Статті КУА (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Історія розвитку менеджменту: від давніх часів до наших днів
  (Видавничий дім «Гельветика», Одеса, 2024) Усіченко, Ірина Володимирівна; Мироненко, Микола Андрійович; Лисенко, Тетяна Іллівна
  UKR: Статтю присвячено актуальним питанням формування менеджменту як науки та як окремої сфери професійної діяльності людини. Розглянуто основні етапи еволюції менеджменту, починаючи з ранніх моделей економічної цивілізації та закінчуючи сучасними теоріями управління. Проаналізовано, під впливом яких зовнішніх умов відбувалися зміни принципів, методів та організаційних форм управлінської діяльності. Розглянуто найпоширеніші підходи до періодизації розвитку управління. Встановлено, що вивчення еволюції управлінської думки має вирішальне значення для розуміння поточного стану та майбутнього розвитку науки управління в цілому. Виявлено основні тенденції розвитку сучасного менеджменту. Наводиться теза про те, що новою парадигмою управління може стати синергетичний підхід до управління, що дозволить підприємствам перейти на якісно новий рівень розвитку менеджменту.
 • Item
  Імплементація концепції ощадливого виробництва в умовах Дніпровського металургійного заводу
  (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, 2023) Мироненко, Микола Андрійович
  UKR: Методологія дослідження. Під час дослідження напрямів імплементації концепції ощадливого виробництва в умовах Дніпровського металургійного заводу було застосовано наступні методи наукового пошуку: факторний аналіз – при визначенні чинників, які негативно вплинули на розвиток української металургії; узагальнення й класифікацій – при виокремленні етапів запровадження на підприємстві концепції ощадливого виробництва; загального й особливого – при визначенні специфіки її застосування в умовах металургійної галузі; аналізу й синтезу – при формуванні уявлень про перспективи перебудови організації виробничих процесів металургійного підприємства на основі інших концепцій сучасного управління. Результати. Продемонстровано, що металургійна галузь в Україні на початку 2020-х років все залишалася однією із ключових у національній економіці, незважаючи на виклики геополітичного характеру. Виокремлено фактори, які негативним чином вплинули на розвиток української металургії у другій половині 20-х років ХХ століття, а саме: пандемія COVID-19, яка дещо пригальмувала розвиток металургійного сектору і, водночас створила відкладений попит на металопродукцію, який необхідно було задовольнити у найближчі два-три роки; повномасштабна агресія рф проти України, яка починаючи з лютого 2022 року фактично поставила на паузу процес виробництва металопродукції, а разом з ним і заходи з впровадження концепції ощадливого виробництва. Новизна. Виокремлено етапи запровадження на металургійному підприємстві концепції ощадливого виробництва, охарактеризовано та оцінено досвід реалізації першого етапу стосовно діяльності Дніпровського металургійного заводу. Практична значущість. У статті наведені результати запровадження організаційних заходів при переході на концепцію ощадливого виробництва продукції. Ключовим фактором невідворотності започаткованих процесів реформування у виробничій сфері є перманентна робота керівництва Дніпровського металургійного заводу в якості агентів змін. Цей досвід може бути корисним для відновлення втрачених позицій досліджуваного підприємства в повоєнний період, а також для інших підприємств металургійної промисловості, які прагнуть до зростання рентабельності свого виробництва.
 • Item
  Управління товарно-матеріальними запасами на підприємстві в умовах невизначеності
  (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, 2023) Шпортько, Ганна Юріївна; Алєксєєнко, Інна Анатоліївна; Веремієнко, В. В.
