Випуск 06 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Особливості обліку основних засобів з податкової точки зору при перехідних положеннях на залізничному транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Пінчук, Олена Петрівна; Недова, І. Г.
  UK: Мета. Метою статті є розкриття перехідних положень у бухгалтерському та податковому обліку основних засобів на залізничному транспорті в умовах його реформування. Методика. Методологічною основою статті є концепції і положення бухгалтерського, податкового обліку, праці провідних вчених та фахівців з проблем гармонізації обліку основних засобів. Результати. Запропоновані найбільш доцільні в сучасних економічних умовах шляхи фінансування інвестиційної діяльності залізничного транспорту при переході на його акціонерну форму господарювання. Наукова новизна. Стаття присвячена дослідженню особливостей обліку основних засобів на залізничному транспорті в контексті змін бухгалтерського й податкового законодавства в умовах реформування Укрзалізниці. Практична значимість. Незважаючи на значне зближення положень бухгалтерського і податкового обліку основних засобів, нормативно-правове регулювання обліку основних засобів потребує доопрацювання з метою подальшої його гармонізації.
 • Item
  Methodological Approaches to Defining Railways Infrastructure Charges
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Blyzniuk, T. N.
  EN: Introduction: One of the priority directions of development of railway sector is the right choice of pricing policy of the company for the purpose of maximizing profits and the social welfare improving. The improvement of rail pricing is provided be «State program of reforming the railway transport for 2010-2019». Objective: Due to the organizational and the structural changes in rail transport it is essential to ensure transparency in pricing, non-discriminatory access to infrastructure, the creation of a level playing field for participants of the operational process. In accordance with the task we need to identify weaknesses in the existing tariff system and suggest ways to correct them. Results: There were characterized and analyzed the existing pricing methods, revealed their advantages and disadvantages, offered possible ways of their liquidation. Conclusions: The analysis revealed that the current pricing approach does not correspond to the points of the reform program and is subject to further improvement.
 • Item
  Формування конкурентних переваг підприємства з урахуванням зовнішнього і внутрішнього середовища
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Задоя, В’ячеслав Олександрович
  UKR: Вступ. У статті систематизуються методи досліджень конкурентних переваг підприємств-монополістів. У існуючому різноманітті методик і моделей, орієнтованих на класичний ринковий інструментарій і ресурсну базу, автором були виділені підходи, які забезпечують найбільш широке дослідження проблеми. Мета роботи – структурувати основні фактори створення конкурентних переваг підрозділів компаній-природних монополістів. Результати. Систематизовано комплекс організаційно-економічних заходів, спрямованих на реалізацію потенціалу компаній-природних монополістів у цілому на локальному ринку. Висновки. Охарактеризовано можливості виявлення потенційних конкурентних переваг, що базуються на синтезі матриці SWOT-аналізу, моделі конкуренції в галузі і ланцюгу цінності М. Портера.
 • Item
  Розробка елементів управління ринковим ризиком у банках
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Бобиль, Володимир Володимирович
  UK: У статті розкрито сутність ринкового ризику банку. Розглянуто основні елементи управління ринковим ризиком та особливості їх застосування в сучасних умовах господарювання. Запропоновано напрямки вдосконалення науково-методичних підходів щодо оцінки та управління ринкового ризику з урахуванням його окремих чинників (валютного, процентного та фондового). Проаналізовано міжнародний досвід управління ринковим ризиком у банках. Надано план заходів щодо управління ринковим ризиком на випадок кризової ситуації. Розглянуто механізм зонального управління ринковим ризиком.
