№ 3 (51)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  3 (51) випуск. Наука та прогрес транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Організація системи матеріального забезпечення будівництва
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Радкевич, Анатолій Валентинович; Арутюнян, Ірина Андріївна
  UKR: Мета. В основу дослідження покладено розробку науково-методичних основ до моделювання раціонального управління матеріальними потоками у сфері забезпечення будівництва із урахуванням міжсистемних зв’язків із підприємствами будіндустрії. Методика. Аналіз стану функціонування будівельної галузі України за останні роки дозволяє виокремити цілу низку проблем, що негативно впливають на сталий розвиток будівництва як складової системи економіки держави. Тому вкрай необхідним є дослідження існуючих методів організації системи забезпечення будівельних об’єктів необхідними матеріальними ресурсами. У зв’язку з цим у роботі здійснюється обґрунтування використання методу аналізу ієрархій (метод Сааті) для знаходження оптимального рішення задачі закріплення підприємств будіндустрії за будівельними об’єктами. Результати. Результати дають можливість керівництву будівельної організації оцінити та вибрати вигідних постачальників – підприємства будіндустрії − провести їх рейтинг, оцінку з урахуванням основних характеристик, таких як: якість, ціна, надійність поставок, спеціалізація, фінансовий статус та інші. Наукова новизна. На основі методу Сааті удосконалено методики управління, організації та планування надійної системи забезпечення будівництва необхідними матеріальними ресурсами, які відповідають технологічним умовам виконання будівельно-монтажних робіт. Практична значимість. Вклад у рішення багатьох складних організаційних завдань, які супроводжуються проблемами розвитку будівництва, забезпечується за рахунок організації надійної системи закупівлі матеріальних ресурсів.
 • Item
  Experimental Research of Dynamic Qualities of Freight Cars with Bogies of Different Designs
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Myamlin, Serhiy V.; Ten, Oleksandr O.; Neduzha, Larysa O.
  EN: Purpose. With the advent of new designs of freright cars the task of designing the more modern bogies, assessment of their dynamic properties depending on the type and structure of pecularities, accounting the axle loadings, providing the dynamic and running characteristics, meeting the conditions of impact on the track, stability, and frame forces intensity etc. becomes especially important. In order to launch the new production into manufacture and to assess the dynamic properties using different designs of bogies the running testes were conducted. They allowed one to compare the dynamic performance of the new bogie with the existing models. Methodology. The study was conducted using the method of numerical integration and mathematical modeling of dynamic loading of freight cars using the software package «Dynamics of Rail Vehicles» («DYNRAIL»). Findings. The results of studies of dynamic characteristics of open cars with new and worn wheels of bogie models 18-9771, 18-9770 and 18-578 in graphical and tabular form are presented. All figures are within the normative values and do not exceed the maximum admissible ones. Originality. When designing the bogie for loading 23.5 t/axle almost all available technical solutions to improve the characteristics of the freight car bogies (elastic bearers, cassette bearing in axle boxes, axle boxe adapter of original design, bilinear central spring suspension, etc.) were used. Practical value. As a result of the engineering works on projecting and manufacturing of the improved designs of freight car bogies a new design was received. It is highly competitive with the dynamic qualities of the best ones. Made choice of rational values of elastic-dissipative parameters of the bogie allows one to create standard series of running gears for freight cars for promising operating conditions. The results are of practical importance. They have found reflection in the number of author’s publications in special and semi-popular editions.
 • Item
  Исследование функционирования различных структурных вариантов гибких потоков для ремонта вагонов при помощи имитационного моделирования
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Мямлин, Владислав Витальевич
  RUS: Цель. В работе необходимо усовершенствовать методы организации ремонта вагонов за счет поиска рациональных структур гибких потоков для ремонта вагонов. Методика. Использовалось имитационное моделирование для анализа функционирования вагоноремонтных потоков. Исходными данными для генерирования случайных величин продолжительности ремонта вагонов выступали статистические данные, собранные на действующих вагоноремонтных предприятиях. Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при одном и том же количестве модулей более эффективным является гибкий ремонтный поток. Гибкий поток позволяет увеличить пропускную способность, повысить съем вагонов с одного модуля и сократить продолжительность простоя вагонов в ремонте. Научная новизна. Были выявлены закономерности, позволяющие установить связи между различными структурными вариантами гибкого потока и их эксплуатационными показателями. Получены конкретные данные, позволяющие по-новому взглянуть на организацию вагоноремонтного производства. Практическая значимость. Данные результаты могут быть использованы при проектировании новых перспективных предприятий для ремонта вагонов, а также при реконструкции или расширении существующих предприятий с целью перевода их на гибкий поток. Рекомендуется при проектировании и строительстве новых вагоноремонтных предприятий обязательно учитывать полученные результаты и стараться внедрить их в производство.