  UKR: Методологія дослідження. Дослідження системи управління товарно-матеріальними запасами на промисловому підприємстві в умовах невизначеності проводились з використанням методів формальної і діалектичної логіки на підставі критичного аналізу даних відповідних структурних підрозділів і підприємства в цілому. Результати. Доведено, що визначений підхід до системи управління запасами, при гнучкому маневруванні ними за рахунок скорочення циклів планування, мінімізації обсягів запасів та значного збільшення інтенсивності закупівель, надає можливість підприємству адаптуватися до складнощів та продовжити роботу в умовах проведення військових дій на території України в безпосередній близькості до місця його розташування. Наукова новизна полягає у визначені підходу до системи управління запасами для надання можливості промисловому підприємству продовжувати виробничу діяльність в складних умовах невизначеності. Практична значимість. Управління товарно-матеріальними запасами необхідне для забезпечення безперебійного виробництва продукції в потрібній кількості та у встановлені терміни і досягнення на основі цього повної реалізації випущеної продукції при мінімальних витратах на утримання запасів. На прикладі досліджуваного промислового підприємства розглянуто складнощі в роботі в умовах невизначеності та доведено, що націленість співробітників на подальшу працю та розвиток, дозволили уникнути значних зупинок діяльності підприємства та відновити функціонування виробництва. Визначений підхід до системи управління запасами товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) надав можливість підприємству адаптуватися до складнощів та продовжити роботу в умовах невизначеності.
 • Item
  Моделювання впливу режимів зварювання на механічні властивості зварних з'єднань
  (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, 2023) Пілюгін, Є. Д.; Ротт, Н. О.; Мироненко, Микола Андрійович; Дмитрієв, А. В.; Твердохліб, О. М.
  UKR: Постановка проблеми. Зварювання − один із найбільш поширених та ефективних способів з'єднання металевих конструкцій, який застосовується в багатьох галузях виробництва, від автомобільної до нафтової промисловості. Однак у процесі зварювання з'єднання піддаються значним термічним та механічним навантаженням, що може спричинити появу дефектів та зниження механічних властивостей зварних з'єднань. Основна частина. Моделювання впливу режимів зварювання може бути проведене за допомогою різних методів, таких як математичне моделювання на основі законів фізики та механіки, експериментальні дослідження зварних з'єднань та їх аналіз, або комбінація цих методів. В основному можна застосувати методи кінцевих елементів, метод граничних елементів, метод скінченних різниць та метод гібридного моделювання, де для кожного окремого елемента впливу на зварювання застосовується найбільш ефективний метод математичного моделювання. Розглянуто, яким програмним забезпеченням можна оперувати у створенні математичної моделі. Проаналізовано методи експериментальних досліджень, якими користуються для визначення механічних властивостей зварного з’єднання. Також проаналізовано методи порівняння експериментальних даних з математичною моделлю. Висновки. Розглянуто основні методи математичного моделювання зварювання, методи експериментальних досліджень та порівняння отриманих даних математичної моделі з проведеними дослідженнями. На основі порівняння можна дізнатися, як той чи інший режим зварювання впливатиме на якість зварного з’єднання.
 • Item
  Академіки Олександр Петрович Чекмарьов та Кирило Федорович Стародубов – видатні інтелектуали технічної думки Придніпров’я
  (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, 2023) Мироненко, Микола Андрійович; Мищенко, Тетяна Миколаївна
  UKR: Постановка проблеми. Українські академіки О. П. Чекмарьов та К. Ф. Стародубов відомі не лише на Придніпров’ї, а й в усій Україні, Європі та світі. Досягнення їхнього інтелектуального генію актуальні й донині. Мета статті – на прикладі аналізу фондів патентно-технічного відділу обласної бібліотеки продемонструвати важливість творчої спадщини вчених у нашому сьогоденні. Висновок. Інтелектуали технічної думки, академіки О. П. Чекмарьов і К. Ф. Стародубов залишили по собі неабиякий спадок наступним поколінням вітчизняних вчених. Зокрема, в фондах патентно-технічного відділу Дніпропетровської обласної бібліотеки у вільному доступі є понад 100 охоронних документів, які свідчать про глибину технічного генію вчених у форматі авторських свідоцтв та патентів. Щоправда, для широкого загалу відкрито лише фонди починаючи від 1967 року. І навіть у такому дещо обмеженому вигляді спадщина вчених вражає своїм масштабом. Наведений у статті матеріал перш за все буде корисним тим, хто цікавиться історією становлення вітчизняної металургійної науки.
