Випуск 06 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Techno-Economic Evaluation of the Efficiency of Improvement of Techniques Rationing Fixing Rolling Stock on the Station Tracks
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Kozachenko, Dmytro M.; Pasichnyi, Oleksandr M.
  ENG: Purpose. This is dedicated to evaluation of the efficiency of improvement of the advanced method of normalization of quantity of wheel chocks for fixing rolling stock on station tracks, which was proposed as a result of former study. Methodology. In this study the simulation modeling of station work is used for calculation of rolling stock downtime. The method of techno-economic comparison is used to evaluate the efficiency of improvement of the new method of rationing number of wheel chocks for fixing rolling stock. Findings. The effect of the proposed method to the conditions of work of the railway stations had been analyzed. It was revealed that the introduction of improved methods of rationing fixing rolling stock will lead to substantial savings in operating costs of the railway.Originality. The advanced method of normalization of quantity of wheel chocks for fixing rolling stock on station tracks is proposed at first, that’s why the techno-economic evaluation of its efficiency has also been made for the first time. Practical value. The result of this study shows that use of the advanced method of evaluation of wheel chocks number for fixing rolling stock will lead to savings in railway’s operating costs because of decreasing rolling stock downtime.
 • Item
  Methodology of Railway Networks Research
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Chibisov, Yuriy V.; Mozolevych, Grygoriy Yа.; Мозолевич, Григорій Якович
  EN: The analysis of the relationships between speed, trainflow density and intensity of the train at the railway line was made. The interconnection between the incoming and outgoing flows of trains and the density of trains was established. There was also established the interconnection between the incoming flow and the speed; the average travel time of trains on the line and the accuracy of the speed. In the course of freight transportation its technological process is influenced by lots of random factors. Without the assessment of these factors with the help of determined models for planning and management of the transportation process its efficiency may decrease considerably.
 • Item
  Критерій оптимізації режимів гальмування відчепів состава в умовах дії випадкових факторів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Таранець, Ольга Ігорівна
  UK: Мета. Стаття присвячена удосконаленому методу оптимізації керованих відчепів в розрахунковій групі, що на відміну від існуючих, враховує вплив випадкових факторів та дозволяє використовувати його для оперативного управління процесом скочування відчепів з гірки При цьому запропоновано критерій оптимізації режимів гальмування відчепів состава в умовах відхилення фактичних параметрів відчепів від розрахункових значень та неточність реалізації гальмовими позиціями заданих режимів гальмування. Методи дослідження. У дослідженні використовується імітаційне моделювання процесу скочування відчепів з гірки. Для оптимізації режимів гальмування відчепів користовується ітераційний метод. Результати. Врахування впливу випадкових факторів, які діють на відчеп в процесі скочування при оптимізації режимів гальмування відчепів дає змогу підвищити точність регулювання швидкості між відчепами. Наукова новизна. Удосконалено метод оптимізації режимів гальмування керованих відчепів в розрахунковій групі, що на відміну від існуючих, враховує вплив випадкових факторів та дозволяє використовувати його для оперативного управління процесом скочування відчепів з гірки. Практична значимість. Результати досліджень можуть бути використані при розробці програмних засобів техніко-економічної оцінки конструкцій та технічного забезпечення сортувальних гірок в системах проектування, а також в автоматизованих системах управління сортувальними станціями.
 • Item
  Людський чинник як основа безпеки руху залізничного транспорту: аналітичний огляд
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Сидоренко, Ганна Григорівна; Никифорова, Олена Анатоліївна
  UK: Проведено аналітичний огляд щодо людського чинника як основи безпеки руху. Виділено найбільш ефективні підходи відносно підвищення безпеки руху на залізничному транспорті.
 • Item
  Удосконалення режимів керування скочуванням відчепів на автоматизованих сортувальних гірках
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Кудряшов, Андрій Вадимович
  UKR: Розглянуто можливість використання методу оптимізації режиму розформування составів для розрахунку швидкостей виходу відчепів з гальмівних позицій на автоматизованих сортувальних гірках з метою підвищення якості сортувального процесу. Запропонований метод враховує умови розділення як суміжних, так і несуміжних відчепів составу і використовує математичну модель скочування відчепів з гірки, що дозволяє реалізувати задані швидкості виходу з гальмівних позицій при регулюванні зони гальмування відчепу.
 • Item
  Сервісна діяльність в пасажирських перевезеннях на залізничному транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Коробйова, Руслана Геннадіївна; Осипенкова, О. О.; Руденко, Неоніла Василівна
  UKR: В статті наведено аналіз роботи залізничного транспорту України в 2012 році. Розглянуто можливості залізниці для введення нових послуг, спрямованих на якісне забезпечення додаткових потреб пасажирів. Визначенні перспективи розвитку структурних підрозділів вокзалів при їх введенні, що дозолить удосконалити організацію пасажирських перевезень.