 • Item
  Методи та підходи оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Железняк, Вікторія Валеріївна; Аберніхіна, Ірина Георгіївна
  UKR: Вступ. Страховий ринок відіграє важливу роль у формуванні умов сталого функціонування економіки країни і, зокрема, економіки окремих її регіонів. Необхідно здійснювати оцінку рівня цих змін з метою своєчасного реагування та формування напрямів державної страхової політики, а також векторів розвитку національного страхового ринку. Мета. Теоретичне дослідження існуючих методів оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку та розробка алгоритму виконання такої оцінки. Результати та обговорення. Оцінка рівня та тенденцій розвитку регіонального страхового ринку здійснюється різними методами, вибір яких залежить від конкретних завдань дослідження. Можна виділити три групи методів оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку: аналітичні методи, методи соціології, методи економіко-математичного моделювання. До аналітичних методів належить більшість традиційних методів регіонального і відтворювального аналізу. Зазначені методи базуються на різних операціях зі статистичними даними. Методи соціології використовують засоби оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку, основою яких є узагальнення інформації та оцінок, що надані респондентами. Методи економіко-математичного моделювання використовуються для прогнозування оцінних показників-індикаторів та визначення тенденцій розвитку регіонального страхового ринку. Найсуттєвішою проблемою при оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку є формування сукупності оцінних показників-індикаторів, що його характеризують. Висновки. Страхова послуга – «вторинна послуга», попит на яку багато в чому залежить від стану «первинного ринку» товарів і послуг. Тому використання більшості методів і методик потребують коригування і трансформації з урахуванням змін інформаційної бази, законодавчої бази України, кредитно-грошової та соціальної політики держави, а також повинні враховувати рівень добробуту нації. Найбільш перспективними і результативними в практичному плані є інтегральні підходи, а серед них – соціологічні методи і методи експертних оцінок, побудовані з використанням економіко-математичних методів на основі думок респондентів і фахівців-експертів.
 • Item
  Тенденції розвитку інформаційних технологій, що застосовуються в бухгалтерському обліку, аудиті та внутрішньому контролі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Пікуліна, Надія Юріївна; Шило, Лілія Анатоліївна
  UK: Вступ. Підтримка конкурентоспроможності підприємства в умовах стрімкого розвитку ринкових відносин в Україні потребує від нього відповідного інформаційного забезпечення своєї діяльності. Тому проблема ефективного інформаційного забезпечення управлінської діяльності підприємства з використанням автоматизованих систем є досить актуальною. Мета. Визначення та класифікація факторів, які визначають видову класифікацію інформаційних технологій, що застосовуються в бухгалтерському обліку, аудиті та внутрішньому контролі. Результати та обговорення. Управління підприємством у сучасних умовах визначається як зміна стану системи, що веде до досягнення основної мети діяльності. Зараз на українському ринку фінансово-економічного програмного забезпечення пропонується цілий ряд розробок. При здійсненні комп’ютеризації підприємство стикається з низкою проблем, пов’язаних з вибором програмного забезпечення, оскільки на ринку представлена велика кількість програмних продуктів, розрахованих на різні за масштабом, галуззю діяльності підприємства, а також на комп’ютеризацію лише окремих складових діяльності підприємства або усього підприємства. На сьогоднішній день інформаційна система бухгалтерського обліку має складну ієрархічну структуру, що позначається на видах застосовуваних інформаційних технологій. Усе це потребує розробки методичних підходів до характеристики факторів, які визначають видову класифікацію інформаційних технологій, що застосовуються в бухгалтерському обліку. Висновки. Застосування інформаційних технологій в обліковому процесі сприяє науковому обґрунтуванню даних бухгалтерського обліку в оцінці фінансово-господарської діяльності підприємств. Окрім того, воно посилює функцію контролю правильності, законності, а іноді й економічної доцільності бухгалтерських операцій.
 • Item
  Витрати залізничного транспорту – управлінський аспект
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Топоркова, Олена Анатоліївна; Половинка, Л. С.
  UK: Вступ. Облікова інформація є головним орієнтиром ухвалення управлінських рішень. Організація обліку з урахуванням технологічної специфіки має безпосередній вплив на ефективність управління витратами. Мета. Систематизація підходів до управління витратами. Результати та обговорення. Система управління витратами має бути узгоджена зі стратегічними цілями підприємства (структурного підрозділу), які визначаються системою стратегічного менеджменту залізничного транспорту. Проблема формування собівартості перевезень полягає у визначенні і взаємному узгодженні факторів, які на неї впливають. Економічна оцінка повинна передбачати типізацію операцій щодо управління витратами на залізничному транспорті. Висновки. Економічно обґрунтована класифікація витрат допомагає визначити ступінь впливу певного виду витрат на рівень собівартості та рентабельності видів діяльності. Систематизована облікова номенклатура об’єктів калькулювання на залізничному транспорті дозволить забезпечити точність розрахунку витрат.