 • Item
  Сучасні тенденції розвитку прогресивних управлінських технологій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Фаізова, Світлана Олександрівна; Фаізова, Ольга Латифівна; Гуцалова, Вікторія Іванівна
  UKR: Стаття присвячена збалансованому стратегічному управлінню підприємством, що воно орієнтується на на зростання цінності підприємства з позицій як фінансових, так і нефінансових інвесторів інтелектуального капіталу: персоналу, споживачів, держави тощо. Приділяється увага прогресивній технології стратегічного управління, а саме збалансованій системі показників (ЗСП), котра тісно пов’язана з бізнес-процесами, які спрямовані на задоволення потреб споживачів, і до яких залучені всі співробітники підприємства. Досліджено зміни методичних засад ЗСП у процесі формування збалансованого управління підприємством.
 • Item
  Партисипативне управління – один із сучасних методів менеджменту на промисловому підприємстві
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Фаізова, Ольга Латифівна; Фаізова, Світлана Олександрівна; Гуцалова, Вікторія Іванівна
  UKR: У статті розглянуто партисипативне управління, тобто залучення найманих працівників до ухвалення управлінських рішень, як ефективний засіб використання потенціалу людських ресурсів організації. оказано, що партисипативне управління може бути застосоване під час реалізації усіх основних функцій менеджменту: планування, організації, мотивації та контролю. Запропоновано ряд заходів, які сприятимуть подальшому використанню ідей партисипативного управління на підприємстві «Інтерпайп Ніко Тьюб».
 • Item
  Інтеграція в управлінні організаційними та технологічними процесами
  (Sergeieva&Co, Карлсрує, Німеччина, 2023) Усіченко, Ірина Володимирівна; Лисенко, Тетяна Іллівна; Мироненко, Микола Андрійович
  UKR: У статті представлений проєкт розробки формальної структуризації процесів в інтегрованих організаційно-технологічних системах. Розглянутий підхід до інтеграції пов'язується зі структуризацією керованої системи, при якій в її структурних елементах встановлюються стани, бажані для них за локальним критерієм оптимальності, і забезпечується узгодження за загальним критерієм. Для вирішення такого завдання розроблено проєкт формальної структури елементарної системи управління – «структурний інформаційний модуль».
 • Item
  Управління якістю продукції як необхідна складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства
  (Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, Черкаси, Україна, 2023) Іванова, Марина Іллівна; Каут, Ольга Вікторівна; Усатенко, Олександр Васильович; Загорудько, Валерій Леонідович
  UKR: Метою статті є визначення сучасних засад управління якістю продукції як необхідної складової забезпечення конкурентоспроможності підприємства. В умовах кризи на перший план виходить можливість керівництва приймати управлінські рішення спрямовані на усунення браку та впровадження заходів щодо покращення техніко-економічних характеристик продукції за рахунок внутрішніх резервів, використовуючи власні кошти в якості джерела інвестування. При виконанні даного дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи системно-структурного аналізу і синтезу для виокремлення причин появи бракованої продукції; трендового аналізу – для розподілу бракованої продукції ТОВ «ПанаФарб» за місяцями за видами браку; схематичного зображення – для візуалізації лінії для виробництва та пакування лакофарбових матеріалів. За результатами огляду літератури було виокремлено умови забезпечення високого рівня конкурентоспроможності. Наведено авторське визначення трьох складових конкурентоспроможності: по-перше, наявна якість, що відповідає міжнародним стандартам; по-друге, організація на належному рівні післяпродажного обслуговування; по-третє, мотивація персоналу щодо виготовлення якісної продукції та надання якісних послуг. Апробацію теоретичних досліджень зроблено за результатами діяльності ТОВ «ПанаФарб», яке спеціалізується на випуску широкого асортименту лакофарбової продукції. Аналітичне дослідження показало, що у ТОВ «ПанаФарб» існує три причини появи бракованої продукції. Було запропоновано впровадити ряд заходів для повного позбавлення браку: по-перше, вмонтування в лінію виготовлення фарби системи автоматичного дозування сикативу та арОксіму; по-друге, запровадження пакування в гофрований картон. Перспективами подальшого розвитку є визначення мотиваційних механізмів впливу на персонал з метою забезпечення високої якості продукції.
