Статті КФП (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Приєднувальна функція сполучника «але»
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Коцюбовська, Галина Анатоліївна
  UKR: Аналізуються текстові конструкції з приєднуванням як особливим типом семантико-синтаксичного зв’язку, розглядається безпосередній зв’язок смислових функції приєднуваної одиниці з таким формальним показником, як сполучник «але».
 • Item
  Формирование и развитие гуманитарных компетенций студентов технического вуза
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Савич, Анжелика Викторовна
  UKR: Розглянуто питання, пов’язані з проблемою сучасного суспільства, якому потрібні люди, що швидко адаптуються до змін у постіндустріальному світі.
 • Item
  Польська національна меншина Катеринослава (Дніпропетровська) в контексті політики коренізації
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Мосюкова, Наталія Геннадіївна
  UKR: Проаналізовано особливості проведення та наслідки політики коренізації щодо польської національної меншини Катеринослава (Дніпропетровська).
 • Item
  Development of a Linear-Scaling Consensus Mechanism of the Distributed Data Ledger Technology
  (Springer, Singapore, 2022) Shvachych, Gennady G.; Pobochii, Ivan A.; Sashchuk, Hanna; Dzhus, Oleksandr; Khylko, Olena; Busygin, Volodymyr
  ENG: The paper proposes and explores a new blockchain system that operates on a linearly scalable consensus mechanism. This selection method confirms the shard through shares voting and scalable random generation by VDF (Verifiable Delay Function) and VRF (Verifiable Random Function). The system analyzes available consensus mechanisms, sharding, and the age of distributed randomness. It is energy efficient, fully scalable, secure, with fast consensus. Compared to available methods, the improved shard method performs network connection and transaction verification and reveals the state of the blockchain. The threshold has a sufficiently low coefficient for small validators to participate in the network and receive rewards. The proposed sharding process runs securely due to a distributed randomness (DRG) process that is unpredictable, impartial, and verified. The network is constantly overloaded to prevent slow adaptive Byzantine malicious validators. Contrary to other sharding blockchains that require Proof-of-Work to select validators, the proposed consensus is attributed to Proof-of-Stake, therefore, energy-efficient. Herein the consensus is achieved by a BFT algorithm which is linearly scalable and faster than PBFT.
 • Item
  Соціокультурний простір вищої школи як основа формування гармонійної особистості студента
  (Одеський національний морський університет; КУПРІЄНКО СВ, 2022) Савич, Анжеліка Вікторівна
  UKR: У статті розглядаються питання, пов’язані з проблемою сучасного суспільства, що потребує людей, які швидко адаптуються до змін, що відбуваються в постіндустріальному світі. Об’єктивною історичною закономірністю сьогодні є підвищення вимог до рівня освіченості людини. Згідно із загальними вимогами до підготовки фахівців, серед яких: - реалізація сучасної концепції вищої освіти у межах освітньої парадигми; - необхідність узгодження відповідності рівня підготовки студента технічного вищого навчального закладу з потребами суспільства у певних фахівцях; - актуалізація гуманізації та гуманітаризації навчання спеціалістів технічних вищих навчальних закладів.
 • Item
  Гуманитарные компетенции как парадигма подготовки гармоничной личности в техническом ВУЗе
  (SPC «InterConf», Peal Press Ltd., 2022) Савич, Анжеліка Вікторівна
  RUS: В статьe рассматриваются вопросы, связанными проблемой современного общества, которому требуются люди, быстро адаптирующиеся к изменениям, происходящим в постиндустриальном мире. Объективной исторической закономерностью в настоящее время является повышение требований к уровню образованности человека. Исходя из общих требований к подготовке специалистов, к коим относятся: - реализация современной концепции высшего образования в рамках знаниевой образовательной парадигмы; - необходимость проведения в соответствие уровня подготовки студента технического вуза и потребностей общества в определенного рода специалистах; - актуализация гуманизации и гуманитаризации обучения специалистов технических вузов.
 • Item
  Інтелектуальна процедура формування творчої особистості студента
  (КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради; Filozofska fakulteta University of Ljubljana, Slovenia, 2022) Савич, Анжеліка Вікторівна
  UKR: Розвиток суспільства є неможливим без всесвітньої активізації інтелектуального, духовного потенціалу суспільства. Розуміння цього дає змогу знаходити ефективні шляхи і методи формування інтелігентної особистості спеціаліста, яка здатна реалізувати свій творчий потенціал у всіх сферах життєдіяльності. Стаючи інтелігентом після отримання диплома чи посади, людина нерідко не є ним за своєю сутністю і способом життя адже саме інтелігенція є ініціатором ідей, творчості, розвитку і перспективи. У зв’язку з цим факторами, які ефективно впливають на духовний та моральний розвиток особистості є культура та інтелектуальні і творчі здібності,сформовані певним соціокультурним середовищем.
