№ 3 (93)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  3 (93) випуск. Наука та прогрес транспорту
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021)
  UKR: Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва. Журнал включений до Переліку спеціалізованих наукових видань України, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук, кандидата наук та доктора філософії за такими спеціальностями: Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Матеріалознавство; Галузеве машинобудування; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Теплоенергетика; Технології захисту навколишнього середовища; Будівництво та цивільна інженерія; Залізничний транспорт; Автомобільний транспорт; Транспортні технології (за видами).
 • Item
  Параметрична оптимізація стрічкових конвеєрів за критерієм енергоефективності
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Куроп'ятник, Олексiй Сергiйович
  UKR: Мета. У цій роботі поставлено за мету обґрунтування оптимальних значень параметрів стрічкового конвеєра, за яких питомі енерговитрати на транспортування вантажу набувають найменшого значення. Методика. Досягнення зазначеної мети здійснено шляхом мінімізації функції питомих енерговитрат, яка відображає витрати енергії на транспортування одиничного вантажу на одиничну відстань. У ході дослі-джень окружне зусилля привода визначено з використанням методу обходу за контуром. При цьому погонні навантаження від транспортованого вантажу, стрічки та роликоопор було представлено як функції ширини стрічки. Для встановлення оптимальних значень продуктивності конвеєра та швидкості руху стрічки шири-ну стрічки було подано як функцію цих величин з урахуванням фізико-механічних властивостей транспортованого вантажу, особливостей конструкції роликоопор та кута нахилу конвеєра. Результати. Отримано залежності питомих енерговитрат від проєктних параметрів конвеєра. Їх аналіз дозволив виявити оптималь-ні значення ширини стрічки, продуктивності конвеєра, швидкості руху стрічки, а також оптимальне співвідношення двох останніх величин для різних видів транспортованого вантажу. Відзначено, що отримані результати можна доповнити шляхом проведення додаткових розрахунків за формулою, наведеною в цій роботі. Установлено, що оптимальне значення ширини стрічки залежить тільки від кута нахилу конвеєра та від коефіцієнтів, які визначають втрати енергії, зокрема коефіцієнта опору руху стрічки; при цьому вплив означеного коефіцієнта зростає зі збільшенням кута нахилу конвеєра. До того ж оптимальне значення ширини стрічки не залежить від довжини конвеєра, його продуктивності та швидкості руху стрічки. Наукова новизна. Отримано залежності питомих енерговитрат від проектних параметрів стрічкового кон-веєра, що дозволило встановити оптимальні значення ширини стрічки та відношення продуктивності конвеєра до швидкості стрічки. Практична значимість. Результати цієї роботи можуть бути використані під час проєктування енергоефективних стрічкових конвеєрів, які характеризуються найменшими питомими енерговитратами на транспортування вантажу.
 • Item
  Програмна модель для визначення оптимальних маршрутів у комп’ютерній мережі за двоколоніальним мурашиним алгоритмом
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Пахомова, Вікторія Миколаївна; Опрятний, Артур Олександрович
  UK; Мета. На сучасному етапі в комп’ютерних мережах інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) за-лізничного транспорту використовують протокол OSPF, який не дозволяє враховувати декілька метрик під час визначення оптимального маршруту. Тому ми ставимо за мету дослідити можливість організації марш-рутизації в комп’ютерних мережах ІТС залізничного транспорту за допомогою двоколоніального мураши-ного алгоритму. Методика. За програмною моделлю «Two–ACO», створеною мовою Python за двоколоніа-льним мурашиним алгоритмом, визначено оптимальний маршрут у комп’ютерній мережі. Вхідні дані моделі «Two–ACO»: параметри комп’ютерної мережі (матриця суміжності мережі, кількість маршрутизаторів); па-раметри мурашиного алгоритму (кількість ітерацій; кількість мурах у колонії; кількість елітних мурах; поча-тковий рівень феромону; коефіцієнт випаровування; параметр для регулювання величини відкладеного фе-ромону). Результати. Визначення за програмною моделлю «Two-ACO» оптимального маршруту подано у вигляді графів із зображенням на них оптимальних шляхів: за критерієм сумарної затримки на маршрути-заторах (для першої колонії мурах) та кількістю хопів (для другої колонії мурах). Наукова новизна. За створеною програмною моделлю «Two–ACO» для комп’ютерної мережі із 7 маршрутизаторів та 17 каналів проведено дослідження часу визначення оптимального шляху за кількістю звичайних та елітних мурах, зна-ченнями коефіцієнта випаровування та відкладеного феромону. Установлено, що достатньо використовува-ти кількість мурах, що дорівнює кількості маршрутизаторів, мати в колонії 2 елітних мурах, при цьому ви-стачає 1 000 ітерацій, коефіцієнта випаровування від 0,2 до 0,7, а відкладеного феромону мурахами близько-го до одиниці. Практична значимість. Створена програмна модель «Two–ACO» з використанням двох ко-лоній мурах за загальною затримкою на маршрутизаторах та кількістю хопів, що складають маршрут, дозволяє паралельно визначити оптимальні маршрути в комп’ютерній мережі залізничного транспорту. З’ясовано, що для комп’ютерної мережі з 15 маршрутизаторів та 17 каналів достатньо мати 30 агентів (двох мурах на вершину), значення феромону, відкладеного агентами, близьке до одиниці, при цьому коефіцієнт випаровування складає 0,4.
