Статті КЛ

Permanent URI for this collection

RU: Статьи
EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 115
 • Item
  Визначення параметрів обмеження поздовжнього прискорення для оптимізації витрат енергоресурсів на тягу поїздів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Бобирь, Дмитро Валерійович; Боднар, Євген Борисович; Кислий, Дмитро Миколайович; Десяк, Андрій Євгенійович
  UKR: Основною метою статті є вдосконалення тягових розрахунків з використанням математичного моделювання під час розв’язання рівняння руху поїзда. Модель поїзда адаптовано для оптимізації параметрів руху поїздів під час набору швидкості з визначенням функціональних взаємозв’язків потужності силової енергетичної установки локомотива й профілю ділянки колії з витратою енергоресурсів локомотивом. Методика. Для розв’язання поставлених задач використано сучасні методи математичного моделювання. Моделювання роботи силової енергетичної установки виконано із застосуванням методів інтерполяції та апроксимації. Під час створення моделі електричної частини передачі тепловоза використано метод імітаційного моделювання. Для розрахунку параметрів та характеру руху поїзда використано метод інтегрування диференціального рівняння руху та розв’язано задачу, яка полягає в знаходженні розв’язку цього рівняння на протяжності тягової ділянки з урахуванням варіативних значень потужності локомотива та ухилів профілю колії. Результати. Для аналізу результатів тягових розрахунків отримано такі показники, як технічна швидкість і витрата дизельного палива, а також виконано порівняння цих показників. Результати свідчать, що в разі обмеження прискорення спостерігається зниження витрати дизельного палива за майже незмінної технічної швидкості. Наукова новизна. Набуло подальшого розвитку підвищення енергоефективності ведення поїздів, а саме отримано функціональну залежність відносної потужності силової енергетичної установки локомотива, яка враховує дійсний профіль ділянки, що дає змогу визначати енергоощадні режими керування локомотивом та зменшити витрату енергоресурсів, навантаження на дизель та елементи тягової передачі тепловоза під час перехідних режимів, що, у свою чергу, крім економії дизельного палива, вплине на надійність елементів силової установки. Практична значимість полягає в економії дизельного палива в режимах руху, які забезпечують набір швидкості та підвищення надійності силової установки за рахунок зменшеного навантаження.
 • Item
  Визначення енергооптимізованого керування локомотивом під час розгону поїзда
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Кислий, Дмитро Миколайович; Десяк, Андрій Євгенійович; Бобирь, Дмитро Валерійович; Боднар, Євген Борисович
  UKR: У цій статті автори ставлять за основну мету вдосконалення математичної моделі руху поїзда за рахунок адаптації моделі для визначення значень потужності дизеля за відповідних значень прискорення поїзда та різних режимів його ведення. На підставі моделі передбачено побудувати та проаналізувати двопараметричні залежності керування локомотивом під час розгону, які забезпечують усталене прискорення на різних ухилах профілю колії для різних значень маси складу, що в результаті дозволить більш раціонально керувати локомотивним парком із чітким дотриманням графіка руху поїздів та мінімальною витратою дизельного палива на тягу. Методика. Для досягнення мети використано метод системного аналізу, нелінійного програмування, числові методи розв’язання диференціальних рівнянь руху поїзда, причому враховано, що інтегрування рівняння руху поїзда можна проводити за шляхом, часом та швидкістю, залежно від початково поставленої задачі в тягових розрахунках. Розрахунки здійснено для різних режимів та фаз ведення поїзда. Результати. Для аналізу результатів проведено порівняння отриманих показників тягових розрахунків, таких як технічна швидкість, час руху в дорозі та витрата палива. Для розв’язання задачі тягових розрахунків було обрано програмний пакет «Мaple», який дозволив не лише чисельно оцінити результати розв’язку двопараметричної математичної моделі, але і графічно, візуально, що значно спрощує їх сприйняття. Отримані результати розрахунків свідчать про зниження витрати енергоресурсів. Наукова новизна. Отримала подальший розвиток модель руху поїзда з урахуванням адаптації для визначення значень потужності дизеля у випадку усталених значень прискорення поїзда залежно від маси складу та ухилів профілю колії. Практична значимість. Доцільність проведеного дослідження полягає в економії енергоресурсів, зокрема дизельного палива, на тягу поїздів та дозволяє більш точно дотримуватися графіка руху поїздів, що, у свою чергу, впливає на безпеку руху в цілому.