 • Item
  Політична ідентичність як основа детермінанту електоральної поведінки українців на місцевих виборах 2020 року
  (Видавництво «Гілея», Київ, 2022) Цурканова, Ірина Олександрівна
  UKR: У статті автором проаналізовано політичну ідентичність як основу детермінанту електоральної поведінки виборців в Україні, на прикладі міста Дніпро. Увага акцентується на формуванні політичної ідентичності та ролі громадянського суспільства на політичну поведінку в процесі формування політичної свідомості індивіда.
 • Item
  Російська православна церква Дніпропетровщини у повоєнні роки (ІІ половина 40-х — початок 50-х років ХХ сторіччя)
  (Видавництво «Гілея», Київ, 2022) Мосюкова, Наталія Геннадіївна
  UKR: В статті висвітлено умови, в яких існувала Російська Православна Церква у повоєнні роки, її взаємини з владою, особливості функціонування на території Дніпропетровської області. Для вирішення поставленого завдання було використано історико -генетичний, історико-порівняльний, системний методи. З’ясовано, що РПЦ співпрацювала з владою, але, незважаючи на це, обмеження для неї існували, її структури знаходилися під наглядом відповідних органів. Виявлено, що лібералізація релігійної політики радянської влади сприяла збільшенню кількості спільнот і чисельності духовенства Російської Православної Церкви у Дніпропетровській області, але з 1947 — 1948 років спостерігалося їх зменшення. Визначено, що значна частина служителів культу РПЦ на Дніпропетровщині не мала належного рівня освіти і не вирізнялася високою моральністю.
 • Item
  Римо-католицькі спільноти Дніпропетровщини у другій половині 1940-х років
  (Миколаївська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, 2022) Мосюкова, Наталія Геннадіївна
  UKR: У перші повоєнні роки на Дніпропетровщині існували дві римо-католицькі громади — у Дніпропетровську та Дніпродзержинську. Вони відновили свою діяльність (після репресій 1930-х років) ще у часи німецької окупації. Аналіз документів, які є в наявності, але не дають повної інформації, показав, що спільноти були подібні за своєю чисельністю, національною та віковою ознакою. В умовах певної лібералізації відносин між державою та релігійними організаціями, римо-католики плекали надію на продовження своєї діяльності і після повернення радянської влади на українські землі. Держава ж усіляко перешкоджала повноцінному існуванню парафій, здійснювала фінансовий тиск на них, у результаті спільнота Дніпропетровська була змушена відмовитися від претензій на костел (громада Дніпродзержинська зустрічалася у приватному приміщенні). Спільноти знаходилися під наглядом влади, протягом другої половини 1940-х років тиск на релігійні організації посилювався.
 • Item
  Філософські роздуми на тему про «страх Божий»
  (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2022) Борисова, Тетяна Вікторівна
  UKR: Проблема філософського виміру «страху Божого» розглядається через призму культурологічного виміру. Акцентується увага на особливостях методологічного аналізу цього феномену. Здійснюється спроба встановити онтологічний статус «страху Божого» в сучасному культурному просторі. Робиться висновок-припущення, що саме словосполучення поняття «страх Божий» може виступати як перформативне поняття, що спроможне на фундаментальну зміну життєвої реальності для людини.
 • Item
  Информационноемкость социокультурного пространства в современный период
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Савич, Анжеліка Вікторівна
  UKR: Аналізується сучасний період розвитку суспільства як доба кардинальних змін у сфері взаємодії людини та інформації.
 • Item
  Римо-католицьке духовенство в умовах антирелігійної політики СРСР у 20-ті роки ХХ сторіччя
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Мосюкова, Наталія Геннадіївна
  UKR: Проаналізовано становище, в якому опинилося римо-католицьке духовенство після встановлення на українських землях радянської влади, методи тиску з боку більшовиків щодо цієї категорії населення, а також результати проведення вказаної політики.
