Випуск 09 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Нечіткі моделі управління експлуатацією технічних систем для забезпечення стійкості залізничних перевезень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Скалозуб, Владислав Васильович; Іванов, Олександр Петрович; Швець, Олег Михайлович
  UKR: Мета. Вирішення завдань із забезпечення ефективності, надійності та безпеки процесів експлуатації технічних систем (ТС), спрямованих на підвищення стійкості залізничних перевезень, потребує урахування комплексу умов невизначеності. У статті розроблені або удосконалені нечіткі моделі і методи управління процесами експлуатації парків ТС, зокрема електричних двигунів (ЕД) стрілочних переводів, призначені для підвищення рівня пропускної спроможності залізничної мережі. Удосконалено методи планування черговості діагностування та ремонтів ЕД. Моделі призначені для систем автоматизованого управління експлуатацією парків ТС. Вони повинні враховувати різну форму інформації про технічний стан засобів транспортної системи (статистична, нечітка), забезпечувати можливості адаптації параметрів процедур планування, бути придатними для застосування інтелектуальних методів управління парками ТС. Методика. Розробки проведені на основі даних моніторингу та діагностування ЕД стрілочних переводів, які знаходилися в умовах робочих навантажень. Управління експлуатацією ЕД виконується на основі індивідуальних інтелектуальних моделей. Показники стійкості функціонування залізничних ділянок ураховують відхилення від нормативного графіка руху поїздів. Черговості обслуговування і ремонтів ТС визначається на основі нечіткої двохетапної моделі планування. Для аналізу та прогнозування параметрів затримки поїздів на ділянках застосовано методи нечіткого управління. Результати. Удосконалені нечіткі моделі і методи автоматизації управління експлуатацією парків технічних систем, призначені для забезпечення стійкості залізничних перевезень. Наукова новизна. Отримали розвиток методи автоматизованого управління експлуатацією залізничних технічних систем шляхом застосування нечітких двохетапних моделей планування черговості обслуговування. Для аналізу і прогнозування часу затримок поїздів на ділянках розроблено модель нечіткого управління. Виконано порівняльний аналіз стохастичних і нечітких двохетапних методів управління. Практична значимість. Результати розробки і досліджень забезпечують можливість автоматизації процесів експлуатації парків технічних систем з урахуванням нечітких параметрів систем управління. Вони дозволяють застосовувати нечітку інформацію для підвищення ефективності процесів планування обслуговування, а також стійкості залізничних перевезень.
 • Item
  Питання забезпечення стійкості процесів залізничних перевезень на основі підвищення надійності стрілочних переводів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Осовик, Володимир Миколайович
  UK: Мета Вимогами до сучасних залізничних перевезень являються підвищення їх ефективності та стійкості стосовно характеристик пропускної спроможності, а також безпеки процесів експлуатації технічних систем, зниження впливу транспорту на навколишнє середовище ін. Забезпечення стійкості перевезень зв’язане з технічною надійністю інфраструктури, зокрема процесами експлуатації стрілочних переводів або їх складових, парків електричних двигунів (ЕД). Підвищення ефективності зазначених процесів не можливе без розвитку комплексних систем автоматизації щодо експлуатації парків технічних систем – АСЕД. Стаття присвячена питанням удосконалення АСЕД в частині методів планування черговості діагностування та ремонтів ЕД з урахуванням впливу на стійкість параметрів пропускної спроможності та ефективності процесів перевезень, різної відповідальності елементів залізничної інфраструктури. Удосконалені моделі і методи автоматизованого управління процесами експлуатації парків також повинні ураховувати різну форму апріорної інформації про технічний стан засобів транспортної системи (статистична, нечітка), забезпечувати можливості адаптації параметрів процедур планування, застосування інтелектуальних нейронно-нечітких методів управління АСЕД, з метою підвищення стійкості залізничних перевезень шляхом переходу до автоматизованого обслуговування парків використанням процедур моніторингу та діагностування ЕД стрілочних переводів (моделі ДП 0.18, ДП 0.25, МСП 0.15, МСП 0.25), які знаходилися під впливом номінальних, робочих навантажень. Управління експлуатацією ЕД виконується на основі індивідуальних інтелектуальних моделей, а також мереж Кохонена, побудованих по на спектральним характеристикам струму ЕД, отриманим швидким перетворенням Фур'є. При плануванні пріоритетність ЕД визначається методом аналітичних ієрархій на основі параметрів пропускної спроможності, а черговості обслуговування і ремонтів – на основі двохетапної моделі стохастичного програмування. Результати. Удосконалено методи і засоби автоматизації процесів експлуатації елементів залізничної інфраструктури, які ураховують поточний стан технічних систем, а також різну відповідальності окремих поїздоділянок та інфраструктури, забезпечують стійкість залізничних перевезень. Наукова новизна. Отримали розвиток моделі і методи планування черговості діагностування та ремонтів ЕД з урахуванням впливу на стійкість параметрів пропускної спроможності та ефективність процесів перевезень, різної відповідальності елементів залізничної інфраструктури, що забезпечує стійкість залізничних перевезень з урахуванням ризику відмов. Практична значимість. Результати розробки і досліджень забезпечують можливість переходу від нормативного методу до обслуговування технічних систем на основі параметрів поточного стану. Вони дають можливість підвищити технічну надійність інфраструктури і стійкість залізничних перевезень.
