Випуск 30

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  № 30 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Об измерении вертикальных сил при проведении ходовых динамических испытаний грузовых вагонов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Ушкалов, Виктор Федорович; Кострица, Сергей Анатольевич; Султан, Александр Васильевич; Пасичник, Сергей Сергеевич; Дзичковский, Евгений Михайлович; Федоров, Евгений Федорович
  UK: У статті розглянута проблема вимірювання вертикальних сил при проведенні ходових динамічних випробувань вантажних вагонів зі стандартними візками.
 • Item
  К вопросу моделирования пути при исследовании взаимодействия пути и подвижного состава
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Цыганенко, Владимир Вениаминович; Уманов, Марк Ионович; Рейдемейстер, Алексей Геннадьевич; Халипова, Наталья Владимировна
  UK: Розроблена та випробувана теоретична модель взаємодії рухомого складу та колії, що являє собою одномасову систему з пружно-в'язкими характеристиками. Для вирішення задачі з удосконалення конструкції колії була розроблена її двомасова модель. Результати розрахунків, виконаних на базі цієї моделі, добре збігаються з результатами, одержаними при розрахунках на одномасовій моделі, а також даними натурних досліджень ДІІТу.
 • Item
  Исследование напряженно-деформированного состояния кронштейна крепления наклонной тяги к буферному брусу электровоза 2ЕЛ5
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Султан, Александр Васильевич; Товт, Богдан Николаевич
  UK: Виконано дослідження й аналіз напружено-деформованого стану кронштейна кріплення похилої тяги до буферного бруса електровоза 2ЕЛ5. За результатами дослідження запропоновано модернізацію конструкції кронштейна.
 • Item
  Исследование усталостной прочности рамы тележки электровоза ДС3 методом конечно-элементного моделирования
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Султан, Александр Васильевич; Товт, Богдан Николаевич
  UK: У статті розглянута проблема міцності на втому бічної балки рами візка електровоза ДС3, пов'язана з підвищеними експлуатаційними навантаженнями в демпферах першого ступеня підвішування.
 • Item
  Особливості математичної моделі взаємодії колії та рухомого складу в межах стрілочного переводу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2009) Рибкін, Віктор Васильович; Каленик, Костянтин Леонідович
  UK: У даній роботі наведені особливості математичного моделювання взаємодії залізничних екіпажів та стрілочних переводів при русі на бокову колію. Розроблена та обгрунтована математична модель взаємодії з урахуванням наведених особливостей бокового напрямку стрілочного переводу.
 • Item
  Применение топологических моделей в задаче динамического взаимодействия системы твердых тел
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Распопов, Александр Сергеевич; Русу, Сергей Павлович; Артемов, Виталий Евгеньевич
  RU: Дифференциальные уравнения движения элементарной балки с учетом подвижных, упругих и диссипативных сил представлены по типам колебаний и объединяют продольные, крутильные, изгибные колебания, а также колебания сдвига. Основная топологическая структура изображена в форме взвешенного и двойственного графов для нахождения силовых и кинематических параметров. Отображающая алгебраическая система записывается в виде тензорных соотношений.
 • Item
  Поиск оптимальных параметров рессорного подвешивания тележек пассажирских вагонов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Мямлин, Сергей Витальевич; Жижко, Виктория Владимировна
  UK: У статті представлено попередню оцінку динамічних якостей пасажирських вагонів та зроблено вибір параметрів ступенів підвішування візка 68-7007 з метою їх удосконалення та збільшення експлуатаційних швидкостей руху.
 • Item
  САПР железнодорожных вагонов. Алгоритм подсистемы «Подбор автосцепного оборудования»
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Мямлин, Сергей Витальевич; Блохин, Евгений Петрович; Федоров, Евгений Федорович; Гаркави, Наум Яковлевич; Клименко, Ирина Владимировна; Карпенко, Владимир Владимирович; Литвиненко, О. Н.
  UK: Описано алгоритми побудови підсистеми підбору автозчепного обладнання в межах САПР залізничних вагонів.
