Магістерські роботи кафедри Філологія та переклад (КФП)

Permanent URI for this collection

ENG: Master Thesis of Philology and Translation

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Афоризми як «малий жанр»: Текст і контекст у перекладі афоризмів Оскара Вайлда українською мовою
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Гринюк, Юлія Віталіївна
  UKR: Афоризм як мовно-літературний феномен завжди викликав інтерес дослідників у різних галузях, зокрема філософії, літературознавстві, лінгвістиці. Величезний спектр тлумачень ознак цього явища пояснює різні підходи до його вивчення, зокрема структурно-функційний, лінгвостилістичний, прагматичний, когнітивний, інтертекстуальний тощо. Проте і до сьогодні лінгвістичний статус афоризмів, їх категоріальні ознаки, критерії відбору і класифікації викликають дискусії. Деякі вчені розглядають їх як фразеологізми, інші вважають афоризми елементами пареміології, але переважна більшість вивчає афористику як специфічний розділ мовознавства. Особливого акценту набувають дослідження афоризму як ідіолектної одиниці окремого письменника. У цьому контексті афористичне словосполучення може використовуватися для визначення індивідуально сформульованих авторських значень і сенсів, які образно-художньо передають суб’єктивне бачення світу і надають додаткову інформацію щодо інтерпретаційних потенцій цього мовно-літературного феномену.
 • Item
  Фразеологія західного соціо-політичного дискурсу та проблеми української інтерлінгвістики
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Савицька, Таїсія Миколаївна
  UKR: Магістерська дипломна робота виконана на 228 сторінках, містить 126 використаних джерела. Результати цієї магістерської роботи можуть служити основою для подальших досліджень у галузі фразеології та перекладу політичних текстів, сприяючи подальшому розвитку цієї академічної області. Вивчення фразеології західного соціополітичного дискурсу та її впливу на українську мову відкриває нові можливості для покращення міжнародного спілкування та сприяє поглибленню розуміння мовних та культурних аспектів сучасного світу. Засвоєння методології дослідження та практичних навичок аналізу фразеологічних одиниць у політичному контексті може бути корисним для студентів та науковців, що спеціалізуються у галузі лінгвістики, перекладу, та політології. Робота відкриває можливість для поглиблення знань та розуміння важливості мовних процесів у політичному та суспільному житті, сприяючи розвитку критичного мислення та аналітичних навичок. Наступні дослідження в цій галузі можуть допомогти розширити нашу наукову базу та розуміння впливу мови на суспільні та політичні процеси в Україні та за її межами, сприяти подальшому вдосконаленню мовної політики, а також формуванню ефективних комунікативних стратегій в умовах глобалізації та міжкультурної взаємодії.
 • Item
  Лексико-семантичне поле негативних емоцій у літературному жанрі хоррор (на матеріалі роману Стівена Кінга «Інститут»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Ревединська, Марія Олександрівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 116 сторінках, з них основного тексту – 94 сторінки. Список використаної літератури охоплює 89 позицій (у тому числі 49 іноземними мовами). У дисертації здійснено спробу аналізу засобів вираження лексико-семантичного поля негативних емоцій у романі Стівена Кінга «Інститут». Мета дослідження – визначити особливості функціонування конституентів лексико-семантичного поля негативних емоцій у романі Стівена Кінга «Інститут». Об’єктом дослідження є репрезентація лексико-семантичного поля негативних емоцій у жанрі хоррор. Методи дослідження – метод суцільної вибірки; компонентний аналіз, аналіз словникових дефініцій, контекстологічний аналіз; описовий метод; стилістичний аналіз; герменевтичний аналіз; метод кількісного аналізу; загальнонаукові методи синтезу, аналізу, дедукції та індукції.
 • Item
  Мовна характеристика персонажів у новелах О. Генрі: лексико-семантичний аналіз
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Моргуль, Анастасія Андріївна
  UKR: У дисертації досліджується своєрідність художнього стилю О. Генрі, який оприявнюється за допомогою вміщених морфологічних особливостей та лексико-стилістичних засобів, зокрема у прямій мові головних та другорядних персонажів. Матеріалом дослідження слугують вісім коротких оповідань О. Генрі: «Дари волхвів», «Кімната на горищі», «З любові до мистецтва», «Фараон і хорал», «Приворотне зілля Айкі Шоенштайна», «Золото і кохання», «Роман біржового маклера», «Двадцять років потому». Мета дослідження – за допомогою вивчення вживання морфем та аналізу лексико-семантичних особливостей мовлення, схарактеризувати образи головних та другорядних персонажів новел О. Генрі з його збірки The Four Million (1906). Об’єктом дослідження є новелістика американського письменника О. Генрі. Методи дослідження – метод суцільної вибірки, дефінітивний метод, описовий метод у комбінації з прийомами спостереження та узагальнення, метод стилістичного аналізу, метод кількісного аналізу, загальнонаукові методи: спостереження, опис, систематизація, індукція, дедукція та емпірико-теоретичні: аналіз, синтез.