 • Item
  Совершенствование методов оценки технологических параметров прогнозирования времени движения поездов на направлении железнодорожных перевозок Знаменка – Одесса
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Логвинова, Наталья Александровна
  RUS: Цель исследования является совершенствование прогноза подвода экспортных грузов к портам Одесского региона на основе исследования и оценки технологических параметров, влияющих на время нахождения грузопотока на транспортном направлении. Методами исследования приняты методы теории массового обслуживания, методы аналитического расчета, статистики, факторного анализа. Результатом исследования является определение величины отклонения прогнозного времени доставки грузов от технологического времени доставки грузов по железнодорожному направлению Знаменка – Одесса. Фактическое время нахождения экспортных грузопотоков на железнодорожном направлении в настоящее время значительно превышает технологическое. Выявлено, что наибольшие доли сверхнормативных простоев приходятся на участки и попутные технические станции, соответственно 45 % и 30 % от общего числа сверхнормативных простоев. Совершенствование прогноза подвода экспортных грузов к портам может быть достигнуто путем определения величины сверхнормативного простоя в подсистемах «участки» и «попутные технические станции». Научная новизна заключается в исследован процесс продвижения грузопотоков по участкам железнодорожного направления при различном техническом оснащении линии, средствах СЦБ и связи, установленной ходовой скорости, размерах пассажирского движения и значении коэффициента заполнения пропускной способности.
 • Item
  Внедрение бимодальных технологий перевозки зерновых грузов в Украине
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Коробьева, Руслана Геннадиевна; Рустамов, Рустам Ш.; Гревцов, Сергей Вениаминович
  RUS: В последние годы Украина стала одним из лидеров по экспорту зерна. В связи с этим актуальной для, экономики Украины, является разработка новых эффективных логистических технологий перевозок зерна. Развивающимся направлением перевозок зерновых грузов является их контейнеризация. С целью сокращения затрат на погрузочно-разгрузочные работы при перевозке контейнеров в США активно используются бимодальные технологии перевозок, которые являются конкурентоспособными на расстояниях 200-500 км, а их использование позволяет уменьшить себестоимость перевозок на 10-15 %. Целью статьи является анализ эффективности использования бимодальных технологий для зерновых грузов в Украине. В статье приведено сравнение стоимости перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. Анализ эффективности формирования отправительских маршрутов с перевозками зерна повагонными отправками в вагонах собственности железных дорог показал, что маршрутизация перевозок является эффективной при наличии подвижного состава и инфраструктуры для формирования маршрутов. В статье рассмотрена технология формирования маршрутов из бимодальных платформ с контейнерами на площадках в непосредственной близости от зернохранилищ производителей. Использование бимодальных технологий на основных контейнерных маршрутах транспортного рынка для перевозки зерновых грузов приведет к уменьшению транспортных затрат, а следовательно и повышению конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке.
 • Item
  Формализация описания железнодорожной инфраструктуры
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Козаченко, Дмитрий Николаевич; Березовый, Николай Иванович; Санницкий, Назар Мирославович
  RUS: Статья направлена на исследование информационных источников содержащих описание инфраструктуры железных дорог Украины и разработку методов формального ее описания в соответствии с требованиями Европейского Союза. Методика. В качестве модели железнодорожной инфраструктуры предложено использовать параметрический граф. Для представления графа в памяти ЭВМ использованы методы реляционных баз данных. Результаты. При допуске на магистральную инфраструктуру независимых перевозчиков менеджер инфраструктуры должен будет в открытом доступе предоставлять описание железнодорожной инфраструктуры. Исследована структура технологических документов железных дорог. Предложена усовершенствованная структура технологического процесса дирекции железнодорожных перевозок. Также разработана структура базы данных, позволяющая реализовать интерактивную карту инфраструктуры железных дорог Украины. Научная новизна. Научная новизна работы состоит в совершенствовании методов описания железнодорожной инфраструктуры для возможности организации перевозок независимыми перевозчиками на магистральной железнодорожной сети. Практическая значимость. Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что представленное описание приближает описание инфраструктуры украинских железных дорог к описанию инфраструктуры железных дорог ЕС и позволяет в будущем упростить переход на европейскую нормативную базу.
