Випуск 11 (АВФД)

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або збірника   "Антропологічні виміри філософських досліджень"
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine or at Collection of "Anthropological Measurements Of Philosophical Research"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 11, 2017 р.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Ідея особистого самовизначення в філософії просвітництва
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпро, 2017) Хміль, Володимир Васильович; Корх, Олександр Миколайович
  UKR: Мета роботи. Визначити основні напрями та способи філософської легітимації ідеї особистого самовизначення, як фундаментальної та наскрізної ціннісної інтенції західної культури, в контексті її просвітницької парадигми. Методологія. Основоположними для даного дослідження стали історичний і логічний методи, використання яких дозволило теоретично реконструювати культурно-історичний контекст та філософсько-теоретичні засади осмислення та легітимізації ідеї особистого самовизначення як феномена західної культури доби Просвітництва. Автор при цьому спирався на власну теоретичну модель на зразок “ідеального типу” М.Вебера, створену на підставі методів узагальнення, абстрагування та ідеалізації, що дозволило представити феномен індивідуалізму в максимально узагальненому вигляді як систему ціннісних орієнтацій особистості, сутнісне ядро якої складає прагнення індивіда до збереження власної неповторності та незалежного самовизначення. Наукова новизна. У ході історико-філософської реконструкції показано, як саме філософія Просвітництва створювала духовні засади модернізації європейської культури, зокрема, на шляхах визнання її прав на власну ініціативу і суверенність, її індивідуальної своєрідності як суспільного блага, раціоналізації та поширення ідеї політичної, економічної і духовної незалежності особистості. Істотно, що ідея самовизначення особистості в просвітницькій філософії корелює не лише з визнанням природних прав людини, а з пошуками шляхів її включення до системи чинного права, умов гармонізації приватних і суспільних інтересів. Висновки. У філософії Просвітництва був зроблений дуже важливий, у плані подальшого становлення ідеї особистого самовизначення, крок щодо її раціоналізації – розмежування свободи і сваволі, усвідомлення того, що необхідною умовою дійсно вільного самовизначення особи є вміння керувати власними пристрастями і будувати своє життя на раціональних засадах, здатність відмовлятися від проявів надмірного егоїзму, погоджувати власні інтереси з інтересами інших, суспільства взагалі. Всі ці ідеї знайшли своє вираження у філософсько-правовій системі лібералізму, яка, виникнувши внаслідок синтезу концепцій індивідуалізму і раціональності, і стала світоглядною основою модернізації західної цивілізації.
 • Item
  Антропологічний проект як підґрунтя картезіанської етики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Малівський, Анатолій Миколайович
  UKR: Мета статті – окреслення та осмислення чинників становлення антропологічного проекту Декарта, що передбачає послідовне розв’язання таких задач: а) акцентувати укоріненість антропологічного проекту Декарта в науковій революції, результатом чого є образ людини як втілення розуму; б) наголосити на переході Декарта до цілісного бачення природи людини як передумова змістовної розробки етики. Новизна. Автор виходить з незадовільності поверхового тлумачення антропології Декарта, де людина приймається до уваги як носій абстрактного розуму, а етика – як сукупність кількох простих правил. Чинники домінування редукованого образу людини в дослідницькій літературі пропонується пов’язувати з поверховою рецепцією наукової революції. Автор наполягає на необхідності прийняти до уваги вихід Декарта за межі поверхової рефлексії наукової революції в ході пошуку відповіді на виклик часу, пов’язаний з радикальною трансформацією світу та людини, що зумовлює актуалізацію проблеми належного способу існування людини). В ході змістовного осмислення останньої проблеми Декарт виходить за межі гносеології та переходить до цілісного бачення природи людини. Висновки. В основі редукованого тлумачення природи людини, як носія абстрактного розуму та етики, як простих правил лежить поверхове тлумачення ставлення Декарта до наукової революції. Аналіз до текстів Декарта відкриває перед нами як приховані досі глибини філософської спадщини мислителя ХVІІ століття Картезія, так і можливості – перспективи розуміння самих себе на початку ХХІ століття.