 • Item
  Напрямки підвищення ефективності перевезень зернових вантажів залізничним транспортом
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Козаченко, Дмитро Миколайович; Рустамов, Рустам Ш.; Матвієнко, Х. В.
  UKR: Метою статті є удосконалення організації перевезень зернових вантажів в Україні. На основі статистичного аналізу визначені тенденції розвитку ринку перевезень зернових вантажів. Встановлено, що залізничний транспорт здійснює перевезення зернових вантажів в умовах критичного зносу основних засобів та підвищення конкуренції зі сторони інших видів транспорту. Зниження логістичних витрат на перевезення зерна може бути досягнуто за рахунок побудови системи вузлових елеваторів та маршрутизації залізничних перевезень між ними та морськими портами. Розглянуто також можливість перевезення зернових вантажів у контейнерах із застосуванням бімодальних технологій.
 • Item
  Аналіз показників роботи сортувальних гірок і параметрів вагонопотоків, які підлягають переробці на них
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Журавель, Вячеслав Вікторович; Журавель, Ірина Леонідівна; Мірча, В. М.
  UKR: Виконано аналіз показників роботи сортувальних гірок і параметрів вагонопотоків, які підлягають переробці на них.
 • Item
  Аналіз досвіду використання технічних засобів сортувальних гірок
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Журавель, Вячеслав Вікторович; Журавель, Ірина Леонідівна
  UKR: Виконано аналіз досвіду використання пристроїв регулювання швидкості відчепів на сортувальних гірках, які застосовуються на залізницях.
 • Item
  Оценка расхода топлива маневровыми тепловозами при расформировании составов на сортировочных горках
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Демченко, Евгений Борисович
  RUS: Приведен анализ существующих методик определения расхода топлива маневровыми тепловозами при надвиге и роспуске составов. Выполнена оценка адекватности разработанной модели процесса надвига и роспуска составов на сортировочной горке.
 • Item
  Аналіз інтенсивності вантажних поїздопотоків на сортувальних станціях України
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Вернигора, Роман Віталійович; Єльнікова, Лідія Олегівна
  UKR: Наведено результати дослідження інтенсивності вантажних поїздопотоків по основним сортувальним станціям України. Встановлено залежності між обсягами поїзної роботи сортувальних станцій та періодами таижня і доби. Отримані результати можуть бути використані при розробці модулю прогонозування в адаптивній системі оперативного керування роботою локомотивного парку.
 • Item
  Анализ технологии работы подъездного пути ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» при выгрузке маршрутов с трубной заготовкой
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Вернигора, Роман Витальевич; Березовый, Николай Иванович; Шепета, Анатолий Максимович
  RUS: Приведены результаты исследований по разработке и анализу технологии работы одного из трубных заводов Украины при организации выгрузки маршрутов с заготовкой. С использованием графоаналитического метода определена продолжительность нахождения вагонов на подъездном пути трубного завода.
 • Item
  Дослідження впливу параметрів керування уповільнювачами на точність гальмування відчепів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровьк, 2013) Бобровський, Володимир Ілліч; Дорош, Андрій Сергійович
  UKR: В статті виконано дослідження впливу режимів керування вагонними уповільнювачами на точність гальмування відчепів на спускній частині гірки. Встановлено залежність точності реалізації заданої швидкості виходу відчепів з гальмівних позицій від параметрів керування уповільнювачами
 • Item
  Комплексний аналіз переробної спроможності збагачувальної фабрики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Березовий, Микола Іванович; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Руденко, Неоніла Василівна
  UKR: У статті розглянуті особливості технологічного процесу функціонування центральної збагачувальної фабрики. Встановлено основні причини зниження її переробної спроможності та запропоновано шляхи вирішення даної проблеми.
 • Item
  Удосконалення критерію вибору черговості розпуску составів з урахуванням завдань попереднього сортування вагонопотоків
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Бардась, Олександр Олександрович
  UK: У роботі завдання вибору черговості розпуску составів розглядається як один із засобів попереднього сортування вагонопотоків. У роботі представлено удосконалений критерій вибору черговості розпуску составів на сортувальних гірках. Новий критерій заснований на показнику якості структури поїздів свого формування та враховує багатоетапну процедуру переробки вагонопотоків на сортувальних станціях, за рахунок чого з’являється можливість виконувати поступове укрупнення відчепів на станціях їх переформування