 • Item
  Самодіагностика стратегічного потенціалу підприємства на основі методології збалансованої системи показників
  (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна, 2022) Фаізова, Світлана Олександрівна; Фаізова, Ольга Латифівна; Гуцалова, Вікторія Іванівна; Мотякін, І. В.
  UKR: Методологія дослідження. Системно-структурний аналіз та метод логічного узагальнення були використані для з’ясування місця інтелектуального капіталу в структурі стратегічного потенціалу підприємства; факторний та економіко-математичний аналіз – для розрахунку інтегрального індексу інтелектуального потенціалу; методи евентологічного скорингу та аналізу ієрархій – для надання числових значень нефінансовим вимірникам неідентифікованих нематеріальних активів; економіко-статистичні методи – для аналізу та оцінки рівня інтелектуального потенціалу вітчизняних металургійних підприємств. Результати. З огляду на значущість інтелектуального капіталу для зростання ринкової вартості та збалансованого управління підприємством створено методичний підхід оцінювання його стратегічного потенціалу на основі методології збалансованої системи показників (ЗСП). Запропоновано визначення індексу інтелектуального потенціалу, що враховує рівень значущості критеріїв оцінювання стратегічного потенціалу на основі поєднання методів евентологічного скорингу та аналізу ієрархій. Встановлено, що самодіагностика стратегічного потенціалу за результатами аналізу анкетних подій дозволяє виявити його «проблемні зони» та перетворити ЗСП у «працюючу модель» управління стратегією підприємства. На прикладі металургійних підприємств Дніпровського регіону показано, що запропонована методика діагностики стратегічного потенціалу забезпечує реалізацію одного із базових принципів збалансованого управління підприємством – залучення усіх груп економіко-управлінського впливу до управління на основі збалансування їхніх економічних інтересів. Новизна. Удосконалено методичний підхід до оцінювання стратегічного потенціалу підприємства на основі оцінювання інтелектуального потенціалу через визначення однойменного індексу. Останній враховує рівень значущості критеріїв оцінювання інтелектуального потенціалу на основі поєднання методів евентологічного скорингу та аналізу ієрархій. Предметне поле скорингового аналізу поширено на процеси оцінки й корегування стратегії підприємства. Практична значущість. Запропонована методика дає можливість покращити управління стратегією підприємства, оскільки дозволяє на основі аналізу анкетних подій-відповідей, що інтерпретовані як такі, що не сприяють виникненню цільової події – бажаного рівня управління підприємством, визначити основні проблеми й фактори підвищення значення / рівня аналізованого об'єкта.
