Випуск 08 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Організаційно-економічні основи планування відтворення основних фондів колійного господарства
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Сінгаєвська, Марина Павлівна; Полішко, Тетяна Валеріївна
  UK: Постановка проблеми: Розширення прав підприємств, що працюють в умовах реформування, підвищило їх увагу до питань удосконалювання організації й планування заходів щодо відтворення основних фондів колійного господарства (ВОФКГ), а також відповідальність за їх ефективність. Мета: розробка організаційно-економічних показників, які покладено в основу методичних рекомендацій з оцінки планів ВОФКГ. Результати: З метою детального аналізу й оцінки характеру і рівня функціонування основних фондів колійного господарства авторами розроблена й обґрунтована система показників, сформована на базі аналізу факторів, що визначають динаміку структурних складових, що впливають на стан основних фондів колійного господарства. Узагальнена оцінка плану ВОФКГ здійснюється за допомогою критеріального показника. Висновки: Комплексне вдосконалювання процесу ВОФКГ можливо на основі системного підходу до здійснення всіх його стадій і етапів: аналіз і оцінка техніко-економіко-експлуатаційного стану; виявлення резервів підвищення ефективності виробництва; розробка планів ВОФКГ, погоджених з перспективними планами розвитку виробництва; аналіз і оцінка планів, їхня оптимізація; розробка проекту ВОФКГ і його реалізація. Розроблена система показників, побудована за ієрархічною структурою й використовувана практично на всіх стадіях і етапах процесу ВОФКГ, є сполучним елементом, що забезпечує дотримання в процесі ВОФКГ таких принципів планування як цілеспрямованість, комплексність, пропорційність, безперервність.
 • Item
  Перспективи розвитку взаємодії Укрзалізниці і регіональних державних суб'єктів управління
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Задоя, В’ячеслав Олександрович
  UKR: Вступ: У статті визначаються шляхи формування регіональної політики «Укрзалізниці», яка буде направлена на організацію ефективної взаємодії з регіональними суб'єктами управління із забезпечення економічних і стратегічних інтересів «Укрзалізниці» в регіонах за умови виконання усіх соціально значущих функцій. Мета роботи – полягає у вивченні існуючої регіональної, адміністративної та правової політики взаємодії Укрзалізниці і регіональних державних суб'єктів управління при реалізації виробничих процесів, а також надаються рекомендації її удосконалення. Результати: систематизовано комплекс організаційно-економічних заходів, спрямованих на реалізацію потенціалу взаємодії Укрзалізниці і регіональних державних суб'єктів управління в цілому на регіональному рівні. Висновки: визначені можливості виявлення паритетних взаємовигідних відносин, із врахуванням соціально-економічних і географічних особливостей регіону, що здійснюються в умовах взаємодії і розвитку конкуренції на залізничному транспорті, а також з іншими видами транспорту.
 • Item
  Дослідження сучасного стану парку пасажирських вагонів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Божок, Наталія Олексіївна; Булгакова, Юлія Вадимівна; Пуларія, Андрій Луарсабович
  UK: Вступ. Основним ресурсом, який забезпечує ефективність господарської діяльності у сфері пасажирських перевезень, є рухомий склад. Саме тому дослідження його технічного стану є необхідною складовою прийняття рішень щодо розвитку залізничної галузі. Мета. Основною метою данної статті є аналіз сучасного стану парку пасажирських вагонів. Результати. За 10 років в України було списано 2377 пасажирських вагона, зокрема у 2013 році списано 545 пасажирських вагона, у 2014 році планується списати ще 283 вагона. Вік вагонів, які підлягають списанню, сягає від 29 до 44 років. Така ситуація склалася у зв’язку з систематичним невиділенням коштів в рамках Державного бюджету на оновлення парку пасажирського рухомого складу. Водночас, придбано за цей же період виключно за кошти Укрзалізниці 492 пасажирських вагона, а також 10 дев’ятивагонних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem та 2 двоповерхових шестивагонних складів електропоїздів виробництва Skoda Vagonka. Стан пасажирського рухомого складу підійшов до критичної межі та потребує негайного оновлення. Загалом переважна кількість пасажирських вагонів з існуючого парку вже вичерпала свій нормативний строк експлуатації адже вони були побудовані ще у 1965-1991 роках. При цьому термін служби пасажирського вагону складає 28 років, впродовж яких один купейний вагон перевозить близько 220 тис. пасажирів, проходить в середньому 10 деповських та 5 капітальних ремонтів. Аналіз вікової структуру парку показав, що майже 44 % вагонів, вже вичерпали свій термін служби (28 років), але не виключаються з експлуатації, оскільки для формування повноскладних поїздів рухомого складу не вистачає. Середній вік пасажирського вагона становить близько 26 років. Висновки. Досить серйозною проблемою, з якою стикається керівництво Укрзалізниці, є визначення того, чи має вона внутрішні сили, щоб зберегти та покращити досягнуті об’єми пасажирських перевезень. За даними проведеного аналізу стан парку пасажирських вагонів дозволить втримувати конкуренцію з іншими видами транспорту ще приблизно 5 років, оскільки ступінь його зношеності складає 86 %. Тому зараз основною проблемою пасажирського господарства є оновлення парку пасажирських вагонів.