 • Item
  Визначення періодичності діагностування вузлів гідравлічної передачі тепловозів
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2023) Боднар, Борис Євгенович; Очкасов, Олександр Борисович; Боднар, Євген Борисович
  UKR: Мета. Сучасні методології утримання технічних об’єктів орієнтовані на одночасне забезпечення заданого рівня надійності обладнання та мінімізації витрат на системного утримання. Побудова систем утримання, як правило, базується на використанні даних про надійність обладнання, аналізі результатів діагностування та прогнозуванні залишкового ресурсу обладнання локомотивів. Окрім того, під час розробки систем утримання враховують витрати на проведення технічного обслуговування та ремонту вузлів. Основна мета роботи полягає в підвищенні ефективності використання локомотивного парку за рахунок зменшення витрат на утримання локомотивів з урахуванням технічного стану його вузлів. Методика. Для досягнення поставленої мети запропоновано методику визначення раціональних періодів діагностування вузлів локомотива, засновану на мінімізації витрат на проведення діагностування та виконання технічного обслуговування й ремонту обладнання. Для визначення періодичності контролю використано дані про надійність вузлів і деталей, отримані на основі обробки статистичної інформації щодо роботи локомотивів в умовах експлуатації, а також дані щодо витрат на відновлення вузлів у разі виникнення відмов. Результати. Запропоновано метод визначення раціональних періодів діагностування вузлів локомотива, заснований на мінімізації витрат на проведення діагностування та відновлення в разі його відмови. На основі аналізу надійності гідравлічних передач локомотивів в умовах їх експлуатації визначено показники надійності вузлів і деталей гідропередачі у вигляді залежностей середньої кількості відмов гідропередач від напрацювання тепловоза. Розроблено технолого-економічну карту ремонту гідропередачі та техніко-економічну карту її діагностування. Наведено результати визначення періодичності діагностування гідропередачі УГП750–1200ПР тепловозів ТГМ4 та ТГМ6. Наукова новизна. Подальший розвиток отримала методологія визначення періодичності контролю технічного стану вузлів локомотивів за рахунок обліку впливу системи профілактичних, планових ремонтів і діагностування на надійність локомотива. Практична значимість. Використання запропонованої методики для формування системи ремонту й діагностування локомотивів та їх вузлів дозволить формувати систему утримання локомотивів з урахуванням їх фактичного стану.
 • Item
  Залізнична станція як єдиний транспортно-енергетичний вузол
  (Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту, Київ, 2018) Капіца, Михайло Іванович; Мартишевський, Михайло Iванович; Сербулов, Олексій Юрійович
  UKR: В статті викладене обґрунтування економічної доцільності організації на залізничних станціях України транспортно-енергетичних вузлів (ТЕВ) з експлуатацією спеціальних пароакумуляторних тягово-маневрових машин (СТММ ПАЛ 9П). Впровадження ТЕВ дозволить суттєво знизити собівартість виконуваної на залізничних станціях маневрової роботи шляхом ліквідації цільових витрат дизельного палива на її виконання через впровадження альтернативних видів палива.
 • Item
  Implementing Intelligent Monitoring of the Technical Condition of Locomotive Hydraulic Transmissions
  (Springer, Cham, 2023) Bodnar, Boris Ye.; Ochkasov, Oleksandr B.; Petrenko, Viačeslav; Martishevskij, Michail
  ENG: The study is aimed at replacing outdated approaches in the organization of maintenance of the locomotive fleet. The article presents а comparative analysis of maintenance strategies for traction rolling stock. The necessity of introducing control over the technical condition of locomotives to ensure the transition to а preventive maintenance system is substantiated. Directions of research - adjustment of the existing volumes and frequency of repairs, the introduction of individual repair strategies, the introduction of adapted and flexible approaches to the maintenance of locomotives. To improve the efficiency of monitoring the technical condition of locomotives, the use of factor analysis methods is proposed. The purpose of using factor analysis methods is to reduce the number of analysed parameters, while the information content of monitoring the technical condition should not decrease. The results of applying the method of principal components to assess the technical condition of the hydraulic transmission of а diesel locomotive during testing are presented. It is proposed to use the concept of latent diagnostic parameters to assess the technical condition of locomotive units. Considering the physical meaning of the processes occurring in the hydraulic transmission, as а result of the analysis, three groups of latent parameters were identified: "Load", "Losses", "Input". These parameters characterize the technical condition of the hydraulic transmission. Each of the latent parameters includes information from а group of physical process sensors. The implementation of the considered approach will ensure the effective use of monitoring results and а gradual transition to predictive maintenance.