 • Item
  Кватернионные матрицы в нелинейной динамике скоростных транспортных систем
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Кравец, Виктор Владимирович; Кравец, Тамила Викторовна; Кравец, Владимир Викторович
  UK: Наведено систему чотирьох кватерніонних матриць для подання основних залежностей теорії кінцевого повороту, кінематики й нелінійної динаміки асиметричного твердого тіла в тривимірному просторі. Застосвавши рівняння у формі Ейлера-Лагранжа й систему чотирьох кватерніонних матриць, побудована блочно-матрична модель нелінійної динаміки вільного асиметричного твердого тіла в тривимірному просторі. Одержані результати апробовані. Запропоновані алгоритми безпосередньо адаптовані до обчислювального експерименту.
 • Item
  Чисельна реалізація методів математичного програмування в задачах оптимального проектування механічних конструкцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Костриця, Сергій Анатолійович; Товт, Богдан Миколайович
  UK: У статті розглядається питання чисельної реалізації методів математичного програмування в задачах оптимального проектування механічних конструкцій. На базі методу проекцій градієнта розроблена й апробована методика чисельної оптимізації механічних конструкцій. Виконано аналіз збіжності процесу оптимізації для різних початкових проектів. Надано рекомендації щодо добору початкових проектів при чисельній оптимізації.
 • Item
  О работах В. А. Лазаряна в области устойчивости движения рельсовых экипажей и их развитии
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Коротенко, Михаил Леонидович; Базилевич, Юрий Николаевич
  UK: У статті приділена увага деяким положенням у роботах В. А. Лазаряна з дослідження стійкості руху рейкових екіпажів, які стали основними для ряду подальших досліджень.
 • Item
  К вопросу совершенствования механизмов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Гаркави, Наум Яковлевич; Клименко, Ирина Владимировна; Панасенко, Виталий Яковлевич
  UK: На прикладі функціонування системи, що цілком не спостерігається, продемонстровані особливості експлуатації статично невизначеного механізму. Розібрано одну зі структурних схем «запобіжника від заклинювання механізму».
 • Item
  К вопросу о расчете цилиндрических оболочек с подкреплениями и переменной толщины
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Брынза, Анатолий Александрович
  UK: У роботі розглядаються розрахунки циліндричних оболонок з підкріпленнями й змінною товщиною. Використання способу рішення диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами, запропонованого B. А. Лазаряном і С. І. Конашенко, дозволяє істотно скоротити обчислювальну процедуру, а в ряді випадків, що мають велике практичне значення, знайти аналітичне рішення.
 • Item
  Оценка ресурса несущих конструкций подвижного состава и разработка мероприятий по продлению его срока службы
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Бондарев, Александр Матвеевич; Горобец, Владимир Леонидович; Колбун, Виктор Викторович; Ягода, Дмитрий Александрович; Грущак, Иван Михайлович; Манашкин, Лев Абрамович
  UK: У статті наведено загальний огляд циклів комплексних робіт з оцінки ресурсу основних несучих конструкцій рухомого складу.
 • Item
  Ресурсо- и энергосберегающие методы вождения поездов в условиях оптового рынка электроэнергии
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Блохин, Евгений Петрович; Пшинько, Александр Николаевич; Скалозуб, Владислав Васильевич
  UKR: Розроблено уточнену модель розрахунку режимів тяги з урахуванням вартості як активної, так і реактивної енергії в умовах застосування змінних тарифів оплати електроенергії.
 • Item
  Развитие математических моделей динамики поезда в трудах В. А. Лазаряна и его учеников
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Блохин, Евгений Петрович; Манашкин, Лев Абрамович
  UK: Огляд математичних моделей динаміки поїзда.
 • Item
  Результаты прочностных испытаний электровоза 2ЕЛ5
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Блохин, Евгений Петрович; Кострица, Сергей Анатольевич; Султан, Александр Васильевич; Дзичковский, Евгений Михайлович; Кривчиков, Алексей Евгеньевич; Лаушник, Игорь Петрович
  UK: У статті наведені результати міцнісних випробувань електровоза 2ЕЛ5.
 • Item
  О вождении длинносоставных поездов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Блохин, Евгений Петрович; Железнов, Константин Игоревич; Урсуляк, Людмила Викторовна; Романюк, Янина Николаевна
  UK: Надано опис можливостей розробленого обчислювального комплексу та його використання для розв'язання задач безпеки і стійкості руху.
 • Item
  От материальной точки до нелинейной пространственной многомассовой модели поезда
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Блохин, Евгений Петрович; Урсуляк, Людмила Викторовна; Железнов, Константин Игоревич
  UK: Розвиток науки про динаміку поїзда за останні 200 років.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна