Випуск 12 (МТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Випуск 12. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2017)
  UKR: У статтях висвітлені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд. Збірник наукових праць становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Розробка технічного рішення вузла кореневого скріплення стрілочного переводу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Сидоренко, Володимир Сергійович; Федоренко, Єлізавета Михайлівна; Губар, Олексій Васильович; Арбузов, Максим Анатолійович; Андрєєв, Володимир Сергійович
  UKR: Мета. В статті запропоновано технічне рішення конструкції вузла кореневого скріплення стрілочних переводів що відповідає умовам експлуатації залізниць. Методика. Для досягнення поставленої мети, авторами проаналізовані існуючі конструкції кореневого скріплення стрілочних переводів та сформовано пропозиції які потрібно використати при розробці нових технічних рішень кореневих скріплень. Конструкції кореневих скріплень, мають забезпечувати просту конструкцію; мати не велику кількість деталей; бути ремон-топридатними; дозволяти використовувати спеціальні пристрої для механізації монтажно-демонтажних робіт; мати не велику собівартість; забезпечувати високий показник надійності. Забезпечувати високу точність по ширині колії. Конструкції повинні мати можливість регулювання ширини колії до нормативних показників у боковому напрямку та якщо потрібно (по прямому). Конструкції кореневих скріплень повинні бути придатними для всіх кліматичних умов України. Результати. Пропозиції були використані при розро-бці та удосконаленні технічних рішень кореневого скріплення. Було розроблене кореневе скріплення яке отримало назву кореневе скріплення вкладишо-накладочне типу Р та розроблено удосконалене кореневе скріплення, удосконалена конструкція отримала назву кореневе скріплення вкладишо-накладочне типу СД. Розроблені технічні рішення конструкції кореневих скріплень відповідають вимогам, і при поточному утри-манні стрілочного переводу вирішують проблему у необхідності регулювання ширини колії у вузлі кореня вістряка. Наукова новизна. Встановлено, що технічне рішення кореневого скріплення вкладишо-накладочного типу СД має переваги над технічним рішенням кореневого скріплення вкладишо-накладочного типу Р так як має можливість переміщення кореня вістряка за рахунок зміни розташування регулюючого елемента на польову сторону, тим самим полегшує поточне утримання колії. Практична значимість. Розроблено пропозиції для регулювання ширини колії за допомогою регулюючого елемента коре-невого скріплення вкладишо-накладочного типу СД, у пропозиціях враховано вимоги при різних умовах експлуатації, а саме для головних, приймально-відправних та інших колій з урахуванням відповідних допусків для них, наведено відповідні схеми комплектування регулюючих пластин.
 • Item
  Аналіз особливостей прикладної програми «Ліра» при розрахунках оправ тунелів неколового окреслення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Купрій, Володимир Павлович; Тютькін, Олексій Леонідович; Захарченко, Павло Євгенович
  UKR: Мета. В статті досліджено вплив на напружено-деформований стан параметрів скінченно-елементної моделі, побудованої в програмному комплексі «Ліра», в чисельному аналізі тунелів неколового окреслення. Методика. Для досягнення поставленої мети, авторами в програмному комплексі «Ліра» були розроблені скінченно-елементні моделі калотної частини виробки при будівництві двоколійного залізничного тунелю. В кожній з моделей в програмному комплексі «Ліра» була конкретним способом дискретизована зона взаємодії із тимчасовим кріпленням. Після створення моделей, проводився їх чисельний аналіз із детальним дослідженням його результатів. Результати. В скінченно-елементних моделях отримані значення деформацій і напружень по горизонтальній і вертикальній осям, а також максимальні значення моментів і поздовжніх сил в тимчасовому кріпленні. Виконаний порівняльний аналіз компонент напруженого і деформованого станів при зміні параметрів скінченно-елементної моделі. Побудовані графіки закономірностей вказаних результатів від особливостей дискретизації двох моделей. Досліджено третю скінченно-елементну модель з радіальною розбивкою вузлів у зоні взаємодії тимчасового кріплення з оточуючим ґрунтовим масивом. Наукова новизна. Встановлено, що при чисельному аналізі НДС тунельної оправи неколового окреслення його результати суттєво залежать від форми, розмірів та конфігурації застосовуваних скінченних елементів, від розмірів розрахункової області ґрунтового масиву, а також від умов урахування дійсної (пружної чи пластичної) роботи ґрунтового масиву. Практична значимість. Визначено особливості дискретизації та необхідні розміри розрахункової області ґрунтового масиву при моделюванні системи «оправа – ґрунтовий масив», що забезпечують достатню точність розрахунку параметрів напружено-деформованого стану оправи.
 • Item
  Аналіз сучасного стану металевих прогонових будов залізничних мостів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Ключник, Сергій Владиславович
  UKR: Мета. Метою даної роботи є аналіз сучасного стану та аварійності металевих прогонових будов залізничних мостів. Методика. Збір даних аварійних подій на штучних спорудах. Вивчення досвіду аварій металевих мостів для винесення уроків, які допоможуть в усуненні причин, що їх спричинили. Результати. Результатом даної роботи є зібрані данні про стан та аварії штучних споруд різних джерел. Наукова новизна. Наукова зацікавленість полягає в тому, що при достатньому досвіді будівництва та експлуатації штучних споруд, використанні сучасних технологій та матеріалів на цей час аварії мостів – явище не рідке. Тому досвід аварій штучних споруд треба вивчати, аналізувати та використовувати в подальших рішеннях. Доведення, що ймовірнісний підхід може бути використаний при розрахунках, а також застосування норм Єврокодів – це можливий шлях до вирішення питання узаконення ймовірнісного підходу. Практична значимість. Спираючись на отримані дані можливо зробити висновок, що фактори втрати стійкості окремими елементами конструкції та втома матеріалів вивчені не достатньо, втомні властивості слід досліджувати, для формування висновків, отриманих з досвіду аварій мостів, щоб допомогти в усуненні причин, що їх спричинили.
 • Item
  Детермінація концептуальних підходів щодо облігаторності впровадження оптимізаційних моделей будівельного виробництва для вітчизняних підрядних підприємств
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Радкевич, Анатолій Валентинович; Арутюнян, Ірина Андріївна; Данкевич, Наталія Олександрівна; Сайков, Данило Володимирович
  UKR: Урегулювання питання оптимізації будівельного виробництва підрядних підприємств є актуальною задачею та загострюється з врахуванням поточних динамічних трансформацій на будівельному ринку в розрізі регіонів України. Методика. Провідна роль оптимізаційних моделей полягає у дискретизації та модернізації організаційних процесів будівельного виробництва підрядних підприємств, які являють собою базові структури з постачання завершених будівельних об’єктів. Дослідження зосереджене на детермінації необхідності оптимізації будівельних процесів та розгляду концепції розрахунку імплементаційної ефективності оптимізаційних моделей на підрядному підприємстві. Результати. Розглянуто сучасний стан вітчизняного будівельного ринку на базі аналітико-статистичних даних. Встановлено, що кон’юнктура будівельних ринків має середні, здебільшого малі, показники конкурентоспроможності, спостерігається неритмічний розвиток та формування вітчизняного будівельного сектору. Наукова новизна. Розроблено аналітико-теоретичне підґрунтя з актуалізації та концептуалізації впровадження оптимізаційних моделей і розробки принципово нових. Практична значимість. Теоретико-методологічні основи аналізу є науковим поштовхом до практичного формування інноваційних підходів до організації будівельного виробництва на сучасному етапі розвитку будівельного ринку в Україні.