 • Item
  Структура та принципи функціонування прогнозної моделі роботи залізничного напрямку
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Вернигора, Роман Віталійович; Єльнікова, Лідія Олегівна
  UKR: Функціонування адаптивної автоматизованої системи оперативного керування роботою локомотивного парку повинне базуватися на точному оперативному прогнозі поїзної роботи залізничного напрямку. З цією метою необхідно створити прогнозну модель поїзної роботи напрямку, основними задачами якої є розрахунок моментів готовності поїздів різних категорій до відправлення на технічних станціях, а також розрахунок моментів готовності локомотивів та бригад до відправлення з поїздами. Прогнозна модель поїзної роботи залізничного напрямку включає блок формування вхідної інформації (формування інформації про поїзд, локомотив, бригаду), модуль прогнозу прибуття поїздів (розрахунок прогнозного часу прибуття поїздів), модулі прогнозування роботи локомотивів (розрахунок прогнозного часу готовності локомотивів) та бригад (розрахунок прогнозного часу готовності локомотивних бригад), а також функціональну модель станції (розрахунок прогнозного часу готовності поїздів до відправлення) та модель локомотивного депо (розрахунок прогнозного часу готовності локомотивів та бригад до відправлення з поїздами). Розробка плану роботи локомотивів та бригад за допомогою адаптивної моделі може бути розглянута як розв’язок оптимізаційної задачі прикріплення локомотивів та бригад до поїздів. В якості критерію оптимальності найбільш доцільно обрати сукупні експлуатаційні витрати, пов’язані з простоями вагонів (вагоно-години), локомотивів (локомотиво-години) та локомотивних бригад (бригадо-години) на технічних станціях в очікувані відправлення. Оптимальний варіант оперативного плану роботи локомотивного парку на залізничному напрямку визначається по мінімуму експлуатаційних витрат, пов’язаних з непродуктивними простоями на технічних станціях.
 • Item
  Дослідження впливу точності прогнозування руху на ефективність керування черговістю розформування поїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Бардась, Олександр Олександрович
  UK: Мета. В умовах жорсткої ринкової конкуренції між різними видами транспорту, особливо актуальним є завдання підвищення конкурентоспроможності залізничних перевезень, чого не можна досягти без зниження собівартості продукції, скорочення експлуатаційних витрат і підвищення ефективності оперативного керування. Основним завданням оперативного керування на сортувальних станціях є планування поїздоутворення. Керування черговістю розформування поїздів на сортувальних станціях є одним з важелів впливу на процеси поїздоутворення. Метою керування є скорочення загальних експлуатаційних витрат сортувальної станції. Двома необхідними умовами застосування на практиці завдань вибору черговості розформування поїздів є покладання цієї функції на автоматизовані системи керування та забезпечення цих систем надійним і точним прогнозом прибуття поїздів. Метою даної роботи є дослідження впливу точності прогнозу прибуття поїздів на ефективність керування черговістю їх розформування на сортувальних станціях. Методика. Дослідження були проведені з використанням імітаційної моделі роботи непарної системи сортувальної станції Нижньодніпровськ-Вузол при різних розмірах вагонопотоків з переробкою. Модель вибору черговості розформування поїздів формалізована у вигляді задачі стохастичного програмування. Результати. Отримано залежність, яка описує вплив середньоквадратичного відхилення помилки прогнозування руху на скорочення експлуатаційних витрат сортувальної станції в умовах керування черговістю розформування поїздів. Наукова новизна. Було вперше досліджено економічну ефективність моделі керування черговістю розформування поїздів, сформованої на основі задачі стохастичного програмування, в умовах надходження прогнозу прибуття поїздів визначеної точності. Практична значимість. Досліджено зв’язки двох важливих задач оперативного керування – прогнозування руху поїздів та керування черговістю їх розформування. Отримані результати дають уявлення про те, яким вимогам повинен відповідати прогноз прибуття поїздів для можливості його використання в задачах оперативного керування, зокрема – при керуванні черговістю розформування поїздів на сортувальних станціях.