 • Item
  An Overview of Tools for Collecting Data on Software Development and Debugging Processes from Integrated Development Environments
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Zhevaho, Oleksandr O.
  EN; Purpose. This paper presents the findings of a review of the literature published in the twenty-first century in order to identify and analyze the current state of tools that track developer interactions with integrated development environments, as well as to recommend future research directions based on the actual state. Methodology. By systematically searching in five digital libraries we conducted a systematic review of the literature on data collection tools from integrated development environments published in the twenty-first century. Fifty-five papers were selected as primary studies. Findings. 55 articles were analyzed and the findings show that using an integrated development environment to collect usage data provides more insight into developer activities than it was previously possible. Usage data allows us to analyze how developers spend their time. With usage data, you can learn more about how developers create mental models, investigate code, conduct mini-experiments through trial and error, and what can help everyone improve performance. The research community continues to be highly active in developing tools to track developer activity. The findings indicate that more research is needed in this area to better understand and measure programmer behavior. Originality. For the first time, systematization and analysis of tools for tracking programmer's behavior in an integrated development environment have been carried out. Practical value. Our study contributes to a better understanding of the current state of research on programmer behavior in integrated development environments. An analysis of the study can help define a research agenda as a starting point for the creation of a novel practical tool.
 • Item
  Допустимі значення динамічної дії рухомого складу на залізничну колію в разі підвищення осьового навантаження
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Патласов, Олександр Михайлович; Федоренко, Єлізавета Михайлівна
  UKR: Мета. Дослідження спрямоване на визначення експериментально-розрахунковим шляхом значень параметрів, що характеризують динамічну дію рухомого складу на залізничну колію, обґрунтування максимально допустимих (граничних) величин. Методика. Для досліджень взаємодії колії та рухомого складу на дослідній ділянці були встановлені прилади, які фіксують різні фізичні процеси. Прилади встановлені у 8 січеннях по зовнішній рейковій нитці. Для визначення фактичного стану колії були проведені натурні вимірювання відповідно до Програми та методики проведення досліджень. Результати. За результатами експериментальних випробувань дії на колію виявлено, що середні вертикальні навантаження та, відповідно, середні вертикальні деформації від вагонів з осьовим навантаженням до 25 тс/вісь більші, ніж від вагонів з осьовим навантаженням до 23,5 тс/вісь на 8 відсотків. Максимальні вертикальні навантаження від вагонів з осьовим навантаженням 25 тс/вісь перевищували середні навантаження на 10,0 тс, а від вагонів з осьовим навантаженням до 23,5 тс/вісь – на 12,8 тс. Під час випробувань не виявлено вагонів, у яких вертикальна динамічна сила перевищує 20 тс, а горизонтальна – 10 тс. Тому норми допустимого динамічного впливу можуть бути прийняті відповідно до Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України. Наукова новизна. Проведено дослідження динамічних характеристик взаємодії колії й рухомого складу зокрема: напружень у кромках підошви рейок, вертикальних і горизонтальних сил від коліс рухомого складу. Практична значимість. На основі отриманих результатів можна оцінити допустимі значення динамічної дії рухомого складу на залізничну колію для обґрунтування необхідності зміни нормативів витрат матеріалів верхньої будови колії та робочої сили. В свою чергу, це дозволить планувати ремонтно-колійні терміни більш економічно доцільно та за фактичними показниками стану верхньої будови колії.