 • Item
  Управління змінами як необхідний елемент розвитку промислового підприємства
  (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна, 2023) Рябцев, В. А.; Козенков, Дмитро Євгенович; Альошина, Тетяна Валеріївна
  UKR: Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: абстракції – при висвітленні сутності управління змінами; структурно-логічний та семантичний аналіз – для уточнення й упорядкування термінології; порівняння – для систематизації видів контенту та визначення відмінностей різних моделей систем управління змінами; системний аналіз – для розроблення завдань моделей та процесів управління змінами; логічного узагальнення – для розроблення рекомендацій та висновків. Результати. Розглянуто підходи до визначення управління змінами, встановлено сутність поняття «управління змінами», визначено сфери його застосування та місце в управління розвитком підприємств. Проаналізовано особливості застосування управління змінами у діяльності промислових підприємств. Виявлено основні розбіжності в поняттях управління змінами та визначено етапи, на яких підприємствам необхідно зосередитися для успішного впровадження змін. Розглянуто найбільш популярні моделі управління змінами, зокрема, моделі, що базуються на технологічному або соціальному підходах, моделі, які використовують комунікацію та залучення співробітників для досягнення мети. Надано характеристики моделей, визначено їх особливості, а також проаналізовано їх переваги та недоліки. Надана характеристика найбільш розповсюджених інструментів управління змінами, а також методик аналізу та формування результатів змін. На основі триетапного підходу Левіна проаналізовано етапи найбільш розповсюджених моделей управління змінами. Охарактеризовано основні виклики та перешкоди впровадження змін на підприємстві. Окреслено основні напрями удосконалення застосування управління змінами для сучасних українських підприємств. Новизна. Розроблено комплексний підхід до аналізу моделей управління змінами, який містить концептуальні положення щодо етапів управління змінами, завдання та цілі кожного з етапів як інструментарій вдосконалення діяльності із забезпечення розвитку промислових підприємств. Практична значущість. Дослідження дозволило проаналізувати різні підходи до управління змінами та виявити їхні основні принципи та розбіжності. Результати дослідження дозволять вибрати оптимальний підхід до управління змінами та сформувати етапи їх впровадження, розкрити дії, які можуть бути використані для зменшення впливу додаткових перешкод на впровадження змін. Результати дослідження корисні для підприємств, які прагнуть до ефективного управління змінами та досягнення успіху в умовах швидкої зміни бізнес-середовища.
 • Item
  Mathematical Modeling of Pipes Production Forecast Based on Polynomial Regression Analysis (PRA)
  (Croatian Metallurgical Society (CMS), Zagreb, Croatia, 2023) Shvachych, G.; Mamuzich, I.; Мoroz, B.; Aleksieiev, M.; Hulina, I; Myronenko, Mykola A.
  ENG: The paper analyzes some indicators of the production activity of Ukraine’s metallurgical plants, which are under the auspices of Ukrtruboprom association for May-August 2022. Mathematical modeling of pipe production process forecast based on polynomial regression analysis was performed. The presented mathematical models provide adequate results for predicted indicators of economic activity of enterprises selected for analysis. The Russian military operations’ negative impact on the hostilities’ conduct in Ukraine is shown.
 • Item
  Прогнозування виробничних процесів на основі поліноміального регресійного аналізу
  (Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна, 2023) Швачич, Геннадій Григорович; Мамузич, Ілля; Мороз, Борис Іванович; Алексєєв, Олексій Михайлович; Харь, Альона Тарасівна; Мироненко, Микола Андрійович
  UKR: В даній роботі на основі поліноміального регресійного аналізу побудовані адекватні математичні моделі виробництва труб на основних підприємствах гірничо-металургійного комплексу України. Це дозволило виконати прогноз розвитку відповідних ланок виробництва. При чому обробка експериментальних даних проводилася на основі використання сучасних засобів інформаційних технологій. Для побудови математичних моделей висувалися гіпотези про поліноміальну залежність експериментальних даних.
 • Item
  Модель інноваційного розвитку промислового підприємства
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022) Альошина, Тетяна Валеріївна; Фісуненко, Н. О.; Сидоров, О. А.
  UKR: У статті проаналізовані наукові підходи до визначення дефініції «модель інноваційного розвитку» через комплексне дослідження формотворчих категорій. Вдосконалене та запропоноване авторське визначення категорії «модель інноваційного розвитку». Проаналізовані та систематизовані моделі інноваційного розвитку підприємства, визначені особливості функціонування моделей та особливості їх функціонування. Визначені типи інноваційного розвитку та їх значення у формування моделі інноваційного розвитку підприємства. Описані основні чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на формування та впровадження інноваційної моделі розвитку підприємства. Визначені етапи побудови інноваційної моделі розвитку підприємства. Розроблена та запропоновано графічна бізнес-модель розвитку промислового підприємства шляхом впровадження інновацій.