 • Item
  Вдосконалення механізму управління підприємствами залізничного транспорту з вантажних перевезень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Тесленко, Тетяна Вікторівна
  UK: Проаналізовано ситуацію щодо вдосконалення механізму управління підприємствами залізничного транспорту України з вантажних перевезень впродовж 2012-2013 років та на перспективу як системи заходів (програмних, правових, адміністративних, технічних) та сукупність підприємств залізничного транспорту з вантажних перевезень, побудованих за певною ієрархією залежно від їх функцій і взаємодії для ефективного виконання своєї місії і цілей в умовах сучасного ринку. Структурно-логічний аналіз також виконано за допомогою системного підходу з метою отримання проміжних результатів процесу реформування в умовах сформованої структури управління реформуванням залізничного транспорту.
 • Item
  Управління фінансовими ресурсами в інвестиційній діяльності залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Сначов, Микола Павлович; Ломтєва, Ірина Миколаївна; Захаренко, І. В.
  UK: Мета. У статті розглянуто питання управління фінансовими ресурсами залізничного транспорту в умовах його акціонування. Методика. Розглянуто можливі джерела фінансування інвестиційної діяльності залізничного транспорту, що спрямовані на найбільш ефективне оновлення застарілих основних засобів залізниць у процесі їх реформування на етапі акціонування. Результати. Запропоновані найбільш доцільні в сучасних економічних умовах шляхи фінансування інвестиційної діяльності залізничного транспорту при переході на його акціонерну форму господарювання. Наукова новизна. Визначено деякі механізми фінансування та поліпшення інвестиційної діяльності залізничного транспорту, наприклад, за рахунок прискорених методів амортизації основних засобів. Практична значимість. Запропоновані конкретні джерела фінансування інвестиційної діяльності залізничного транспорту в умовах його акціонування.
 • Item
  Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Бобыль, Владимир Владимирович; Калашнюк, Д. В.
  UK: Досліджено особливості внутрішнього контролю запасів на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання. Визначено основні завдання та об’єкти внутрішнього контролю. Розглянуто форми та методи контролю запасів, його напрямки та етапи. Розкрито послідовність виконання внутрішньогосподарського контролю запасів підприємств залізничного транспорту. Виокремлено конкретні процедури, що можуть застосовуватися в окремих напрямках господарської діяльності підприємств залізничного транспорту з метою забезпечення ефективного управління запасами. Здійснено оцінку сучасного стану внутрішньогосподарського контролю запасів і визначено напрямки його вдосконалення.
 • Item
  Управління трудовим потенціалом залізничних підприємств: теоретичні основи
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Пархоменко, Юлія Юріївна
  UK: Вступ. Розвиток національної економіки визначається мобільністю факторів виробництва, до яких належать капітал, земля, праця, підприємницькі здібності, інформація. Однак реалії сучасності ставлять наголос на ефективності управління не тільки технічним та інноваційним розвитком підприємства, але і його трудовими ресурсами. Мета. Теоретичне дослідження існуючих методів визначення сутності трудового потенціалу та його структурної компоненти для залізничних підприємств. Результати та обговорення. На забезпечення конкурентоспроможності транспортної продукції найбільше впливає людський фактор. Частка витрат людської праці є в даному випадку значною, оскільки у виробництві послуг як специфічного товару практично відсутні сировина й матеріали. Таким чином, аналіз джерел показав, що існує дуже багато поглядів щодо визначення економічної категорії «трудовий потенціал», які у свою чергу можна поділити на категорії за макро-, мезо- та мікрорівнями, оскільки її сутність дещо змінювалась і набувала специфічних рис зі зміною об’єкта. При цьому доцільно розглядати трудовий потенціал працівника як невід’ємну частину трудового потенціалу підприємства, який у складі трудового колективу повинен давати синергетичний ефект. Також слід враховувати особливості сфери діяльності підприємства для визначення складових його трудового потенціалу. Висновки. В основі трудового потенціалу підприємств, зокрема, залізничного транспорту лежить трудовий потенціал працівника, який можна визначити як «здатність працівника до праці певного змісту і складності, глибину і різнобічність його загальних і спеціальних знань, виробничого досвіду, кваліфікації, з одного боку, і здатність вдосконалюватися в процесі праці, вирішувати нові завдання , що виникають в ре-зультаті змін у виробництві, – з іншого боку». У ході аналізу компонентної структури трудового потенціалу можна виділити дві основні категорії : індивідуальну та психофізичну. Слід зауважити, що на стан трудового потенціалу підприємства впливають багато елементів, таких як статево-вікові групи, демографічний стан держави, освітньо-кваліфікаційний рівень, професіоналізм працівників тощо.