 • Item
  Упруго-фрикционный скользун для тележки грузового вагона
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Вайчунас, Гедиминас; Мямлин, Сергей Витальевич; Босов, Аркадий Аркадьевич; Панасенко, Виталий Яковлевич; Клименко, Ирина Владимировна; Федоров, Евгений Федорович
  RU: Цель. Необходимо выяснить вопросы относительно уменьшения износа деталей скользунов грузовых вагонов, уменьшения расходов на восстановление изношенных деталей, улучшения динамических качеств рельсовых экипажей и повышения безопасности их движения. Методика. Износоустойчивые элементы скользунов выполнены в виде сменных металлокерамических пластинок, жестко закрепленных на плоскостях трения. Результаты. В процессе эксплуатации из-за загрязнения, износов трущихся поверхностей и других причин силовые характеристики скользуна могут существенно меняться, что будет неблагоприятно сказываться на динамических качествах тележек и, как следствие – на безопасности движения поездов. Поэтому предложенное авторами решение по улучшению работы упругих фрикционных скользунов путем их модернизации является актуальным. Научная новизна. Усовершенствована конструкция скользуна тележки грузового вагона. На пружине установлен фрикционный клин, наклонная поверхность которого взаимодействует с опорной наклонной площадкой плиты через пластинку с нанесенными на нее износо-устойчивыми элементами в виде металлокерамических вставок. Практическая значимость. Использование износоустойчивых элементов в виде сменных металлокерамических вставок будет способствовать уменьшению износа элементов соединения тележки и рамы грузового вагона, улучшению его динамических качеств, а также уменьшению расходов на восстановление изношенных трением скользунов.
 • Item
  Исследование возможности использования резервов энергии приводов подвесных канатных дорог с учетом диаграмм окружных усилий
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Горячев, Юрий Константинович; Куропятник, Алексей Сергеевич; Измайлов, М. Р.
  RUS: Цель. В работе необходимо использовать формализацию подходов к определению резервов энергии приводов подвесных канатных дорог с учетом диаграмм окружных усилий. Методика. Для определения резервов энергии использовались диаграммы окружных усилий. Метод основан на сравнительном анализе участков тормозного и силового режимов работы привода канатной дороги. Их площадь зависит от профиля дороги(длина и перепад высот пролетов, провисание несущего каната) и расположения приводной станции (на нижней или верхней опорной точке). Результаты. Применение метода накапливания энергии в тормозном режиме с последующим её расходом в силовом режиме дает возможность использовать резервы энергии приводов. Зная рельеф местности, можно на этапе проектирования задать параметры профиля дороги, а также расположить приводную станцию таким образом, чтобы на диаграмме окружных усилий участки тормозного режима чередовались с участками силового режима и были приблизительно равными по величине. Это, в свою очередь, позволит экономить электроэнергию в процессе эксплуатации. Научная новизна. Предложен подход к определению резервов энергии приводов подвесных канатных дорог. Практическая значимость. Использование предложенного метода поможет (перед конструированием) рассчитать такой профиль дороги, при котором возможно увеличение участков тормозного режима, что, в свою очередь, положительно скажется на величине аккумулируемой энергии.