 • Item
  Художня репрезентація соціокультурних мутацій сучасності в антиутопії Вільяма Ґолдінґа «Володар мух»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Лукашенко, Владислава Володимирівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 95 сторінках, містить 102 використаних джерела. Роботу присвячено аналізу роману-параболи В. Ґолдінґа «Володар мух» – своєрідної антиробінзонади з типовими елементами антиутопії, що яскраво демонструє моральну деградацію світового суспільства на прикладі ізольованої групи хлопчиків, які живуть і діють на острові так само, як це роблять дорослі на «великій землі». Мета дослідження полягає у реактуалізації соціокультурної проблематики, зумовленої трансформаціями сучасного людства, та акцентуації способів її художньої репрезентації у «Володарі мух». Об’єктом дослідження постає роман В. Ґолдінґа, предметом – специфіка репрезентації у його художній тканині соціокультурних мутацій сучасності як своєрідного тла постгуманічничного світобачення і трансформацій антиутопійної ідентичності. Для студіювання зазначеної сентенції у міждисциплінарній парадигмі обґрунтованим є звернення до феноменологічного підходу, методів концептуалізації і герменевтичної інтерпретації, інтертекстуального аналізу, культурологічного і лінгвостилістичного підходів. «Володар мух» постає потужною алегорією темряви, яка закладена у людській природі. Використовуючи символіку, конфлікти і аналітичний підхід, Ґолдінґ створює захоплюючу і спонукальну до роздумів історію, яка досліджує найактуальніші теми у динаміці. Соціокультурні мутації дітей на острові змушують нас зіткнутися з жорстокою правдою про те, що темряву у людині стримує лише тонка оболонка цивілізації.
 • Item
  Семантика образу головного героя у романі Маркуса Зусака «Глиняний міст»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Одушенко, Майя Дмитрівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 103 сторінках, з них основного тексту – 81 сторінка. Список використаної літератури охоплює 71 позицію (у тому числі 56 іноземними мовами). У дисертації досліджуються образ головного героя у романі Маркуса Зусака «Глиняний міст», його семантичне наповнення, еволюцію та репрезентацію у контексті сюжетних подій. Мета дослідження – комплексний аналіз особливостей відображення семантики образу головного героя у романі Маркуса Зусака «Глиняний міст». Окрему увагу звернено на специфіку використання різноманітних стилістичних засобів для створення художніх образів, адже такий підхід дозволяє зрозуміти, за допомогою яких засобів автору вдається досягти найбільшого впливу на читача. Методи дослідження – метод суцільної вибірки, описовий метод у комбінації з прийомами спостереження та узагальнення, метод стилістичного аналізу, загальнонаукові методи: спостереження, опис, систематизація, індукція, дедукція та емпірико-теоретичні: аналіз, синтез.
 • Item
  Типологізація словотвірних патернів інноваційної лексики та її перекладність в англомовному масмедійному дискурсі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Косогор, Ольга Вікторівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 92 сторінках, містить 118 використаних джерел. Робота присвячена дослідженню процесів словотворення неолексики в англійськомовних масмедійних текстах, що постають одним із найрепрезентативніших джерел неологізмів. Мета дослідження полягає у розкритті специфіки функціонування неологічних одиниць в англійськомовному масмедійному дискурсі та визначенні найпродуктивніших типологічних патернів їх виникнення, а також способів відтворення українською мовою. Об’єкт дослідження – неолексика, вилучена з медіатекстів. Предмет – типологічна характеристика словотвірних патернів морфологічних неологізмів у масмедійному дискурсі. Методи дослідження – описовий, типологічний, кількісно-статистичний, емпіричний, структурно-функціональний та перекладацький аналіз. Виявлено, що найпродуктивнішим способом утворення неологізмів в англійськомовному масмедійному дискурсі є афіксація (≈ 31 %) і словоскладання (≈ 24 %), найменш продуктивними – конверсія (≈ 18 %) і абревіація (≈ 11 %). Серед окреслених у роботі прийомів перекладу таких неологізмів українською мовою – калькування, транскодування, пряме перенесення і описовий переклад (експлікація). Визначена семантична характеристика неологічних одиниць у медіатекстах найрізноманітніша: від сучасних технологій і медіа, наукових відкриттів і соціокультурних подій до політики й економіки, закону і порядку та захисту навколишнього середовища, що свідчить про активність цього прошарку лексику у формуванні цілісної лінгвістичної картини світу.