 • Item
  Signal Analysis of the Armature Rotation Irregularities in the Traction Electric Motor by Unsupervised Anomaly Detection Methods
  (Kaunas University of Technology, Lithuania, 2022) Bodnar, Borys Ye.; Ochkasov, Oleksandr B.; Serdiuk, Volodymyr N.; Ochkasov, Mykhailo
  ENG: Reducing the cost of maintenance and repair of vehicles is possible due to the early detection of malfunctions development and more complete use of the equipment resource. The introduction of contemporary information technologies allows real-time monitoring of the technical parameters for the equipment. Anomaly detection methods are used to process monitoring results. The paper presents the results of using the Unsupervised Anomaly Detection methods to analyze the signal of the rotation velocity irregularity of the armature shaft in the traction electric motor of a locomotive. When analyzing signals corresponding to faulty electric motors, anomalous components were identified. As the example of analyzing the signal of an electric motor with an increased radial clearance, the possibility of detecting the development of a malfunction at an early stage has been confirmed. The conducted research confirms the possibility of using anomaly search methods to control the technical condition of the traction electric motor in a locomotive during bench tests.
 • Item
  Двигуни внутрішнього згоряння
  (Український державний університет науки і технологій, 2022) Боднар, Борис Євгенович; Мартишевський, Михайло Iванович; Бобирь, Дмитро Валерійович
  UKR: Методичні рекомендації до лабораторних робіт містять теоретичний матеріал, порядок та методику виконання лабораторних робіт.
 • Item
  Розробка напівпровідникового реле часу для локомотивів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Сердюк, Володимир Никандрович; Очкасов, Олександр Борисович
  UKR: Необхідність заміни застарілої елементної бази електричних апаратів локомотивів є актуальною в умовах проведення капітально-відновлюваних ремонтів локомотивів для продовження терміну їх експлуа-тації. Основною метою роботи є скорочення витрат на експлуатацію та ремонт рухомого складу за рахунок підвищення надійності електричних апаратів, упровадження уніфікованих технічних рішень. Методика. Із використанням системно-історичного підходу з’ясовано переваги та недоліки основних принципів побудови електричних апаратів локомотивів. Визначено напрями вдосконалення елементної бази реле часу. Обґрун-товано необхідність розробки уніфікованих технічних рішень для реалізації реле часу локомотивів. За допо-могою методів прикладної теорії цифрових автоматів та схемотехніки розроблено напівпровідникове реле часу локомотивів, що забезпечує можливість реалізації 23 варіантів витримки часу без зміни конструкції реле. Запропонована методика дозволяє проєктувати універсальні електронні реле з будь-якими діапазонами часових затримок. Як основні елементи регулювання витримки часу використано комбінацію двійкових лі-чильників імпульсів та мультиплексора. Відсутність у схемі запропонованого напівпровідникового реле ча-су елементів регульованої ємності та активного опору (RC-контурів) дозволяє забезпечити стабільність ха-рактеристик реле часу на всьому інтервалі експлуатації, зменшити витрати на обслуговування та ремонт електричних апаратів. Результати. Розроблено уніфіковане реле часу з широким діапазоном витримки часу та можливістю під’єднання електричних схем локомотивів із напругою живлення 50 та 110 В. Отримані результати дозволяють спрогнозувати подальший розвиток напівпровідникових реле часу та застосувати розроблене напівпровідникове (електронне) реле часу для всіх видів рухомого складу залізниць. Наукова новизна. У роботі проведено аналіз розвитку технологій та елементної бази електричних апаратів локомотивів. Обґрунтовано необхідність удосконалення елементної бази електричних апаратів на прикладі реле часу. Практична значимість. На базі запропонованих технічних рішень можливе виготовлення уні-версального напівпровідникового реле часу локомотивів.