 • Item
  Производная функции множества по мере и её применение (теоретические основы инвестиционных задач)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Босов, Аркадий Аркадьевич; Лоза, Петр Алексеевич
  RU: Цель. В работе необходимо разработать теоретические основы для решения инвестиционных задач, представленных в виде функций множества как задач векторной оптимизации или задач на условный экстремум. Методика. В качестве исследования инвестиционных задач используются функции множества и их производные по мере. Доказывается необходимое условие минимума функции множества. В задачах на условный экстремум используется метод Лагранжа. Показано, что этот метод применим и для функций множества. Для доказательства используется мера, обобщающая меру А. Лебега, и вводится понятие предела последовательности множеств. Отмечается, что введенный предел по мере совпадает с классическим пределом по Э. Борелю и может быть использован при доказательстве существования производной от функции множества по мере на сходящейся последовательности множеств. Результаты. Предложен алгоритм решения инвестиционной задачи на условный экстремум применительно к задачам инвестирования. Научная новизна. Научная новизна состоит в том, что в многовариантных задачах на условный экстремум от непосредственного перебора можно отказаться, а использовать предлагаемый алгоритм построения (отбора) вариантов, которые позволяют строить выпуклую линейную огибающую решения по Парето. Данная огибающая позволяет лицу, принимающему решения (ЛПР), выбрать такие варианты, которые «лучше» с его позиции, и учитывать некоторые критерии, формализация которых затруднена или они не могут быть описаны в математических терминах. Практическая значимость. Результаты исследования дают необходимое теоретическое обоснование принятия решений в инвестиционных задачах, когда объектов инвестирования значительное число и непосредственный перебор вариантов весьма затруднителен по затратам времени даже для современной вычислительной техники.
 • Item
  Получение сварных изделий из спеченных титановых сплавов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Капустян, А. Е.; Овчинников, А. В.; Вакуленко, Игорь Алексеевич
  RU: Цель. Ограниченное применение деталей из порошковых титановых сплавов связано с трудностями получения длинномерных заготовок, деталей сложной формы и больших габаритов. Решить данные проблемы можно путем применения технологий сварочного производства. Для этого необходимо провести исследование структуры и механических свойств сварных соединений спеченных титановых сплавов, полученных сваркой оплавлением. Методика. В качестве исходного материала использовали промышленные порошки титана марки ПТ5-1. Формообразование заготовок, химический состав которых соответствовал сплаву ВТ1-0, проводили методом порошковой металлургии. Соединения получали путем сварки оплавлением без подогрева. Проводили микроструктурные исследования и механические испытания. Для сравнения результатов проводились исследования литого сплава ВТ1-0. Результаты. Получены образцы сварных соединений спеченных титановых заготовок из сплава ВТ1-0 методом стыковой сварки оплавлением. При сварке микроструктура основного металла, состоявшая из зерен α-фазы размерами 40…70 мкм, трансформируется для сварного шва и зоны термического влияния (ЗТВ) в пластинчатое строение α-фазы. Остаточные поры в сварном шве практически отсутствовали, в ЗТВ их размер составлял до 2 мкм при 30 мкм в основном металле. Достигаемый уровень механических свойств сварного соединения спеченных титановых сплавов соизмерим с основным металлом. Научная новизна. Обнаружены качественные изменения структуры и достигаемый комплекс свойств соединений спеченных титановых сплавов, сформированных в результате стыковой сварки оплавлением. Практическая значимость. Показана принципиальная возможность получения качественных соединений спеченных титановых сплавов методом сварки оплавлением. Это дает основание для более широкого применения спеченных титановых сплавов за счет получения длинномерных заготовок, соответствующих деформируемым прутковым полуфабрикатам.
