Статті КДІД (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Документування руху персоналу на підприємстві як складова сучасної системи управління
  (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, 2024) Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Решетілова, Оксана Михайлівна
  UKR: Документаційне забезпечення управління охоплює кілька документаційних систем. Системи діловодства відображають закономірності та особливості тієї чи іншої сфери діяльності. Одна з таких систем – кадрова документація. Визначення особливостей та специфіки кадрового діловодства важливе для розуміння його місця в системі управління. У зв’язку з цим постає проблема з'ясування ролі кадрової документації в управлінських процесах організації, її аналізу з точки зору виконуваних функцій. Вивчення кадрового діловодства як окремої підсистеми в документаційному забезпеченні управлінських процесів установи покладено в основу цієї роботи.
 • Item
  Різноманіття мандрів (культурно-семантичний аналіз феномену)
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеса, 2022) Михайлюк, Олександр Володимирович; Вершина, Вікторія
  UKR: Виходячи з багатовимірної реальності культурного простору робиться спроба показати різноманіття проявів та інтерпретацій феномену мандрів в культурі, розглянути фактори, що ініціюють подорожі. Розглядається різноманіття форм феномену мандрів, що виникають в історії культури, робиться спроба приведення до спільного знаменника різноманітність практик «переміщення в просторі». Мандри розглядаються як переміщення (реальне або віртуальне) за межі повсякденного буття, за межі свого культурного простору, як окультурення, освоєння і присвоєння чужої культури чи неокультуреного простору. Мандри постають як джерело змін та новизни в історії.
 • Item
  Початок комп’ютерної доби у сфері фіксації інформації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Панасенко, Валентина Сергіївна; Панасенко, Валерія Сергіївна
  UKR: Розглядається новий етап розвитку технології документування інформації, який почався з появою персонального комп’ютера.
 • Item
  Законодавчі зміни у кадровому діловодстві в умовах воєнного стану
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Решетілова, Оксана Михайлівна; Соломчак, Анастасія Олександрівна
  UKR: Розглядаються законодавчі зміни в організації трудових відносин в умовах воєнного стану.
 • Item
  Особливості мови і стилю процесуального документа в галузі судочинства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Решетілова, Оксана Михайлівна
  UKR: Розглядаються мовні та стильові особливості процесуального документа, які є важливими для законного прийняття судового рішення.
 • Item
  Вступ до вивчення системи соціальних комунікацій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Нікітчук, Юлія Сергіївна
  UKR: Аналізуються комплекс організованих суспільних дій, якій дає можливість для обміну інформацією усім без виключення представникам людського співтовариства.
 • Item
  Джерелознавство як засіб пізнання світу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна
  UKR: Аналізуються джерела, що містять історичну та літературну інформацію, у якості цілісного культурного феномену.
 • Item
  Козацькі ватажки, гнобителі народу, розпусні прожигателі життя, полум’яні революціонери
  (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 2023) Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Аналізується книжка відомого українського історика, доктора історичних наук, професора Віктора Заруби про Родзянків, що є є продовженням численних історико-генеалогічних студій, об’єктом яких стали правлячі кола Наддніпрянської України.
 • Item
  Знак и текст: взаимосвязь, взаимообусловленность, взаимообратимость
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Михайлюк, Александр Владимирович
  UKR: Аналізуються знак і текст в семіотичному полі зору
 • Item
  Правовий захист інформації як складова інформаційної безпеки
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Решетілова, Оксана Михайлівна; Білецька, Ірина Михайлівна
  UKR: Розглядаються особливості правового регулювання захисту інформації, аналізуються основні нормативно-правові акти, які регламентують правовий захист інформації.
 • Item
  Вивчення української джерельної бази з історичної метрології на тлі питань сучасного документознавства
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Галушко, Тетяна Едуардівна
  UKR: Розглядаються основоположні документні джерела українського корпусу історичної метрології як науки та визначаються ключові питання сучасної метрології як законотворчості.
 • Item
  Особливості впровадження інноваційних форм бібліотечних послуг
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Решетілова, Оксана Михайлівна; Мішина, Ольга Вікторівна
  UKR: Розглядаються модернізовані комунікаційні форми бібліотечних послуг та інновації у бібліотечній справі.
 • Item
  Системний аналіз творчості О.М. Островського-драматурга у контексті опанування загальноосвітніх дисциплін студентами фаху 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна
  UKR: Запропонована методика вивчення літературної спадщини видатного діяча російської і світової культури в курсах «Культурологія», «Історія світової культури», «Історія світової художньої культури» тощо у вищих, середніх і середніх спеціальних навчальних закладах, зокрема для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа».
 • Item
  Особливості використання паблік рилейшнз в інформаційно-комунікаційному просторі
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Решетілова, Оксана Михайлівна; Трофимчук, Ангеліна Вікторівна
  UKR: Розглядається роль та місце паблік рилейшнз в інформаційно-комунікаційному просторі, аналізуються аспекти впливу ПР на формування єдиного інформаційного простору.