 • Item
  Технологія ремонту локомотивів
  (Український державний університет науки і технологій, 2022) Бобирь, Дмитро Валерійович; Боднар, Євген Борисович; Кислий, Дмитро Миколайович
  UKR: У курсі навчальної дисципліни «Технологія ремонту локомотивів» системно розглядаються питання відновлення деталей, вузлів, а також локомотивів у цілому, засвоєння яких є необхідною умовою для успішної роботи майбутнього фахівця у сфері експлуатації та ремонту локомотивів. У цих методичних рекомендаціях розглянуто питання технічного обслуговування та ремонту тепловозів. Методичні рекомендації містять варіанти контрольного завдання з дисципліни «Технологія ремонту локомотивів» та методику його виконання. Для студентів усіх форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» за ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство» спеціальності 273 «Залізничний транспорт».
 • Item
  Організація та планування виробництва
  (Український державний університет науки і технологій, 2022) Бобирь, Дмитро Валерійович; Очкасов, Олександр Борисович; Колодій, Наталя Іванівна
  UKR: В умовах реформування національної економіки ефективність та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання залежить переважно від рівня організації виробництва, тобто від координації дій усіх елементів виробничої системи. Дисципліна «Організація та планування виробництва» спрямована на визначення основних принципів і процесів організації локомотиворемонтного виробництва, а також закономірностей його розвитку та удосконалення. У практикумі наведено рекомендації до підготовки та методика виконання практичних робіт з дисципліни «Організація та планування виробництва». Видання сприяє кращому засвоюванню теоретичного матеріалу та набутих практичних навичок. Наведені матеріали можуть бути використані для самостійної роботи та під час підготовки до контрольних заходів. Для студентів усіх форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» за ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство» спеціальності 273 «Залізничний транспорт».
 • Item
  Розробка електронної частини комплексу для визначення технічного стану циліндропоршневої групи дизеля
  (НДКТІ, філія АТ "Укрзалізниця", Київ, 2022) Капіца, Михайло Іванович; Бобирь, Дмитро Валерійович; Кислий, Дмитро Миколайович; Богомолов, Андрій Русланович
  UKR: Метою та завданням дослідження є розробка частини спеціалізованого апаратно- програмного комплексу для визначення технічного стану циліндропоршневої групи тепловозного дизеля, що забезпечить зменшення витрат матеріальних ресурсів та часу на виконання операцій з її технічного діагностування, скоротить час простою тепловозів на позапланових видах ремонтів та забезпечить відповідний рівень безпеки руху рухомого складу. аховуючи переваги та недоліки розглянутих датчиків, з урахуванням відсутності рухомих частин, високої механічної міцності, мінімальної кількості первинних елементів для визначення масової витрати повітря та досить низької собівартості виготовлення датчика, визначено найбільш оптимальний тип пристрою для вирішення поставлених задач з технічного діагностування циліндропоршневої групи тепловозного дизеля – термоанемометричний датчик.
 • Item
  Devising a Procedure for Calculating the Technical Condition Index of Locomotive Nodes Based on Monitoring Results
  (Technology Center, Kharkov, Ukraine, 2021) Bodnar, Borys Ye.; Ochkasov, Oleksandr B.; Ochkasov, Mykhailo
  ENG: The widespread introduction of information technologies in the systems that manage technical fleets, the use of maintenance and repair systems based on risk assessment, is based on the calculation of a large enough number of indicators. Modern locomotives are equipped with systems for monitoring and diagnosing technical condition. Combining these systems with the Internet of Things and Big Data technologies provides an opportunity to use completely new approaches to fleet management. At the initial stage of the construction of such systems, it is necessary to devise criteria that make it possible to automatically determine the technical condition of a locomotive and its components in order to identify the locomotive in the total fleet that requires maintenance or repair. A procedure has been proposed for calculating the technical condition index of locomotives and their components based on data from monitoring systems. The procedure is based on the formation of latent diagnostic parameters employing the principal component method and on the subsequent calculation of the weight coefficients of these parameters applying the method of hierarchy analysis. The special feature of the proposed procedure is that when calculating the index, those latent diagnostic parameters are used that are derived from the group of control parameters whose weight coefficients are computed using the method of hierarchy analysis without involving experts. This paper reports the results from calculating the informativeness of the diagnostic parameters of load, loss, input, as well as their weight coefficients. The highest information content, from 0.5 to 0.85, is demonstrated by the load parameter; the smallest (0.05‒0.26) ‒ the input parameter. The average value and the dependences of changes in the technical condition index of a hydraulic transmission during the tests have been determined. Analysis of the technical condition index makes it possible to assess the transmission’s response to changes in test modes, the dynamics of changes in losses.