 • Item
  Фінансовий механізм розвитку залізничного транспорту України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Кассір, Віта Володимирівна; Нечай, А. А.
  UK: Мета. У статті розглянуто проблеми реформування залізничного транспорту, нераціональність тарифоутворення, неефективність деяких видів діяльності та низька якість послуг. Методика. Розглядаються основні елементи, науково обґрунтована фінансова політика сталого розвитку залізниць та ефективного фінансового механізму її реалізації. Результати. Запропоновано класифікувати грошові відносини, що виникають у процесі функціонування залізничного транспорту, за економічним змістом, відтворювальною структурою та видами діяльності; виділити спеціальні механізми тарифоформування, інвестиційний механізм; впроваджувати політику мінімізації рівня податкового навантаження. Наукова новизна. Визначено шляхи розробки сучасної теорії фінансів залізничної галузі, стратегії, тактики та механізмів фінансового забезпечення податкового реформування транспорту. Враховано вимоги законодавства України, досвід реформування залізничного транспорту за кордоном. Практична значимість. Запропоновано розмежувати державні й господарські функції, розподілити монопольні та конкурентні види діяльності, що дасть можливість зняти перешкоди для розвитку конкурентного ринку залізничних перевезень.
 • Item
  Логістичний менеджмент у системі управління корпорацією
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Головкова, Людмила Степанівна; Головкова, А. Є.
  UK: У статті визначено актуальність впровадження в залізничній корпорації концепції інтегрованої логістики, місце логістичного менеджменту в системі управління корпорацією, ієрархічну структуру логістики корпорації та запропоновано організаційну структуру служби логістики. Зазначено, що логістиці притаманний активний iнтегруючий пoтенціал, здатний поєднати та поліпшити взаємодію між такими базовими функціональними сферами, як постачання, маркетинг, організація перевезень, продаж послуг, та між дочірніми підприємствами корпорації та її структурними підрозділами. Акцентовано увагу на тому, що впровадження логістичного менеджменту сприятиме підтримці системної стійкості залізничної корпорації на ринку, згладжуючи внутрішньофірмові суперечності між сферами закупівлі, постачання, виробництва, маркетингу, фінансів та продажу послуг.
 • Item
  Удосконалена методика визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісної магістралі в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Бараш, Юрій Савелійович; Момот, Алла Володимирівна
  UK: Мета. Розробити методику й сформувати заходи щодо визначення економічної доцільності впровадження високошвидкісного руху в Україні. Методика. Економічне обґрунтування доцільності організації швидкісного та високошвидкісного руху в Україні є інвестиційним проектом, який передбачає поетапне вкладання коштів у будівництво. Для розв’язання задач такого типу використовують чистий дисконтний дохід, який може отримати Укрзалізниця або новоутворені компанії під час реалізації проекту та після його закінчення. Результати. У роботі розроблено методику комплексного визначення ефективності будівництва високо-швидкісної магістралі та експлуатації швидкісних і високошвидкісних поїздів з урахуванням вартості інфраструктури, рухомого складу, впливу факторів зовнішнього середовища та ін. Наукова новизна. Запропоновано науковий підхід щодо визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісних магістралей, який, на відміну від існуючого, включає удосконалені принципи розрахунку кількості перевезених пасажирів, вартості будівництва ВШМ, кількості одиниць рухомого складу, оптимізує розрахунки доходів та витрат у контексті конкурентних переваг та впливу зовнішніх факторів на діяльність компанії. Удосконалено методичний підхід щодо розрахунку перспективних обсягів перевезень по високошвидкісній магістралі, який суттєво відрізняється від європейського, запропонованого французькою компанією «SYSTRA», оскільки дозволяє додатково врахувати транзитний потік пасажирів через Україну, розподілити пасажирів по окремих ділянках пропорційно кількості населення міст, що входять у високошвидкісну магістраль, при цьому взявши до уваги середню рухливість населення, термін поїздки та коефіцієнт, що враховує додатково частоту поїздки пасажирів на заданій ділянці залежно від призначення (відрядження, пересадка на літак, відпочинок та ін.). Практична значимість. Врахування вищенаведених ознак підвищує обґрунтованість управлінських рішень щодо забезпечення ефективності функціонування високошвидкісних перевезень.