 • Item
  Формування «суспільства знань»: проблеми і суперечності
  (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, 2023) Михайлюк, Олександр Володимирович; Вершина, Вікторія Анатоліївна
  UKR: «Суспільство знань» розглядається як суспільство з новою якістю проблем. Розглядаються антропологічні та соціально-політичні аспекти проблеми реалізації концепції «суспільства знань». «Суспільство знань» на сьогоднішній день постає як умоглядна концепція чи ідеологема, котру визначають, наголошуючи на зростанні ролі знання у життєдіяльності сучасної людини в найрізноманітніших його вимірах та формах. Втім, єдиної моделі суспільства знань не існує. В процесі практичного втілення стратегії «суспільства знань» проявилися численні проблеми та суперечності самої концепції. Так, в сполученні з поняттями «інформаційне суспільство», «суспільство знань» і як похідні від них в ужиток входять поняття «кліпова-культура», кліпове мислення», «кліпова свідомість», «функціональна неграмотність», «постправда» тощо. Це позначається не лише на якості знань, освіти, наукових досліджень, а й на самих когнітивних здібностях людини. Відбувається, якщо можна сказати, «інтелектуальне спрощення» людини.
 • Item
  Сучасна система української кадрової документації
  (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, 2023) Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Решетілова, Оксана Михайлівна
  UKR: Сучасна українська кадрова документаційна система включає в себе пов’язані інформаційною єдністю комплекси (підсистеми, групи) документів: законодавчі акти, нормативну та нормативно-довідкову документацію, планову документацію, організаційно-правову документацію, персональну документацію, договірну документацію, розпорядчу документацію, облікову документацію, звітну та звітно-довідкову документацію. Найбільш широкі за видами, змістом, формою та обсягами комплекси організаційної, розпорядчої, персональної, договірної, первинної облікової та звітно-довідкової документації забезпечують реалізацію функцій кадрової служби кожного підприємства чи установи зокрема та менеджмент персоналу на державному рівні загалом.
 • Item
  Ідейно-політичні настрої в Катеринославській єпархії на початку ХХ століття
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022) Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Мета. Реконструювати специфіку ідеологічної атмосфери в Катеринославській єпархії, а також висвітлити окремі аспекти взаємовідносин між церковною корпорацією та імперсько-патріотичними організаціями навколо «єврейської загрози». Методи. Історико-порівняльний, історико-системний, історико-типологічний. Результати. Показано еволюцію ставлення катеринославської церковної спільноти, що її репрезентовано єпархіальними виданням, до антисемітської політики: від засудження масового насильства, прихильного ставлення до політичних та мовних свобод, до схвалення погромів та антисемітської пропаганди. Ця еволюція пов’язана з пореволюційною реакцією царизму, що досягла свого апогею в 1912-1913 рр. Церква фактично синхронізувала антисемітські виступи в своїй пресі з процесами урядового антисемітизму. Висновки. Антисемітська церковна кампанія безпосередньо пов’язана з обслуговуванням виборчої кампанії крайніх правих сил до Державної Думи 1912 року. Разом з тим, взаємини церковних діячів зі світськими чорносотенцями не були безхмарними, позиції не збігалися з багатьох питань, зокрема, місцева церковна спільнота займала більш консервативну позицію щодо проявів релігійного вільнодумства в суспільстві, а чорносотенці звинувачували своїх кліриків-однодумців у проєврейських симпатіях. Тема потребує подальшого дослідження із залученням матеріалів обласних архівів півдня України.
 • Item
  До питання активізації та оптимізації діяльності Міжнародної ради архівів (МРА)
  (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна, 2023) Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Решетілова, Оксана Михайлівна
  UKR: Основною метою діяльності МРА є розвиток міжнародного архівного співробітництва, а саме встановлення тісних зв’язків між країнами-учасницями, яких наразі 180 (Україна з 1956 року). Не зважаючи на їх кількість всіх турбують єдині проблеми: приймання, зберігання, відбір та експертиза архівних документів; захист «пам’яті світу» не тільки від форс-мажорних обставин, а також від таких як переміщення, втрата, недооцінка тощо.
 • Item
  До проблеми класифікації документів в теорії та практиці документознавства
  (КЗВО «ДАНО» ДОР», Дніпро, Україна; University of Ljubljana, Slovenia, 2023) Савченко, Сергій Володимирович; Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Решетілова, Оксана Михайлівна
  UKR: Досліджується класифікація як ефективний спосіб підвищити інформаційну цінність документів, запорука плідного використання документів у науковому дослідженні, а також правильної організації зберігання документів у бібліотеках, архівах та будь-яких інших інформаційних центрах.
 • Item
  Еволюція формуляра: як складався сучасний образ канцелярського документа
  (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, 2023) Савченко, Сергій Володимирович; Прокоф'єва, Катерина Анатоліївна; Решетілова, Оксана Михайлівна
  UKR: Формуляр, тобто дипломатичні ознаки документа, складався століттями. Логікою стихійної, а потім керованої уніфікації, була трансформація хаотичного набору смислових одиниць ділового документа – «клаузул у трафарет» – формуляр-зразок. Із часом кожна клаузула набула ознак чітко локалізованого реквізиту із самостійним значенням. Його оформлення почало суворо регламентуватися. В подальшому він став придатним для знеособленої та автоматичної обробки.