 • Item
  Методичний підхід щодо оптимізації діяльності міських пасажирських перевезень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Бараш, Юрій Савелійович; Адамян, Юлія Петрівна
  UK: Мета. Робота присвячена розробці методичного підходу щодо оптимізації міських пасажирських перевезень з урахуванням мінімізації витрат та підвищення дохідності. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем та стратегічне планування за певним сценарієм. Результати. У роботі наведено методичний підхід, який розглядає проблему оптимізації міських пасажирських перевезень з урахуванням мінімізації витрат та підвищення дохідності за трьома напрямками. Наукова новизна. Запропоновано удосконалений методичний підхід для порівняння між собою різних варіантів розвитку одночасно усіх видів транспорту великого міста, який на відміну від існуючих базується на економічних результатах господарської діяльності транспортних компаній, екологічних і технологічних наслідках їх впливу на навколишнє середовище та здоров’я мешканців міста, а також інвестиціях на відновлення існуючої транспортної інфраструктури. Практична значимість. Використання наведеного методичного підходу дозволить міським органам виконавчої влади приймати науково-обґрунтовані рішення щодо розвитку пасажирського транспорту великих міст на перспективу.
 • Item
  Стан і проблеми конкурентоспроможності підприємств України в умовах невизначенності зовнішнього середовища
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Омельчак, Ганна Володимирівна
  UK: Мета. Метою статті є визначення важливості інноваційного процесу для підвищення конкурентоспроможності підприємств України на світовому ринку і виділення основних пріоритетних шляхів поліпшення ситуації. Методика. Структурна перебудова економіки України, орієнтована на використання інтелектуальних ресурсів і розвиток високотехнологічних виробництв на противагу матеріало- і енергоємним виробництвам, припускає створення умов для безперервного оновлення технологій і продукції, зростання освітнього рівня та удосконалення управління шляхом інновацій, заснованих на новітніх наукових знаннях. Результати. Для підвищення конкурентоспроможності української продукції державі необхідно стати активним учасником світового ринку технологій. Україна поки що залишається технологічною державою, і її науково-технічний потенціал здатний стати головним чинником виходу з кризи. Для цього держава повинна прийняти і здійснювати нову інноваційну політику, засновану на верховенстві НТП в економічному розвитку. Наукова новизна. Запропоновано для оцінки можливостей підприємства щодо виконання передбачуваного портфеля замовлень необхідно отримати якісну оцінку стану підприємства, засновану на комплексному аналізі діяльності підприємства, що допоможе виявити критичні точки, вибрати ефективний напрямок реструктуризації. Практична значимість. Розроблений метод комплексної оцінки стану підприємства з використанням процедури експертизи може бути застосований не лише в стратегічному управлінні в умовах невизначеності, але і як елемент процедури діагностики та прогнозування потенціалу підприємства.Оцінка потенційних можливостей окремих галузей економіки України щодо підвищення конкурентоспроможності дозволяє визначити опорні галузі і виробництва, які повинні взяти на себе провідну роль у розвитку економіки, а з часом і зайняти ключові місця в її структурі.
 • Item
  Сутність економічної категорії ефективності та визначення її на транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Кравченко, Христина Василівна
  UK: Вступ. Оцінка та аналіз ефективності діяльності є запорукою розвитку транспорту, адже являє собою можливість робити правильні речі правильно. Постановка проблеми. Показники ефективності оцінюють шлях досягнення кінцевого результату, При ефективному веденні господарювання виникає потреба максимального задоволення зростаючих потреб за рахунок раціонального використання обмежених ресурсів. Мета. Розкрити поняття ефективності діяльності підприємства, визначити основні фактори впливу на неї. сформувати систему показників оцінки ефективності перевезення пасажирів залізничним транспортом. Аналіз досліджень. В роботі здійснено аналіз вчень таких науковців як, В. Паретто, А. Сміт, А. Лернер, О. Ланге, К. Ерроу та інших. Основні результати. Економічна ефективність представлена через дію закону економії часу. Представлені класифікаційні ознаки чинників зростання ефективності виробництва та наведена схема формування показників оцінки ефективності транспортних послуг. Висновки. Визначення ефективності надання транспортних послуг є головним в процесі прийняття управлінських рішень, характеризує рівень розвитку транспортної системи, та є основою в формуванні соціально-економічних зв’язків між різними суб’єктами господарювання.