 • Item
  Оцінка необерненої ушкоджуваності при втомі вуглецевої сталі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Вакуленко, Ігор Олексійович; Перков, Олег Миколайович; Кнапінскі, M.; Болотова, Дар’я Михайлівна
  UK: Мета. У дослідженні необхідно здійснити оцінку рівня ушкоджуваності вуглецевої сталі в умовах циклічного навантаження. Методика. Матеріалом для дослідження були сталі фрагментів ободу залізничного колеса й голівки рейки з хімічним складом 0,65 % С, 0,67 % Mn, 0,3 % Si, 0,027 % P, 0,028 % S та 0,7 % C, 0,82 % Mn, 0,56 % Si, 0,025 % P, 0,029 % S відповідно. Мікроструктура досліджуваних сталей відповідала стану металу після гарячої пластичної деформації. Дослідження на втому проводили в умовах симетричного згину на випробувальній машині типу «Сатурн-10». Будували повні діаграми Велера та лінії, що відповідають формуванню суб- та мікротріщин. Аналіз розподілу внутрішніх напружень у металі при циклічному навантаженні проводили з використанням мікротвердоміра типу ПМТ-3. Результати. На основі аналізу кривих втоми високовуглецевих сталей були визначені положення меж, що розділяють області оберненої та необерненої ушкоджуваності при циклічному навантаженні. У роботі показано, що з ростом концентрації вуглецю в сталі, за умов незмінності її структурного стану, спостерігається підвищення межі втоми. Разом із цим спостерігається прискорення процесів, що визначають умови переходу від етапу формування субмікротріщин до мікротріщин. Дослідженнями розподілу мікротвердості в металі після руйнування при втомі підтверджено характер впливу кількості вуглецю в сталі. Наукова новизна. Незалежно від етапів формування осередку руйнування характер поведінки вуглецевих сталей при втомі визначається співвідношенням між процесами зміцнення й пом’якшення. При циклічному навантаженні виникаюча неоднорідність розподілу внутрішніх напружень зменшується зі збільшенням відстані поверхні руйнування. Аналіз процесів внутрішньої перебудови при втомі дозволив визначити, що на етапах до початку інкубаційного періоду в мікрооб’ємах металу вже присутні осередки з неоднорідним розташуванням дефектів кристалічної будови та, у першу чергу, дислокацій. Практична значимість. Збільшення вмісту вуглецю від 0,65 до 0,70 %, за умов циклічного навантаження вуглецевої сталі зі структурою пластинкового перліту, супроводжується збільшенням межі міцності при втомі приблизно на 40 %. Збільшення вмісту вуглецю в сталі прискорює перехід від етапу формування обернених ушкоджень внутрішньої будови до необернених, що підтверджується зростанням кутового коефіцієнту кривих Френча.
 • Item
  Імовірнісно-статистичний і кореляційно-спектральний аналізи струму рекуперації електрорухомого складу постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Нікітенко, Анатолій Володимирович; Костін, Микола Олександрович
  UKR: Мета. У праці необхідно визначити та проаналізувати ймовірнісні й спектральні характеристики випадкового процесу струму рекуперації електрорухомого складу постійного струму різних типів. Методика. Використано елементи теорії, методи та методики теорії ймовірностей, зокрема, теорія стаціонарних і нестаціонарних випадкових процесів. Також застосовувались методи математичної статистики з обробкою на персональних ЕОМ масивів значень випадкової величини струму рекуперації. Результати. Наведено часові реалізації струму рекуперації електровозів, електропоїздів і трамваїв, які отримано шляхом моніторингу на діючих ділянках залізниць України. Встановлено, що струм має характер неперервних різкозмінних, особливо в трамваїв, часових коливань. Визначено функції математичного сподівання, середньоквадратичного відхилення та дисперсії випадкового процесу струму рекуперації, побудовано гістограми. Обчислено, побудовано й обговорено кореляційні та спектральні функції струму. У результаті встановлено, що струм рекуперації може вважатись стаціонарним неергодичним випадковим процесом. Спектральний аналіз реалізацій цього процесу та «хвоста» кореляційної функції виявив «слабко» періодичні, тобто низькочастотні, складові, які називають інтергармоніками. Наукова новизна. По-перше, до аналізу такого суттєво різкозмінного випадкового процесу, яким є струм рекуперації, адаптовано теорію нестаціонарних випадкових процесів. По-друге, вперше встановлено наявність інтергармонік у випадковому процесі струму рекуперації. І, нарешті, встановлено закономірності часової зміни кореляційної функції процесу струму, що дозволяє аргументовано застосувати метод кореляційних функцій при ідентифікації пристроїв системи електричної тяги. Практична значимість. Результати ймовірнісно-статитстичного аналізу струму рекуперації дозволяють оцінювати якість рекуперованої електроенергії тa енергетичні показники електрорухомого складу в режимі рекуперації. Тоді як кореляційно-спектральний аналіз необхідний при визначенні електромагнітної сумісності електрорухомого складу в режимі рекуперації з підсистемами та пристроями електричної тяги.
