technology in the energy sector have significant potential: this technology is gradually expanding in related industries – a global energy network is being formed.
 • Item
  Management of Innovative Energy Efficient Technologies in the Conditions of Sustainable Development
  (Ljubljana School of Business, Ljubljana, Slovenia, 2022) Hilorme, Tetiana; Nakashydze, Liliya; Liashenko, Iryna
  ENG: Irreversible depletion of the world's hydrocarbon reserves, rising energy prices, environmental pollution problems – all this is forcing most developed countries to set their own energy trategies aimed at developing alternative energy. Thus, there is need to develop theoretical principles and practical recommendations for the formation of the concept of energy saving technology management in view of compliance with the conceptual principles of sustainable development, namely focusing on carbon-free energy technologies. The analysis and prospects of development of the state’s energy platform on the basis of postulates of sustainable development are carried out. It is proved that the introduction of models for the development of energy efficient technologies "Energy Efficiency +" and "New Paradigm - Power Market" will allow Ukraine to make a technological breakthrough. The scientific and methodological approach to improving the management system of energy resources distribution in accordance with the requirements of alpha stakeholders, especially industrial enterprises, according to certain parameters at the stage of Industry 4.0 in the conditions of communication environment constraints energy saving.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 20, 2021 р.
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021)
  UKR: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.