 • Item
  Комплексний політичний аналіз вторгнення Росії в Україну
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022) Цурканова, Ірина Олександрівна
  UKR: У статті досліджено політичну ситуацію повномасштабного вторгнення Росії на територію України, що розпочалося 24 лютого 2022 року, а також комплексно проаналізовано стан та наслідки економічного та політичного становища країни за два місяці «до» та «після» його початку. У науковій роботі автор робить основний акцент на використанні такого поняття, як «гібридна війна». Одним із прикладів якої є російська агресія проти України, тобто специфіка окупаційної політики, яка є складовою частиною повномасштабного вторгнення з метою подальшої ескалації конфлікту. Тому мета цієї статті – здійснити огляд наявних досліджень у російсько-українських відносинах з початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну та окреслити перспективи подальших досліджень з цієї проблематики. Автор дійшов висновків, що однією з основних складових гібридної війни є дезінформація населення про стан того, що відбувається в країні. Тобто це подача неперевіреної інформації, яка несе в собі загрозу, особливо в економічному, політичному, соціальному та психологічному плані, що може призвести до «тотальної війни». У науковій роботі автор описує стан та наслідки двох місяців повномасштабного вторгнення РФ, адже, як виявилося, головною метою агресора став геноцид українців. Проблеми політичного характеру двох країн вийшли на міжнародний рівень ще на початку 2014 року, а сьогодні весь прогресивний світ не тільки широко обговорює ситуацію в Україні, але й допомагає зброєю та гуманітарними вантажами. Зовнішня підтримка є критично важливою для України. Особливо активну фінансову, економічну, військову та політико-дипломатичну підтримку надали майже 40 країн світу, зокрема: США, Велика Британія, Німеччина, Японія, Канада, Польща, країни ЄС та інші. Вони також повністю підтримують територіальну цілісність, свободу та незалежність нашої держави та українського народу. Дуже важливим фактором є те, що демократичні країни ввели жорсткі санкції проти Росії та визнали її «країною-агресором», адже неодноразово нею були порушені основоположні принципи світового порядку. Агресивна політика РФ останнім часом застосовувала методи залякування, проте країна-агресор не помітила, як сама загнала себе у глухий кут. Сьогоднішня ситуація є вкрай складною, проте ми впевнені, що потрібно проаналізувати її з іншого боку і залучитися ще більшою підтримкою іноземних держав. Ми вважаємо, що у зв’язку із цим уряду необхідно розробити нові політичні програми, що дозволять спрямувати допомогу інших держав на формування стабілізаційного процесу.
 • Item
  Політична свідомість нового «покоління X, Y, Z» в розбудові українського суспільства
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022) Цурканова, Ірина Олександрівна
  UKR: У статті автор досліджує політичну свідомість громадян трьох поколінь X, Y, Z у контексті розбудови українського суспільства. Проаналізовано, як політичні настрої цих поколінь впливають на виборчий процес в Україні при складанні явки на прикладі результатів місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Адже активна громадянська позиція завжди впливає на результати – які політичні сили у найближчі 5 років будуть представляти інтереси народу. На наш погляд, одним із головних завдань державотворення демократичної та незалежної України і є політична свідомість, яка відображає реалії сучасного політичного життя, а громадська думка відіграє значну роль при формуванні політичного процесу. Доведено, що вікова відмінність між поколіннями впливає на політичну сформованість настрою суспільства. Проте, наразі в науковій літературі достатньою мірою ще не досліджувалася ця проблематика, тому ми впевнені, що ця тема визначає актуальність даної статті. Отже, формування світогляду молоді, особливо у період цифрової трансформації, потребує подальшого дослідження, бо саме вплив держави і формує політичну свідомість у молоді. А відсутність у неї політичних знань може призвести до маніпулювання свідомості зі сторони ЗМІ. Ми вважаємо, що політична свідомість – це сукупність політичних знань про політику, які виражаються за допомогою відчуттів, настроїв, поглядів, емоцій та інтересів людей. Таким чином, ми можемо дійти висновку про те, що існує певна вікова відмінність щодо переживання історичних та соціальних подій, які відбуваються в суспільстві, зокрема, у політичному просторі. Це можуть бути деякі моделі поведінки, вірування та переконання, тобто, ті події, що належать до відповідної епохи та складають побудову громадянських політичних інститутів.
 • Item
  Формування концептуальних передумов політичної пропаганди щодо вирішення екологічних проблем на місцевому рівні
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; MDPC Publishing, 2021) Цурканова, Ірина Олександрівна
  UKR: Ця стаття присвячена найактуальнішій проблемі сьогодення, що стосується взаємозв’язку між політичною пропагандою та екологічним середовищем. Основний акцент зроблено на визначенні поняття «пропаганда», а також її вплив на екологічну ситуацію на місцевих виборах, яку обрав один із кандидатів у мери у своїй політичній передвиборчій програмі.