 • Item
  Передумови експериментального дослідження електромагнітної сумісності тягового асинхронного електроприводу в структурі системи тягового електропостачання постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Бондаренко, Юрій Сергійович
  UK: Мета. Застосування фізичного моделювання в якості інструменту для проведення досліджень будь-яких явищ або систем набуває все більш широкого розповсюдження, у тому числі й у галузі залізничного транспорту. При цьому адекватність результатів, що їх можна отримати, багато в чому залежить від ступеню подібності фізичної моделі до реальної системи. З точки зору дослідження тягового асинхронного електроприводу (АТЕП), у сукупності з системою тягового електропостачання, подібність не може визначатися прямою пропорційністю параметрів, адже характер процесів, що супроводжує роботу цих систем, є нелінійним. Ці особливості мають бути враховані в експериментальній установці, основою побудови якої є встановлення подібності систем, що й визначає мету даної роботи. Методика. В основі створення експериментальної установки лежало відтворення процесів енергоперетворення в системі тягового електропостачання постійного струму. Визначення ступеню подібності пропонованої установки з реальною системою здійснювалось із використанням основних теорем теорії подібності, їх додаткових положень щодо складності та нелінійності систем, а також елементів математичного аналізу. Результати. За результатами роботи: 1) Отримано структурну схему, механізм енергоперетворення якої є подібним до реальної системи. Дана схема є основою експериментальної установки, побудованої, надалі, для дослідження електромагнітної сумісності АТЕП у структурі системи тягового електропостачання постійного струму; 2) Встановлено подібність отриманої структурної схеми до реальної системи з визначенням механізму розрахунку масштабних відношень. Наукова новизна. У процесі встановлення подібності запропоновано спрощену методику визначення масштабних відношень для нелінійних систем, які мають у своїй структурі однакові складові, але різні граничні параметри. Практична значимість. Експериментальне дослідження електро-магнітної сумісності АТЕП у структурі системи тягового електропостачання постійного струму з використанням елементів теорії подібності дозволить отримати більш адекватні результати і, як наслідок, створити передумови подальшого покращення процесу сукупного функціонування суміжних систем електрифікованих залізниць.
 • Item
  Influence of Feeding Electric Energy Quality on Heating of the Auxiliary Machines of ac Electric Rolling Stock
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Baliychuk, Oleksii Yu.; Dubynets, Leonid V.; Dukhnovskyi, Oleksii M.; Marenych, Olexandra O.; Marenych, Oksana L.
  ENG: Purpose. The article aims to study the problem of increase the reliability of auxiliary machines for AC electric trains during operation in real conditions. Methodology. The peculiarity of system construction of auxiliary machines for AC electric rolling stock is the use of asynchronous motors for general industrial purpose. An engineering method of influence determination on the feeding voltage asymmetry and its deviation from the nominal value on heating of auxiliary machines insulation was proposed. Findings. It is found out that in case when the auxiliary machines of AC electric trains work under asymmetry factor of the voltage 10% or more and feeding voltage deviation from the nominal order 0.6 relative unit then it is possible the overheat of their isolation, even if it has class H. Originality. For the first time the issue of the total insulation heating under such boundary parameters combinations of energy quality, when each of them contributes to the heating insulation increase as compared to the nominal regime of the "rotating phase splitter−auxiliary machinery" system was illuminated. Practical value. Conducted research allow us to establish the boundary parameter values of feeding energy quality (asymmetry factor, feeding voltage deviations from the nominal value), at which additional isolation overheating of this class under the effect of specified factors will not exceed the agreed value.
 • Item
  Вплив «вікон» на пропускну спроможність залізничного напрямку
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Музикін, Михайло Ігорович; Нестеренко, Галина Іванівна
  UKR: Мета. У дослідженні необхідно здійснити аналіз процесу стабілізації руху поїздів після перерви та втрат у пропускній спроможності. Методика. Розглянуто процес руху поїздів за напрямком (двоколійній лінії із сортувальною станцією) в екстремальних умовах, коли надаються «вікна» для капітального ремонту колії. Під час дослідження цього процесу проведено розрахунки часу відновлення нормального руху після «вікна». У даному процесі відсутні організаційні втручання, спрямовані на зміну тих чи інших показників. Він викладений у дослідженні в чистому вигляді, щоб показати, як система сама приходить до рівноваги. Результати. У результаті дослідження виявлено, що головні втрати пропускної спроможності при наданні «вікон» на графіку утворюються не внаслідок перерви руху, а в результаті збурень, викликаних ним. Фактичний простій у наведеному дослідженні склав близько 300 поїздо-годин. Безпосередньо через «вікно» він дорівнює 129 поїздо-годин. Втрати склали більш як половину загального простою поїздів, викликаного самим «вікном». Наукова новизна. Авторами доведено існування можливості скорочення втрат пропускної спроможності залізничного напрямку в результаті цілеспрямованого впливу на цей процес. Практична значимість. Реалізація даних дій надасть практичну можливість скорочення втрати пропускної спроможності.
