Випуск 8 (24) (RTEM)

Permanent URI for this collection

EN: Issue 8 (24) (RTEM)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Обгрунтування системи показників управління інноваційно-інвестиційним розвитком залізничного транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Башмаков, Максим С.; Міщенко, Максим Іванович
  UKR: Мета. Виробничо - господарська діяльність й формування організаційно-господарського механізму функціонування підприємств колійного комплексу багатогалузевої системи залізничного транспорту, виходячи з необхідності науково обґрунтованого планування, засновано на необхідності забезпечення вимог, пропонованих підприємствами експлуатаційної діяльності. У нових умовах функціонування інфраструктури додана ще одна вимога - встановлення недискримінаційної плати за доступ до об'єктів інфраструктури, що підтримує принцип забезпечення цінової конкурентоспроможності залізничного транспорту. Це означає необхідність розробки методичних положень визначення розрахункових цін за користування транспортною інфраструктурою, в основу яких покладене детальне вивчення й аналіз структури витрат підприємств колійної інфраструктури залізничного транспорту. Мета даної статті полягає у розробці та обґрунтуванні певної системи показників, що об'єктивно віддзеркалювали б сутність та ефективність управління інноваційно-інвестиційним розвитком залізничного транспорту в сучасних умовах. Методика. Методологія дослідження передбачає використання методів: емпіричного дослідження (порівняння, спостереження), теоретичного дослідження (сходження від абстрактного до конкретного), загальнонаукових методів (абстрагування й конкретизація, аналіз та синтез, індукція та дедукція, аналогія) та ін. Результати. Визначено ключові елементи витрат підприємств залізничного транспорту. Тільки при реалізації спільного механізму планування експлуатаційних витрат підприємств залізничного транспорту і компаній - операторів можливе рішення комплексного завдання по скороченню витрат, зниженню собівартості, збільшенню обсягу перевезень, ефективному управлінню інноваційно-інвестиційним розвитком та підвищенню конкурентоздатності залізничного транспорту. Наукова новизна. розроблено алгоритм використання інструментів обґрунтування системи показників управління інноваційно-інвестиційним розвитком залізничного транспорту. Практична значимість. Оригінальність і практична цінність дослідження полягає в тому, що у статті систематизовано ключові показники діяльності підприємств залізничного транспорту, які саме і впливають на їх продуктивність та ефективність.
 • Item
  Стратегічний менеджмент в туризмі: ключові аспекти
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Задоя, В’ячеслав Олександрович; Чаркіна, Тетяна Юріївна
  UKR: Мета. Туризм є потужною сучасною індустрією і його популярність швидко зростає. В той же час галузь є висококонкурентною, і підприємства туристичного бізнесу для досягнення успіху повинні враховувати всі ризики притаманні сучасній глобальній економіці. Стратегічне управління відіграє життєво важливу роль у досягненні цієї диференціації. Метою цієї статті є адаптація сучасних підходів стратегічного менеджменту для туристичної діяльності, відповідно мети та завданням конкретної компанії. Методика. Для досягнення мети і вирішення зазначених завдань було використано такі методи: порівняльний аналіз та графічний метод - для відображення тенденцій розвитку туристичної діяльності; теорії ймовірностей – для обробки та прогнозування перспективних показників світового доходу на ринку туристичної індустрії; прийняття рішень та системний підхід – для виконання наукових досліджень стосовно визначення сучасних підходів до стратегічного менеджменту в туризмі, визначені їх особливості та методики застосування. Результати. Визначено основні сучасні підходи до стратегічного менеджменту в туризмі, які включають: конкурентну стратегію, диверсифікацію, розвиток нових ринків та продуктів, стратегію фокусування на клієнтах та розробку технологічних інновацій. Зазначено, що кожен з цих підходів має свої особливості та методики застосування. Наукова новизна. Запропоновані стратегії стратегічного менеджменту для туристичного бізнесу: бізнес-стратегія, корпоративна стратегія та маркетингова стратегія є ключовими концепціями в управлінні бізнесом, що забезпечать ефективної координації дій всіх підрозділів туристичного підприємства та управління ресурсами з метою досягнення. Практичне значимість. Результати нашого дослідження можуть бути використані туристичними компаніями для розробки та впровадження ефективних стратегій стратегічного управління, які допоможуть їм реалізувати власні компетенції і досягти успіху в глобальній індустрії туризму, залучати більше відвідувачів, удосконалити якість обслуговування та підвищити доходність галузі.
