Магістерські роботи кафедри Філософія та українознавство (КФУ)

Permanent URI for this collection

ENG: Master's theses of the Department of Philosophy and Ukrainian Studies (KFU)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Філософські погляди Л.-М. Дешама
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Серпутько, Олег Володимирович
  UKR: Магістерська дипломна робота складається з 2 частин, виконана на 94 сторінках, містить 56 джерел. Магістерську роботу присвячено комплексному висвітленню філософських ідей Леже-Марі Дешама, в якому особливий акцент ставився на поглядах мислителя щодо ролі і місця людині у Всесвіті, а також дослідженню епістолярної спадщини філософа з метою визначити співвимірність положень філософа з ідейними тенденціями епохи Просвітництва. Розглянуто метафізичні, суспільно-політичні та морально-етичні елементи філософської системи мислителя. Висвітлено полеміку Дешама з такими відомими представниками доби французького Просвітництва як Дідро, Руссо, Гельвецій, Робіне. Виявлені спільні та відмінні риси ідей мислителя та інших енциклопедистів. Дана оцінка ступеню впливу Дешама на філософський дискурс сучасної йому епохи. Визначені перспективні для подальших досліджень шляхи розвитку ідей мислителя.
 • Item
  Культурний простір та час як форми буття людини
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Величко, Володимир Володимирович
  UKR: Кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох частин, 64 сторінок, 33 літе-ратурних джерел. Дослідженно як об’єкт антропологічні виміри культурного простору та часу. Культурний простір і час як форми буття людини досліджено як предмет. При-свячено кваліфікаційну роботу теоретичному аналізу індивідуального та соціального сприйняття просторовочасових факторів культури як умови визначення людської ідентичності. Окреслено у вступі важливість вивчення складних відносин між культурним простором і часом, де надано короткий огляд цілей дослідження та ширших наслідків для розуміння складності людського існування в культурному контексті. У першому розділі досліджено підходи до визначення культурного простору, які підкреслюють суб’єктивний досвід людини та мінливість та гібридну природу культурних просторів. Підходи до аналізу впливу глобалізації на культурний простір підкреслюють роль технологій і комунікаційних мереж у формуванні культурного простору та часу. У другому розділі розглянуто філософські та культурні варіації соціального часу. Розбір того як різні культури вимірюють час різними способами, і як ці відмінності відображають різні культурні цінності та пріоритети. Також роз-глядається розуміння культурних відмінностей у часовому сприйнятті. У висновках підсумовано результати заторкнутих цілей дослідження. Також додано джерела літератури, на яких базовалось дослідження.
 • Item
  Етичні конотації в методології пізнання Джордано Бруно
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Адамян, Ганна Рафіківна
  UKR: Магістерська дипломна робота складається з 2 частин, 2 додатків, виконана на 75 сторінках, містить 27 літературних джерел. Магістерську роботу присвячено комплексному дослідженю етичних конотацій вчення Джордано Бруно, які укорінені в його онтології та методології пізнання. У роботі проаналізовано та реконструйовано основні моменти філософської спадщини Бруно на базі сучасного рівня історико-філософської науки, зосередивши основну увагу на етичних конотаціях його вчення про буття та пізнання. Реалізація зазначеної мети передбачала послідовне розвʼязання завдань в результаті яких було досліджено світоглядні передумови становлення філософської позиції Бруно; простежено становлення власної точки зору Бруно як процес діалогу з попередниками та сучасниками; проаналізовано своєрідність бачення Бруно запиту епохи на розбудову натурфілософії та космології; розкрито оригінальність тлумачення проблем онтології та гносеології у вченні Джордано Бруно; виявлено оригінальність теологічних конотацій Джордано Бруно як передумови його етичних конотацій; реконструювано основні ідеї тексту «Про героїчний ентузіазм» або «Про героїчну лють»; вивчено особливості історико-філософської рецепції ідейної спадщини Джордано Бруно наступними поколіннями філософів. Теоретико-методологічна основа дослідження базується на загальних методах аналізу, синтезу, порівняння, герменевтика. Аргументовано важливість для філософського вчення Джордано Бруно про буття та пізнання етичних конотацій. У процесі їх змістовного окреслення до числа ключових понять власного вчення філософ відносить поняття любові як форми долучення людини до божественної істини.