 • Item
  Определение системы диагностирования ТЭД с учетом выбора предпочтительных элементов с изменяющейся интенсивностью отказов
  (Український державний університет залізничного транспорту, Харків, 2017) Капица, Михаил Иванович; Лагута, Василий Васильевич; Сердюк, Татьяна Николаевна
  RUS: Цель. Целью исследования является моделирование параметров системы диагностирования тяговых электродвигателей локомотивов для обеспечения заданного уровня надежности. Методика. Исследования выполнены на основе процедуры многокритериальной оптимизации, методов теории надежности и теории восстановления. Результаты. В статье представлена процедура многокритериальной оптимизации системы диагностики тягового электродвигателя, учитывающая несколько показателей качества: количество моментов диагностирования, среднюю наработку на отказ. Дан метод построения моментов диагностирования компонент тягового электродвигателя с дальнейшим определением рациональных объемов диагностирования и определения соответствующих результирующих моментов диагностирования двигателя как единой системы. Моменты диагностирования выбираются так, чтобы вероятности отказов компонентов не опускались ниже наперед заданной величины. Научная новизна. Предложен новый метод построения рациональной системы диагностирования тягового электродвигателя на множестве Парето критериев: минимум количества выполнения диагностик, максимум средней наработки на отказ. Практическая значимость. Исследования выполнены в соответствии с «Государственной программой стратегического развития железных дорог Украины», подготовленной Государственным научно-исследовательским центром железнодорожного транспорта Украины совместно со специалистами Укрзализныци, и Программой обновления тягового подвижного состава железных дорог на период до 2020 года. Необходимое качество системы диагностирования следует определять совместно с объектом диагностики, учитывая требования, предъявляемые к последнему. Система диагностирования технического объекта зависит от технологии производства и технологии восстановления применяемых компонент, что дает возможность выбирать исполнителя проведения восстановительных работ или производителя компонентов объекта, и в дальнейшем перейти от планово-предупредительной технологии обслуживания к обслуживанию по состоянию объекта.
 • Item
  Devising a Procedure to form the Diagnostic Parameters for Locomotives using a Principal Components Analysis
  (Technology Center, Kharkov, Ukraine, 2021) Bodnar, Borys Ye.; Ochkasov, Oleksandr B.
  ENG: Modern diagnostic systems are characterized by that the flow of diagnostic information requires significant computational resources to process. In order to improve the reliability of the object to be diagnosed and reduce operating costs, it is necessary to improve procedures for analyzing diagnostic results. This paper suggests a procedure to form the diagnostic features of locomotive nodes based on the use of a principal components analysis. The proposed approach is distinguished by a decrease in the dimensionality of the input set of diagnostic features in order to select the sets of interconnected diagnostic parameters. Based on the selection of the sets of interconnected diagnostic features, constructing new latent diagnostic parameters has been proposed. A latent diagnostic parameter contains information that combines data from several initial diagnostic features. The result of the method is a set of latent diagnostic parameters that do not correlate with each other and reflect the behavior of the object to be diagnosed from different technical points. The application of a sufficient number of latent diagnostic parameters involved the scree test method. This paper reports the results from using the proposed approach for treating the results from diagnosing the hydraulic transmissions in locomotives. The result from applying the procedure has made it possible to propose using three latent diagnostic parameters to assess the technical condition of a locomotive’s hydraulic transmission during bench tests. The suggested parameters contain 90 % of the original information and reflect losses in the transmission, as well as the load at the input and output of the transmission.