 • Item
  Методичний підхід щодо визначення раціональної зони курсування окремого денного швидкісного поїзда
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Бараш, Юрій Савелійович; Матусевич, Олексій Олександрович
  UK: Мета. Розробити методику щодо підвищення економічної ефективності функціонування окремого швидкісного пасажирського поїзда за розрахунок визначення беззбиткових зон його курсування. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано нову методику, яка розроблена на основі беззбитковості діяльності швидкісних перевезень з використанням графічного методу. Ця методика дозволить визначити раціональні зони курсування швидкісних поїздів для ліквідації їх збитковості. Результати. На основі проведеного аналізу було встановлено принципи визначення раціональної зони курсування швидкісних поїздів на певному напрямку руху – тобто межу за якою діяльність поїздів стає неефективною. В роботі розроблена методика визначення ефективності функціонування окремого швидкісного поїзда, що дозволить зменшити збитковість курсування поїздів «Інтерсіті+»на теренах України. Наукова новизна. Удосконалено методичний підхід щодо визначення оптимальних зон курсування швидкісних поїздів за рахунок встановлення беззбиткової зони курсування на певному маршруті залежно від доходів та питомих витрат Української залізничної швидкісної компанії (УЗШК) від перевезення пасажирів на вказаному напрямку руху, що дозволить суттєво знизити експлуатаційні витрати та підвищити ефективність діяльності швидкісної компанії. Практична значимість. Впровадження вказаної методики для визначення оптимальних зон курсування швидкісних поїздів дозволить АТ «Українські залізниці» суттєво підвищити ефективність курсування швидкісних перевезень, а УЗШК поступово скоротити збитковість своєї діяльності.
 • Item
  Управлінська модель домінуючої організації на ринку транспортних послуг
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Міщенко, Максим Іванович; Полішко, Тетяна Валеріївна
  UK: Вступ: Домінуючою організацією транспортного ринку можна назвати організацію, що з урахуванням масштабів виробництва матеріальної продукції або надання послуг може суттєво впливати на споживчу ініціативу користувачів транспортних послуг та діяльність конкурентів. Мета: Дослідження управлінської моделі організації транспортного ринку, що володіє високими конкурентними компетенціями. Результати: У відносинах домінуючої організації до промислового підприємства переважає націленість на витяг монопольної ренти й має місце обмеженість мотивації в максимізації корисності угоди для контрагента (промислового підприємства). Надлишок влади дає можливість домінуючій організації «примусити» підприємство платити надлишкові витрати на користь одержання даною організацією додаткових доходів. Негативними наслідками монопольної влади пануючої організації є також перекручування цінових пропорцій, створення штучних обмежень входу на ринки, заміщення реальних інвестицій інвестуванням у збереження надзвичайного стану на ринку. Механізм управління й координації, що діє в цей час в області транспорту й транспортній промисловості, поки ще поступається по своїй ефективності навіть тому механізму управління, що діяв при соціалізмі, незважаючи на те, що вже є істотний досвід функціонування в ринковій економіці. Висновки: Основні напрямки трансформації підприємств в ринковій економіці, полягають у відтворенні цілісності в управлінні підприємствами транспорту й транспортної промисловості, обмеження приватної економічної влади окремих організацій і породжуваних ними рентних доходів, ліквідація штучних обмежень входу на ринки; реструктуризація власності на промислові підприємства з метою додання їй більшої відкритості й прозорості.
 • Item
  Розвиток залізничного туризму в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Бараш, Юрій Савелійович; Кравченко, А. О.; Яснецов, О. С.
  UK: Мета. Дослідити розвиток залізничного туризму в Україні та інших країнах світу і запропонувати додаткові заходи щодо впровадження оглядового туризму по вузьких коліях в районах Карпат. Методика. Для дослідження розвитку туризму в Україні було застосовано історичний метод, методи спостереження, узагальнення методики управління змінами та конкурентоспроможністю. Результати. На основі проведеного аналізу можна констатувати, що залізничний туризм за часи Радянського союзу був досить розвинутий, але не достатньо. Після отримання Україною незалежності транспортний туризм практично не розвивається. Це пояснюється відсутністю пасажирських вагонів необхідної якості та їх зношеністю. В той же час за кордоном залізничний транспорт широко використовується для різних видів туристичних подорожей. Наукова новизна. Набуло подальшого розвитку підхід щодо розвитку залізничного туризму в Україні, який базується на організації залізничних оглядових подорожей по існуючим вузьким коліям в районах Карпат та Закарпаття вітчизняними та закордонними туристичними компаніями, що дозволить підвищити ефективність використання вузьких залізничних колій та отримати додаткові надходження до місцевих бюджетів. Практична значимість. Впровадження вказаного підходу дозволить обґрунтувати економічну доцільність використання існуючих вузьких колій, по яких виконуються перевезення лісних вантажів, для проведення оглядових денних екскурсій туристами з Європи та України спеціальним рухомим складом.