 • Item
  Організація вантажних перевезень в Україні в умовах реформування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: Мета. Кожна з країн пострадянського простору виконує реформування залізничної галузі за різними моделями залежно від орієнтирів та цілей, які вона ставить перед собою. Усі залізничні адміністрації зіштовхнулися з проблемою суттєвого зниження обсягів вантажних і пасажирських перевезень, старіння основних фондів, відсутності інвестицій на їх оновлення. Мета статті полягає в розробці оптимальної структури управління вантажними вагонами в умовах реформування залізничного транспорту. Методика. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять системний аналіз проблем забезпечення конкурентоспроможності транспортної галузі у сфері вантажних залізничних перевезень, теоретичні положення економічної науки в галузі ефективності виробництва, ринкової трансформації економіки й управління національним господарством. Результати. Автором розроблено удосконалений механізм управління вантажними перевезеннями, який відрізняється від існуючого пристосуванням його до умов реформованої галузі та організацією управлінських компаній. Ці компанії разом із Українським транспортно-логістичним центром централізують управління всіма вантажними вагонами вітчизняних та закордонних компаній-операторів. Наукова новизна. Автором наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової задачі. Вона виявляється в розробці теоретичних і методологічних підходів до структури управління вантажними вагонами компаній-операторів в умовах реформування залізничного транспорту за рахунок організації в Україні управлінських компаній. Зазначені компанії єднають одночасно два види діяльності – комерційну та ремонт вагонів різної власності, що дозволить скоротити термін обороту вагонів, зменшити час перебування рухомого складу в неробочому парку й тим самим підвищити ефективність вантажних перевезень. Зокрема, будуть брати в оренду й матимуть право розпоряджатися універсальними вагонами вітчизняних компаній-операторів та окремими спеціальними вагонами й поїздами-маршрутами вітчизняних і закордонних компаній -операторів на договірних умовах. Практична значимість. Раціонально застосовані заходи за запропонованими автором напрямками управління вантажними вагонами дозволять суттєво покращити показники використання рухомого складу залізниць та компаній-операторів.
 • Item
  Исследование электромагнитной совместимости обратной тяговой сети с устройствами сигнализации, централизации и блокировки
  (Дніпропетровський національний університет задізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Безнарытный, Артем Михайлович; Гаврилюк, Владимир Ильич; Романцев, Иван Олегович; Щека, Вадим Игоревич
  RU: Цель. В работе необходимо выявить характер влияния электроподвижного состава на аппаратуру рельсовых цепей, используемых в устройствах автоблокировки и электрической централизации. Методика. При подготовке работы были проведены экспериментальные исследования в реальных условиях работы рельсовых цепей, во время проведения анализа экспериментальных данных использовалась методика быстрого преобразования Фурье. Результаты. Проведенные исследования дали возможность оценить спектральный состав тягового тока в рельсовой линии при влиянии тягового электроподвижного состава с различными характеристиками тяговых двигателей. Научная новизна. В результате исследований получены характеристики тягового тока в рельсовых линиях, который формируется современным ускоренным тяговым подвижным составом с асинхронными тяговыми двигателями. Показана опасность влияния тягового тока, производимого таким подвижным составом, на работу рельсовых цепей железнодорожной автоматики. Практическая значимость. Экспериментально показано увеличение мешающего влияния обратной тяговой сети на устройства сигнализации и блокировки при внедрении на участке ускоренного движения. Полученные результаты могут быть положены в основу разработки средств защиты рельсовых цепей от мешающего влияния, повышения электромагнитной совместимости тяговой сети со смежными линиями и в разработку систем технической диагностики.