 • Item
  Підвищення енергоефективності випробувань гідравлічних передач тепловозів в умовах локомотиворемонтного заводу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Боднар, Борис Євгенович; Капіца, Михайло Іванович; Очкасов, Олександр Борисович; Коренюк, Роман Олександрович
  UKR: Мета. В складних економічних умовах скорочення витрат електроенергії, що споживається на потреби виробництва, є актуальним завданням для промислових підприємств країни. Технічними умовами підприємствам, що ремонтують гідравлічні передачі тепловозів, рекомендується проведення певного обсягу оціночних та регулювальних випробувань із метою контролю їх післяремонтного стану. Як показує практика, значна частина дефектів гідравлічних передач виявляється під час стендових випробувань. До переваг стендових випробувань можна також віднести: можливість виявлення післяремонтних дефектів, зручність обслуговування гідравлічної передачі та відносно невелика трудомісткість усунення дефектів. Від якості проведення цих випробувань залежить ресурс передачі та її коефіцієнт корисної дії. Робота спрямована на удосконалення технології заводських післяремонтних випробувань гідропередач із метою зменшення витрат електричної енергії, що споживається на проведення випробувань. Методика. Проведено аналіз можливих варіантів удосконалення стенду випробувань гідравлічних передач. Запропонована методика підвищення енергоефективності випробувань гідравлічних передач тепловозів в умовах локомотиворемонтного заводу. Це досягається шляхом встановлення додаткового привідного електродвигуна, який отримує живлення від навантажувального генератора. Результати. На підставі проведеного аналізу обґрунтовано необхідність удосконалення заводських стендових випробовувань гідравлічних передач. Розглянуто варіанти модернізації стенду. Проведено аналіз модернізації випробувального стенду. Наукова новизна. Авторами теоретично обґрунтована можливість використання електричної енергії навантажувального генератора для живлення приводного електродвигуна стенду або додаткового привідного електродвигуна. Практична значимість. За результатами досліджень запропоновано варіант конструкції стенду випробувань гідравлічної передачі, який базується на методі взаємного навантаження. Використання цього методу підвищує діапазон навантажень гідравлічної передачі, а споживання електричної енергії стендом залишається без змін. Додатковий приводний електродвигун сприятиме підвищенню частоти обертання вхідного валу, що, в свою чергу, дозволить проводити випробування в умовах, більш наближених до реальних внаслідок збільшення навантаження на гідравлічну передачу. Збільшення навантаження на гідравлічну передачу сприятиме виявленню можливих дефектів, що, в свою чергу, підвищить якість ремонту передачі.
 • Item
  Інформаційно-вимірювальна система випробування гідравлічних передач тепловозів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Жуковицький, Ігор Володимирович; Клюшник, Ігор Анатолійович; Очкасов, Олександр Борисович; Коренюк, Роман Олександрович
  UKR: Стаття спрямована на розгляд процесу розробки інформаційно-вимірювальної системи випробування гідравлічних передач тепловозів, що дасть можливість отримання вихідних даних для проведення подальших досліджень із визначення технічного стану гідравлічних передач тепловозів. Необхідно проаналізувати удосконалення технології заводських післяремонтних випробовувань гідропередач шляхом автоматизації існуючих стендів випробувань гідравлічних передач згідно технічних умов тепловозоремонтних підприємств. Це досягається з урахуванням детального огляду уже існуючих закордонних інформаційно-вимірювальних систем випробування гідравлічних передач тепловозів, кар’єрних самоскидів БелАЗ, аеродромних тягачів, шлаковозів, ваговозів, колісних бульдозерів БелАЗ, деяких марок тракторів тощо. Передбачається вирішення задачі створення інформаційно-вимірювальної системи випробувань гідравлічних передач тепловозів, відштовхуючись, в першу чергу, від можливості автоматизації вже існуючого стенду випробувань гідравлічних передач тепловозів на Дніпропетровському заводі по ремонту тепловозів «Промтепловоз». Методика. В роботі дослідниками була запропонована методика створення мікропроцесорної автоматизованої системи стендових випробувань гідравлічних передач тепловозів в умовах локомотиворемонтного заводу. Вона діє шляхом обґрунтування вибору необхідних датчиків, а також застосування необхідних апаратних та програмних засобів для побудови інформаційно-вимірювальної системи. Результати. На підставі проведеного аналізу обґрунтовано необхідність удосконалення заводських стендових випробувань гідравлічних передач шляхом створення мікропроцесорної системи випробувань, спираючись на досвід створення подібних систем за кордоном. Подальші наукові дослідження повинні бути спрямовані на підвидщення точності та частоти збору інформації шляхом застосування більш сучасних та надійних датчиків у тандемі з використанням програмних фільтрів електромагнітних та інших перешкод. Наукова новизна. Авторами була розроблена інформаційно-вимірювальна система, яка удосконалює процес випробування гідравлічних передач за рахунок автоматизації та підвищення точності вимірювань контрольних параметрів. Результати вимірювань є вихідними даними для проведення подальших досліджень із метою визначення технічного стану гідравлічної передачі УГП750-1200 під час заводських післяремонтних випробувань. Практична значимість. У роботі запропоновано варіант створення мікропроцесорної системи випробувань гідравлічної передачі тепловозів, який не має аналогів в Україні. Автоматизований збір даних при випробуваннях дозволить фіксувати швидкоплинні процеси для визначення технічного стану гідравлічної передачі.