 • Item
  Особливості викликів та можливостей формування інтелектуального капіталу вітчизняних підприємств машинобудівного сектору України в умовах цифровізації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Нагорняк, Галина Степанівна; Ханнуф, Катерина Євгенівна
  UKR: У статті розглянуто особливості викликів та можливостей формування інтелектуального капіталу вітчизняних підприємств машинобудівного сектору України в умовах цифровізації. Галузі промисловості мають ключове значення для економіки України, показники її функціонування виступають головним чинником соціального та економічного розвитку країни. Зокрема машинобудування є однією з базових галузей економіки України та стратегічно важливою галуззю, яка впливає на розвиток технологічного потенціалу та конкурентоспроможності економіки України у цілому. Рівень розвитку машинобудування є одним з основних факторів, що дозволяє забезпечити сталий розвиток української економіки, від його рівня та динаміки розвитку залежить розвиток країни у цілому. Тому, дослідження сучасного стану машинобудівної галузі, ефективності діяльності підприємств машинобудування, виявлення актуальних проблем дозволить визначити інструменти для відновлення та подальшого сталого розвитку підприємств машинобудування, як однієї з ключових галузей національної економіки. У сучасній концепції економічного розвитку саме інтелектуальний капітал стає вирішальним фактором зростання національного багатства, конкурентоспроможності країни, регіону, суб’єкта господарювання, якості життя. Незважаючи на наявний ступінь вивченості, на сьогоднішній день питання особливостей викликів та можливостей формування інтелектуального капіталу мають гостру потребу у продовженні більш глибокого вивчення та наукового обґрунтування, тому що дана категорія є вкрай динамічною. Також приводиться аналізування цифрових трансформацій у контексті формування інтелектуального капіталу, тенденції змін у роботі управління персоналом в умовах цифрової економіки, дається огляд потреби у людських ресурсах в умовах розбудови цифрової економіки. Стрімкий розвиток цифрових технологій і сфер IT приводять до автоматизації виробничих процесів, що обумовлює тенденцію до зникнення частини професій. У недалекому майбутньому багато професій, які є необхідними зараз, втратять свою затребуваність, кількість робочих місць зменшиться, що загрожує збільшенням безробіття, якщо сучасні фахівці не володітимуть навичками, необхідними для трудової діяльності у реаліях цифрової економіки. Це суттєво змінить управління сукупним інтелектуальним капіталом у майбутньому, що обумовлює актуальність даної статті. У роботі проаналізовано публікації та дослідження на тему формування та розвитку основних складових інтелектуального капіталу в умовах цифровізації. На підставі дослідження сформульовані висновки про потребу застосування механізмів ефективного управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств у майбутньому. На сьогодні Україна перебуває на шляху становлення інформаційного суспільства та відповідного типу економічних відносин. Інформатизація промисловості, сфери послуг, підприємницького сектору, науки й освіти, державних установ є пріоритетною метою розвитку економіки України. Інформація та знання є не тільки ефективним каталізатором для переходу до шостого технологічного укладу, основою якого є наукові дослідження та розроблення, але і його стратегічним ресурсом. Інформатизація науково-дослідної діяльності галузі машинобудування є важливим чинником формування сучасної інформаційної інфраструктури науково-дослідних організацій і створення єдиного інформаційного простору, що є актуальним в умовах розвитку інформаційного суспільства, мережної економіки та переходу до економіки знань. Проаналізовано стан сучасного машинобудування, виявлено основні тенденції та проблем промислового комплексу у сучасних умовах господарювання та надано рекомендації щодо їх вирішення задля забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств та підвищення рівня економічного потенціалу промисловості загалом. У статті викладено результати порівняльного аналізування праць українських та зарубіжних вчених, економістів та експертів з вивчення інтелектуального капіталу промислового підприємства. У процесі дослідження інтелектуального капіталу підприємства машинобудівної галузі висновки та пропозиції здійснені під призмою специфіки формування його складових елементів в епоху становлення та розвитку цифрової економіки. Провідним вектором подальшого розвитку інтелектуального капіталу підприємств в умовах цифрової економіки мають стати питання класифікації, вимірювання та трансформації вказаного капіталу, а також розроблення інструментів переведення його елементів в матеріалізовані та інноваційні активи підприємства.