 • Item
  Гуманитарный индекс образовательной парадигмы в техническом вузе
  (Berlitz Forlag, Copenhagen, Denmark, 2022) Савич, Анжелика Викторовна
  RUS: В статьe рассматриваются вопросы, связанными проблемой современного общества, которому требуются люди, быстро адаптирующиеся к изменениям, происходящим в постиндустриальном мире. Объективной исторической закономерностью в настоящее время является повышение требований к уровню образованности человека. Исходя из общих требований к подготовке специалистов, к коим относятся: – реализация современной концепции высшего образования в рамках знаниевой образовательной парадигмы; – необходимость проведения в соответствие уровня подготовки студента технического вуза и потребностей общества в определенного рода специалистах; – актуализация гуманизации и гуманитаризации обучения специалистов технических вузов.
 • Item
  Формирование информационной культуры неоднородных социумов и процесс их интеграции в современный период
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; CPN Publishing Group, 2021) Савич, Анжелика Викторовна
  RUS: Целью данной статьи является попытка рассмотреть пути формирования информационной культуры неоднородных социумов и способы взаимодействия человека и информации. Дана краткая историография данной проблемы с хронологическим индексом, обозначена парадигма и модель информационного общества, выведены категории  информационная цивилизация, информационное поле и информационная культура, экологизация культуры. Основным используемым методом является сравнительный анализ источников получения информации и ее адаптации к социокультурным процессам в обществе. В качестве выводов обозначены задачи по формированию информационной культуры и принципы, которым, она должна быть подчинена в процессе развития человеческой культуры.
 • Item
  Main Mechanisms of Blockchain Technology Implementation in Digital Technologies Application
  (Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine, 2022) Shvachych, Gennady Grygorovych; Moroz, B. І.; Pobochii, Ivan A.; Timchenko, О. P.; Kozenkova, V. D.; Busygin, V. V.
  ENG: Purpose. To analyze the basic principles of blockchain technology implementation, highlighting the algorithms for reaching consensus in the blockchain network to ensure its reliability; to identify key problems in the implementation of such technology and suggest ways to overcome them; to perform a systematic analysis of the blockchain technology contradictions and suggest ways to eliminate them. Methodology. The research used the basics of economic analysis of economic entities to compare their management’s centralized and decentralized models. This approach showed that another wave of transformation of business and social models has unfolded in recent years, caused by the next-generation digital technologies involving the economy’s transition to the digital area. Revealing the blockchain technology mechanisms is based on modern databases and peer-to-peer computer networks, covering in detail the main means of contradictions, application, and implementation of blockchain technology. Findings. The main results of these studies are obtained in the digital economy. The paper shows that digital technologies open up a wide range of opportunities for different sectors of the economy. The research highlights the features and principles of distributed registry technology (Blockchain) applications. It is shown that as a decentralized data registry, blockchain technology is themost discussed and relevant topic in the digital economy. Originality. The paper further developed the main component of the digital economy, which is progressing most intensively, – the distributed ledger technology (Blockchain). The paper analyzed its strengths, such as cost reduction, increased security, and transparency of transactions that attracted the attention of various sectors of the economy. The authors’ approach for eliminating the revealed mechanisms of contradictions, application, and implementation of blockchain technology is presented. The definition of the digital economy, digital technologies in the economy, and “end-to-end” digital technologies have been improved to clarify the understanding of the economic management decentralization problems. That showed that the digital economy has several subtleties associated with insufficient research and comprehension of technical implementation and flexibility. Practical value. The research results will be useful for expanding ideas about the blockchain technology implementation in different sectors of the economy, accompanied by lower costs, increased security and transparency of economic entities, and improving their economic efficiency and development in digital technologies’ application. The blockchain technologies implantation at the enterprises of the mining and metallurgical industry allows making the production and sales of products more efficient and transparent, and at the same time significantly reduces the human factor.
 • Item
  Катеринославська (дніпропетровська) римо-католицька парафія у 20-ті роки ХХ сторіччя
  (Миколаївська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, 2021) Мосюкова, Наталія Геннадіївна
  UKR: У статті висвітлено обставини, в яких існувала Катеринославська (Дніпропетровська) римо-католицька парафія святого Йосипа у непрості для вірян всіх конфесій 20-ті роки ХХ ст. Антирелігійна політика, що її проводила радянська влада, не створювала сприятливих умов для вільного сповідування віри. Католики жили в атмосфері нагляду, фінансового тиску, втручання у внутрішні справи спільноти з боку влади. Відсутність масових репресій проти Римо-Католицької Церкви до кінця 20-их років давала можливість громадам РКЦ діяти. У Катеринославі (Дніпропетровську) діяв костел, парафія мала священника, існувала громада, але кількість парафіян у 1920-ті роки суттєво зменшилася у порівнянні з дореволюційним періодом.