 • Item
  Ефективність модернізації колісно-моторних блоків тепловоза з використанням моторно-осьових підшипників кочення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Капіца, Михайло Іванович; Гненний, Олег Миколайович; Бобир, Дмитро Валерійович
  UKR: Мета. Використання моторно-осьових підшипників (МОП) кочення замість моторно-осьових підшипників ковзання є пріоритетним напрямком розвитку локомотивобудування й експлуатації наявних локомотивів. Вирішення завдань щодо впровадження на локомотивах колісно-моторних блоків (КМБ) із підшипниками кочення потребує пошуку альтернативних варіантів і нових технічних рішень. Метою статті є визначення доцільності переобладнання колісно-моторного блока тепловоза на підшипники кочення шляхом розрахунку життєвого циклу (LCC). Методика. Порядок і критерії оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України, передбачають, що оцінку економічної ефективності інвестиційного проекту здійснюють за такими критеріями: чиста приведена вартість, внутрішня норма дохідності, дисконтований період окупності й індекс прибутковості. Використання зазначених критеріїв економічної ефективності повністю відповідає сучасним принципам, теоретико-методичним підходам і світовій практиці оцінки ефективності інвестицій. У роботі оцінка техніко-економічної ефективності модернізації колісно-моторного блока тепловоза проведена на основі розрахунку й порівняння наступних критеріїв – чистої приведеної вартості (NPV) модернізації, внутрішньої норми доходу (IRR), індексу дохідності (PI) й дисконтного терміну окупності. Результати. Виконані розрахунки значень основних критеріїв свідчать, що інноваційній проект із модернізації тепловоза забезпечує високий рівень економічної ефективності. При цьому величина дисконтованого терміну окупності інвестицій у модернізацію передбачає, що її проведення є доцільним, якщо залишковий ресурс строку корисного використання модернізованого тепловоза серії М62 не менший за 15 місяців. Наукова новизна. З урахуванням особливостей виду роботи тепловоза під час руху в складі вантажного поїзда розроблена методика з визначення окремих складових середньорічного економічного ефекту від модернізації колісно-моторного блока тепловоза. До них належать економія витрат на мастило, на ремонт й обслуговування колісно-моторного блока тепловоза, у тому числі заміну вкладишів МОП, та економія витрат на пальне для тяги поїздів. Практична значимість. Результати роботи дозволяють визначити доцільність модернізації тепловозів з урахуванням особливостей та умов їх роботи, а також специфіки модернізації.