 • Item
  Anthropological Aspects of High-Tech Facilities Operation Support
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Matusevych, Oleksandr O.; Matusevych, Oleksii O.
  ENG: Purpose. The article, based on the analysis of actual materials, highlights the importance of taking into account the influence of the human factor in occurrence of emergency situations in terms of transport infrastructure. Methodology. The research is based on the interdisciplinary system analysis. It was comprehended how the service technicians of high-tech systems can create latent unsafe conditions that combined with other hazardous activities can cause an emergency and injury. The authors attempt to dramatize the issue in order to find a solution – on the one hand, man is the most crucial part of a complex technological system, on the other hand – he is the most unreliable part of the system, especially in terms of the extreme power of modern vehicles and their speeds. The above situation demonstrates the need for a new level of anthropic comprehension of the high-tech systems in the schematic set "human-system-environment". Originality. The paper analysed the problems and conditions of human factors that allow detecting the causes of technicians’ errors. The authors highlighted proposals for psychocorrective work among the personnel of the facilities. The problem of further development of continuous improvement of the equipment maintenance systems, based on integrated approach taking into account the human factor, is also not overlooked. Conclusion. In the course of understanding the human factor and its influence on the processes, the most urgent tasks are as follows: implementation of new system software, automation of vehicles and development of high production culture based on moral qualities of experts.
 • Item
  Гендерні конфлікти студентів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Москалик, Геннадій Федорович; Булах, Марина Олексіївна
  UK: Актуальність роботи. Студентському віку притаманні найбільш сприятливі умови для психологічного, біологічного і соціального розвитку, проте, існують причини, з яких такі природні переваги над іншими соціальними групами можуть бути повністю або частково знівельовані. Однією з них є наявність у життєдіяльності студента конфліктів, особливу групу, серед яких, складають гендерні. Причини виникнення гендерних конфліктів в окремих соціальних групах та стратегії їх вирішення є недостатньо дослідженими та потребують подальшого вивчення і, тому є актуальними. Метою статті є дослідження причин виникнення гендерних конфліктів студентів, як окремої соціальної групи, та розробка заходів із їх вирішення і попередження. Методологія. Дослідження, проведені в роботі ґрунтуються на аналізі та узагальненні причин виникнення гендерних конфліктів студентів, визначені основних джерел інформації, що формують свідомість дітей та підлітків, а також впливають на їх відношення до гендерної рівності. Наукова новизна. Природа гендерних конфліктів достатньо ефективно досліджується протягом тривалого часу. Проте, сфера досліджень обмежена найбільш чисельними соціальними групами, такими як сім’я, трудовий колектив, політичні та громадські організації, тощо. Будучи динамічним і соціально-демографічним формуванням, студентство виконує в суспільстві важливу функцію – приймає безпосередню участь у перетворенні всіх сфер життєдіяльності соціуму. На основі проведеного дослідження об’єктивних умов соціального середовища з певними моделями соціалізації, які формують свідомість студентів з раннього дитинства вперше запропоновано трьохкомпонентну систему впливу, яка направлена на подолання гендерної нерівності та попередження гендерних конфліктів студентів. При цьому, взаємодія компонентів системи дозволить мінімізувати індекс гендерної нерівності нашої країни. Висновки. На основі проведеного дослідження, автори дійшли висновку, що сферою виникнення гендерних конфліктів студентів може стати будь-яка частина їх життєдіяльності: від обрання напряму професійної підготовки та навчального процесу до облаштування побутових умов. Основною причиною гендерних конфліктів студентів є гендерна нерівність, що формується у їх свідомості. Допоки в нашому суспільстві існують гендерні стереотипи, що вливають на формування свідомості людей з дитинства, та пропагуються усіма доступними джерелами інформації, таке явище, як гендерна нерівність, не можна вважати подоланим.