 • Item
  Контент-маркетинг як сучасний елемент маркетингової стратегії підприємства
  (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2022) Альошина, Тетяна Валеріївна; Козенков, Дмитро Євгенович; Сало, М. Д.
  UKR: Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: абстрагування – при висвітленні сутності контент-маркетингу; структурно-логічного та семантичного аналізу – для уточнення й упорядкування термінології; порівняння – для систематизації видів контенту та визначення відмінностей майданчиків його просування і візуалізації інформації; системний аналіз – для розроблення етапів формування стратегії контент-маркетингу; методи графічного аналізу – для візуалізації карти контент-маркетингової стратегії; логічного узагальнення результатів – для розроблення рекомендацій та висновків. Результати. Розглянуто підходи до визначення інтернет-маркетингу як інструменту вдосконалення діяльності підприємств, проаналізовано сутність поняття контент та контент-маркетинг, визначено сфери їх застосування та місце в маркетинговій діяльності підприємств. Розглянуто найбільш популярні види контенту, надано їхні характеристики, продемонстровано найбільш популярні канали та соціальні мережі, які застосовуються як майданчики для поширення контенту. Досліджено періодичну таблицю контент-маркетингу за К. Лейком, вивчено основні принципи відповідної таблиці та її основні елементи. Проаналізовано особливості застосування POST-метолу для розробки контент-маркетингової стратегії та його основні елементи. Проаналізовано показники ефективності використання різних каналів поширення інформації та видів контенту шляхом використання основних метрик, серед яких показники, які вимірюють чисельність аудиторії, відгуки та лояльність підписників, а також рівень їхньої залученості. Окреслено основні напрями удосконалення застосування контент-маркетингу для сучасних українських компаній. Новизна. Розроблено комплексну карту контент-маркетингової стратегії, яка містить концептуальні положення щодо етапів її створення, а також інструментарію вдосконалення. Практична значущість. Запропонована комплексна карта контент-маркетингової стратегії є наочним підґрунтям та поетапною моделлю розробки маркетингової стратегії для компанії будь-якої галузі, яка дає можливість не тільки візуалізувати інформацію щодо маркетингової діяльності підприємства, але й сформувати ефективний інструментарій, що поєднує типи, види контенту, визначити майданчики просування, проаналізувати досвід конкурентів, створити систему оцінки ефективності запропонованих заходів, дієвий контент-план, організувати його реалізацію, оцінити ефективність контент-маркетингової стратегії у якісному та кількісному вимірах.
 • Item
  Оцінка та відбір проєктів на основі використання інтегрованого показника інноваційності проєкту
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022) Вишневська, Марія Костянтинівна; Крамаренко, Аліса Василівна; Козенков, Дмитро Євгенович
  UKR: У статті розглянуто використання інтегрованого показника інноваційності проєкту для оцінки та відбору проєктів у портфелі і програми. Представлено збалансовану систему параметричних одиничних показника інноваційності – ризики, кадри, якість, інновації, ресурси та виконавці, що дозволяє отримати комплексне уявлення стосовно того чи іншого проєкту вже на початкових стадіях. Запропоновано інструмент розрахунку ризикостійкості, як ключового критерію складової «ризики», на основі застосування матриць і векторного аналізу. Спираючись на теорію нечітких множин, представлено розрахунок складової «кадри» на основі аналізу коефіцієнту відповідності виконання робіт потенційного проєкту потрібним компетенціям проєктного менеджера. Застосування інтегрованого показника інноваційності проєкту доповнює класичні методи аналізу альтернатив та підвищує віддачу від застосування інструментів проєктного менеджменту.