 • Item
  Моделирование организации ремонта локомотивов методами теории систем массового обслуживания
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Боднарь, Борис Евгеньевич; Очкасов, Александр Борисович; Боднарь, Евгений Борисович; Гришечкина, Татьяна Сергеевна; Очеретнюк, Максим Викторович
  RUS: Цель. В научной работе необходимо оценить влияние показателей эксплуатации и надежности локомотивов на систему организации их ремонта в депо с использованием методов теории массового обслуживания. Методика. В работе представлено описание цеха по ремонту локомотивов с помощью терминов и понятий системы массового обслуживания (СМО). Сформулированы задачи, решаемые при моделировании работы ремонтного цеха, приведен перечень исходных данных и результатов моделирования. В качестве программного средства моделирования использована графическая среда имитационного моделирования Simulink. Результаты. Установлено, что на основные показатели работы локомотивного депо влияет объем перевозок, надежность локомотивов, используемое правило отбора локомотивов из очереди, количество работающих ремонтных стойл. Разработанная модель ремонтного цеха депо позволяет рационально планировать использование оборудования, фонда рабочей силы, времени постановки локомотивов в ремонт с учетом равномерности загрузки цеха, а также усовершенствовать логистику поставок запасных частей. Эта модель в упрощенном виде описывает процесс выполнения ремонта парка магистральных тепловозов и может быть дополнена в зависимости от вида выполняемых в депо ремонтов. Научная новизна. В работе локомотиворемонтное депо представлено как объект системы массового обслуживания. Разработана имитационная модель локомотиворемонтного депо, которая позволяет проводить анализ влияния различных факторов на систему организации ремонта локомотивов в депо. Практическая значимость. Полученные результаты позволяют определить влияние показателей эксплуатации и надежности локомотивов на организацию работы локомотиворемонтного депо. В дальнейших исследованиях разработанная модель может быть использована для усовершенствования системы организации ремонта на сети дорог при внедрении новых серий локомотивов и изменении стратегии их технического обслуживания.
 • Item
  Вибір системи утримання локомотивів із урахуванням впливу залежних відмов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Боднар, Борис Євгенович; Очкасов, Олександр Борисович; Гришечкіна, Тетяна Сергіївна; Боднар, Євген Борисович
  UKR: Мета. Основною метою роботи є підвищення ефективності використання локомотивів за рахунок вибору раціональної системи утримання, яка враховує оцінку впливу залежних відмов на вартість їх життєвого циклу. Методика. Актуальність застосування підходів LCC (Life Cycle Cost) в локомотивному господарстві пояснюється впровадженням нових локомотивів із бортовими системами управління й діагностування, а також розвитком теорії систем утримання тягового рухомого складу. Вартість локомотива як тягової оди-ниці перестає бути визначальним фактором. Це пояснюється тим, що витрати на технічне обслуговування та ремонт локомотива за весь період експлуатації значно перевищують його початкову вартість. У роботі проаналізовано наявні підходи управління вартістю життєвого циклу локомотивів на етапах їх вибору, оновлення, модернізації й експлуатації. Обґрунтовано необхідність удосконалення методів оцінки ступеня впливу показників надійності вузлів локомотива на вибір системи утримання й вартість його життєвого циклу. Результати. Запропоновано використовувати поняття «вплив залежних відмов» під час розрахунку вартості відновлення локомотива після позапланових ремонтів і вартості його життєвого циклу. Удосконалено методику визначення вартості позапланового ремонту з урахуванням залежних відмов, уведено коефіцієнт оцінки впливу залежної відмови вузла на систему утримання локомотива. Цей коефіцієнт дозволить визначати вузли, відмова яких впливає на вартість відновлення більше, ніж номінальна їх вартість. Також запропонований коефіцієнт допоможе враховувати ймовірні втрати внаслідок відмови вузла під час розробки й коригування системи утримання локомотивів. Наукова новизна. Уперше запропоновано використовувати показник впливу залежних відмов для розрахунку вартості відновлення локомотива під час виконання позапланових ремонтів, а також для розрахунку вартості життєвого циклу локомотива. Практична значимість. Удосконалена методика визначення вартості позапланового ремонту з урахуванням залежних відмов може бути використана для порівняння й оцінки різних варіантів системи утримання локомотивів і розробки систем їх діагностування.
 • Item
  Вибір стратегій утримання та експлуатації локомотивного парку з використанням теорії управління ризиками
  (Приазовський державний технічний університет, Маріуполь, 2021) Боднар, Борис Євгенович; Очкасов, Олександр Борисович
  UKR: Розглянуто основні підходи до вибору стратегії управління локомотивного парком з використанням теорії ризиків. Запропоновано критерії оцінки величини ризику при виборі стратегії управління парком локомотивів.