 • Item
  Сучасні форми організації індустрії дозвілля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Чаркіна, Тетяна Юріївна; Задоя, В’ячеслав Олександрович; Пікуліна, Олена Вікторівна
  UKR: Мета. Умови існування туристичної індустрії за останні декілька років були поставлені у жорсткі рамки. Пандемія та військові дії змусили дану галузь шукати нові неординарні способи організації своєї роботи, спрямовані як на задоволення найнагальніших потреб людини у відпочинку, так і на власну прибутковість. Отже, мета роботи полягає в дослідженні існуючих сучасних форм організації дозвілля, а також впровадженні нових перспективних напрямків організації та розвитку дозвілля у туристичному бізнесі. Методика. В статті застосовані методи наукового пошуку, аналізу й синтезу для обґрунтування сучасних форм організації індустрії дозвілля, метод порівняння для співставлення та виявлення необхідних, але відсутніх елементів у представлених формах. Результати. В результаті цілого ряду змін в туристичній діяльності, адаптації до нових умов бізнесу, потрібен подальший розвиток та трансформація індустрії дозвілля, запровадження нових форм та нових видів розваг та відпочинку. В статті представлено види нових сучасних форм дозвілля. Наукова новизна. Запропонована організація ХАБів у готелях, які можуть вирішувати одночасно багато завдань: від розважальних до робочих, та низка нових форм організації дозвілля. Практична значимість. Впровадження запропонованих форм дозвілля, дозволить ефективно конкурувати на ринку та підвищити прибутковість туристичних компаній.
 • Item
  Ризики та джерела загроз зовнішньоекономічної безпеки України
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Бобиль, Володимир Володимирович; Лоскутова, Ганна Анатоліївна; Дронь, Марина Анатоліїівна
  UKR: Мета. Метою статті є дослідження сучасних ризиків та джерел загроз у сфері забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України. Методика. Для вирішення наукової проблематики у досліджені застосовано: порівняльний аналіз емпіричних даних; абстрактно-логічного узагальнення, методи групування, статистичні методи. Результати. У роботі визначено наявні та потенційні ризики зовнішньоекономічної діяльності України. На основі проведеного порівняльного аналізу доведено, що сучасний низький стан зовнішньоекономічної безпеки є результатом воєнної агресії росії; високого рівня доларизації економіки; вразливої товарної структури експорту; низької конкурентоспроможності вітчизняних виробників; залежності від імпорту енергоносіїв та окремих видів продукції; певної дискримінації українських підприємств в торгових відносинах. Основним шляхом покращення зовнішньоекономічної діяльності має стати одночасне проведення структурних реформ у всіх економічних сферах країни. Наукова новизна полягає у всебічному дослідженні сучасного рівня зовнішньоекономічної безпеки та виокремленні потенційних ризиків та загроз, реалізація яких може значно погіршити стан зовнішньоекономічної діяльності України. Практична значимість. Окремі результати та висновки можуть бути використані національними регуляторами в процесі визначення шляхів покращення стану зовнішньоекономічної безпеки.