 • Item
  Туризм як засіб розширення життєвого простору людини
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Марценюк, Лариса Володимирівна; Чаркіна, Тетяна Юріївна
  UKR: Мета дослідження – обґрунтування розвитку туризму в контексті задоволення потреб людини згідно із теорією життєвого простору особистості. Методологія. Теоретичною та методологічною основою даного дослідження є положення економічної теорії, філософія управління. Раціональну діяльність туристичних компаній побудовано на принципах економічної рівноваги; визначення попиту населення на певний вид туризму виконувалось за допомогою маркетингових досліджень та анонімного анкетування; для пізнання реального співвідношення між попитом на туристичні і перевезення та потенціалом надання необхідного обсягу послуг в роботі запропоновано балансовий метод. Оскільки будьяка туристична компанія є відкритою системою і повністю залежить від факторів зовнішнього середовища, запропоновано метод оцінки факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Наукова новизна – це узагальнення існуючих понять до визначення особистості як суб’єкта власності життєдіяльності, для розуміння взаємозв’язків людини та її зовнішнього оточення. Розкрито питання можливості впливу на зміну величини життєвого простору людини за допомогою туристичних послуг. Висновки. Маркетингові дослідження, які були проведенні автором, показали, що в Україні є певний попит на туристичні залізничні перевезення, оскільки вони надійніші, безпечніші та комфортніші за автомобільний транспорт. Доведено, що розробка нового інноваційного проекту відбувається дуже вчасно, оскільки це дозволить: розвинути туристичну інфраструктуру України та залучити до неї вітчизняних та закордонних туристів; створити нові робочі місця для населення та підвищити їх прожитковий рівень; частково знизити збитковість пасажирського господарства за рахунок збільшення обсягів залізничних перевезень; розширити для мешканців життєвий простір, що дозволить підвищити інтелектуальний рівень особистості.
 • Item
  “I Light my Candle from Yours…”: Anthropological Aspects of Modern Library Services for Scientists
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Kolesnykova, Tetiana O.
  ENG: Introduction. Integration of knowledge and communications, the movement for open access to knowledge lead to the emergence of factors that update the philosophy of functioning and development of university libraries. There is a need to comprehend the ongoing innovations in the activities of university libraries in the world. Purpose. The study assumes understanding of the substantial changes in the library services for scientists related to Open Access and the new role of university libraries – a partner in the production, preservation and spread of knowledge. Methodology. On the basis of empirical and theoretical methods, the features of modern university libraries are considered. They include shift of the priority vector towards the services for an authorscientist and support of the philosophy of open access to knowledge. The study identifies and analyzes the anthropological aspects of communicative and informational awareness of reality by university researchers and librarians. The realities of modern services for scientists of Ukraine are examined based on the experience of the Scientific and Technical Library of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan. The observations and surveys of scientists, librarians, publishers of scientific periodicals allow analyzing the anthropological aspects concerning new digital library services. The aspects affect: 1) relationship between communicants; 2) explanations of why it is the authors-researchers who have been at the center of the attention of libraries, why they are provided with exactly these services and exactly in this way; 3) levels of impact of new services on both scientists and librarians. Originality. It is established that in the process of communicative and informational awareness of reality, there are changes in the dimension of scientists and university librarians, namely, the ways of their behaviour and the communicative features associated with the development of Open Access and the new role of university libraries as partners in the production, preservation and spread of knowledge. Conclusions. The leading role of university libraries in the implementation of digital initiatives of scientific communication, based on free access to knowledge, leads to changes: 1) in the dimension of scientists and librarians, namely, the ways of their behavior and communicative features; 2) in the emotional, psychological, physical states of librarians as intermediaries between two conflicting requirements – ensuring stability in the activities of the library and the need for changes in the services it provides.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна